บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2013

พรปีใหม่ ๒๕๕๗ อำนาจแห่งหัวใจศิวะเทพ

รูปภาพ
อำนาจแห่งหัวใจศิวะเทพโดย ศาสดา อริยไมตรี หากเราจะมีความรอบรู้สักเพียงใด แต่ไม่เคยรู้ถึงคุณาธิการแห่งหัวใจของตน ก็ไม่ถือว่าเป็นผู้รู้แจ้ง เมื่อหัวใจไร้ความศักดิ์สิทธิ์ก็จะดับสูญ ถือเป็นสัจจะแห่งชีวิตของสรรพสัตว์ที่ไม่มีผู้ใดหลีกพ้น แต่สามารถยืดอายุออกไปได้ โดยการเข้าถึงกลไกมหัศจรรย์แห่งหัวใจ ที่นอกเหนือจากการเห็นเป็นเพียงก้อนเนื้อที่ปั๊มกระแสโลหิต แต่ยังมีความลึกลับไปในหัวใจสรรพสัตว์ คือ จิตวิญญาณ จิต หมายถึง สิ่งที่รู้สึกได้ถึงอารมณ์แห่งการรับรู้ และการปรุงแต่ง วิญญาณ หมายถึง สิ่งที่คิดได้หมายรู้ถึงความทรงจำอันมหัศจรรย์แห่งกลไกของธาตุรู้ เพื่อตองสนองต่อความรู้สึก และอารมณ์ของหัวใจ จะมีใครบ้างที่ให้ความสำคัญกับหัวใจตน พร้อมกับรู้ซึ้งถึงคุณาธิการแห่งหัวใจตนที่ให้ความรู้ ความรัก ความสุข ความทุกข์และความขมขื่น แต่ถ้าปราศจากหัวใจดวงนี้ ความรู้สึกเหล่านี้ก็บังเกิดขึ้นไม่ได้ จะมีสักกี่คนที่สำนึกถึงคุณอันประเสริฐนี้ ตรงกันข้ามผู้คนกลับให้การยอมรับนับถือแต่สิ่งนอกกาย แต่กลับหลงลืมหัวใจของตนที่มีแต่ความเมตตากรุณา โดยไม่แบ่งแยกความดี ความชั่ว แต่จะคงไว้กับการเป็นผู้ให้พลังแห่งชีวิต เมื่อผู้ใดเข้า…

This tyrant Thaksin รัฐบาลทรราชหุ่นเชิดระบอบทักษิณชุดนี้ หมดความชอบธรรม

รูปภาพ
http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2013/12/evident-worldwide-when-soldiers.html


This tyrant Thaksin puppet government organizations including the police, the circumstances indicate a slave with the Thaksin regime , it is not reasonably justified in the federal executive power anymore.
In fact, the violence does not occur at all if the power units riot show not detracting from the early morning scene with opened fire tear gas, rubber bullets and live ammunition included hundreds of shots throughout the day , put the crowd in a frenzy . created to provoke the demonstrators causing widespread resentment escalate into a riot which has been noted that there may be plans for a situation to disperse the demonstration of the great mass of the people.
Police also reflects the savage man with a swarm chasing hammer hitting the people are gone . Including the use of batons smashed car and motorcycle rally as dozens of wrecked cars wrecked satisfactorily . And evil is the cattle car smash…

Evident worldwide When the soldiers detected Police ประจักษ์แจ้งทั่วโลก เมื่อทหารเข้าตรวจพบ

รูปภาพ
Evident worldwide When the soldiers detected Police used live ammunition against demonstrators , the Din Daeng .

Processors Unsorted police fired tear gas and rubber bullets at the protesters . Stadium Thailand - Japan after the muster . Cpt . Tried to invade Stadium Thailand - Japan. To transverse lottery numbers MPs roster

       The EC also operates lottery number two candidate in the sports hall residence completed until after ECT and 4 people were rushed to a waiting helicopter on the football field of youth Thailand - Japan. Back to the Office Scotland the Government Center Chaengwattana

" Sen. embracing " taken aback ! I abode two armory in sports right now ผa.rp.tr. lean H.s.t. joy Gen. Dir. Among Taladplue police station was shot in the chest from the collision . Died ...

On 26 Dec 56 Western Senator Paiboon forensics . Go to residence buildings, sports stadiums 2 Thailand - Japan to check the damage. After the scene muster . Cpt . Clash with police Their oppositio…

การลุกขึ้นสู้ของประชาชนคนไทยนับล้านๆคนครั้งนี้

รูปภาพ
Help us share with the world
Why Thaksin Eradication
The crisis we are facing in the country. And the great mass of people, millions of people went to the streets to reclaim their power back from politicians . Do not fear any danger . In spite of the only two empty handed as it is . Shows the awakening of the people in our country that they can not endure any longer under the authority of these vile politicians .

                That is because Thaksin

                People do not want Thaksin to dominate the country for the next . People want to get rid of the Thaksin regime to put an end to the clearance of the land Thailand as soon as possible . Because the Thaksin regime severely damaging to the earth on all sides.

                Individual under the domination of the Thaksin regime , whether politicians or the bureaucracy of some group , some of them . To behave like an indentured servant regime . Are the people who find it difficult social cost or no . This is to be seen sinc…

พระกริ่งปวเรศ รุ่นแรก องค์ในประวัติศาสตร์ ของ สมเกียรติ กาญจนชาติ

รูปภาพ
พระกริ่งปวเรศ รุ่นแรก องค์ในประวัติศาสตร์ ของ สมเกียรติ กาญจนชาติถ่ายที่ ประวัติศาสตร์ บน http://www.facebook.com/thaihistory ข้อมูลประวัติศาสตร์
พระกริ่งปวเรศ เป็นพระกริ่งที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์โปรดให้สร้า้งขึ้น มีพระพุทธรูปลักษณะ ปางหมอยา เป็นชื่อเรียกพระกริ่งที่สร้างโดยฝีมือของช่างสิบหมู่ หรือ ช่างหลวง ตั้งแต่ พ.ศ. 2382 – พ.ศ. 2434 ในอาณาจักรพระเครื่องรางที่นับถือว่ามีอานุภาพขลังศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ รู้จักแพร่หลายในหมู่นักนิยมพระเครื่องตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 4 สืบมาถึงปัจจุบัน มีราคาซื้อขายสูงที่สุดในประเภทพระโลหะ การสร้างมีพิธีพระพุทธาภิเษก และมีพิธีโหร พิธีพราหมณ์ และพิธีบวงสรวงอัญเชิญเทพเทวาพระเบื้องบนมาช่วยร่วมพิธีกรรมต่างๆ

ประวัติที่มา

พระพุทธรูปที่ จัดว่าเป็นพระเครื่องในช่วงแรกนี้มีทั้งทำจากดินและจากโลหะ แต่พระที่ใช้โลหะเป็นวัสดุในการสร้างและเมื่อเขย่าแล้วจะมีเสียงดังกริ่งๆ ที่เรียกกันว่า พระกริ่ง ได้รับการยอมรับและศรัทธาในสังคมมากกว่า ได้กล่าวโดยกรมพระยาดำรงราชานุภาพ อาจเนื่องจากรูปแบบของพระกริ่งนั้นคือ พระไภษัชยคุรุ ในหนังสือตำนานพุทธเจดีย์ว่า พระกริ่งที…