บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2016

#ธัมมชโยอาบัติปาราชิกไม่ใช่พระในพุทธศาสนา

รูปภาพ
ข้าราชการระดับสูงทั้งหลายในประเทศไทย ที่เดินทางไปประกอบกิจทางศาสนาในอินเดียและเนปาลว่า ท่านไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยหรือ ท่านไม่คิดจะแก้ไขจัดการกับอลัชชีผู้ทำลายศาสนา จนถึงกลุ่มพระสงฆ์ที่ให้การสนับสนุน ให้สิ่งเหล่านี้ยุติหมดไป ให้ศาสนาพุทธบริสุทธิ์ผุดผ่อง ไร้มลทิน ไร้มารศาสนาอีกต่อไปเลยหรือ ? ปาราชิกมา 10กว่าปี  http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2011/12/blog-post_11.html?m=1


#ประจักษ์แจ้งพฤติกรรมมหาเถร?
สมเด็จองค์นี้ พระรูปขวามือ และชายผู้นี้ ช่วย ธัมมชโย เรื่องจริงในประวัติศาสตร์ 
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=296838490362260&set=a.258806637498779.62591.161446187234825&type=3&theater
สมเด็จองค์นี้ ช่วย ธัมมชโย เรื่องจริงในประวัติศาสตร์ ที่ชาวโลกต้องศึกษา ที่ http://www.alittlebuddha.com/html/The%20Vision%20of%20P.M.Narin/The%20Vision%20of%20Phramaha%20Narin%2078.html
https://www.facebook.com/thaihistory/photos/a.161447913901319.32224.161446187234825/1074444392601662/?type=3&theaterประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรก็เพื่อเตือนให้รู้ทั่วกันว่า ผู้ต้องอาบัติปาราชิกนั้นไม

#อนุรักษ์พระเครื่องเชิงประวัติศาสตร์อย่างมีคุณค่าเพื่อสืบทอดพระศาสนา

รูปภาพ
ข้อมูล  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.258806637498779.62591.161446187234825&type=3

ข้าพเจ้า นาย สมเกียรติ กาญจนชาติ อดีตที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริมกิจการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมและกฎหมาย วุฒิสภาบ้านเลขที่ ๔๔๘/๙๘ อาคารทรัพย์แก้วทาวเวอร์ ถนนประชาอุทิศ ห้วยขวาง กรุงเทพ ๑o๓๑o ได้ดำเนินโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ แก่ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดมา ได้ดำเนิน โครงการพิทักษ์สถาบันพระศาสนาและสถาบันชาติ ซึ่งจำเป็นต้องระดมทุนหางบประมาณในการดำเนินโครงการอีกมาก   โดยข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำในการดำเนินโครงการจาก  ท่านเจ้าคุณ พระเทพสารเวที อดีตเลขานุการในสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศ ควรดำเนินการเพื่อจัดหาทุน เพื่อพิทักษ์สถาบันพระศาสนาและสถาบันชาติ โดยทำโครงการต้นแบบความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยนำศิลปวัตถุพระเครื่องโบราณที่อนุรักษ์ไว้เพื่อสืบทอดพระศาสนา มอบให้แก่ท่านผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทุนเพื่อดำเนินโครงการการด้านความมั่นคงของชาติ  ผู้ศรัทธามอบทุนสามารถรับพระชุดประวัติศาสตร์นี้จากข้าพเจ้า โทร 084-6514822 ศึกษาข้อมูลก่อนศรัทธา (ดำเนินโคร…