บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2015

ฟาแบร์เช่กับราชสำนักสยาม และพระพุทธรูปประดับหยก

รูปภาพ
ฟาแบร์เช่กับราชสำนักสยาม และพระพุทธรูปหยกฝีมือช่างฟาแบร์เช่ ประวัติศาสตร์พุทธศิลปะฟาแบร์เช่กับราชสำนักสยาม และพระพุทธรูปหยกฝีมือช่างฟาแบร์เช่ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครนิยามของคาร์ล ฟาแบร์เช่ก็คือ “มูลค่าของศิลปะวัตถุ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความแพงหรือหายาก แต่ขึ้นอยู่กับความละเอียดอ่อนของดีไซน์และขั้นตอนการผลิต” ฟาแบร์เช่กับราชสำนักสยามและพระพุทธรูปหยกฝีมือช่างฟาแบร์เช่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครบทความโดย นายรัฐกร มงคลธรรม, นายดิษพงศ์ เนตรล้อมวงศ์               ฟาแบร์เช่ (Fabergé) ช่างทองหลวงแห่งจักรวรรดิรัสเซีย เป็นหนึ่งในผู้นำด้านเครื่องอัญมณีชั้นสูงที่มีชื่อเสียงแห่งทวีปยุโรป และรังสรรค์เหล่าศิลปวัตถุจนมีชื่อก้องโลก ฟาแบร์เช่ เป็นผู้สรรค์สร้างศิลปวัตถุที่ได้รับความนิยมจากเหล่าบรรดาราชวงศ์รวมถึงบุคคลชั้นสูงทั่วโลก
                พื้นเพดั้งเดิมของตระกูลฟาแบร์เช่ช่างทองหลวงแห่งราชสำนักรัสเซียมาจากแคว้นปิการ์ดี (Picardi) ซึ่งอยู่ในเขตตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสปัจจุบัน เหตุที่ตระกูลฟาแบร์เช่ต้องอพยพลี้ภัยทางการเมืองและศาสนา สืบเนื่องมาจากสงครามความขัดแย้งระหว่างนิกายคาทอลิกและโปรแตสแต…

การเขียนโครงการ

รูปภาพ
การเขียนโครงการ: จากแนวคิดไปสู่การปฏิบัติProject Writing: From idea into Practice.อธิปัตย์ คลี่สุนทร *            การทำงานขององค์การของรัฐและเอกชนเพื่อหาทางแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น หรือเพื่อการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น มักเริ่มต้นด้วยการกำหนดนโยบายว่าจะดำเนินการอย่างไร ต่อมาก็เป็นกระบวนการวางแผนที่อธิบายวัตถุประสงค์ชัดเจน มีการจัดลำดับความสำคัญ หลังจากนั้น เป็นกระบวนการจัดทำโครงการภายใต้แผนดังกล่าว ดังนั้น นโยบาย การวางแผน และการเขียนโครงการ จึงมีความสัมพันธ์กันมาก การเขียนโครงการต้องมีความชัดเจนทุกองค์ประกอบ ที่สำคัญมากคือโครงการควรต้องระบุวัตถุประสงค์ ขอบข่ายการทำงาน ขั้นตอนการดำเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ และเกณฑ์การประเมินผล โครงการที่ชัดเจน จะสามารถทำให้แนวความคิดของนโยบาย เป็นความจริงได้ในการปฏิบัติ            In order to solve certain problems or bring desired improvement, a public or private organization should first lay down clear policies. Then, they should do their planning based on capable goals. The plan should clearly explain and prioritized the objectives and …