บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2012

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล

รูปภาพ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐/หมวด ๓< รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กลับไปหน้าหลักก่อนหน้าถัดไป
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_______________
หมวด ๓สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย_______________