วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เพื่อความมั่นคงของชาติ การครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดย มหาชนชาวไทย

เพื่อความมั่นคงของชาติ การครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

เพื่อความมั่นคงของชาติ การครองแผ่นดินโดยธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล โดย มหาชนชาวไทย?

ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ความสำคัญกับเกษตรกรชาวนาชาวไร่ จากโครงการฝนหลวง โครงการชลประทาน และโครงการหลวงมากมาย ก็เพราะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้เกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศและยากจนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พึ่งตนเองได้ แต่ก็เกิดนักการเมืองและข้าราชการชั่วมาทำลายความหวังดีที่พระองค์ทรงทุ่มเทมาทั้งชีวิตของพระองค์หมด ไม่มีเหลือ  

      โครงการช่วยชาวนาแห่งชาติ

               เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
หลักการและเหตุผล

        เพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ของชาวนาและเกษตรในประเทศ ในขณะนี้   ข้าพเจ้า นาย สมเกียรติ กาญจนชาติ (NGO) อดีตที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริมกิจการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมและกฎหมาย วุฒิสภา และคณะทำงาน ได้ประสานกับ ท่านเจ้าคุณ  พระเทพสารเวที ผู้ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช  โดยหาทางแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงของชาติ
 โดยได้รับข้อมูลและการแนะนำในเรื่องต่างๆที่ สามารถจะนำไปแก้ปัญหาของชาติได้
โดยขอเสนอเนื้อหาดังต่อไปนี้ เพื่อท่านได้พิจารณาและวิเคราะห์หาแนวทาง การประยุคต์ใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ ท่านเจ้าคุณพระเทพสารเวที เลขานุการในสมเด็จพระสังฆราช  ได้ให้ข้อมูลมาประมาณ ๒ ปี
คือ สมัยรัฐบาลทักษิณ ได้พยายามนำศาสนสมบัติของพระศาสนาทั่วประเทศไปเป็นประโยชน์ของตน ร่วมถึงเงินของมูลนิธิของพระศาสนาทั่งประเทศ
เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเห็นว่า ถ้าสามารถนำที่ดินศาสนสมบัติของวัดทั่วประเทศและเงินของมูลนิธิที่ฝากไว้กับธนาคาร(ไม่ต่ำกว่าเก้าแสนล้านบาท มาบริหารจัดการโดย ใช้หลักธรรมของพระศาสนา ตามหลักของเถรวาท คือ ทำให้ประชาชมมีปัจจัยสี่ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และมีศีลธรรม ส่งเสริมการศึกษาโดย สามารถนำที่ดินที่มีทั่งหมดและศาสนสมบัติและที่ ราชพัสดุ หมายถึง อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิด มาจัดสรรที่ทำกินเพื่อช่วยชาวนารวมถึงเกษตรกรได้ สามารถนำเงินของมูลนิธิมาบริหารจัดการแก้ปัญหาหนี้สินของชาวนา (ข้อมูลล่าสุดวัดธรรมกายได้เข้าไปยึดวัดร้างสามพันกว่าวัดทั่วประเทศแล้ว)
หลักการดำเนินโครงการ  มหาชน ต้องปกป้องหลักธรรมตามพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า เพื่อการครองแผ่นดินโดยธรรม ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งเสริมการอยู่แบบพอเพียง


เป้าหมายระยะยาว 
    เพื่อชาวเหลือชาวนาและเกษตรในประเทศอย่างยังยืน สามารถปกป้องและสืบทอดพระศาสนา โดยแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติ โดยใช้หลักพระศาสนา เน้นการรักษาพระธรรมวินัย ของพระสงฆ์ในประเทศ ให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่เยาวชนและประชาชนในประเทศไทยทั่วทุกภาคส่วน ได้มีความรู้ เกิดจิตสำนึกในคุณธรรมและจริยธรรม (ศีล๕) โดยยึดหลักธรรมะเป็นใหญ่
เป้าหมายระยะ๑๐ปี  (พศ.๒๕๕๙-๒๕๖๙เผยแพร่และปลูกฝังแนวคิดโครงการต้นแบบนี้ทั่วประเทศ

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน  

            . ใช้หลัก การครองแผ่นดินโดยธรรม และหลักศีล๕ บรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ในสังคมไทย
                 ทั้งประเทศ และฟื้นฟูจิตใจประชาชนในกรณีปัญหาต่างๆในประเทศไทย
                 สร้างพื้นที่โครงการต้นแบบขึ้นที่วัดธรรมยุต ประมาณ 2,000 วัด ทั่วประเทศ
             ๒.วางแผนการในการเผยแพร่เอกสารสื่อ DVD การอบรมพระกรรมฐานและหนังสือนิพนธ์ใน
                 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก
             ๓. อบรมธรรม โดย ใช้การบรรยายธรรมกรรมฐาน ของ
                 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก และ พระอริยสงฆ์ในประเทศ
             .พัฒนา ส่งเสริม กิจกรรมทุกจังหวัด และเผยแพร์ข้อมูลข่าวสาร โดยเป็น
                 ช่องทางให้สาธารณชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย
             .ชาวนาและเกษตรในประเทศ วัด หน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษา ภาคประชาชน ทั่วประเทศไทย

แนวคิดและรูปแบบการดำเนินงาน

                แนวความคิด กำหนดกิจกรรมในการอบรมสัมมนาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศในระยะเวลา ๑๐ ปีข้างหน้า โดยเน้นความร่วมมือและการสนับสนุนจากรัฐบาล กองทัพ หน่วยงานราชการทุกภาคส่วน โดยพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชน ตลอดจนองค์กรพัฒนาสังคม ที่ให้ความสนับสนุนในการทำประโยชน์ เพื่อปฎิรูปประเทศไทยให้เกิดความสงบอย่างยั่งยืนตลอดไป

กิจกรรมในโครงการ 

                 .คณะทำงานและ ข้าพเจ้า นาย สมเกียรติ กาญจนชาติ ประสานท่านเจ้าคุณ พระเทพสารเวที เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ชาวนาและเกษตร ประชาชน หน่วยงานและ สถาบันการศึกษาและนักเรียนที่ได้ในประเทศ ทราบ และเข้าร่วมศึกษา ได้นำไปปฎิบัติ

งบประมาณ

      เสนอของบประมาณสนับสนุน การดำเนินโครงการ จาก ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา องค์กรภาคเอกชน และแก้ไขกฎหมายในการนำศาสนสมบัติและที่ราชพัสดุ หมายถึง อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิด มาจัดสรรที่ทำกินเพื่อช่วยชาวนารวมถึงเกษตรกรได้ และนำเงินของมูลนิธิมาบริหารจัดการแก้ปัญหาหนี้สินของชาวนา


 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

.สามารถ แก้ไขวิกฤตการณ์ของชาวนาและเกษตรในประเทศ สร้างจิตสำนึกที่ดี ให้อยู่ในจิตใจของเยาวชนและประชาชนในชาติอย่างยั่งยืน

.สามารถแก้ไขปัญหาของชาติ ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศมานานได้ เช่น ปัญหายาเสพติด และ การทุจริตคอรัปชั่น และการนำศาสนสมบัติและที่ราชพัสดุ หมายถึง อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิด ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

.ชาวนาและเกษตรในประเทศ จะมีชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุข มีรายได้ กินอยู่พอดี ฝึกความรู้จักพอเพียงยึดธรรมะเป็นใหญ่


.ส่งผลดีในแง่ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของชาติ  และการพัฒนาสังคม ตลอดจนความมั่นคงของชาติ  อย่างยั่งยืน

 

เนื่องในเวลานี้ได้มีปัญหาต่างๆเกิดขึ้น กับความมั่นคงของสถาบันพระศาสนาของชาติ 
จึงขอนำความคิดเห็นที่อาจเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพระศาสนา 
โดยขอสรุปภาพรวมดังนี้
 พระมหาเถรที่มาบวชเป็นอาชีพ ได้มองเห็นแล้วว่าผลประโยชน์ในพระศาสนาของชาติไทยนั้น มีมากมายมหาศาล เช่น
๑.ศาสนสมบัติของวัด คือ ทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ่ง และเนื่องจากวัดเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ การดูแลรักษาและจัดการก็เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นผู้แทนของนิติบุคคล คือ วัด แต่แม้ว่าการดูแลรักษาและจัดการทรัพย์สินของวัดใดๆ จะเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสวัดนั้นๆ ก็ตามการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดที่เจ้าอาวาสจะกระทำได้นั้น จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และจำต้องเป็นไปตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งกำหนดวิธีการปฏิบัติในการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดไว้เป็นแม่ บทให้เจ้าอาวาสถือปฏิบัติ ซึ่งการจัดการทรัพย์สินของวัดในด้านการลงทะเบียนทรัพย์สิน การจำหน่ายออกจากทะเบียน การทำทะเบียนที่จัดประโยชน์ ทะเบียนผู้เช่า วัดสามารถกระทำได้โดยเรียบร้อย เพราะมีขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน ประกอบกับแบบทะเบียน แบบบัญชี และแบบพิมพ์อื่นๆ กรมศาสนาก็ได้กำหนดไว้ให้แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการดูแลและจัดประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของวัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งด้านพระศาสนาเอง และการจัดหารายได้เพื่อทำนุบำรุงรักษาวัด
๒.เงินที่อยู่ในมูลนิธิ ที่ฝากธนาคารต่างๆไว้ของแต่ละวัดทั่วประเทศ ประเมินไม่น่าตำกว่าหลักแสนล้านบาท
สรุป ชึ่งถ้านำที่ดินศาสนสมบัติ และ เงินที่อยู่ในมูลนิธิทั่วประเทศของวัดต่างๆ มาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สุงสุดอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม คงสามารถช่วยเหลือชาวไทยที่ยากจนได้ทั่วประเทศ
และนี้คือที่มาของปัญหา ที่มหาเถรสมาคมและนักการเมือง ต้องการเพื่อผลประโยชน์ตน


หมายเหตุ ประชาชนและสื่อมวลชน หน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องดำเนินการตรวจสอบกรรมการมหาเถรทุกท่าน และเจ้าอาวาสวัดทั่วประเทศ ในเรื่องบัญชีธนาคาร และ มูลนิธิของวัดทั่วประเทศ การครอบครองรถหรูตลอดถึงทรัพย์สินต่างๆที่ได้มา ? ท่านใดอาบัติก็ต้องดำเนินการตามพระธรรมวินัย และให้ข้อมูลที่ประจักษ์แจ้งแก่ประชาชนชาวไทย ที่ได้ถวายปัจจัยทำบุญแก่พระสงฆ์ในประเทศนี้

ตัวอย่างของปัญหาน่าศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประชาสัมพันธ์ โครงการตั้งมูลนิธิ พระนเรศมหาบารมี (พระกริ่งปวเรศรุ่นแรกในประวัติศาสตร์ไทย)


            โครงการตั้งมูลนิธิ พระนเรศมหาบารมี เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา


พระธรรมวราจารย์
พลเอก ประสูตร รัศมีแพทย์ อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
และ คณะทำงานโครงการตั้งมูลนิธิ พระนเรศมหาบารมี

ความเป็นมา

เนื่องด้วยท่านเจ้าคุณ พระเทพสารเวที อดีตเลขานุการในสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๙ วัดบวรนิเวศ ได้มีความเป็นห่วงในความมั่นคงของพระพุทธศาสนา จึงได้ให้คำแนะนำว่า ควรมีนายทหารยศพลเอก สักท่านหนึ่งที่มีความดีงามและกล้าหาญที่ จะตั้งมูลนิธิขึ้นเพื่อช่วยเหลือประเทศชาติและประชาชน และควรดำเนินการเพื่อจัดหาทุน เพื่อจัดตั้งมูลนิธิขึ้น โดยให้ข้าพเจ้า สมเกียรติ กาญจนชาติ นำศิลปวัตถุพระเครื่องโบราณที่อนุรักษ์ไว้เพื่อสืบทอดพระศาสนา มอบให้แก่ท่านผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทุนเพื่อดำเนินโครงการจัดตั้ง มูลนิธิพระนเรศมหาบารมี

                  ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอกราบเรียน นำเสนอโครงการที่มีความสำคัญยิ่งนี้มาให้ท่านผู้มีศรัทธาในการทำความดีได้เมตตาพิจารณาและขอการสนับสนุนการหาทุนในโครงการนี้  เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและพระศาสนาตลอดไป

โดยมีท่าน พลเอก ประสูตร รัศมีแพทย์ เป็นองค์ประธานกรรมการ เพื่อตั้งมูลนิธิสนับสนุนช่วยเหลือพระศาสนาและประชาชนในลักษณะของการดำเนินงานพัฒนาต่างๆ ในกรณีที่ต้องถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขของกฎเกณฑ์ ระเบียบ หรืองบประมาณที่ระบบราชการไม่สามารถดำเนินการได้ทันที จนเป็นเหตุให้การแก้ไขปัญหาไม่สอดคล้อง หรือทันกับสถานการณ์ที่จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกระทำโดยเร็ว การที่มูลนิธิเข้ามาดำเนินการเช่นนี้ ส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง รวดเร็วฉับพลัน โดยไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อจำกัดใดๆ ทั้งสิ้น อาจกล่าวได้ว่าการดำเนินงานของมูลนิธิเป็นการช่วยให้กระบวนการพัฒนา เกิดความสมบูรณ์ขึ้น
"ชัยชนะของประเทศนี้ โดยงานของมูลนิธิพระนเรศมหาบารมี นั้นก็คือ ความสงบ ... เป็น เมืองไทยที่มีความเจริญก้าวหน้า  จนเป็นรัศมีของการพัฒนาร่วมสร้างพลังในแผ่นดิน มีจุดประสงค์ คือ ความสงบ ความเจริญ ความอยู่ดีกินดี"

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาอื่นๆและงานทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนการศึกษาของชาติ
๒.เพื่อส่งเสริม การพัฒนาสงเคราะห์และช่วยเหลือประชาชนในด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น และให้สามารถช่วยตัวเองและพึ่งตนเองได้
๓.ดำเนินการใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม
ร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือดำเนินการเพื่อเน้นในการสนับสนุนสาธารณประโยชน์
๔.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

เป้าหมายเป้าหมายที่สำคัญคือ เพื่อสร้างความสามัคคีร่วมมือกันทุกภาคส่วน  ในการสงเคราะห์ช่วยเหลือ
พระศาสนา รวมถึงประชาชนในชาติ ให้มีความร่มเย็นเป็นสุข และอยู่ดีกินดี อันจะนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศ คือ ชัยชนะแห่งการพัฒนา

แนวทางการดำเนินงาน

งานของมูลนิธิพระนเรศมหาบารมี  นั้นต้องทำเร็ว คิดเร็ว แก้ปัญหาเร็ว ... เรื่องเช่นนี้ไม่อาจทำได้ในระบบระเบียบของทางราชการ เนื่องจากราชการมีขั้นตอน ระเบียบแบบแผนที่ยุ่งยากพอสมควร จะไม่ทันกับเวลาและปัญหาที่ต้องใช้ความรวดเร็ว ... มูลนิธิฯ ดำเนินการเป็นตัวอย่างก่อน หากรัฐบาลเห็นสมควรว่ามีประโยชน์ก็นำไปทำต่อ หรือจะนำเป็นต้นแบบไปทดลองที่อื่นก็ได้...
การดำเนินงานของมูลนิธิเป็นไปตามแนว พระราชดำริของในหลวง โดยเน้นกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ไม่ซ้ำซ้อนกับแผนงาน โครงการของรัฐที่มีอยู่แล้ว แต่จะพยายามสนับสนุน ส่งเสริม และประสานการดำเนินงาน เพื่อให้โครงการต่างๆ เกิดความสมบูรณ์และสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเฉพาะในกรณีที่โครงการของรัฐถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขของกฎระเบียบต่างๆ อันเป็นผลทำให้โครงการนั้นๆ ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงที เช่น ในกรณีที่อาจต้องสร้างอาคารเรียนให้เยาวชนเพื่อดำเนินงานตามโครงการ หนึ่ง แต่รัฐมีปัญหาด้านงบประมาณไม่เพียงพอใน
การจัดซื้อ หรือมิได้ตั้งงบประมาณไว้ หรือถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขของระเบียบต่างๆ ทำให้ดำเนินการจัดสร้างไม่ได้ หรือต้องตั้งงบประมาณจัดสร้างใน ๑-๒ปี ข้างหน้า ซึ่งจะทำให้โครงการล่าช้าไป เป็นต้น
ในกรณีเช่นนี้มูลนิธิพระนเรศมหาบารมี  จะได้ช่วยเหลือตามความเหมาะสมเพื่อให้โครงการ นั้น ๆ ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุดวิธีการดังตัวอย่างข้างต้นนี้ อาจนับได้ว่าเป็นวิวัฒนาการใหม่ของแนวทางการพัฒนาประเทศที่มีมูลนิธิใน ฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จะเข้ามาประสานงาน ร่วมมือ สนับสนุน โครงการพัฒนาของรัฐอย่างสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้โครงการที่มีปัญหานั้นๆ สามารถดำเนินงานไปได้ โดยก่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ"มูลนิธิ มิได้มีหน้าที่โดยตรงที่จะบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนให้มีกิน ให้สามารถที่จะดำเนินชีวิตที่สร้างสรรค์ โดยช่วยในการให้มีสิ่งที่เป็นอุปกรณ์ หรือจะเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยให้สามารถที่จะสร้างอนาคตแก่เยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ และส่งเสริมการทำมาหากินโดยให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน และในด้านเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมก็ได้ทำ เพื่อที่จะให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีที่สุดเป้าหมายก็คือความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ ซึ่งถือว่าเป็นชัยชนะ"

กิจกรรมหลักของมูลนิธิ

ด้านการศึกษาของเยาวชน
                                                          ตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิ


การหาทุนโดย

นำศิลปวัตถุพระเครื่องโบราณชุดประวัติศาสตร์ มี๓ชุดในโลก (ชุด๑ที่อนุรักษ์ไว้เพื่อสืบทอดพระศาสนา เพื่อมอบให้แก่ท่านผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทุน ๙๙ ล้านบาท ให้แก่โครงการนี้
ผู้บริจาคสามารถรับพระกริ่งปวเรศ  รุ่นแรก  ในประวัติศาสตร์  ได้ที่ท่าน
เจ้าคุณพระเทพสารเวที อดีตเลขานุการในสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศ  ทุกองค์มีข้อมูลบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์
ศึกษาข้อมูลได้ที่

ชุดพระกริ่งในประวัติศาสตร์ไทย (ชุดที่๑๔ องค์นี้ มอบให้ท่านที่ศรัทธาบริจาค ๙๙ ล้านบาท   และขอเรียนเชิญท่านเข้าเป็นคณะกรรมการของมูลนิธิ                   


ข้อมูลประวัติศาสตร์ ที่ https://www.facebook.com/thaihistory/photos/?tab=album&album_id=169264189786358

โดยรายได้แบ่งเป็นสามส่วน
 ๑.ส่วนที่หนึ่งนำไปจัดตั้งมูลนิธิและกองทุนพระนเรศมหาบารมี
๒.ส่วนที่สองมอบให้มูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์เพื่อดำเนินโครงการ "โครงการสร้างอาคารเรียนเทิดไท้องค์ราชัน"
 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๙๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓.ส่วนที่สามมอบให้ทางเจ้าของพระเครื่อง นาย สมเกียรติ  กาญจนชาติ ทางพิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่อง นำไปใช้ในการดำเนินการด้านจิตอาสา
ท่านผู้ศรัทธา โทรสอบถามข้อมูลได้ที่ สมเกียรติ กาญจนชาติ

โทร 084-6514822

ภาพข้อมูลประวัติศาสตร์

           โครงการสร้างอาคารเรียนเทิดไท้องค์ราชัน
ข้อมูลที่วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ประกาศ โครงการหาทุนมอบให้ พระธรรมธีรราชมหามุนี เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม

                  ภาพพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ องค์นี้ ติดอยู่ในกุฎิเจ้าอาวาสวัดระฆัง ปัจจุบัน

      ท่านที่บริจาคบูชา สามารถรับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ จากเจ้าคุณเที่ยงเจ้าอาวาสวัดระฆัง 
        พระ 3 ยุค และ แม่พิมพ์ช่างหลวง  เป็นอย่างไร
ข้อมูล 
http://www.meeboard.com/view.asp?user=saravutrasameepen&groupid=38&rid=88&qid=4

โครงการหาทุนมอบให้ พระธรรมธีรราชมหามุนี เจ้าอาวาศวัดระฆังโฆสิตาราม
มอบ สมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ องค์เจ้าคุณเที่ยง ให้ท่านผู้บริจาค ๒๐ ล้านบาท
ครึ่งหนึ่งถวายเจ้าคุณเที่ยง เพื่อทำโครงการถวาย สมเด็จโต
ครึ่งหนึ่งนำไปดำเนินโครงการเพื่อความมั่นคงพระพุทธศาสนา
พระเครื่องทุกองค์ที่นำออกหาทุน มีบันทึกข้อมูลไว้ในหน้าประวัติศาสตร์
https://www.facebook.com/thaihistory/photos/?tab=album&album_id=169264189786358

#ท่านที่มีศรัทธาแต่มีกำลังทรัพย์ไม่มาก สามารถบูชา พระสมเด็จวัดระฆัง ได้ครับ
โทรสอบถามที่ สมเกียรติ กาญจนชาติ 084-6514822
#การอนุรักษ์เชิงประวัติศาสตร์ ท่านสามารถ ร่วมบริจาคบูชาเพื่อปกป้องและสืบทอดพระศาสนา มีการบันทึกในประวัติศาสตร์ไทย


#อนุรักษ์พระเครื่องเชิงประวัติศาสตร์อย่างมีคุณค่าเพื่อสืบทอดพระศาสนา โดยนำออกหาทุนในโครงการ

ข้อมูลที่โครงการตั้งมูลนิธิ พระนเรศมหาบารมี

ความเป็นมา

เนื่องด้วยท่านเจ้าคุณ พระธรรมมงคลวุฒจารย์ อดีตเลขานุการในสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๙ วัดบวรนิเวศ ได้มีความเป็นห่วงในความมั่นคงของพระพุทธศาสนา จึงได้ให้คำแนะนำว่า ควรมีนายทหารยศพลเอก สักท่านหนึ่งที่มีความดีงามและกล้าหาญที่ จะตั้งมูลนิธิขึ้นเพื่อช่วยเหลือประเทศชาติและประชาชน และควรดำเนินการเพื่อจัดหาทุน เพื่อจัดตั้งมูลนิธิขึ้น โดยให้ข้าพเจ้า สมเกียรติ กาญจนชาติ นำศิลปวัตถุพระเครื่องโบราณที่อนุรักษ์ไว้เพื่อสืบทอดพระศาสนา มอบให้แก่ท่านผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทุนเพื่อดำเนินโครงการจัดตั้ง มูลนิธิพระนเรศมหาบารมี

                  ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอกราบเรียน นำเสนอโครงการที่มีความสำคัญยิ่งนี้มาให้ท่านผู้มีศรัทธาในการทำความดีได้เมตตาพิจารณาและขอการสนับสนุนการหาทุนในโครงการนี้  เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและพระศาสนาตลอดไป

โดยมีท่าน พลเอก ประสูตร รัศมีแพทย์ เป็นองค์ประธานกรรมการ เพื่อตั้งมูลนิธิสนับสนุนช่วยเหลือพระศาสนาและประชาชนในลักษณะของการดำเนินงานพัฒนาต่างๆ ในกรณีที่ต้องถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขของกฎเกณฑ์ ระเบียบ หรืองบประมาณที่ระบบราชการไม่สามารถดำเนินการได้ทันที จนเป็นเหตุให้การแก้ไขปัญหาไม่สอดคล้อง หรือทันกับสถานการณ์ที่จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกระทำโดยเร็ว การที่มูลนิธิเข้ามาดำเนินการเช่นนี้ ส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง รวดเร็วฉับพลัน โดยไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อจำกัดใดๆ ทั้งสิ้น อาจกล่าวได้ว่าการดำเนินงานของมูลนิธิเป็นการช่วยให้กระบวนการพัฒนา เกิดความสมบูรณ์ขึ้น
"ชัยชนะของประเทศนี้ โดยงานของมูลนิธิพระนเรศมหาบารมี นั้นก็คือ ความสงบ ... เป็น เมืองไทยที่มีความเจริญก้าวหน้า  จนเป็นรัศมีของการพัฒนาร่วมสร้างพลังในแผ่นดิน มีจุดประสงค์ คือ ความสงบ ความเจริญ ความอยู่ดีกินดี"

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาอื่นๆและงานทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนการศึกษาของชาติ
๒.เพื่อส่งเสริม การพัฒนาสงเคราะห์และช่วยเหลือประชาชนในด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น และให้สามารถช่วยตัวเองและพึ่งตนเองได้
๓.ดำเนินการใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม
ร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือดำเนินการเพื่อเน้นในการสนับสนุนสาธารณประโยชน์
๔.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

เป้าหมายเป้าหมายที่สำคัญคือ เพื่อสร้างความสามัคคีร่วมมือกันทุกภาคส่วน  ในการสงเคราะห์ช่วยเหลือ
พระศาสนา รวมถึงประชาชนในชาติ ให้มีความร่มเย็นเป็นสุข และอยู่ดีกินดี อันจะนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศ คือ ชัยชนะแห่งการพัฒนา

แนวทางการดำเนินงาน

งานของมูลนิธิพระนเรศมหาบารมี  นั้นต้องทำเร็ว คิดเร็ว แก้ปัญหาเร็ว ... เรื่องเช่นนี้ไม่อาจทำได้ในระบบระเบียบของทางราชการ เนื่องจากราชการมีขั้นตอน ระเบียบแบบแผนที่ยุ่งยากพอสมควร จะไม่ทันกับเวลาและปัญหาที่ต้องใช้ความรวดเร็ว ... มูลนิธิฯ ดำเนินการเป็นตัวอย่างก่อน หากรัฐบาลเห็นสมควรว่ามีประโยชน์ก็นำไปทำต่อ หรือจะนำเป็นต้นแบบไปทดลองที่อื่นก็ได้...
การดำเนินงานของมูลนิธิเป็นไปตามแนว พระราชดำริของในหลวง โดยเน้นกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ไม่ซ้ำซ้อนกับแผนงาน โครงการของรัฐที่มีอยู่แล้ว แต่จะพยายามสนับสนุน ส่งเสริม และประสานการดำเนินงาน เพื่อให้โครงการต่างๆ เกิดความสมบูรณ์และสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเฉพาะในกรณีที่โครงการของรัฐถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขของกฎระเบียบต่างๆ อันเป็นผลทำให้โครงการนั้นๆ ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงที เช่น ในกรณีที่อาจต้องสร้างอาคารเรียนให้เยาวชนเพื่อดำเนินงานตามโครงการ หนึ่ง แต่รัฐมีปัญหาด้านงบประมาณไม่เพียงพอใน
การจัดซื้อ หรือมิได้ตั้งงบประมาณไว้ หรือถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขของระเบียบต่างๆ ทำให้ดำเนินการจัดสร้างไม่ได้ หรือต้องตั้งงบประมาณจัดสร้างใน ๑-๒ปี ข้างหน้า ซึ่งจะทำให้โครงการล่าช้าไป เป็นต้น
ในกรณีเช่นนี้มูลนิธิพระนเรศมหาบารมี  จะได้ช่วยเหลือตามความเหมาะสมเพื่อให้โครงการ นั้น ๆ ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุดวิธีการดังตัวอย่างข้างต้นนี้ อาจนับได้ว่าเป็นวิวัฒนาการใหม่ของแนวทางการพัฒนาประเทศที่มีมูลนิธิใน ฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จะเข้ามาประสานงาน ร่วมมือ สนับสนุน โครงการพัฒนาของรัฐอย่างสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้โครงการที่มีปัญหานั้นๆ สามารถดำเนินงานไปได้ โดยก่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ"มูลนิธิ มิได้มีหน้าที่โดยตรงที่จะบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนให้มีกิน ให้สามารถที่จะดำเนินชีวิตที่สร้างสรรค์ โดยช่วยในการให้มีสิ่งที่เป็นอุปกรณ์ หรือจะเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยให้สามารถที่จะสร้างอนาคตแก่เยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ และส่งเสริมการทำมาหากินโดยให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน และในด้านเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมก็ได้ทำ เพื่อที่จะให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีที่สุดเป้าหมายก็คือความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ ซึ่งถือว่าเป็นชัยชนะ"

กิจกรรมหลักของมูลนิธิ

ด้านการศึกษาของเยาวชน

ข้อมูลที่