วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2556

พรปีใหม่ ๒๕๕๗ อำนาจแห่งหัวใจศิวะเทพ

อำนาจแห่งหัวใจศิวะเทพ

โดย ศาสดา อริยไมตรี
       หากเราจะมีความรอบรู้สักเพียงใด แต่ไม่เคยรู้ถึงคุณาธิการแห่งหัวใจของตน ก็ไม่ถือว่าเป็นผู้รู้แจ้ง เมื่อหัวใจไร้ความศักดิ์สิทธิ์ก็จะดับสูญ ถือเป็นสัจจะแห่งชีวิตของสรรพสัตว์ที่ไม่มีผู้ใดหลีกพ้น แต่สามารถยืดอายุออกไปได้ โดยการเข้าถึงกลไกมหัศจรรย์แห่งหัวใจ ที่นอกเหนือจากการเห็นเป็นเพียงก้อนเนื้อที่ปั๊มกระแสโลหิต แต่ยังมีความลึกลับไปในหัวใจสรรพสัตว์ คือ จิตวิญญาณ จิต หมายถึง สิ่งที่รู้สึกได้ถึงอารมณ์แห่งการรับรู้ และการปรุงแต่ง วิญญาณ หมายถึง สิ่งที่คิดได้หมายรู้ถึงความทรงจำอันมหัศจรรย์แห่งกลไกของธาตุรู้ เพื่อตองสนองต่อความรู้สึก และอารมณ์ของหัวใจ จะมีใครบ้างที่ให้ความสำคัญกับหัวใจตน พร้อมกับรู้ซึ้งถึงคุณาธิการแห่งหัวใจตนที่ให้ความรู้ ความรัก ความสุข ความทุกข์และความขมขื่น แต่ถ้าปราศจากหัวใจดวงนี้ ความรู้สึกเหล่านี้ก็บังเกิดขึ้นไม่ได้ จะมีสักกี่คนที่สำนึกถึงคุณอันประเสริฐนี้ ตรงกันข้ามผู้คนกลับให้การยอมรับนับถือแต่สิ่งนอกกาย แต่กลับหลงลืมหัวใจของตนที่มีแต่ความเมตตากรุณา โดยไม่แบ่งแยกความดี ความชั่ว แต่จะคงไว้กับการเป็นผู้ให้พลังแห่งชีวิต เมื่อผู้ใดเข้าใจถึงคุณาธิการแห่งหัวใจ ผู้นั้นย่อมพบกับความยิ่งใหญ่แห่งพลังจิตใต้สำนึก สามารถล่วงรู้หัวใจของผู้อื่นดุจใจตน การที่รู้คุณค่าหัวใจของผู้อื่น จึงทำให้ตนดำรงอยู่ในอำนาจแห่งความรัก ความเมตตา เพราะจะรู้ว่าชีวิตนั้นมาก่อนความคิด จึงให้มีความรัก และเมตตาต่อทุกชีวิต และให้ความกรุณาต่อทุกความคิด มีมุทิตาต่อความคิดที่ดีงาม มีอุเบกขาต่อความคิดที่หลงผิด เราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า พรหมวิหารสี่

หัวใจทุกดวงย่อมมีกำหนดระยะเวลาเป็นของตนเอง จะสั้น หรือยาวขึ้นอยู่กับการให้คุณค่า และความสำคัญแก่หัวใจตน หากไม่มีภัยใดมาแผ้วพาน อายุของหัวใจก็จะอยู่ได้ยืนยาวเท่ากับอายุของบิดา มารดา รวมกันหาญสอง ดังนั้นเราทั้งหลายควรก้าวเข้าสู่ยุคที่มีแนวคิดแห่งการบูชาหัวใจ เพื่อจะได้รู้ถึงคุณาธิการอันยิ่งใหญ่แห่งหัวใจมนุษย์ เพราะในที่สุดเราจะผ่านเปลือกแห่งกาย สู่แก่นแห่งหัวใจ เพื่อจะมุ่งเข้าสู่ความจริงแท้อันเป็นบ่อเกิดแห่งสรรพชีวิต นั่นคือแก่นที่ไร้แก่น

สรรพสิ่งทั้งหลายย่อมมีวิญญาณเป็นของตน นั่นคือ พลังแห่งจิตใต้สำนึก ถ้าวิญญาณใดปราศจากหัวใจก็ปราศจากความรู้และไร้ทิศทาง จะเหลือไว้แต่สัญชาตญาณแห่งการเจริญเติบโต เพราะฉะนั้นสรรพสัตว์จึงมีหัวใจ ซึ่งเป็นที่สถิตแห่งจิตวิญญาณเป็นสำคัญ ดังนั้นการสื่อสารใดย่อมออกมาจากหัวใจ สมองเป็นอวัยวะที่อ่านความรู้สึก และอารมณ์ของหัวใจเท่านั้น การสื่อสารกับหัวใจต้องใช้คุณสมบัติของความอ่อน อันเป็นของสูง ตรงกันข้ามกับความแข็งซึ่งเป็นของต่ำ เพราะสิ่งที่ตายแล้วจะแข็ง สิ่งที่มีชีวิตจะอ่อนนุ่ม การเข้าใจถึงหัวใจ หรือพลังแห่งจิตใต้สำนึก ต้องอาศัยความรัก และความอ่อนโยน แต่เมื่อมีศรัทธาในสิ่งใดตนควรจะบูชาสิ่งนั้นด้วยหัวใจ เพราะวิญญาณทั้งหลายที่มีหัวใจจะสามารถสื่อสาร และดลบันดาลให้เป็นไปตามความปรารถนาต่อผู้ที่เข้าถึงกลไกอันมหัศจรรย์แห่งหัวใจนั่นคือความรัก และความรักนั้นเป็นอาวุธของสวรรค์ ผู้ที่ใช้อาวุธของสวรรค์จะไม่มีวันพินาศ ดุจร่างแหแห่งความรัก ถึงแหจะมีตาห่าง แต่ก็ไม่มีสิ่งใดที่จะเล็ดลอดหลุดไปได้ นั่นก็คือ อำนาจแห่งความรักของหัวใจ เพราะไม่มีความรักใดเกิดขึ้นได้โดยปราศจากหัวใจ

การปลดล็อคพลังแห่งจิตใต้สำนึกในมวลสารแห่งรูปทรงอันมหัศจรรย์ของหัวใจให้ตื่นขึ้น ด้วยอำนาจแห่งความรู้ ความเข้าใจในกลไกทางจิตวิญญาณ และเมื่อหัวใจที่ถูกปลดล็อคแล้วจะเกิดพลังอำนาจอันไร้ขีดจำกัด จากนั้นจะสามารถส่งความปรารถนาดัวยความคิดลงไปที่หัวใจตน ผลที่ได้จะทำให้ได้รับพลังอำนาจแห่งความรัก และความเมตตา ทำให้เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับจากใจของผู้อื่น อันเนื่องมาจากใจของตนมีพลังอิสระจากจิตใต้สำนึก ที่จะดูดซับความรัก และความเมตตาจากใจของผู้อื่นมาสู่ตน จงร้องขอต่อหัวใจของตนเอง เท่ากับการป้อนคำสั่งสู่จิตใต้สำนึกนั่นเอง

ทั้งหมดนี้คือ กลไกอันมหัศจรรย์แห่งหัวใจที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจของระบบปราสาทส่วนกลาง หรือเรียกว่า ระบบประสาทอัตโนมัติ นั่นก็คือพลังแห่งจิตใต้สำนึกที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายของหัวใจทุกดวงเข้าด้วยกัน ด้วยความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการเป็นสำคัญ ส่วนวิถีชีวิตของแต่ละคนจะเป็นเช่นไรขึ้นอยู่กับไฟในหัวใจมาแต่กำเนิด แต่ไฟแห่งหัวใจนี้สามารถปรับแต่ง หรือพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ ด้วยอาศัยอำนาจแห่งความรู้ในกลไกอันมหัศจรรย์แห่งหัวใจ โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจ ก็เนื่องมาจากความบกพร่องของระบบประสาทอัตโนมัติที่มีผลต่อหัวใจ หนทางแห่งการแก้ไขคือการทำสมาธิ แล้วกำหนดความรู้สึกไปที่หัวใจ ระลึกถึงคุณาธิการแห่งหัวใจด้วยความนอบน้อมถ่อมตน และเปี่ยมไปด้วยความรักด้วยความคิดที่มีต่อหัวใจตน ความคิดที่นุ่มนวลเท่านั้นที่จะปรับความสมดุลของหัวใจได้ จงรู้ถึงพลังแห่งหัวใจ ซึ่งก็ด้วยพลังจิตใต้สำนึกที่เป็นผู้สร้างร่างกาย ย่อมมีความเฉลียวฉลาดในการบำบัดรักษาให้ทุเลา หรืออาจหายได้ในที่สุด ขึ้นอยู่กับศรัทธาที่มีต่อพลังอำนาจของหัวใจ ซึ่งเป็นที่สถิตแห่งจิตวิญญาณ หรือพลังใต้สำนึก

เหนือสิ่งอื่นใด เราควรให้จิตสำนึกของเราเรียนรู้แบบอย่างพฤติกรรมของหัวใจที่มีแต่ให้ และเป็นที่พึ่ง และทรงสถิตอยู่ในกายเรา และจงสร้างความฝันให้เป็นความทรงจำแห่งอนาคต เพราะผู้ที่มีความศรัทธาต่อพลังแห่งจิตใต้สำนึกเท่านั้นที่จะประสบความสำเร็จ และความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้น ก็เนื่องมาจากพลังขับเคลื่อนแห่งหัวใจ จงตอกย้ำความฝัน และความปรารถนากับหัวใจของตนให้บรรลุถึงจิตใต้สำนึก มโนรถของผู้นั้นก็จะปรากฏเป็นจริง เพราะฉะนั้นรูปทรงอันมหัศจรรย์แห่งหัวใจ ถือเป็นเทคโนโลยีชั้นยอดที่ธรรมชาติให้มา จึงนับเป็นประดิษฐกรรมชั้นสูงทางจิตวิญญาณอันหาค่ามิได้ จงพยายามร้องขอต่อหัวใจตนเท่ากับร้องขอต่อความเฉลียวฉลาดอันไร้ขอบเขต อันเป็นเพชรแห่งภูมิปัญญาที่อุบัติขึ้นในกายเรา เพราะหัวใจเท่านั้นที่เป็นองค์คุณแห่งการตรัสรู้ และสิ่งที่พ้นไปจากความเชื่อก็คือความมีอยู่แห่งพลังจิตใต้สำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของหัวใจแห่งรัก

จักรวาลนี้เป็นจักรวาลของหัวใจแห่งรัก เป็นรหัสนัยของวิญญาณดึกดำบรรพ์ หัวใจเป็นอัญมณีแห่งวิญญาณ เป็นวิญญาณแห่งความรักตามกฎแห่งสรวงสวรรค์ เพื่อสร้างสรรค์ความรักให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยการสำแดงออกซึ่งความรู้ ถึงความมีอยู่ของเอกภาพแห่งวิญญาณของความรักอันมหัศจรรย์ของพลังจิตใต้สำนึก
 ข้อมูลจาก http://www.baanjomyut.com/library_2/power_of_shiva/index.html

สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น ไม่เคยไว้หน้าใครหรอก ไม่ว่าจะเป็นใครหรืออยู่ในตำแหน่งขนาดไหน
http://www.paisarn.com/believeother.htm

ข้อมูลหลักเมือง ที่ http://thaprajan.blogspot.com/2011/04/blog-post.html

This tyrant Thaksin รัฐบาลทรราชหุ่นเชิดระบอบทักษิณชุดนี้ หมดความชอบธรรม

http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2013/12/evident-worldwide-when-soldiers.html


This tyrant Thaksin puppet government organizations including the police, the circumstances indicate a slave with the Thaksin regime , it is not reasonably justified in the federal executive power anymore.

In fact, the violence does not occur at all if the power units riot show not detracting from the early morning scene with opened fire tear gas, rubber bullets and live ammunition included hundreds of shots throughout the day , put the crowd in a frenzy . created to provoke the demonstrators causing widespread resentment escalate into a riot which has been noted that there may be plans for a situation to disperse the demonstration of the great mass of the people.

Police also reflects the savage man with a swarm chasing hammer hitting the people are gone . Including the use of batons smashed car and motorcycle rally as dozens of wrecked cars wrecked satisfactorily . And evil is the cattle car smashed in uniform crowd of volunteers, nurses , the women sitting in the car in terror and cried , pleading . The cattle in uniform do not use batons as the crowd smashed the windshield of the car and bus were damaged . It was lucky that the woman, who was a volunteer ambulance car owner such narrowly survived .

Therefore government tyranny puppet regime Thaksin this collection , including police organizations sensitive circumstances is servant Thaksin extremely large so that the righteous should not remain in power management and homes longer and be responsible for the incident specifically. If police make an enemy of the people , be careful to not walk the streets in uniform .
Share to manifest around the world to help you.
Happy Times at the general election of February 2, 2557 election , becoming the blood that has killed 1, injured more than 100 , just start the recruitment SS. , And the risk becomes plagued the upheaval . Tiger nearly a fifth of the Election Commission ( EC) did not bear a unanimous call to the puppet government postponed the election of Yingluck Shinawatra . The puppet government Yingluck reflects bigotry generously rounded Deals kg packet . , And was adamant to go ahead with the election of the blood that is used as a bleaching regime, Thaksin returned to power, seizing the country correctly righteous without care disaster. of the country which will follow.

Latest from the violence of the collision of the mass public 's riot police units Stadium Thailand - Japan as of 26 December of the past. Great people make heroes mass Vasu hot stand children who gathered the courage , sacrifice and brave fighting, wounded by police bullets earlier death due to not tolerate poisonous wounds . The brief history of Vasu Master's degree from Australia.

Many issues is questionable . Riot police departments are mixed in with the red shirt or not. Because the MR Price, Woods led the red shirts had set for police work with special operations pegged within Congress to prepare forces the public to make Mr. Thaugsuban Secretary of Public Order . the country as a democracy , complete with a king as Head of State (a DEA. ) noted that the riot would have had troops shirt mixed in for many , the state police and shirts . red is the same as indistinguishable.

Police Det Koonchorn music tanach former deputy chief of police. Calls for police investigation and the facts on the tallest building in the Black Stadium Thailand - Japan , which is in control of his police gun fire at people with live ammunition .

Or even death, police still have little doubt that the same may be creating their own brutal , savage the situation to the police, the less life is a sign that the party 's mass public. Which act like this never happened in the terrorist attacks on the city , destroying homes burned in 2553 .

Doubt another case is that the people who found the black rally pretending to mix in the crowd then tried to use a gun and fired at the people. Which cards are the people saw fit to pursue , but the men in black ran to escape by throwing handcuffs , the evidence thus suspected to be in uniform.

In fact, the violence does not occur at all if the power units riot show not detracting from the early morning scene with opened fire tear gas, rubber bullets and live ammunition included hundreds of shots throughout the day , put the crowd in a frenzy . created to provoke the demonstrators causing widespread resentment escalate into a riot which has been noted that there may be plans for a situation to disperse the demonstration of the great mass of the people.

Police also reflects the savage man with a swarm chasing hammer hitting the people are gone . Including the use of batons smashed car and motorcycle rally as dozens of wrecked cars wrecked satisfactorily . And evil is the cattle car smashed in uniform crowd of volunteers, nurses , the women sitting in the car in terror and cried , pleading . The cattle in uniform do not use batons as the crowd smashed the windshield of the car and bus were damaged . It was lucky that the woman, who was a volunteer ambulance car owner such narrowly survived .

Therefore government tyranny puppet regime Thaksin this collection , including police organizations sensitive circumstances is servant Thaksin extremely large so that the righteous should not remain in power management and homes longer and be responsible for the incident specifically. If police make an enemy of the people , be careful to not walk the streets in uniform .

รัฐบาลทรราชหุ่นเชิดระบอบทักษิณชุดนี้รวมทั้งองค์กรตำรวจที่ส่อพฤติการณ์เป็นทาสรับใช้ระบอบทักษิณอย่างสุดตัวจึงหมดความชอบธรรมไม่สมควรอยู่ในอำนาจบริหารชาติบ้านเมืองอีกต่อไป

ความจริงเหตุการณ์รุนแรงจะไม่เกิดขึ้นเลยหากกำลังหน่วยปราบจลาจลแสดงไม่ยั่วยุตั้งแต่ช่วงเช้าของวันเกิดเหตุด้วยการเปิดฉากยิงแก๊สน้ำตา กระสุนยาง และมีกระสุนจริงรวมอยู่ด้วยหลายร้อยนัดตลอดวันใส่ผู้ชุมนุมอย่างบ้าคลั่งซึ่งเป็นการยั่วยุสร้างความเคียดแค้นให้ผู้ชุมนุมจนทำให้ลุกลามบานปลายกลายเป็นจลาจลซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นแผนสร้างสถานการณ์เพื่อสลายการชุมนุมของมวลมหาประชาชน

ตำรวจยังสะท้อนความป่าเถื่อนผิดมนุษย์ด้วยการเฮโลไล่ทุบไล่ตีประชาชนที่กำลังถอยร่น รวมทั้งใช้ไม้กระบองทุบทำลายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของผู้ชุมนุมนับสิบคันจนพังพินาศยับเยินอย่างหนำใจ และที่ชั่วร้ายก็คือฝูงสัตว์ในเครื่องแบบรุมทุบรถยนต์ของอาสาสมัครพยาบาลซึ่งเป็นสตรีที่นั่งอยู่ในรถยนต์ด้วยความหวาดกลัวและส่งเสียงร้องอ้อนวอน แต่ฝูงสัตว์ในเครื่องแบบไม่สนใจใช้ไม้กระบองรุมทุบกระจกหน้ารถจนแตกและรถพังเสียหายทั้งคัน ซึ่งยังโชคดีที่หญิงซึ่งเป็นอาสาสมัครพยาบาลเจ้าของรถคันดังกล่าวรอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิด

เพราะฉะนั้นรัฐบาลทรราชหุ่นเชิดระบอบทักษิณชุดนี้รวมทั้งองค์กรตำรวจที่ส่อพฤติการณ์เป็นทาสรับใช้ระบอบทักษิณอย่างสุดตัวจึงหมดความชอบธรรมไม่สมควรอยู่ในอำนาจบริหารชาติบ้านเมืองอีกต่อไปและต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะตำรวจหากทำตัวเป็นศัตรูของประชาชนระวังจะแต่งเครื่องแบบเดินตามท้องถนนไม่ได้
ช่วยแชร์เพื่อประจักษ์แจ้งทั่วโลกครับ
ทื้งๆ ที่การเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 2 ก.พ. 2557 กลายเป็นการเลือกตั้งเลือดที่มีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย บาดเจ็บกว่า 100 รายเพียงแค่เริ่มต้นการรับสมัคร สส. และเสี่ยงที่จะกลายเป็นกลียุคมิคสัญญีอยู่รอมร่อจน 5 เสือคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ทนไม่ไหวมีความเห็นเป็นเอกฉันท์เรียกร้องให้รัฐบาลหุ่นเชิดยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เลื่อนการเลือกตั้ง แต่รัฐบาลหุ่นเชิดยิ่งลักษณ์กลับสะท้อนความดันทุรังเห็นแก่ตัวปัดข้อเสนอของกกต.และยืนกรานที่จะเดินหน้าเลือกตั้งเลือดหวังใช้เป็นเครื่องมือฟอกระบอบทักษิณกลับมามีอำนาจยึดประเทศอย่างถูกต้องชอบธรรมให้ได้โดยไม่แคร์หายนะของชาติบ้านเมืองที่จะตามมา

ล่าสุดจากเหตุการณ์รุนแรงจากการปะทะกันของมวลมหาประชาชนกับกำลังตำรวจหน่วยปราบจลาจลที่สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่นดินแดงตลอดวันที่ 26 ธ.ค.ที่ผ่านมา ทำให้วีรบุรุษมวลมหาประชาชน วสุ สุฉันทบุตร ผู้ชุมนุมที่กล้าต่อสู้กล้าเสียสละซึ่งได้รับบาดเจ็บจากกระสุนจริงของตำรวจก่อนหน้านี้ได้สิ้นใจลงแล้วเนื่องจากทนพิษบาดแผลไม่ไหว โดยประวัติคร่าวๆ ของ วสุ จบปริญญาโทจากประเทศออสเตรเลีย

ประเด็นที่หลายคนสงสัยก็คือ กำลังตำรวจหน่วยปราบจลาจลมีคนเสื้อแดงปะปนอยู่ด้วยหรือไม่ เพราะที่ผ่านมา นายขวัญชัย ไพรพนา แกนนำคนเสื้อแดงก็เคยแต่งชุดตำรวจทำงานร่วมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ตรึงกำลังอยู่ภายในรัฐสภาเพื่อเตรียมรับมือพลังมหาประชาชนมาแล้ว ทำให้ นายสุเทพ เทือกสุบรรณเลขาธิการคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข(กปปส.) ตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยปราบจลาจลจะต้องมีกองกำลังเสื้อแดงปะปนอยู่จำนวนมากเพราะที่ผ่านมารัฐตำรวจกับกลุ่มเสื้อแดงเป็นพวกเดียวกันอย่างแยกไม่ออก

พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร อดีตรองอธิบดีกรมตำรวจ เรียกร้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติสอบสวนและชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีคนชุดดำอยู่บนตึกสูงภายในสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่นดินแดงซึ่งอยู่ในการควบคุมของฝ่ายตำรวจแล้วใช้ปืนยิงเข้าใส่ประชาชนด้วยกระสุนจริง

หรือแม้แต่ตำรวจที่ตายก็ยังมีข้อน่าสงสัยว่าอาจจะเป็นการสร้างสถานการณ์ของพวกเดียวกันเองที่โหดเหี้ยมอำมหิตถึงกับใช้ชีวิตของตำรวจผู้น้อยเป็นเครื่องมือป้ายผิดให้ฝ่ายมวลมหาประชาชน ซึ่งพฤติการณ์ทำนองนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในเหตุการณ์ก่อการร้ายเผาบ้านทำลายเมืองเมื่อปี 2553

ข้อน่าสงสัยอีกกรณีหนึ่งก็คือการที่ประชาชนผู้ชุมนุมพบคนชุดดำที่สวมรอยปะปนอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วพยายามใช้ปืนยิงใส่ประชาชน ซึ่งการ์ดของประชาชนเห็นเข้าพอดีจึงไล่กวดแต่ชายชุดดำดังกล่าววิ่งหลบหนีไปโดยทิ้งกุญแจมือไว้เป็นหลักฐานทำให้น่าสงสัยว่าจะเป็นคนในเครื่องแบบ

ความจริงเหตุการณ์รุนแรงจะไม่เกิดขึ้นเลยหากกำลังหน่วยปราบจลาจลแสดงไม่ยั่วยุตั้งแต่ช่วงเช้าของวันเกิดเหตุด้วยการเปิดฉากยิงแก๊สน้ำตา กระสุนยาง และมีกระสุนจริงรวมอยู่ด้วยหลายร้อยนัดตลอดวันใส่ผู้ชุมนุมอย่างบ้าคลั่งซึ่งเป็นการยั่วยุสร้างความเคียดแค้นให้ผู้ชุมนุมจนทำให้ลุกลามบานปลายกลายเป็นจลาจลซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นแผนสร้างสถานการณ์เพื่อสลายการชุมนุมของมวลมหาประชาชน

ตำรวจยังสะท้อนความป่าเถื่อนผิดมนุษย์ด้วยการเฮโลไล่ทุบไล่ตีประชาชนที่กำลังถอยร่น รวมทั้งใช้ไม้กระบองทุบทำลายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของผู้ชุมนุมนับสิบคันจนพังพินาศยับเยินอย่างหนำใจ และที่ชั่วร้ายก็คือฝูงสัตว์ในเครื่องแบบรุมทุบรถยนต์ของอาสาสมัครพยาบาลซึ่งเป็นสตรีที่นั่งอยู่ในรถยนต์ด้วยความหวาดกลัวและส่งเสียงร้องอ้อนวอน แต่ฝูงสัตว์ในเครื่องแบบไม่สนใจใช้ไม้กระบองรุมทุบกระจกหน้ารถจนแตกและรถพังเสียหายทั้งคัน ซึ่งยังโชคดีที่หญิงซึ่งเป็นอาสาสมัครพยาบาลเจ้าของรถคันดังกล่าวรอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิด

เพราะฉะนั้นรัฐบาลทรราชหุ่นเชิดระบอบทักษิณชุดนี้รวมทั้งองค์กรตำรวจที่ส่อพฤติการณ์เป็นทาสรับใช้ระบอบทักษิณอย่างสุดตัวจึงหมดความชอบธรรมไม่สมควรอยู่ในอำนาจบริหารชาติบ้านเมืองอีกต่อไปและต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะตำรวจหากทำตัวเป็นศัตรูของประชาชนระวังจะแต่งเครื่องแบบเดินตามท้องถนนไม่ได้

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Evident worldwide When the soldiers detected Police ประจักษ์แจ้งทั่วโลก เมื่อทหารเข้าตรวจพบ

Evident worldwide When the soldiers detected Police used live ammunition against demonstrators , the Din Daeng .

Processors Unsorted police fired tear gas and rubber bullets at the protesters . Stadium Thailand - Japan after the muster . Cpt . Tried to invade Stadium Thailand - Japan. To transverse lottery numbers MPs roster
     
       The EC also operates lottery number two candidate in the sports hall residence completed until after ECT and 4 people were rushed to a waiting helicopter on the football field of youth Thailand - Japan. Back to the Office Scotland the Government Center Chaengwattana

" Sen. embracing " taken aback ! I abode two armory in sports right now ผa.rp.tr. lean H.s.t. joy Gen. Dir. Among Taladplue police station was shot in the chest from the collision . Died ...

On 26 Dec 56 Western Senator Paiboon forensics . Go to residence buildings, sports stadiums 2 Thailand - Japan to check the damage. After the scene muster . Cpt . Clash with police Their opposition to the candidacy . MPs roster When the Morning Which is injuries on both sides. Including the police , with the Witte Chii .
Police bloodthirsty

The firing real bullets flying around the country .

Riots ' Din ' death - pain , tinnitus .

Card - a serious journalist - one off square .

Unfolding madcap chase demonstrators smashed cars .

Political situation as at 26 December were the fiercest clashes between police and protesters , the student population Reform Network of Thailand ( Cpt. ) attempted to enter the enclosed center court stadium, Thailand - Japan to prevent capture. the lot number of the party to the Electoral Commission . Resulting in many deaths and injuries as riots spread into a small central Bangkok .

The battle began early morning at 6:50 am when the group reforming. Lot. Traveling by car, several cars from the bridge Chamaiporn Chet Mru . Youth Stadium to Thailand - Japan , while the inner and outer areas of the sports hall residence 2. Used as a place to recruit. There are officials harbors By military memorial outside the first floor. The inner part of the police crowd control unit 12 Squadron led by Gen. WORAPONG Chew , deputy intuition . Sq.

Cpt . Cutting chain Door Youth Centre

At 7:25 pm, the atmosphere became strained When the mob stormed the door and tried to break the chain inside . Some use a ladder to climb over the fence . Are throwing stones at the police. While the police warnings not to use rubber bullets and tear gas attacks and threatening , but the group 's reforming. Opening song inspiring voices warning of the mass distribution has closed its doors and moved 1-2 6-wheel trucks .

Pull the wire fence to make way for the stadium wall masses inside.

Is a square with tear gas attack

Later, police fired tear gas into the crowd , put 4 or Gate 1 and 2 . To inhibit the destruction of fences, walls Youth Sports Thailand - Japan. While the reforming. Use fire extinguishers at police injections . And threw a fire extinguisher then injected into a police barrier and helped to pull the door open to get inside . Police fire tear gas , but was struck by a wave of more than 10 children out of the mob to retreat with use of rocks. Water bottles and the remnants of a counter to go run periodically.

Hard to meet the protesters retreated .

Journalists reported that After being heavily shelled with tear gas . Making the band dispersion backed out to the main area of ​​the Ministry of Labour. Before the crowd had moved troops into another . But could not break through police checkpoints to it. Are firmly laid by police Along the Barrier protection on all doors.

Then multiple injuries .

Even at 8:14 pm, police continued firing tear gas barrage continued for about 40 children gathered to make a foothold again withdraws to the Ministry of Labour. And the tension continues I have fired tear gas to come out periodically to muster several were injured by tear gas. To help flush eyes with water .

Water used Bangkok . Broke the door .

09.00 protesters tried to use the car pool. Break down the door to Bangkok While police fired tear gas remains constant barrage of hundreds of children. To muster through into it. Meanwhile, tear gas , some of it falls into the Din Daeng flats . Which there is a lot of people . These are affected by police firing tear gas . Police spray water and chemicals mixed purple out. Alternating firing tear gas as well.

Card fatally hit by bullets - Media pain.

It is reported that during the melee, the police fired Gas water. Also shot rubber bullets And bullets come out well. Make a muster of the cards are men. Was shot and wounded in the head and fell down before being taken to the hospital. In addition , photographers and journalists of Thailand and overseas Reuters also hit the rubber bullets fired by the police department received several casualties.

Cpt . Arrested a black mob fired me first .

The clash between boiling card for reforming. Had arrested men wearing black robes . Dress like the card Gas mask Green Scarf The man opened fire on the crowd. From the Din Daeng flats Opposite the Ministry of Labour Then run to escape to the streets . And drop it with handcuffs The injured were transported to the hospital clutching rubbing it.

" Pueng notions" I had to use tear gas .

At 9:35 pm Mr. Surapong. Appreciation in Chaikul deputy prime minister And ministers . Overseas As Director of the Centre for the preservation of peace ( Sa.rs. ) TV cited a statement of the need for extraction using tear gas fired into the crowd , due to the blockade. And hinder the recruitment of election The police are required to maintain the safety of government facilities . Officials compliance with international and patience until then .

Vocal callback is - the mob would not listen.

At 10:48 am also clashes continued. By officials continue to raise fired tear gas and water colors. Including rubber bullets at the protesters . While the other party is throwing objects dialog later, at 11.30 am the lead on reforming. Has announced a call for a mass return to the bridge Chamaiporn Mru Chate is offensive to the public part of the consent. back and settle down in front of the Ministry of Labour and the basement flat land.

Sa.rs. statement verified . Injury 3 .

Later troops. Maj. Piya utha Sa.rs. spokesman issued a statement on that. Muster a gun fired from a building close to the officials , the police , including police lance corporal injury 3 Mr. Ryun Nova naked dir. Among Troop 2 kg Acฝ 0.2 . land. Forums metal Slug Department was shot in the right shoulder . Bullet right chest H.s.t. Thaveevong Monday , dir. Among police . Few purple weapons Sawan is unknown species . Shot injured right foot and intuition gold D.t. great commander among traffic police . Thin purple Sawan was a baton blow to the head and right arm . Including the bomb and firecrackers giant head bolts . Shooting at police

Mass Cpt . Invasion destroyed car battery .

11:30 am The crash occurred at Thailand - Japan . Masses for the country . , A group came to the equestrian area . Dismantling the engine Rubber knife Flagpoles and vandalized a police van and truck parked to block the accused not to forcibly disperse the rally. The police said that the two injuries . T. doctoral tiered Somsiri commander was among P.sn. Bang racket head and . D.t. Punsak I pan arrow dir. Among P.sn. Sue was hit. the left hand

Pt . Photographer has condemned the violence.

Monday at 11.50 am the smartest political power president photographers . Issued a statement of the club 's photographer politics through Facebook . Condemned the actions of the police security Stadium Indoor Sports West 2 Thailand - Japan. Due to fire tear gas and rubber bullets at the protesters do not withhold . Even the photographers and reporters who wore the armband was injured and the public to come on board.

Agents . Lean hurts 32 - were fatally shot in the head one .

While MD. Supan Sri VIRTUE Department of Medicine. Ministry of Health (Sh. ) said from 07.30 - 11.00 hrs is delivered through 1669 , 32 patients were taken to the hospital Rajvithi 25 patients , 5 Ramathibodi Hospital the crown . Gao 1 and arthropods . Phayathai 1 most hurt by tear gas and rubber bullets. Of these, 1 patient was coma cards Cpt . Was actually shot in the head by a bullet to deliver Rajvithi hospital now has a CT scan. Consider surgery to help prepare For police, as police found a note from the hospital three wounded police said .

S detention hardcore movie clash .

News reported that during the fierce battle . Police officers detained Mr. Chanon Chan Thong aged 32 years, residing at 632 Moo 5, Tambon Kao Sam Roi Yot Prachuap Khiri Khan said strut net Opas , aged 51 years , residing at No. 26/102 Soi Kasem. 114 Nongkangplu Bang Bang Bangkok and demonstrators . Cpt . Groups, hardcore , 4 people, including six who had clashed with officers trying to climb the fence and broke into the stadium as such. To hold temporary custody. Bk.p. before being taken to investigate all the land. Gerrymandering Region 1 , Pathumthani .

Angry mob movie cameos . Released.

Journalists report that After hearing the news , police have detained some cards . Have to muster more offensive . Opening clash with police again. With demonstrators demanding that the police release all unconditionally , but has been totally rejected by officials .

I get the helicopters hovered . - The wounded.

The whole afternoon was a police helicopter has gradually brought the injured officers EC candidates from various political parties . Various fields including media On duty at the stadium, Thailand - Japan came out of the stadium . Comes down to a field goal suppress Division .

Detained 13 protesters into custody at Pathum Thani .

Later it was reported that Initial police arrest protesters of the fighting Stadium Thailand - Japan has a total of 13 cases and was paroled by helicopter to the Division of Police , Border Patrol Part 1 Bangkok for investigation . Prepared by officials charged with obstructing the election. And Government Intrusion

Leaders called a mass return address.

Even at 14.30 mainstay for the country . 's Speech to the crowd at the Stadium Thailand Japan - Din . By asking them to travel to the location . Because this is a show of force did not want the election was illegitimate. The Yingluck government officials have used violence to disperse a gathering of public injury. Can not be tolerated

Siege movie . Hijackers released the band .

Then the band was preparing to return after leaders announced gifts. But the masses have had some break into the Ministry of Labour. And was surrounded by about 50 officers took the police to negotiate with the authorities for the release of masses that were seized earlier. Bestowed by the legal advisor to the Government cutting the country . Was negotiated.

Mistook the placenta. , A reed contact .

The atmosphere outside the stadium Thailand Japan. After the lead announcer for the masses back. Commissioner of Labour has to drive out of the area . It was thought that an officer like the masses . Thus throwing things into Leaders need to make a comeback , and instructed officials that do not come out if it is not allowed out to walk out. Then some officials continued to walk out.

Raiders clash mob control is verified . Again .

At 15:15 pm, there was a skirmish on the country 's leaders . Has no control over the masses . The mob broke into one of the stadium near Gate 2 above . I tried throwing bottles , bricks , steel fence panel and a solid strike to the police. The authorities have also gotten into the safe. However, the police responded by firing tear gas into the crowd again. That made the group such people retreated to the outside.

However, it also found that the masses do not listen to the vocal part . Trying to provoke inner Although there are efforts to dissuade them.

OIE spokeswoman . Taste . Among children. Die first .

At 16.20 am at the Crime Suppression Division ( Bk.p. ) Toyota spokesman Maj. Gen. Piya utha Sa.rs. that statement again . Assembly until 16:00 pm There are still clashes and tear gas. To control the masses not to intrude into the interior sports two continuous residence . Which point the police are concerned , thanks to the cold and near evening . If a collision like this, lest they risk losing even more.

However, the possibilities of clashing with police , resulting in one death is D.t. Mr Narong joy right under the age of 45 years , dir. Among police station Taladplue by being shot with a gun in the chest.

I do not know which side the men in black .

Maj. Gen. Piya said the men in black case on the building. The use of weapons into areas where conventional Stadium Thailand - Japan , the investigation under review , it is expected that the group would soon know it. And to collect evidence to prosecute.

Lean not released muster

Maj. Gen. Piya said that on the part of congregation offender who was detained for questioning on land. Gerrymandering Region 1 and will feature a separate inquiry to interrogator . And the proceedings which will be charged by each light varies according to the behavior of the offender. But it demands the release of the band 's vocal still do not because it is a criminal offense . And still need to be negotiated with cause and effect.

Off premises. Vibhavadi almost an hour.

At approximately 16:45 pm, the crowd , led by natural laws exceptionally vocal rest Cpt . Has moved off the streets in front of the clubs 2nd Army. We believe the military does not stand out to the public. Also included are the Army Club is a meeting of the Cabinet. Including claims that the police release the arrested demonstrators during clashes at the stadium, Thailand - Japan resulted in severe traffic congestion, freeway and flat on both sides.

However, at 17.30 hrs , the band has opened for traffic on Vibhavadi Rangsit Road and gradual decay back to the bridge Chamaiporn Mru Chet makes the situation was easing tension .

Vandals smashed car chase sq. locals.

While Stadium Thailand - Japan has chaotic scene again after some protesters have gradually moved away from the stadium, Thailand - Japan to join the crowd on the streets . Make police gradually reclaim the space. The police have smashed the car and the motorcycle crowd. Until there is a clash Have fired tear gas into the crowd. While the crowd responded by throwing objects into before the situation eases.

Most of the wounded were only 61 members.

Erawan Bangkok center Report the number of people injured in the clash at the Youth Center , Bangkok. (Stadium Thailand - Japan ) as at 14.00 am We have a total of 61 hospitalized patients , divided into 35 hospital Rajvithi Hospital , King Mongkut Klao Hospital 3 . Ramathibodi Hospital 10 . . Phayathai Hospital Paulo 1 2 3 veterans hospital , one of them is reported that a female reporter from Rath . From being admitted to the hospital , police tear gas and 7 .

Hero underwear that rubber bullets hurt.

Journalists reported that In the clash of the day this made ​​Mr. Weerachat Premkamon or " frog idol pants on" one with sporting sneakers . Injuries from a rally at the stadium - Japan , which was hit by Pelicans by the police . By now, Mr. Weerachat has been taken to hospital for treatment of injuries.

Watch "Big Closet" made ​​the statement .

It is reported that on 27 December, Gen. Prayuth Chan-ocha 08.30 Army Commander . Presided over a meeting of the army commanders meet up (dir. Nkt . ) In December . After that time, Prayuth N.pl.a. 13:00 Will be announced at the Conference side . Compound . Them manually. It is remarkable that the political situation will be clarified , however . Later, the protestors have clashed with police as there were many casualties .

Prime Minister Crab Invasion Mob movement .

Other side of the board to change the country into a democracy, complete with a monarch as head of state (a DEA. ) Led by Anya Leach Ms. Lee moved consortia love has brought mass rally in front of houses . Acting Prime Minister Yingluck Shinawatra . Ratchada Soi 3 area development amid strict police custody for 10 Squadron as prime minister fled to perform missions in Chiang Mai.

Journalists reported that The assembly is completed. The demonstrators have demanded the resignation of the interim prime minister officially reforms to open the country before elections. Before retiring back to set the stage Ratchadamnoen 18.00

Area covered family denouncing bully

Party to Thailand , Lt. Female Sunissa excellence Pratip Deputy Prime Minister 's Office spokesman said the stubbornness of cores led the DEA. Raids terrorizing the family of the Prime Minister 's residence . Is reprehensible and appalling. I encourage the use of violence against children, young people and women in society, another form . Create social problems and hinder the development of women's status Thailand .

Click DEA. Filed scroll obtain what counts .

The same day , the Department of Special Investigation ( DSI ) Mr.Wiroj landscape Sawat. Attorney, the attorney of 13 group leaders. Click DEA. DSI was issued a summons to acknowledge the charges on the assembly . Travel documents to postpone the allegations offense under Section 113, 116 215 and 216 and Section 83. The reason that it has completed the assembly when the assembly will then travel to the allegations further. However, in consideration of Mr. Chris Peng Department Dit DSI whether to move or not.

Blasts frozen 20 bank accounts, 38 mainstay.

For progress to freeze the accounts of 28 cores led the DEA. Then Mr. Chris said the operation to 20 banks to freeze the accounts of the lead all 38 items only bank 4 that made ​​the request. DSI authenticate again such as Bangkok Bank . Commercial Bank of Thailand , which was confirmed with the bank on the morning.

Reward grant ' Mai ' .

While people do not take the Democratic Party , led by Mrs. pay old Porn Arrow Marine Coordinator submitted the letter to Mr. Chris to give the money reward to the DSI for those who can arrest Mr. Thaugsuban Secretariat. Click DEA. had initially been given cash money 15,113 . Baht and a desktop and additional donations will be given to the DSI anymore.

Withdrawn 9 insurance lead story.

In addition, the same day . Preliminaries notions . Open Daily Currency Chief of the Bureau of International Affairs And the International Criminal DSI had evidence of sedition . Public incitement to break the law The breach released on bail nine vocal group Democracy to petition the court for an emergency hearing for the revocation of temporary release .

But Mr. Suwat forgiven Foosriboon Counsel story. I have filed a revocation of temporary release. The court granted the petition for consideration and hearing both witnesses two parties on 24 Feb 2557 at 09:00 PM

Gangster shot M16 assault BaanSa Tit .

Same night at 1:30 pm at the scene of criminal use of weapons firing at the 16 MLB Jersey Wongnongtaey demonstrate the SS. Trang and vocal Democratic Republic DEA. , The scene outside the office building of the Democratic Party . Huai Yot cause the thick walls Tree and house walls are porous . But people in the safe house By Mr. Sa Ti Believe that the crux of politics.
 http://www.naewna.com/politic/83455

ประจักษ์แจ้งทั่วโลก เมื่อทหารเข้าตรวจพบ ตำรวจมีการใช้กระสุนจริงกับผู้ชุมนุม ที่ดินแดง

ประมวลภาพบรรยากาศเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงแก๊สน้ำตาและกระสุนยางใส่ผู้ชุมนุม ที่สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง หลังกลุ่มผู้ชุมนุม คปท.พยายามจะบุกเข้าสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น เพื่อขวางจับสลากหมายเลขผู้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
     
       ขณะที่ กกต.ยังดำเนินการจับสลากหมายเลขผู้สมัครในอาคารกีฬาเวสน์ 2 ต่อไปจนแล้วเสร็จ หลังจากนั้น กกต.ทั้ง 4 คน ได้รีบไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ที่จอดรอในสนามฟุตบอลของศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น เพื่อกลับสำนักงาน กกต.ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

"ส.ว.ไพบูลย์" ผงะ! เจอคลังอาวุธในกีฬาเวสน์ 2 ขณะ ผอ.รพ.ตร.ยัน จ.ส.ต.ณรงค์ ปิติสิทธิ์ ผบ.หมู่ สน.ตลาดพลู ที่ถูกกระสุนจากการปะทะเข้าที่หน้าอก เสียชีวิตแล้ว...

วันที่ 26 ธ.ค. 56 นายไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกวุฒิสภา เดินทางไปที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง เพื่อตรวจสอบความเสียหาย ภายหลังจากเกิดเหตุกลุ่มผู้ชุมนุม คปท.ปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เนื่องจากขัดขวางการรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้บาดเจ็บทั้งสองฝ่าย รวมถึงมีตำรวจเสียชีีวิตด้วย
ตำรวจกระหายเลือด

กระสุนจริงว่อนยิงถล่มคปท.

จลาจล'ดินแดง'ตาย-เจ็บอื้อ

การ์ด-นักข่าวสาหัส-ตร.ดับ1

แฉบ้าระห่ำไล่ทุบรถผู้ชุมนุม

สถานการณ์ทางการเมืองตลอดวันที่ 26 ธันวาคม มีการปะทะกันอย่างดุเดือดระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับกลุ่มผู้ชุมนุมเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) ที่พยายามจะเข้าไปปิดล้อมสนามกีฬาศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง เพื่อขัดขวางการจับสลากหมายเลขประจำพรรคของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากจนลุกลามกลายเป็นเหตุจลาจลย่อยๆกลางกรุงเทพมหานคร

การปะทะครั้งนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่ โดยเมื่อเวลา 06.50น. กลุ่มคปท.จำนวนมาก เดินทางโดยรถยนต์หลายคันจากที่ตั้งสะพานชมัยมรุเชษฐ มายังหน้าสนามกีฬาศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่นดินแดงขณะที่บริเวณพื้นที่ชั้นในและชั้นนอกของอาคารกีฬาเวสน์2 ที่ใช้เป็นสถานที่รับสมัคร มีกำลังเจ้าหน้าที่คุ้มกันอย่างแน่นหนา โดยทหารเข้าตรึงกำลังด้านนอกชั้นแรก ส่วนด้านในเป็นตำรวจชุดควบคุมฝูงชน 12 กองร้อย นำโดย พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา รองผบ.ตร.

คปท.ตัดโซ่ประตูศูนย์เยาวชน

เวลา 07.25น.บรรยากาศเริ่มตึงเครียด เมื่อกลุ่มมวลชนบุกตัดโซ่ประตูและพยายามบุกเข้าภายใน บางส่วนใช้บันไดพาดรั้วปีนข้ามไป มีการขว้างปาก้อนหินใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ขณะที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจประกาศเตือนห้ามบุกรุกพร้อมขู่ใช้กระสุนยาง และแก๊สน้ำตา แต่กลุ่มคปท.เปิดเพลงปลุกใจกลบเสียงเตือนจากนั้นได้กระจายมวลชนปิดประตู 1-2 และเคลื่อนรถบรรทุก 6ล้อ

ใช้ลวดสลิงดึงเสารั้วกำแพงสนามกีฬาเพื่อเปิดทางให้มวลชนเข้าไปภายใน

ตร.ถล่มด้วยแก๊สน้ำตาเป็นชุด

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตัดสินใจยิงแก๊สน้ำตาออกมาใส่กลุ่มผู้ชุมนุม 4ลูก บริเวณประตู1และ2 เพื่อยับยั้งการทำลายรั้วกำแพงสนามกีฬาศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ขณะที่คปท.ใช้ถังดับเพลิงฉีดใส่ตำรวจ และขว้างถังดับเพลิงที่ฉีดแล้วเข้าใส่แนวกั้นตำรวจพร้อมกับช่วยกันดึงประตูออกเพื่อเปิดทางเข้าไปภายในให้ได้ แต่ก็ถูกตำรวจยิงถล่มด้วยแก๊สน้ำตาออกมาเป็นระลอกกว่า 10 ลูกจนมวลชนต้องล่าถอยพร้อมกับใช้ก้อนหิน ขวดน้ำและเศษของที่หยิบฉวยได้ปาตอบโต้ไปเป็นระยะๆ

เจอจัดหนักผู้ชุมนุมต้องถอยร่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังถูกระดมยิงด้วยแก๊สน้ำตาอย่างหนัก ทำให้ผู้ชุมนุมกระจายตัวถอยออกมาเพื่อตั้งหลักบริเวณกระทรวงแรงงาน ก่อนที่กลุ่มผู้ชุมนุมได้เคลื่อนทัพเข้ามาอีก แต่ไม่สามารถฝ่าด่านตำรวจเข้าไปได้ โดยตำรวจวางกำลังอย่างแน่นหนา พร้อมกั้นแนวแบริเออร์ป้องกันในทุกประตูทางเข้า

ได้รับบาดเจ็บกันแล้วหลายราย

กระทั่งเวลา08.14น.ตำรวจยังคงระดมยิงแก๊สน้ำตาอย่างต่อเนื่อง รวมประมาณ 40ลูก ทำให้ผู้ชุมนุมต้องถอยร่นออกมาตั้งหลักอีกครั้งบริเวณกระทรวงแรงงาน และเหตุการณ์ยังคงตึงเครียด เพราะมีการยิงแก๊สน้ำตาออกมาเป็นระยะๆทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมหลายรายได้รับบาดเจ็บจากแก๊สน้ำตา ต้องช่วยกันใช้น้ำล้างตา

ใช้รถน้ำกทม.พังประตูเข้าไป

เวลา 09.00น.กลุ่มผู้ชุมนุมพยายามใช้รถน้ำของ กทม.พังประตูเข้าไป ขณะที่ตำรวจยังคงระดมยิงแก๊สน้ำตาอย่างต่อเนื่องหลายร้อยลูก ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมฝ่าเข้าไปไม่ได้ ขณะเดียวกันแก๊สน้ำตาบางลูกเลยตกเข้าไปในแฟลตดินแดง ซึ่งมีประชาชนอยู่เป็นจำนวนมาก ต่างได้รับผลกระทบจาการยิงแก๊สน้ำตาของตำรวจ และตำรวจยังฉีดน้ำผสมสารเคมีสีม่วงออกมา สลับกับการยิงแก๊สน้ำตาอีกด้วย

การ์ดโดนกระสุนจริงสาหัส-สื่อเจ็บ

มีรายงานว่า ระหว่างชุลมุนที่ตำรวจยิงแก๊สน้ำ ยังได้ยิงกระสุนยาง และกระสุนจริงออกมาอีกด้วย ทำให้มีกลุ่มผู้ชุมนุมที่เป็นการ์ดเป็นผู้ชาย ถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ จนล้มลง ก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล นอกจากนี้บรรดาช่างภาพและสื่อมวลชนของไทยและต่างประเทศของสำนักข่าวรอยเตอร์ยังโดนลูกกระสุนยางจากฝ่ายเจ้าหน้าตำรวจยิงใส่ตามร่างกายได้รับบาดเจ็บหลายคน

คปท.จับชายชุดดำยิงม็อบเจ็บ1

ระหว่างการปะทะเดือดการ์ดของคปท.ได้จับกุมชายฉกรรจ์สวมเสื้อคลุมสีดำ แต่งตัวคล้ายการ์ด สวมหน้ากากกันแก๊ส ผ้าพันคอสีเขียว โดยชายผู้นี้ยิงปืนใส่กลุ่มผู้ชุมนุม มาจากฝั่งแฟลตดินแดง ตรงข้ามกระทรวงแรงงาน แล้ววิ่งหลบหนีไปทางถนนวิภาวดี และทำกุญแจมือหล่นไว้ด้วย ส่วนผู้บาดเจ็บที่ถูกำยิงได้ลำเลียงส่งโรงพยาบาลแล้ว

“ปึ้งศักดิ์”อ้างต้องใช้แก๊สน้ำตา

เวลา 09.35น.นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ต่างประเทศ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบ(ศอ.รส.) แถลงทางทีวีพูลอ้างถึงเหตุจำเป็นในการใช้แก๊สน้ำตายิงสกัดกลุ่มผู้ชุมนุมเนื่องจากมีการเข้าไปปิดล้อม และขัดขวางการรับสมัครเลือกตั้ง ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงจำเป็นต้องรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ โดยเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามหลักสากลและใช้ความอดทนจนถึงที่สุดแล้ว

แกนนำเรียกกลับที่ตั้ง-ม็อบไม่ฟัง

เวลา 10.48น. ยังมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่อง โดยฝ่ายเจ้าหน้าที่ยังคงระดมยิงแก๊สน้ำตาและน้ำผสมสี รวมทั้งกระสุนยางเข้าใส่ผู้ชุมนุม ขณะที่อีกฝ่ายได้ขว้างปาสิ่งของโต้ตอบกลับไป ต่อมาเวลา 11.30น.แกนนำคปท.ได้ประกาศเรียกให้มวลชนกลับที่ตั้งที่สะพานชมัยมรุเชฐสร้างความไม่พอใจให้กับมวลชนส่วนหนึ่งที่ไม่ยินยอมเดินทางกลับและปักหลักอยู่หน้ากระทรวงแรงงานและตามใต้ถุนแฟลตดินแดน

ศอ.รส.แถลงตร.บาดเจ็บ3ราย ‏

ต่อมาพล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย โฆษก ศอ.รส.ออกมาแถลงว่า กลุ่มผู้ชุมนุมใช้ปืนยิงจากอาคารสูงใกล้กับสนามกีฬาฯใส่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ส่งผลให้มีตำรวจบาดเจ็บ 3 นาย ได้แก่ ส.ต.ต.ธนพล โนเปลือย ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 2 กก.อคฝ.2 บก.อคฝ ถูกกระสุนโลหะยิงเข้าหัวไหล่ขวา กระสุนฝังอยู่หน้าอกขวา จ.ส.ต.ทวี วงษ์จันทร์ ผบ.หมู่ สภ.บางม่วง จ.นครสวรรค์ ถูกอาวุธไม่ทราบชนิด ยิงใส่ได้รับบาดเจ็บที่เท้าขวาและ ด.ต.ปรีชา ทองเยี่ยม ผบ.หมู่จราจร สภ.บางม่วง จ.นครสวรรค์ ถูกกระบองตีที่ศีรษะและแขนขวา รวมทั้งใช้ระเบิดขวด หัวน็อต และประทัดยักษ์ ยิงใส่ตำรวจด้วย

มวลชน คปท.บุกทำลายรถตร.‏

เวลา 11.30น.ระหว่างเกิดการปะทะที่สนามไทย-ญี่ปุ่นดินแดง มวลชนคปท.กลุ่มหนึ่งได้เดินทางมาที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า ทำการรื้อเครื่องยนต์ เอามีดเจาะยาง และใช้ด้ามธงทุบกระจกรถตู้และรถขนผู้ต้องหาของตำรวจที่จอดอยู่เพื่อสกัดไม่ให้ส่งกำลังเข้าสลายการชุมนุม โดยมีตำรวจบาดเจ็บ2นายคือด.ต.เอกฉัตร สมศิริ ผบ.หมู่ ป.สน.บางเขน ถูกไม้ตีศรีษะและ.ด.ต.พันธ์ศักดิ์ อิทะศร ผบ.หมู่ ป.สน.เตาปูน ถูกตีที่มือซ้าย

ปธ.ช่างภาพฯประณามรุนแรง

เวลา 11.50น.นายฉลาด จันทร์เดช ประธานชมรมช่างภาพการเมือง ได้ออกแถลงการณ์ของชมรมช่างภาพการเมืองผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว ประณามการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รักษาความปลอดภัยภายในอาคารกีฬาเวส 2 สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น เนื่องจากได้ยิงแก๊สน้ำตาและกระสุนยางอย่างไม่ยั้งมือใส่ผู้ชุมนุม แม้กระทั่งช่างภาพและผู้สื่อข่าวที่สวมปลอกแขนก็ได้รับบาดเจ็บพร้อมกับประชาชนไปหลายราย

สธ.ยันเจ็บ32-ถูกยิงหัวสาหัส1

ขณะที่นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ตั้งแต่เวลา 07.30 - 11.00น.มีการรับส่งผู้ป่วยผ่านเครือข่าย1669 แล้ว 32ราย แบ่งเป็นนำส่ง รพ.ราชวิถี 25ราย รพ.รามาธิบดี 5ราย รพ.พระมงกุฏเกล้า 1รายและรพ.พญาไท 1ราย ส่วนใหญ่บาดเจ็บจากแก๊สน้ำตาและกระสุนยาง ในจำนวนนี้มีอาการสาหัส 1ราย เป็นการ์ด คปท.ถูกกระสุนปืนจริงยิงที่ศีรษะ ก่อนนำส่งตัว รพ.ราชวิถี ขณะนี้ได้ทำทีซีสแกน เพื่อพิจารณาเตรียมผ่าตัดช่วยเหลือ สำหรับตำรวจเท่าที่ทราบจาก รพ.ตำรวจ พบมีตำรวจบาดเจ็บ 3นาย

ตร.คุมตัวฮาร์ดคอร์ปะทะตร.

ข่าวแจ้งว่า ระหว่างการปะทะดุเดือดนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าควบคุมตัวนายชานนท์ จันทอง อายุ 32 ปี อยู่บ้านเลขที่ 632 หมู่ 5 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายวรัท สุทธิโอภาส อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 26/102 ซอยเพชรเกษม 114 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม.และผู้ชุมนุม คปท.กลุ่มฮาร์ดคอร์ อีก 4 คน รวม 6 คน ซึ่งได้ปะทะกับเจ้าหน้าที่รวมทั้งพยายามปีนรั้วบุกเข้าไปภายในสนามกีฬาดังกล่าว มาควบคุมไว้ชั่วคราวที่ห้องขัง บก.ป.ก่อนจะนำตัวทั้งหมดไปสอบสวนที่ บก.ตชด.ภาค 1 จ.ปทุมธานี

มวลชนโกรธจี้ตร.ปล่อยตัว

ผู้สื่อข่าวรายงายด้วยว่า หลังจากทราบข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการควบคุมตัวการ์ดบางส่วน ได้ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมไม่พอใจมากขึ้น เปิดฉากปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกรอบ พร้อมกับเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยตัวผู้ชุมนุมทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขแต่ได้รับการปฏิเสธจากฝ่ายเจ้าหน้าที่โดยสิ้นเชิง

ฮ.บินว่อนรับกกต.-ผู้บาดเจ็บ

ทั้งนี้แทบตลอดช่วงบ่ายเฮลิคอปเตอร์ตำรวจได้ทยอยนำทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่ กกต. ผู้สมัครจากพรรคการเมืองต่างๆ รวมทั้งสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง เดินทางมาออกมาจากสนามกีฬาดังกล่าว มาลงเครื่องที่สนามฟุตบอลกองบังคับการกองปราบปราม

คุมตัว13ผู้ชุมนุมไปขังที่ปทุมฯ

ต่อมามีรายงานว่า เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมกลุ่มผู้ชุมนุมจากเหตุปะทะหน้าสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่นดินแดงได้ทั้งสิ้นจำนวน 13 ราย และได้คุมตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์เดินทางไปยังกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 1 ปทุมธานีเพื่อทำการสอบสวน โดยเจ้าหน้าที่ได้เตรียมแจ้งข้อหาขัดขวางการเลือกตั้ง และบุกรุกสถานที่ราชการ

แกนนำเรียกมวลชนกลับที่ตั้ง

กระทั่งเวลา 14.30 น.แกนนำคปท.ได้ปราศรัยกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่บริเวณหน้าสนามกีฬาไทยญี่ปุ่น-ดินแดง โดยขอให้เดินทางกลับไปยังที่ตั้ง เพราะการออกมาแสดงพลังครั้งนี้ไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งไม่ชอบธรรม แต่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้ใช้กำลังเจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงสลายการชุมนุมของประชาชนจนเกิดการบาดเจ็บ ทำให้ไม่สามารถทนดูได้

ล้อมตร.จี้ปล่อยตัวผู้ชุมนุม

จากนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมได้เตรียมตัวเดินทางกลับหลังจากที่แกนนำได้ประกาศร้องขอ แต่ขณะเดียวกันได้มีมวลชนบางส่วนได้บุกเข้าไปยังกระทรวงแรงงาน และได้เข้าล้อมตำรวจประมาณ 50 นายเอาไว้ เพื่อเจรจากับทางเจ้าหน้าที่ให้ปล่อยตัวมวลชนที่ถูกจับเอาไว้ก่อนหน้านี้ โดยมอบให้นายนิติธร ล้ำเหลือ ที่ปรึกษาคปท.เป็นผู้เจรจา

เข้าใจผิดคิดว่าขรก.เป็นกกต.

นอกจากนี้บรรยากาศภายนอกสนามกีฬาไทยญี่ปุ่น หลังจากที่แกนนำประกาศให้มวลชนกลับ ได้มีข้าราชการกระทรวงแรงงานขับรถเพื่อออกจากพื้นที่ แต่ถูกมวลชนคิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่กกต. จึงขว้างปาสิ่งของเข้าใส่ ทำให้แกนนำต้องห้ามปรามและกำชับข้าราชการว่าอย่าเพิ่งออกมาหากจะออกอย่านำรถออกมาให้เดินเท้าออกมา จากนั้นข้าราชการบางส่วนได้ทยอยเดินเท้าออกมา

คุมไม่อยู่มวลชนบุกปะทะตร.อีก

เวลา 15.15 น. ได้เกิดเหตุชุลมุนขึ้นเมื่อแกนนำกลุ่มคปท.ไม่สามารถควบคุมมวลชนได้ โดยมีมวลชนกลุ่มหนึ่งบุกเข้าไปบริเวณประตู 2 ของสนามกีฬาดังกล่าว แล้วพยายามขว้างปาขวดน้ำ ก้อนอิฐ แผงรั้วเหล็ก และใช้ของแข็งฟาดใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจ จนเจ้าหน้าที่ต้องถอยร่นเข้าไปยังที่ปลอดภัย แต่ฝั่งตำรวจได้ตอบโต้ด้วยการยิงแก๊สน้ำตาใส่กลุ่มผู้ชุมนุมอีกครั้ง จนทำให้กลุ่มคนดังกล่าวถอยร่นออกมาด้านนอก

อย่างไรก็ตามยังพบว่ามีมวลชนส่วนหนึ่งไม่ฟังแกนนำ พยายามเข้าไปยั่วยุด้านใน แม้ว่าจะมีความพยายามห้ามปรามแล้วก็ตาม

โฆษกศอ.รส.ระบุตร.ตายแล้ว1

เวลา 16.20 น.ที่กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย โฆษก ศอ.รส.แถลงอีกรอบว่า การชุมนุมจนกระทั่งเวลา 16.00 น.ยังคงมีการปะทะและใช้แก๊สน้ำตา เพื่อควบคุมมวลชนไม่ให้บุกรุกเข้าไปในภายในอาคารกีฬาเวสน์ 2 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจุดนี้ทางตำรวจมีความวิตกกังวลเนื่องจากเข้าสู่ช่วงเย็นและใกล้ค่ำแล้ว เกรงว่าหากยังปะทะกันเช่นนี้ก็มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดีจากการปะทะกันดังกล่าวส่งผลให้มีตำรวจเสียชีวิตแล้ว 1 นาย คือ ด.ต.ณรงค์ ปิติสิทธิ์ อายุ 45 ปี สังกัด ผบ.หมู่ สน.ตลาดพลู โดยถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่หน้าอก

อ้างชายชุดดำยังไม่รู้ฝ่ายไหน

พล.ต.ต.ปิยะ กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีชายชุดดำที่อยู่บนอาคารสูง ซึ่งมีการใช้อาวุธยิงลงมาบริเวณที่มีการชุมนุมหน้าสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น นั้น ทางฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างตรวจสอบแล้วคาดว่าไม่นานก็คงทราบว่าเป็นกลุ่มไหน และจะได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อไป

ยันไม่ปล่อยตัวกลุ่มผู้ชุมนุม

พล.ต.ต.ปิยะ กล่าวว่า ในส่วนของผู้ชุมนุมที่กระทำความผิดซึ่งถูกควบคุมตัวไปสอบสวนที่ บก.ตชด.ภาค 1 นั้น จะมีการจัดพนักงานสอบสวนไปแยกกันสอบปากคำ และพิจารณาดำเนินคดีซึ่งแต่ละรายจะถูกแจ้งข้อหาหนักเบาต่างกันไปตามพฤติกรรมในการกระทำความผิด แต่จะให้ปล่อยตัวเลยตามขอเรียกร้องของแกนนำผู้ชุมนุมคงทำไม่ได้เพราะมีการกระทำผิดคดีอาญา และคงต้องมีการเจรจากันด้วยเหตุและผล

ปิดถ.วิภาวดีฯเกือบหนึ่งชั่วโมง

เวลาประมาณ 16.45 น. กลุ่มผู้ชุมนุมนำโดยนายนิติธร ล้ำเหลือ แกนนำ คปท.ได้เคลื่อนขบวนปิดถนนวิภาวดีทั้ง 2 ฝั่งบริเวณด้านหน้าสโมสรกองทัพบก เนื่องจากเห็นว่าทหารไม่ได้ออกมายืนเคียงข้างกับประชาชน รวมทั้งยังมีการใช้สโมสรทหารบกเป็นสถานที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยตัวผู้ชุมนุมที่ถูกจับกุมระหว่างเหตุปะทะที่สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่นดินแดงส่งผลให้การจราจรติดขัดอย่างหนักทั้งทางด่วนและทางราบ ทั้งสองฝั่ง

อย่างไรก็ดีเวลา 17.30 น.ผู้ชุมนุมได้เปิดการจราจรบริเวณถนนวิภาวดีและทยอยสลายตัวกลับที่ตั้งสะพานชมัยมรุเชษฐทำให้สถานการณ์ที่กำลังตึงเครียดเริ่มผ่อนคลายลง

ตร.ป่าเถื่อนไล่ทุบรถชาวบ้าน

ขณะที่บริเวณสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่นดินแดงยังได้เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นอีกครั้งหลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนได้ทยอยเคลื่อนขบวนออกจากสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่นเพื่อไปสมทบกับกลุ่มผู้ชุมนุมบนถนนวิภาวดี ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทยอยเข้ายึดคืนพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าทุบทำลายรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ของกลุ่มผู้ชุมนุม จนมีเหตุปะทะกัน มีการยิงแก๊สน้ำตาใส่กลุ่มผู้ชุมนุม ขณะที่ผู้ชุมนุมตอบโต้ด้วยการขว้างปาสิ่งของเข้าใส่ก่อนที่สถานการณ์จะคลี่คลายลง

ยอดผู้บาดเจ็บพุ่งเป็น61 รายแล้ว

ศูนย์เอราวัณ กรุงเทพมหานคร รายงานจำนวนผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ปะทะที่หน้าศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง) ข้อมูล ณ เวลา 14.00 น.ว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยนำส่งโรงพยาบาลทั้งหมด 61 ราย แบ่งเป็น รพ.ราชวิถี 35 ราย รพ.พระมงกุฏเกล้า3รายรพ.รามาธิบดี 10 ราย รพ.พญาไท 1 ราย รพ.เปาโล 2 ราย รพ.ทหารผ่านศึก 3 ราย หนึ่งในนั้นมีรายงานว่าเป็นนักข่าวชายจากไทยรัฐ เข้ารักษาตัวด้วยจากการถูกแก๊สน้ำตา และ รพ.ตำรวจ 7 ราย

ฮีโร่กางเกงในเจอกระสุนยางเจ็บ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการปะทะตลอดทั้งวันครั้งนี้ทำให้นายวีรชาติ เปรมกมล หรือ”กบ ฮีโร่กางเกงใน”ตัวเดียวรองเท้าผ้าใบกับใจถึงๆ ได้รับบาดเจ็บจากการไปชุมนุมที่บริเวณสนามกีฬา-ญี่ปุ่น ดินแดง ซึ่งถูกยิงด้วยกระยางจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยขณะนี้นายวีรชาติได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาอาการบาดเจ็บ

จับตา”บิ๊กตู่”แถลงจุดยืนกองทัพ

มีรายงานว่า ในวันที่ 27ธันวาคมนี้ เวลา 08.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก(ผบ.นขต.) ประจำเดือนธันวาคม หลังจากนั้นเวลา 13.00น.พล.อ.ประยุทธ์ จะเป็นผู้แถลงผลการประชุมนขต.ทบ.ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นที่น่าจับตาว่ากองทัพจะมีจุดยืนต่อสถานการณ์การเมืองอย่างไร ภายหลังกลุ่มผู้ชุมนุมมีการปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจนมีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก

ม็อบเคลื่อนบุกบ้านนายกฯปู

อีกด้านหนึ่ง กลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (กปปส.)นำโดย น.ส.อัญชะลี ไพรีรัก ได้นำมวลชนเคลื่อนขบวนมาชุมนุมหน้าบ้านพัก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี บริเวณซอยโยธินพัฒนา 3 ท่ามกลางการอารักขาอย่างเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ 10 กองร้อยขณะที่นายกฯหนีไปปฎิบัติภารกิจที่ จ.เชียงใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์การชุมนุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย โดยผู้ชุมนุมได้เรียกร้องให้นายกฯลาออกจากตำแหน่งรักษาการเพื่อเปิดทางการปฏิรูปประเทศก่อนเลือกตั้ง ก่อนที่จะถอนตัวกลับที่ตั้งเวทีราชดำเนินในเวลา 18.00น.

พท.ประณามระรานครอบครัวปู

ที่พรรคเพื่อไทย ร.ท.หญิง สุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า การดื้อดึงของ แกนนำ กปปส.ที่บุกไประรานครอบครัวของนายกฯที่บ้านพักส่วนตัว เป็นสิ่งที่น่าประณามและน่าเศร้าใจ เพราะเป็นการกระตุ้นการใช้ความรุนแรงต่อ เด็ก เยาวชนและสตรีในสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง เป็นการสร้างปัญหาสังคมและขัดขวางการพัฒนาสถานภาพสตรีไทย

กปปส.ยื่นเลื่อนขอรับทราบข้อหา

วันเดียวกันที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) นายวิโรจน์ ภูมิศรีสวัสดิ์ ทนายความผู้รับมอบอำนาจจาก13แกนนำกลุ่ม กปปส.ที่ถูกดีเอสไอออกหมายเรียกให้เข้ารับทราบข้อหาเกี่ยวกับการชุมนุม เดินทางเข้ายื่นเอกสารขอเลื่อนการรับทราบข้อกล่าวหากระทำผิดตามมาตรา 113 ,116,215 และ216 ประกอบมาตรา83 โดยอ้างเหตุผลว่าอยู่ระหว่างการชุมนุมเมื่อเสร็จสิ้นการชุมนุมแล้วจะเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาต่อไป ทั้งนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของนายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมดีเอสไอว่าจะให้เลื่อนหรือไม่

ลั่น20แบงค์อายัดบัญชี38แกนนำ

สำหรับความคืบหน้าในการอายัดบัญชีของ 28 แกนนำกปปส.นั้น นายธาริต กล่าวว่าดำเนินการไปแล้ว 20 ธนาคาร อายัดบัญชีของแกนนำทั้ง 38 คนทุกรายการมีเพียงธนาคาร 4 แห่งที่ทำหนังสือขอให้ดีเอสไอยืนยันความถูกต้องอีกครั้ง อาทิ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งได้แจ้งยืนยันกับธนาคารแล้วเมื่อช่วงเช้า

มอบเงินรางวัลนำจับ’สุเทพ’

ขณะที่ กลุ่มคนไม่เอาพรรคประชาธิปัตย์ นำโดย นางเพชราภรณ์ ศรทะเล ผู้ประสานงาน เข้ายื่นหนังสือถึง นายธาริต เพื่อมอบเงินรางวัลนำจับให้ดีเอสไอไว้สำหรับผู้ที่สามารถจับกุม นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการกปปส.ได้เบื้องต้นได้มอบเช็คเงินสดเป็นเงิน15,113 บาทพร้อมจะตั้งโต๊ะรับบริจาคเพิ่มเติมและจะนำมามอบให้ดีเอสไออีกต่อไป

ยื่นถอนประกัน9แกนนำพธม.

นอกจากนี้วันเดียวกันพ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้บัญชาการสำนักกิจการต่างประเทศ และคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ ของดีเอสไอได้นำหลักฐานการปลุกระดม ปลุกปั่นมวลชนให้ทำผิดกฎหมาย และกระทำผิดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราว 9 แกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมายื่นคำร้องต่อศาลพิจารณาไต่สวนฉุกเฉินเพื่อขอให้เพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราว

แต่นายสุวัตร อภัยภักดิ์ ทนายความกลุ่มพธม. ได้เดินมายื่นคำร้องคัดค้านเพิกถอนการปล่อยชั่วคราว โดยศาลรับคำร้องทั้งสองฝ่ายไว้พิจารณาและนัดไต่สวนพยานทั้ง2 ฝ่าย ในวันที่ 24 ก.พ.2557 เวลา 09.00 น.

คนร้ายยิงปืนเอ็ม16ถล่มบ้านสาทิตย์

คืนวันเดียวกันเมื่อเวลา 01.30น.ได้เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธสงครามเอ็ม 16 ยิงถล่มบ้าน นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย อดีต สส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ และแกนนำ กปปส.ที่เกิดเหตุบริเวณภายนอกเป็นตัวอาคารที่ทำการสำนักงานพรรคประชาธิปัตย์ อ.ห้วยยอด ทำให้บริเวณกำแพงหน้า ต้นไม้และฝาผนังบ้านเป็นรูพรุน แต่คนในบ้านปลอดภัย โดยนายสาทิตย์ เชื่อว่าเกิดจากปมการเมือง
 http://www.naewna.com/politic/83455


วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556

การลุกขึ้นสู้ของประชาชนคนไทยนับล้านๆคนครั้งนี้

Help us share with the world

Why Thaksin Eradication
The crisis we are facing in the country. And the great mass of people, millions of people went to the streets to reclaim their power back from politicians . Do not fear any danger . In spite of the only two empty handed as it is . Shows the awakening of the people in our country that they can not endure any longer under the authority of these vile politicians .

                That is because Thaksin

                People do not want Thaksin to dominate the country for the next . People want to get rid of the Thaksin regime to put an end to the clearance of the land Thailand as soon as possible . Because the Thaksin regime severely damaging to the earth on all sides.

                Individual under the domination of the Thaksin regime , whether politicians or the bureaucracy of some group , some of them . To behave like an indentured servant regime . Are the people who find it difficult social cost or no . This is to be seen since it does not start there.

                Many had been a satanic one another. That Satan is still unchanged. Both QS and habits overconfident . Unknown low- Especially in the use of power. Great honesty rampant migration officials to leave office. To put their people to work instead. Damage to government systems like never before. All the turmoil over whether civil or military police .

                The administration of " Good Governance " which has the morality and justice are core . Have been destroyed by the Thaksin regime . Bring great losses to the ever more efficient bureaucracy . Respect the spirit and freedom of the people. Under the administration transparent , efficient monitoring system " rule of law " has the responsibility to maintain and protect the interests of the public. And independent judicial system . Is secured justice for all people in the country . These things are mostly faded dramatically .

                Law, shall be construed as discriminatory , or is released . For the benefit of those who have power to use. Moral and ethical character of Satan , these can hardly be found. The morality who had formerly been decimated .

                Fraud, corruption can do to the face .

                Exploitation as their homeland and more widely. These are the hands of Satan , as well as those of kinship .

                Organizations have a constitutional right to interfere with the work on the checks and balances . Even destroyed to break down . Groups , even labor , academic and media.

                Large business was harassed if they do not participate as well. Or in cooperation with

                With many other rail projects initiated . The enormous amount of money, budget or loan . It is possible to satisfy their benefits to be derived from those projects . Irrespective of the liabilities to be followed. The people who pay the enormous debt burden , and the next is not known how many of those ten years.

                This is the work of the Thaksin regime .

                Dominated the country for more than ten years ago.

                Transfer of powers to fry even the source of the Thaksin regime is not in jail because Prison Escape anyone outside the country currently . Holders of state power and state power are frantically while I was still a relative Moscow Antigua Thaksin's enough. Own regime and follow it all.

                Still persist in using the power of the state and the power of money. As well as a way to seduce the guys used to contact the department to turn to negotiations to end the conflict. Many people and many organizations are victims unawares.

                As a way to buy time for the chance to go .

                Doubling every process even realize it .

                But that will not be blamed on someone else , accusing others who disagree with them. Aggressively to the use of violence by police in a crackdown on people who do not agree. And rise up against fighter massive now.

                The uprising of the people of Thailand 's millions times. It is the uprising of the people of Thailand that love of land , love it. To get rid of Thaksin clearance Which generated enormous damage to the country in various cities , as put forward to elucidate the above.

                Because if you are , as long as Thaksin home ownership continue to occupy the city . Thailand as long as it 's not everyone will have to live on this land happily intact longer . Even the children in the days ahead .

ทำไมต้องกำจัดกวาดล้างระบอบทักษิณ
สภาวะวิกฤติอย่างสุดๆที่กำลังเผชิญหน้าอยู่ในบ้านเมือง  จนทำให้มวลมหาประชาชนจำนวนนับล้านๆคนเดินออกสู่ถนนเพื่อทวงคืนอำนาจของตนกลับคืนจากนักการเมือง  อย่างไม่เกรงกลัวอันตรายใดๆทั้งสิ้น  ทั้งๆที่มีเพียงสองมือเปล่าอย่างที่เห็นนั้น  แสดงให้เห็นถึงความตื่นรู้ของผู้คนในบ้านเมืองของเราว่าพวกเขาไม่อาจทนอยู่ต่อไปได้อีกภายใต้อำนาจของนักการเมืองเลวทรามพวกนี้

                นั่นก็คือระบอบทักษิณนั่นเอง

                ประชาชนไม่ต้องการระบอบทักษิณให้ครอบงำบ้านเมืองอยู่ต่อไปอีก  ประชาชนต้องการกำจัดกวาดล้างระบอบทักษิณให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทยโดยเร็วที่สุด  เพราะระบอบทักษิณสร้างความเสียหายอย่างยับเยินแก่แผ่นดินทุกด้าน

                แต่ละคนภายใต้การครอบงำของระบอบทักษิณไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือฝ่ายราชการประจำบางหมู่บางพวก  ที่ประพฤติปฏิบัติตนเยี่ยงขี้ข้ารับใช้ระบอบนี้  ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่หาต้นทุนทางสังคมได้ยากหรือแทบไม่มีเลย  ออกลายให้เห็นตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มทำงานก็มี

                หลายคนเคยเป็นซาตานมาแล้วอย่างไร  ก็ยังคงเป็นซาตานอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลง  ทั้งคำพูดคำจาและนิสัยที่เหิมเกริม  ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง  โดยเฉพาะในเรื่องการใช้อำนาจ  อาละวาดโยกย้ายข้าราชการดีๆที่ซื่อสัตย์สุจริตออกจากตำแหน่งหน้าที่  เพื่อเอาคนของตนมาทำงานแทน  สร้างความเสียหายแก่ระบบราชการอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน  ปั่นป่วนไปทั่วทุกวงการไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพลเรือน  ตำรวจ  หรือทหาร

                การบริหารปกครองแบบ  “ธรรมรัฐ”  ซึ่งมีความถูกต้องชอบธรรมและความยุติธรรมเป็นหลักนั้น  ได้ถูกทำลายลงจากระบอบทักษิณ  นำมาซึ่งความเสียหายใหญ่หลวงแก่ระบบราชการที่เคยมีประสิทธิภาพ  เคารพในเจตนารมณ์และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  มีการบริหารที่โปร่งใส่ภายใต้การตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ  มี  “ระบบนิติรัฐ”  ที่มีความรับผิดชอบในการรักษาคุ้มครองผลประโยชน์ชาติและประชาชน  ตลอดจนระบบตุลาการที่เป็นอิสระ  เป็นหลักประกันความยุติธรรมสำหรับทุกคนในบ้านเมืองนั้น  สิ่งต่างๆเหล่านี้เลือนหายไปเป็นส่วนใหญ่อย่างน่าใจหาย

                กฎหมายจะถูกตีความหรือถูกนำออกใช้อย่างเลือกปฏิบัติ  เพื่อประโยชน์ของคนที่ได้อำนาจรัฐไปใช้  คุณธรรมและจริยธรรมในตัวของซาตานเหล่านี้หาแทบไม่พบ  ความถูกต้องชอบธรรมทั้งหลายที่เคยมีแต่ก่อนถูกทำลายยับเยิน

                การทุจริตคดโกงสามารถทำกันซึ่งๆหน้า

                การหาผลประโยชน์อันเป็นทรัพย์แผ่นดินเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง  จากน้ำมือของพวกซาตานเหล่านี้รวมไปถึงบรรดาเครือญาติ

                องค์กรอิสระทั้งหลายตามรัฐธรรมนูญถูกแทรกแซงการทำงานในการตรวจสอบถ่วงดุล  แม้กระทั่งถูกทำลายเพื่อแยกสลาย  ไม่เว้นแม้กระทั่งกลุ่มต่างๆทางด้านแรงงาน  ด้านวิชาการ  และสื่อมวลชน

                กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ถูกกลั่นแกล้งถ้าไม่ร่วมเป็นพวกด้วย  หรือร่วมมือด้วย

                โครงการต่างๆหลายโครางการที่ริเริ่มขึ้น  ทั้งจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินกู้จำนวนมหาศาล  ก็เป็นไปเพื่อสนองผลประโยชน์ที่ตนจะได้รับจากโครงการเหล่านั้น  โดยไม่คำนึงถึงภาระหนี้สินที่จะมีตามมา  ซึ่งประชาชนเป็นผู้จ่ายและเป็นผู้รับภาระหนี้สินมหาศาลเหล่านั้นต่อไปไม่รู้จักกี่สิบปี

                นี่คือผลงานของระบอบทักษิณ

                ครอบงำบ้านเมืองมากว่าสิบปีที่ผ่านมา

                ถ่ายโอนอำนาจกันมาเป็นทอดๆแม้ต้นตอของระบอบนี้คือ  ทักษิณ  จะไม่ได้อยู่ในประเทศเพราะหนีคุกหนีตะรางอยู่นอกประเทศในขณะนี้ก็ตาม  ผู้ถืออำนาจรัฐและใช้อำนาจรัฐอย่างเมามันในขณะนี้ก็ยังเป็นญาติโกโหติกาของทักษิณอยู่นั่นเอง  และดำเนินรอยตามเจ้าของระบอบทุกอย่าง

                ยังคงตั้งหน้าตั้งตาใช้ทั้งอำนาจรัฐและอำนาจเงิน  รวมทั้งหาวิธีการหลอกล่อใช้คนนั้นคนนี้ไปติดต่อฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ให้หันหน้ามาเจรจากันเพื่อยุติความขัดแย้ง  ซึ่งหลายคนและหลายองค์กรกำลังตกเป็นเหยื่ออย่างไม่รู้ตัว

                เป็นวิธีการซื้อเวลาให้มีโอกาสอยู่ต่อไป

                เสแสร้งทุกกระบวนท่าแม้กระทั่งบีบน้ำตา

                แต่ไม่เว้นที่จะโยนความผิดไปให้คนอื่นกล่าวหาคนอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับตน  เลยเถิดไปถึงการใช้ความรุนแรงผ่านตำรวจในการปราบปรามคนที่ไม่เห็นด้วย  และลุกขึ้นต่อต้านขับไล่อย่างขนานใหญ่ในขณะนี้

                การลุกขึ้นสู้ของประชาชนคนไทยนับล้านๆคนครั้งนี้  จึงเป็นการลุกขึ้นสู้ของประชาชนคนไทยที่รักชาติรักแผ่นดินจริงๆ  เพื่อกำจัดกวาดล้างระบอบทักษิณ  ซึ่งสร้างความเสียหายใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติบ้านเมืองในรูปแบบต่างๆดังที่ได้หยิบยกมาจาระไนให้เห็นข้างต้น

                เพราะถ้าตราบใดยังมีระบอบทักษิณครองบ้านครองเมืองอยู่ต่อไป  ตราบนั้นคนไทยทุกคนจะไม่ได้มีชีวิตอยู่บนแผ่นดินผืนนี้อย่างเป็นสุขเหมือนเดิมต่อไปอีก  แม้กระทั่งลูกหลานในวันข้างหน้า
http://www.naewna.com/prasong/10123

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556

พระกริ่งปวเรศ รุ่นแรก องค์ในประวัติศาสตร์ ของ สมเกียรติ กาญจนชาติ
พระกริ่งปวเรศ รุ่นแรก องค์ในประวัติศาสตร์ ของ สมเกียรติ กาญจนชาติ

ถ่ายที่ ประวัติศาสตร์ บน http://www.facebook.com/thaihistory

ข้อมูลประวัติศาสตร์
พระกริ่งปวเรศ เป็นพระกริ่งที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์โปรดให้สร้า้งขึ้น มีพระพุทธรูปลักษณะ ปางหมอยา เป็นชื่อเรียกพระกริ่งที่สร้างโดยฝีมือของช่างสิบหมู่ หรือ ช่างหลวง ตั้งแต่ พ.ศ. 2382 – พ.ศ. 2434 ในอาณาจักรพระเครื่องรางที่นับถือว่ามีอานุภาพขลังศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ รู้จักแพร่หลายในหมู่นักนิยมพระเครื่องตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 4 สืบมาถึงปัจจุบัน มีราคาซื้อขายสูงที่สุดในประเภทพระโลหะ การสร้างมีพิธีพระพุทธาภิเษก และมีพิธีโหร พิธีพราหมณ์ และพิธีบวงสรวงอัญเชิญเทพเทวาพระเบื้องบนมาช่วยร่วมพิธีกรรมต่างๆ

ประวัติที่มา

พระพุทธรูปที่ จัดว่าเป็นพระเครื่องในช่วงแรกนี้มีทั้งทำจากดินและจากโลหะ แต่พระที่ใช้โลหะเป็นวัสดุในการสร้างและเมื่อเขย่าแล้วจะมีเสียงดังกริ่งๆ ที่เรียกกันว่า พระกริ่ง ได้รับการยอมรับและศรัทธาในสังคมมากกว่า ได้กล่าวโดยกรมพระยาดำรงราชานุภาพ อาจเนื่องจากรูปแบบของพระกริ่งนั้นคือ พระไภษัชยคุรุ ในหนังสือตำนานพุทธเจดีย์ว่า พระกริ่งที่สร้างขึ้นทุกองค์เป็นพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตทั้งสิ้น และความเชื่อที่ว่าพระไภษัชยคุรุนั้น มีอำนาจพุทธานุภาพทำให้ผู้ที่บูชาหายจากความเจ็บป่วยไข้และพ้นภัยจากอันตรายทั้งปวง การสร้างพระกริ่งที่เป็นพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตขนาดเล็กขึ้นเพื่ออาศัยบารมีของพระไภษัชยคุรุนี้ ช่วยขจัดภยันตรายต่างๆและให้ผู้ที่พกพาติดตัวระหว่างเดินทางปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงจากที่พกติดตัว จึงเป็นมูลเหตุที่สำคัญในการนับถือพระกริ่งเป็นเสมือนเครื่องรางและนำติดตัว กล่าวได้ว่า พระกริ่งปวเรศ เป็น พระกริ่งรุ่นแรก ที่สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ อีกทั้งยังมีส่วนส่งเสริมให้เกิดความนิยมสร้างพระพุทธปฏิมาในลักษณะ พระกริ่ง ในเวลาต่อมาอย่างแพร่หลายได้รับความนิยม ศรัทธา สูงสุดในวงการซื้อขายที่ถือเป็นสุดยอดพระกริ่ง การสร้างเป็นพิธีกรรมของราชสำนักบุคคลทั่วๆไปย่อมไม่มีโอกาสได้พบเห็นจำนวน การสร้างเกือบทั้งหมดบรรจุกรุที่วัดพระแก้ว ไม่ทราบจำนวนการสร้างที่แน่ชัดจึงถือเป็นของหายากและเป็นที่สุดของพระกริ่ง ปวเรศ

ประวัติการสร้างพระกริ่งปวเรศ

พระกริ่งในสมัยรัตนโกสินทร์เริ่มสร้างที่มีความโดดเด่นมากในยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2382 จัดได้ว่าเป็นพระกริ่งยุคเริ่มบุกเบิกและมีพลังพุทธนุภาพแรงที่สุด พระกริ่งปวเรศเริ่มมีชื่อเสียงในวงแคบๆตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมาถึงยุคของรัชกาลที่ 5 พระกริ่งที่โด่งดังในอดีตล้วนแต่เป็นพระกริ่งที่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ร่วมอธิษฐานจิต เนื่องจากพระกริ่ง และพระกริ่งปวเรศมีจำนวนการสร้างมากแต่จำนวนเกือบทั้งหมดถูกเก็บรักษาไว้ใน กรุของวัดพระแก้ว (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม) ทำให้บุคคลทั่วๆไปในยุคหลังสมัยรัชกาลที่ 5 แทบไม่เคยพบเห็นและรู้จัก

ภาพรวมของพระกริ่งปวเรศแบ่งออกเป็น 5 ยุค ดังต่อไปนี้

พระกริ่งปวเรศและพระเครื่องวังหน้า ยุคที่ 1 เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2394 ถึง พ.ศ. 2408 ในสมัยของ รัชกาลที่ 4 มีพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระบาทสมเด็จฯปวเรศ), ตำแหน่ง วังหน้าและ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ร่วมอธิษฐานจิต

พระกริ่งปวเรศและพระเครื่องวังหน้า ยุคที่ 2 เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2408 ถึง พ.ศ. 2411 ในสมัยของ รัชกาลที่ 4 ตำแหน่ง วังหน้า ว่างเว้น และ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ร่วมอธิษฐานจิต

พระกริ่งปวเรศและพระเครื่องวังหน้า ยุคที่ 3 เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 24011 ถึง พ.ศ. 2415 ในสมัยของ รัชกาลที่ 5 กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ ตำแหน่ง วังหน้าองค์สุดท้าย และ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ร่วมอธิษฐานจิต

พระกริ่งปวเรศและพระเครื่องวังหน้า ยุคที่ 4 เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2415 ถึง พ.ศ. 2428 ในสมัยของ รัชกาลที่ 5 กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ ตำแหน่ง วังหน้าองค์สุดท้าย

พระกริ่งปวเรศและพระเครื่องวังหน้า ยุคที่ 5 เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2428 ถึง พ.ศ. 2435 ในสมัยของ รัชกาลที่ 5 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ เนื่องจากไม่มีตำแหน่งวังหน้า ผู้ที่มีอาวุโสของพระญาติวังหน้า จึงได้มีบทบาทสำคัญยุคสุดท้ายของพระกริ่งวังหน้าในยุคที่ 5

ความเชื่อและคตินิยม

สำหรับความเชื่อในเรื่อง เครื่องราง ของคนไทย มีมาแต่ครั้งโบราณ ดังจะเห็นได้ในวรรณกรรมที่มีการกล่าวถึงอยู่เสมอๆ โดยเฉพาะ เครื่องราง ที่นักรบใช้ติดตัวในยามออกศึกสงคราม เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ห้าวหาญไม่เกรงคลัวข้าศึก โดยเชื่อกันว่า เครื่องราง ที่สร้างขึ้นด้วยวิชาไสยศาสตร์ชั้นสูง โดยพระเกจิอาจารย์ผู้มีวิชาอาคมอันเข้มขลัง จะสามารถช่วยคุ้มครองป้องกันภัยรอบตัวได้เป็นอย่างดี
ปัจจุบันนิยมนำมาห้อยคอเป็นเครื่องรางสำหรับคุ้มครองป้องกันและเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต
อาราธนาทำ น้ำมนต์ เมื่อเวลาเรารู้สึกดวงไม่ดี มีเคราะห์ หรือเจ็บป่วย นำพระกริ่งปวเรศ หรือพระกริ่ง (องค์แทนพระพุทธเจ้าไภษัชยคุรุไวฑูรย์ประภาสพุทธเจ้า) อาราธนาบารมีของพระองค์ท่านทำน้ำพระพุทธมนต์ ดื่ม รด อาบ กินเพื่อความสวัสดี มีชัยปราศจากโรคภัยและกำจัดปัดเป่าอัปมงคล อันตราย ภัยพิบัติต่างๆ
มวลสารพระกริ่งปวเรศ

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ ที่ 13 เคยมีดำรัสถึงเรื่องพระกริ่งปวเรศนี้ว่า ตำราการสร้างพระกริ่งและตำรามงคลโลหะ ที่มีมาแต่โบราณสืบค้นได้ถึงสมัยสมเด็จพระพนรัตนวัดป่าแก้ว ท่านอาจารย์ตรียัมปวาย ได้กล่าวถึงเรื่องพระกริ่งปวเรศไว้ดังนี้ “พระกริ่งปวเรศที่คนโบราณเขานิยมกันนั้น มีอยู่เนื้อเดียว คือเนื้อนวโลหะผิวกลับดำ เมื่อขัดเนื้อในจะเป็นสีจำปาเทศ และเมื่อทิ้งไว้ถูกกับอากาศจะกลับดำอีกครั้งหนึ่งในเวลาไม่นาน[8] เนื้อนวโลหะ ประกอบไปด้วย โลหะ 9 อย่างได้แก่ ทองคำ เงิน ทองแดง จ้าวน้ำเงิน(พลวง) เหล็กละลายตัว ชิน(ตะกั่ว+ดีบุก) ตะกั่วน้ำนม ปรอท สังกะสี[9]

แหล่งข้อมูล ที่ http://th.wikipedia.org/wiki/พระกริ่งปวเรศ

พระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆทำเพื่อสืบทอดอายุพระศาสนา เป็นพุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ เป็นหลักฐานทางวัตถุว่า ที่นี่มีพระพุทธศาสนา มีผู้ศรัทธาในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและปฎิบัติตาม และเป็นสิ่งระลึกอันประเสริฐของบุคคล ผู้คนรุ่นแต่ก่อน ปัจจุบัน และต่อไปในอนาคต เป็นที่พึ่งทางใจจวบจนกว่าผู้นั้นจะมีปัญญา วาสนาบารมีแก่กล้า ละชั่ว ละบาปตัดกิเลส โลภ โกรธ หลงออกจากใจ ไม่ยึดถือในวัตถุสิ่งของต่างๆ รวมทั้งวัตถุมงคลพระเครื่องต่างๆ โดยปัญญาอันแท้จริง เห็นจริง รู้อะไรควรยึด อะไรควรปล่อย รู้ว่าสิ่งที่เรามีนี้มีประโยชน์ต่อเราแค่ไหนขอบเขตใด มีคุณและมีโทษแค่ไหน อะไรเป็นที่พึ่งชั่วคราว อะไรเป็นที่พึ่งถาวร พระเครื่องกันตายไม่ได้ แต่พุทธคุณมีจริง ธัมมานุภาพมีจริง สังฆานุภาพมีจริง อำนาจจิตมีจริง แต่ทุกคนมีวิบากกรรมเป็นของตนเอง สุขทุกข์เปลี่ยนไป เปลี่ยนมา ไม่มีที่สิ้นสุด ทำกรรมอะไรไว้ได้หนหลังก็ต้องชดใช้เสวยผลกรรมนั้นอย่างตรงไปตรงมา และอำนาจกรรมไม่ลำเอียงเข้าข้างใคร หากตนทำของตนเอง สิ่งอื่นบุคคลอื่นทำให้ ไม่ได้สั่งไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้ ท่านหลวงปู่เทพโลกอุดรสอนอย่างนี้

ด่วนโอกาศพิเศษ การอนุรักษ์เชิงประวัติศาสตร์ ท่านสามารถ ร่วมบริจาคบูชาเพื่อสืบทอดพระศาสนา มีการบันทึกในประวัติศาสตร์ไทย
โครงการจารึกวัดบวรนิเวศ ประวัติศาสตร์ความมั่นคงพระศาสนา
http://www.facebook.com/note.php?note_id=289855731073246 ที่จะช่วยมนุษย์โลก ท่านที่ร่วมบริจาคบูชาเพื่อสืบทอดพระศาสนา ในประวัติศาสตร์ไทย พิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่อง
หาทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการ เพื่อถวายสมเด็จพระสังฆราช
ในการปกป้องและสืบทอดพระศาสนา และบริจาครายได้ครึ่งหนึ่งถวาย วัดบวร โดยท่านเป็นผู้มอบให้โดยตรงจึงประกาศขอรับการสนับสนุนในการบริจาค บริจาคที่ ธนาคารกรุงเทพ บัญชี สมเกียรติ กาญจนชาติ เลขที่ 209-0-518040 สาขา สวนจตุจักร ผู้ศรัทธาบริจาค ๓,ooo,ooo บาท พิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่องมอบ พระกริ่งปวเรศ เนื้อสำริดรุ่นแรก ๑ องค์ ผู้ศรัทธาบริจาค ๘oo,ooo บาท พิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่องมอบพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ๑องค์ ในภาพ ผู้ศรัทธาบริจาค ๒๕o,ooo บาท พิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่องมอบ เหรียญหลวงพ่อโสธร รุ่นแรก ๑ เหรียญ ในภาพ ข้อมูลที่http://www.facebook.com/photos.php?id=161446187234825 จะได้รับการบันทึกชื่อ หรือองค์กร ของท่านไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทย ตลอดไปเพื่อให้ลูกหลานได้จดจำ ในการหาทุนเพื่อปกป้องและสืบทอดพระศาสนา ไว้ที่หน้า http://www.facebook.com/note.php?note_id=158901190835368

โทรสอบถามที่ 084-6514822
ข้อมูลประวัติศาสตร์ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.169594319753345.35350.161446187234825&type=3