วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ทรราชในผ้าเหลือง ? นโยบายแบบนี้ถือว่าสวนทางของพระพุทธเจ้า

กรรมที่ทำไว้กับสถาบันพระศาสนา พฤติกรรมล้มล้างพระธรรมวินัย ช่วยธัมมะไชโย ขัดพระลิขิตสมเด็จพระสังฆราช ข้อมูลที่ http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2011/12/blog-post_11.html

พิลึก !

ไม่เน้นเทศน์-ไม่แสดงธรรม
แต่ให้นำประชาชนนั่งกรรมฐาน
นโยบายเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ิน่า ชาวพุทธไทยถึงได้งมงายไม่ลืมหูลืมตา เพราะว่าผู้มีอำนาจในคณะสงฆ์มีความคิดวิปริตเช่นนี้ไง เพราะไม่เคยเห็นตรงไหนในพระไตรปิฎก ที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จไปพาประชาชนนั่งกรรมฐาน พบก็แต่ทรงแสดงพระธรรมเทศนา เพื่อสร้างศรัทธาแก่ชนหมู่ใหญ่ เมื่อมีประชาชนบางคนเลื่อมใสศรัทธาจะบวช ก็จะพาหลีกออกจากบ้านเรือน ทรงรับเข้ามาสู่หมู่สงฆ์ จากนั้นจึงจะอบรมกรรมฐาน รวมทั้งวัตรปฏิบัติกริยามารยาท เมื่ออบรมจนได้ผลแล้วจึงส่งกลับไปเทศน์สอนประชาชนอีกครั้ง นี่คือพุทธวิธีที่ได้ผลจนพระพุทธศาสนาสามารถยืนหยัดอยู่นานถึง 2600 ปี


แต่นี่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์กลับให้ยกเลิกแสดงธรรม แล้วรีบนำประชาชนนั่งกรรมฐานทั้งบ้านทั้งเมือง มันก็บัลลัยสิครับท่านนโยบายแบบนี้ถือว่าสวนทางของพระพุทธเจ้า ประชาชนนั้นเขาต้องผูกหรือสร้างศรัทธา มิใช่สร้างปัญญา เพียงแต่การสร้างศรัทธานั้นต้องสร้างบุคคลากรที่มีปัญญาคือพระสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์มีปัญญาก็สามารถจะสร้างศรัทธาให้แก่สาธุชนได้ เพียงแต่ต้องคัดนักเทศน์หน่อยเท่านั้น มิใช่ปล่อยผีเทศน์ฟรีสไตล์เหมือนในปัจจุบัน ารสร้างศาสนทายาทเขาต้องทำเป็นขั้นตอนเช่นนี้ แต่นี่สมเด็จฯสมศักดิ์กลับจะพาประชาชนนั่งกรรมฐานทั้งผ้าลาย ประเดี๋ยวก็มีพระอรหันต์เต็มบ้านเต็มเมืองหรอกจะบอกให้ ทำไม่เป็นก็นิมนต์ลาออกเสียเถิดครับ 
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
(สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.9 Ph.D.)
เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม
เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม
ประธานคณะกรรมกาเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ


วันนี้ (28 พ.ย.) สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวสัมโมทนียกถา ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พระจริยานิเทศและพระภิกษุเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ ณ วัดไร่ขิง  พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ได้มีการอาราธนา พระจริยานิเทศก์  หรือพระที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานเจ้าคณะจังหวัด จำนวน  150 รูป พระภิกษุเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ ตามแนวชายแดนของประเทศ ชุมชนชาวเขา และพื้นที่ที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรง  จำนวน 300 รูป  มารับฟังเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาให้ประชาชนเกิดความรู้แท้จริง มีศรัทธายอมรับ และสามารถนำไปใช้ดำรงชีวิต ไม่เบียดเบียนกันและกัน ทำให้สังคมเป็นสุข ถือว่า เป็นเรื่องไม่ง่ายนัก

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ คณะกรรมการเผยแผ่ฯ ได้กำหนดแผนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้อย่างชัดเจนแล้ว โดยไม่เน้นงานแผ่ด้านการเทศน์ การบรรยาย การแสดงธรรม เนื่องจากเห็นว่า เกิดผลน้อยต่อผู้ฟัง และไม่ได้เกิดความซาบซึ้งถึงการนำไปประพฤติปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของพระพุทธศาสนา ดังนั้น ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงทั้งในและต่างประเทศ คือ  การเผยแผ่ปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน เพราะประชาชนได้ปฏิบัติ และสามารถนำหลักธรรมไปใช้ได้จริง ที่สำคัญพระสงฆ์จะต้องเรียนรู้และฝึกอบรมการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐาน หากพระที่บวชเข้ามาไม่มีความรู้วิปัสสนากรรมฐานนี้ ก็จะขาดวิธีการเผยแผ่สู่พุทธศาสนิกชน

“โครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ได้รับผลตอบรับมาก ในปีนี้ได้รับทุนสนับสนุนเพิ่มขึ้น โดยเน้นอบรมให้พระสังฆธิการทั้งหลาย ได้มีการบรรยายธรรมในงานพิธีต่างๆ เช่น งานศพ  ไม่ใช่ให้มีเฉพาะสวดพระอภิธรรมอย่างเดียว แต่จะให้มีการบรรยายธรรม โดยเฉพาะธรรมสังเวช กล่าวถึงการบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้ตาย ธรรมสังเวชเกี่ยวกับเรื่องชีวิตจริง จะใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที ประกอบกับพิธีสวดพระอภิธรรม  นอกจากนี้ งานแต่งงาน งานทำบุญต่างๆ ก็ให้พระสงฆ์กล่าว สัมโมทนียกถา ให้ความรู้หลักธรรมแก่ญาติโยม ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะประสานหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ ทำคู่มือแจกถวายพระสังฆาธิการยังวัดวาอารามทั่วประเทศ”ประธานคณะกรรมการเผยแผ่ฯ กล่าวข่าว : เดลินิวส์
28 พฤศจิกายน 2556

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ชีวิตนี้น้อยนัก พระนิพนธ์ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ตอน1)


ทรราชทักษิณและขี้ข้า ผู้ไม่สามารถแยก ชั่ว-ดี ได้ เปรียบจาก พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เช่น ลิงมาเกิดแท้ๆ สัตว์นรกมาเกิดแน่ๆ ทั้งนี้ก็เห็นจากหน้าตาท่าทางบ้าง กิริยามารยาท 

ชีวิตนี้น้อยนัก 


พุทธศาสนาสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวว่า 

อัปฺปกญฺจิทํ ชีวิตมาหุธีรา – ปราชญ์กล่าวว่าชีวิตนี้น้อยนัก 

ทุกชีวิต ไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ มิได้มีเพียงเฉพาะชีวิตนี้ คือมิได้มีเพียงชีวิตในชาตินี้ชาติเดียว แต่ทุกชีวิตมีทั้งชีวิตในชาติอดีต ชีวิตในชาติปัจจุบัน และชีวิตในชาติอนาคต “ชีวิตนี้น้อยนัก” หมายถึงชีวิตในชาติปัจจุบันน้อยนัก สั้นนัก 

ชีวิตคืออายุ ชีวิตในปัจจุบันชาติของแต่ละคนอย่างยืนนานก็เกินร้อยปีได้ไม่เท่าไหร่ ซึ่งก็ดูราวเป็นอายุที่ไม่ยืนมากนัก แม้ไม่นำไปเปรียบเทียบกับชีวิตที่ต้องผ่านมาแล้วในอดีตที่นับชาติไม่ถ้วนนับปีไม่ได้ และชีวิตที่จะต้องเวียนวนเกิดตายต่อไปอีกในอนาคตที่จะนับชาติไม่ถ้วน นับปีไม่ได้อีกเช่นกัน 

ที่ปราชญ์ท่านว่า “ชีวิตนี้น้อยนัก” นั้น ท่านมุ่งให้เปรียบเทียบกับชีวิตนี้กับชีวิตในอดีตที่นับชาติไม่ถ้วน และชีวิตในอนาคตที่จะนับชาติไม่ถ้วนอีกเช่นกัน สำหรับผู้ไม่ยิ่งด้วยปัญญา ไม่สามารถพาตนพ้นทุกข์สิ้นเชิงได้ 

ทุกชีวิตก่อนแต่จะได้มาเป็นคนเป็นสัตว์อยู่ในปัจจุบันชาติต่างเป็นอะไรต่ออะไรมาแล้วมากมาย แยกออกไม่ได้ว่ามีกรรมดีกรรมชั่วอะไรบ้าง ทำกรรมใดก่อน ทำกรรมใดหลัง ทั้งกรรมดีกรรมชั่วที่ทำไว้ในชาติอดีตทั้งหลาย ย่อมมากมายเกินกว่าที่ได้มากระทำในชาตินี้ ชีวิตนี้อย่างประมาณไม่ได้ และกรรมดีกรรมชั่วทั้งหลายเหล่านั้นย่อมให้ผลตรงตามเหตุทุกประการ แม้ว่าผลจะไม่อาจเกิดขึ้นพร้อมกันทุกสิ่งทุกอย่าง และไม่อาจเรียงลำดับตามเหตุที่ได้กระทำแล้วก็ตาม แต่ผลทั้งหลายย่อมเกิดแน่ แม้เหตุได้กระทำแล้ว 

เมื่อมีเหตุย่อมมีผล เมื่อทำเหตุย่อมได้รับผล และผลย่อมตรงตามเหตุเสมอ ผู้ใดทำผู้นั้นจักเป็นผู้รับผล เที่ยงแท้แน่นอน 

เมื่อใดกำลังมีความสุข ไม่ว่าผู้กำลังมีความสุขนั้นจะเป็นเราหรือเขา เมื่อนั้นพึงรู้ความจริง ว่าเหตุดีที่ได้ทำไว้แน่กำลังให้ผล ผู้ทำเหตุดีนั้นกำลังเสวยผลแห่งเหตุนั้นอยู่ แม้ปุถุชนจะไม่สามารถหยั่งรู้ให้เห็นแจ้งได้ ว่าทำเหตุดีหรือกรรมดีใดไว้ แต่ก็พึงรู้พึงมั่นใจ ว่าเหตุแห่งความสุขที่กำลังได้เสวยอยู่เป็นเหตุดีแน่ เห็นกรรมดีแน่ ผลดีเกิดแต่เหตุดีเท่านั้น ผลดีไม่มีเกิดแต่เหตุไม่ดีได้เลย 

เมื่อใดที่กำลังมีความทุกข์ความเดือดร้อน ไม่ว่าผู้กำลังมีความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นจะเป็นเราหรือเป็นเขา เมื่อนั้นพึงรู้ความจริง ว่าเหตุไม่ดีที่ได้ทำไว้แน่กำลังให้ผล ผู้ทำเหตุไม่ดีนั้นกำลังเสวยผลแห่งเหตุนั้นอยู่ แม้ปุถุชนจะไม่สามารถหยั่งรู้ให้เห็นแจ้งได้ ว่าทำเหตุไม่ดีหรือกรรมไม่ดีใดไว้ แต่ก็พึงรู้พึงมั่นใจว่าเหตุแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนที่กำลังได้เสวยอยู่ เป็นเหตุไม่ดีแน่ เป็นกรรมไม่ดีแน่ ผลไม่ดีเกิดเกิดแต่เหตุไม่ดีเท่านั้น ผลไม่ดีไม่มีเกิดแต่เหตุดีได้เลย 

เมื่อใดมีความคิดว่า เราทำดีไม่ได้ดี หรือเขาทำดีไม่ได้ดี ก็พึงรู้ว่าเมื่อนั้นกำลังหลงคิดผิดไปจากความจริง กำลังเข้าใจผิดจากความจริง ทำดีต้องได้ดีเสมอ ไม่มียกเว้นด้วยเหตุผลใดทั้งสิ้น 

เมื่อใดมีความคิดว่า เราทำไม่ดีแต่กลับได้ดี หรือเขาทำไม่ดีแต่กลับได้ดี ก็พึงรู้ว่าเมื่อนั้นกำลังหลงคิดผิดจากความจริง กำลังเข้าใจผิดจากความจริง ทำไม่ดีต้องได้ไม่ดีเสมอ ไม่มียกเว้นด้วยเหตุผลใดทั้งสิ้น 

ชีวิตในชาตินี้ชาติเดียวย่อมน้อยนัก เมื่อเปรียบเทียบกับชีวิตในอดีตชาติ ซึ่งนับชาติหาถ้วนไม่ ดังนั้น กรรมคือการกระทำ ที่ทำในชีวิตนี้ชาตินี้ชาติเดียวจึงน้อยนัก เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมหรือการกระทำที่ทำไว้แล้วในอดีตชาติ อันนับจำนวนชาติไม่ถ้วน 

การเขียนหนังสือด้วยปากกาหรือดินสอลงบนกระดาษแผ่นเดียวนั้น เขียนลงครั้งแรกก็ย่อมอ่านออกง่าย อ่านเข้าใจได้ง่าย แต่ยิ่งเขียนทับเขียนซ้ำลงไปบนกระดาษแผ่นเดียวกันนั้น ตัวหนังสือย่อมจะทับกันยิ่งขึ้นทุกที การอ่านก็จะยิ่งอ่านยากขึ้นทุกทีจนถึงอ่านไม่ออกเลย ไม่เห็นเลยว่าเป็นตัวหนังสือ จะเห็นแต่รอยหมึกหรือรอยดินสอทับกันไปทับกันมาเป็นสีสันเท่านั้น ให้เพียงรู้เท่านั้นว่าได้มีการเขียนอะไรลงบนกระดาษแผ่นนั้น หาอ่านรู้เรื่องไม่และหาอาจรู้ได้ได้ ว่าเขียนอะไรก่อนเขียนอะไรหลัง นี้ฉันใด การทำกรรมหรือการทำดีทำชั่วก็ฉันนั้น ต่างได้ทำกันมานับภพนับชาติไม่ถ้วน ทับถมกันมายิ่งกว่าตัวหนังสือที่อ่านไม่ออก หารู้ไม่ว่าได้เขียนอะไรก่อนเขียนอะไรหลัง ทำกรรมแบบใดไว้ก็ไม่รู้ ไม่เห็น แยกไม่ออกว่าทำกรรมใดก่อนทำกรรมใดหลัง ทำดีอะไรไว้บ้าง ทำไม่ดีอะไรไว้บ้าง มากน้อยหนักเบากว่ากันอย่างไร มาถึงชาตินี้ไม่รู้ด้วยกันทั้งสิ้น เป็นความซับซ้อนของกรรมที่แยกไม่ออก เช่นเดียวกับความซับซ้อนของตัวหนังสือที่เขียนทับกันไปทับกันมา 
        ความซับซ้อนของกรรมแตกต่างกับความซับซ้อนของตัวหนังสือ ตรงที่ตัวหนังสือเขียนทับกันมากๆ ย่อมไม่มีทางรู้ว่าเขียนเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีอย่างไร แต่กรรมนั้น แม้ทำซับซ้อนมากเพียงไร ก็มีทางรู้ว่าทำกรรมดีไว้มากน้อยเพียงไร หรือกรรมไม่ดีไว้มากน้อยเพียงไร โดยมีผลที่ปรากฏขึ้นของกรรมนั้นเองเป็นเครื่องช่วยแสดงให้เห็น 

ชีวิตหรือชาตินี้ของทุกคนมีชาติกำเนิดไม่เหมือนกัน เป็นคนไทยก็มี จีนก็มี แขกก็มี ฝรั่งก็มี มีชาติตระกูลไม่เสมอกัน ตระกูลสูงก็มี ตระกูลต่ำก็มี มีสติปัญญาไม่ทัดเทียมกัน ฉลาดหลักแหลมก็มี โง่เขลาเบาปัญญาก็มี มีฐานะต่างระดับกัน ร่ำรวยก็มี ยากจนก็มี ความแตกต่างห่างกันนานาประการ เหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องชี้ให้ผู้เชื่อในกรรมและผลของกรรมเห็นความมีภพชาติในอดีตของแต่ละชีวิตในชาติปัจจุบัน เกิดมาต่างกันในชาตินี้เพราะทำกรรมไว้ต่างกันในชาติอดีต 

ความแตกต่างของชีวิตที่สำคัญที่สุด ที่แสดงให้เห็นอำนาจที่ใหญ่ยิ่งที่สุดของกรรมคือความได้ภพชาติของพรหมเทพ ความได้ภพชาติของมนุษย์ กับความได้ภพชาติของสัตว์ เทวดาอาจมาเป็นมนุษย์ได้ เป็นสัตว์ได้ มนุษย์อาจไปเปิดเทวดาได้ เป็นสัตว์ได้ และสัตว์ก็อาจไปเป็นเทวดาได้ เป็นมนุษย์ได้ ด้วยอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของกรรมอันนำให้เกิด นี้เป็นความจริงที่แม้จะเชื่อหรือไม่เชื่อ ความจริงนี้ก็ย่อมเป็นความจริงเสมอไป ไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงให้ผิดไปจากความจริงได้ เชื่อหรือไม่เชื่อก็ควรกลัวอย่างหนึ่ง คือกลัวการไม่ได้กลับมาเกิดเป็นคน ไม่ได้ไปเกิดเป็นเทวดา 

เทวดามาถือภพชาติเป็นมนุษย์เป็นที่ยอมเชื่อถือกันมากกว่าเทวดาจะไปเป็นอะไรอื่น จึงมีคำบอกเล่าหรือสันนิษฐานกันอยู่เสมอ ว่าผู้นั้นผู้นี้เป็นเทวดามาเกิด ทั้งนี้ก็โดยสันนิษฐานจากความปราณีตงดงามสูงส่งของผู้นั้นผู้นี้ 

บางรายก็มีพร้อมทุกประการ ทั้งชาติ ตระกูลที่สูง ฐานะที่ดี ผิวพรรณวรรณะที่งาม กิริยาวาจามารยาทที่สุภาพอ่อนโยนไพเราะ เรียบร้อย เฉลียวฉลาด บางผู้แม้ไม่พร้อมทุกประการดังกล่าว ก็ยังได้รับคำพรรณนาว่าเป็นเทวดา นางฟ้ามาเกิด เพราะผิวพรรณ มารยาทงดงาม อ่อนโยน นุ่มนวล นี้ก็คือการยอมรับอยู่ลึกๆ ในใจของคนส่วนมาก ว่าเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์ได้ 

เทวดามาเกิดป็นมนุษย์มีตัวอย่างสำคัญยิ่งที่พึงกล่าวถึงได้เป็นที่ยอมรับทั่วไป โดยเฉพาะในหมู่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย นั่นคือ สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจากสวรรค์ชั้นดุสิตเสด็จลงโลกมนุษย์ ประสูติเป็นพระสิทธัตถะราชกุมาร พระราชโอรสพระเจ้าสุทโธทนากับพระนางสิริมหามายา 

เรื่องหนึ่งในพระพุทธศาสนาที่รู้จักกันกว้างขวาง คือ เรื่องของเทพธิดาเมขลา เทพธิดาองค์นี้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้พิทักษ์รักษามหาสมุทร มีหน้าที่คอยคุ้มครองช่วยเหลือมนุษย์ผู้ถือไตรสรณาคมน์ มีศีลสมบูรณ์ ปฏิบัติชอบต่อมารดาบิดา พราหมณ์โพธิสัตว์เดินทางไปเรือแตกกลางมหาสมุทร พยายามว่ายเข้าฝั่งอยู่ถึง ๗ วัน เทพธิดาเมขลาจึงแลเห็น ได้ไปแสดงตนต่อพระมหาสัตว์ทันที รับรองจะให้ทุกอย่างที่พระมหาสัตว์ปรารถนา และได้เนรมิตสิ่งที่พระมหาสัตว์ขอทุกอย่าง คือเรือทิพย์และแก้วแหวนเงินทอง พระมหาสัตว์พ้นจากมหาสมุทร ได้บำเพ็ญทานรักษาศีลจนตลอดชีวิต ครั้นสิ้นชีวิตแล้วได้ไปบังเกิดในเมืองสวรรค์ พระมหาสัตว์ครั้งนั้นต่อมาคือพระพุทธเจ้า เทพธิดาเมขลาต่อมาคือ พระอุบลวัณณาเถรี และผู้ดูแลช่วยเหลือพระมหาสัตว์ต่อมาคือพระอานนท์ นี้คือเทวดาถือภพชาติเป็นมนุษย์ได้ อย่างน้อยก็ตามความเชื่อถือ จึงมีการเล่าเรื่องเทพธิดาเมขลาดังกล่าว 

เทวดามาเกิดเป็นมนุษย์ได้ และมนุษย์ก็เกิดเป็นเทวดาได้ ดังที่สมเด็จพระบรมศาสดาเมื่อประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวันได้ทรงนำเรื่องในอดีตมาสาธกว่า เมื่อทรงเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์หัวหน้าพ่อค้าเกวียน ได้ทรงซื้อสินค้าในนครพาราณสีบรรทุกเกวียนนำพ่อค้าจำนวนมากเดินทางไปในทางกันดาร เมื่อพบบ่อน้ำก็พากันขุดเพื่อให้มีน้ำดื่ม ได้พบรัตนะมากมายในบ่อนั้น พระโพธิสัตว์ทรงเตือนว่า ความโลภเป็นเหตุแห่งความพินาศ แต่ไม่มีผู้เชื่อฟัง พวกพ่อค้ายังขุดบ่อต่อไปไม่หยุด หวังจะได้รัตนะมากขึ้น บ่อนั้นเป็นบ่อที่อยู่ของพญานาค เมื่อถูกทำลาย พญานาคก็โกรธใช้ลมจมูกเป่าพิษถูกพ่อค้าเสียชีวิตหมดทุกคน เหลือแต่พระโพธิสัตว์ที่มิได้ร่วมการขุดบ่อด้วย จึงได้รัตนะมากมายถึง ๗ เล่มเกวียน ท่านนำออกเป็นทาน และได้สมาทานศีล รักษาอุโบสถจนสิ้นชีวิต ได้ไปเกิดในสวรรค์ เป็นมนุษย์ผู้หนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นเทวดาได้ 

มนุษย์มีบุญกุศลและความดีพร้อมทั้งกายวาจาใจมากเพียงไร ก็จะเกิดเป็นเทวดาได้เพียงนั้น คือสามารถขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้นสูงได้เมื่อละโลกนี้แล้ว 

มนุษย์เกิดเป็นเทวดาได้ และเกิดเป็นสัตว์ก็ได้ ในสมัยพุทธกาลชายผู้หนึ่งโกรธแค้นรำคาญสุนัขตัวหนึ่งที่ติดตามอยู่ตลอดเวลา พระพุทธเจ้าทรงทราบก็ได้ตรัสแสดงให้รู้ว่า บิดาที่สิ้นไปแล้วนั้นมาเกิดเป็นสุนัข และได้ทรงให้พิสูจน์ โดยบอกให้สุนัขนำไปหาที่ซ่อนทรัพย์ ซึ่งไม่มีผู้ใดรู้นอกจากผู้เป็นบิดาของชายผู้นั้น และสุนัขก็พาไปขุดพบสมบัติที่ฝังไว้ก่อนสิ้นชีวิตได้ 

สัตว์ไปเกิดเป็นเทวดาได้คงจะมีเป็นอันมาก มีเรื่องต่างๆ ในพระพุทธศาสนาที่เล่ากันสืบมา คือในสมัยพุทธกาล มีสัตว์ได้ยินเสียงพระท่านสวดมนต์ก็ตั้งใจฟังโดยเคารพ ตายไปก็ได้ไปบังเกิดเป็นเทพในสวรรค์ ด้วยอานุภาพของการให้ความเคารพในพระธรรมของพระพุทธเจ้า 
สัตว์มาเกิดเป็นมนุษย์ได้ นี้ต้องเป็นที่เชื่อถืออยู่ลึกๆ ในจิตสำนึก จึงแม้เมื่อพบมนุษย์บางคนบางพวกก็ได้มีการแสดงความรู้สึกจริงใจออกมาต่างๆ กัน เช่น ลิงมาเกิดแท้ๆ สัตว์นรกมาเกิดแน่ๆ ทั้งนี้ก็เห็นจากหน้าตาท่าทางบ้าง กิริยามารยาท นิสัยใจคอความประพฤติบ้าง ซึ่งโดยมากผู้ที่พบเห็นด้วยกันก็จะมีความรู้สึกตรงกันดังกล่าว เป็นความรู้สึกที่เกิดจากความเชื่อนั่นเอง ว่าสัตว์มาเกิดเป็นมนุษย์ได้ หรือมนุษย์เกิดมาจากสัตว์ได้ สมัยพุทธกาลมีเรื่องของพระภิกษุรูปหนึ่งมีจิตหวงห่วงผ้าสบงจีวรที่เพิ่งได้มาใหม่ ซักตากไว้บนราว มรณภาพไปขณะผ้านั้นยังไม่แห้ง จิตที่ผูกพันในผ้าสบงจีวรนั้นทำให้ไปเกิดเป็นตัวเล็นเล็กๆ เกาะติดอยู่กับผ้า พระภิกษุอีกรูปหนึ่งเห็นผ้าสบงจีวรนั้นไม่มีเจ้าของแล้วก็จะนำไปใช้ พระพุทธเจ้าทรงทราบได้ทรงมีพระพุทธดำรัสห้าม ตรัสให้รอ เพราะพระภิกษุรูปนั้น จะสิ้นภพชาติของการเป็นเล็นในเวลาไม่กี่วัน ถ้านำสบงจีวรนั้นไปในขณะที่ยังเป็นเล็นอยู่ ก็จะโกรธแค้น จะไม่ได้เสวยผลแห่งกุศลกรรมที่ได้ประกอบกระทำไว้เป็นอันมาก นี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ทรงรับรองว่าอำนาจจิตจะทำให้มนุษย์ไปเป็นสัตว์ได้ 

เทวดามาเกิดเป็นมนุษย์ได้ มนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาได้ เทวดามาเกิดเป็นสัตว์ได้ สัตว์เกิดเป็นเทวดได้ มนุษย์เกิดเป็นสัตว์ได้ และสัตว์ก็กลับเกิดเป็นมนุษย์ได้ อำนาจอันยิ่งใหญ่ของกรรมเท่านั้นที่ตกแต่งชีวิตให้เป็นไปได้อย่างไม่น่าเชื่อถึงเพียงนี้ กรรมจึงน่ากลัวจริงๆ น่าหนีให้พ้นอำนาจกรรมจริงๆ ทั้งกรรมในอดีตและกรรมในปัจจุบัน 

กรรมอันเป็นเหตุนำให้เกิด คือชนกกรรม เป็นกรรมสุดท้ายก่อนชีวิตจะขาดจากภพภูมินี้ กรรมสุดท้ายหรือเรื่องสุดท้ายที่จิตผูกพันคิดถึงอยู่ คือ ชนกกรรมอันนำไปเกิด นึกถึงความดีที่เป็นบุญเป็นกุศลในขณะก่อนจะดับจิต จิตก็จะไปสู่สุคติ นำกายไปสุคติด้วย นึกถึงความไม่ดีที่เป็นบาป เป็นอกุศลในขณะก่อนจะดับจิต จิตก็จะไปสู่ทุคติ นำกายไปทุคติด้วย 

จิตที่ใกล้จะแต่ดับนั้นปกติเป็นจิตที่อ่อนมาก ไม่มีกำลังที่จะต้านทานใดๆ ทั้งนั้น คุ้นเคยกับความรู้สึกใดเกี่ยวกับเรื่องใด ความรู้สึกนั้นเกี่ยวกับเรื่องนั้นก็จะเข้าครอบงำจิต มีอำนาจเหนือจิต ทำให้จิตเมื่อใกล้ดับผูกพันอยู่กับความรู้สึกนั้นเกี่ยวกับเรื่องนั้น เมื่อจิตดับคือจากร่าง ก็จากไปพร้อมกับความรู้สึกนั้นเกี่ยวกับเรื่องนั้น นำไปก่อเกิดกายที่ควรแก่สภาพจิตทุกประการ 

ผู้ที่หวงสมบัติ กลัวจะมีผู้มานำไป ก่อนจะดับจิต มีใจผูกเฝ้าสมบัติอย่างหวงแหน เมื่อดับจิตไปก็เคยมีไปเกิดเป็นงู เฝ้าอยู่ที่สมบัตินั้น ผู้ใดเข้าไปใกล้ก็จะแสดงตัวให้เป็นเป็นงูใหญ่ เช่นที่เล่ากันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้ ว่าข้าราชการผู้หนึ่งมีพระพุทธรูปที่หวงมากอยู่องค์หนึ่ง เมื่อละโลกนี้ไป สหายไปเยี่ยมศพได้ขอดูพระองค์นั้น ขณะกำลังดูอยู่ ก็มีงูตัวหนึ่งมาจากไหนไม่ปรากฏ มาแผ่แม่เบี้ยอยู่ใกล้ๆ ผู้มาขอดูไหวทันเข้าใจทันทีว่าเจ้าของได้เฝ้าพระอยู่ด้วยความหวงแหน จึงพูดกับงูดังๆ ว่าไม่ได้คิดจะนำพระไปไหน เพียงมาขอดูเท่านั้น อย่าเป็นห่วง เพียงเท่านั้นงูก็เลื้อยห่างหายไป นี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงเมื่อไม่นานมานี้ ที่เชื่อกันว่าผู้ที่หวงสมบัติมากๆ ตายไปขณะที่จิตผูกพันเช่นนั้น ต้องไปเกิดเป็นงู ต้องเฝ้าสมบัติ ไม่ได้ไปเสวยผลของกรรมดีใดๆ ที่ได้กระทำไว้ จนกว่าใจจะปล่อยวาง ละความยึดถือความหวงแหนสมบัตินั้นๆ 

ด้วยผู้ใหญ่ผู้มีสัมมาทิฐิสัมมาปัญญาแต่ไหนแต่ไรมา ท่านเชื่อในเรื่องอำนาจความยึดมั่นของจิต ท่านจึงสอนลูกหลานไว้ว่าก่อนจะหลับไปให้ภาวนาพุทโธ นึกถึงพระพุทธเจ้า และให้ตั้งใจปรารถนาว่า เมื่อจากโลกนี้ไปเมื่อใดก็ตาม ขอให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทันที ให้ได้พบพระพุทธศาสนา ท่านสอนกันให้ตั้งใจเช่นนี้ก่อนจะหลับไป และท่านสอนว่า ถ้าการหลับครั้งนั้นจะไม่ได้กลับมาตื่นอีก ก็จะได้ไปดี เป็นไปดังแรงปรารถนา การได้เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานั้นเป็นมงคลสูงสุดของชีวิต ผู้มีสัมมาทิฐิจึงตั้งจิตปรารถนาอย่างจริงจัง 

ผู้อธิษฐานจิตปรารถนากลับมาเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานั้น คือผู้รับรองความ สำคัญของชีวิตนี้ แม้จะน้อยนัก ว่าชีวิตนี้เท่านั้นที่จะนำไปสู่ความสวัสดีมีสุขได้อย่างแท้จริง เพราะชีวิตนี้เท่านั้นที่พร้อมสำหรับบำเพ็ญบุญกุศลทุกประการ จะทำดีเพียงไรก็ทำได้ในชีวิตนี้ ทำดีสูงสุดจนเกิดผลสูงสูง คือการปฏิบัติได้สำเร็จมรรคผลนิพพาน พ้นทุกข์สิ้นเชิง ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ก็ทำได้ในชีวิตนี้ หรือทำดีเพียงเพื่อได้ถึงสวรรค์พ้นนรก ก็ทำได้ในชีวิตนี้ การตั้งจิตอธิษฐานไม่ให้หลงไปภพภูมิอื่นหลังละโลกนี้ไปแล้ว แต่ให้กลับมาสู่ภพภูมิของมนุษย์โดยเร็ว ได้พบพระพุทธศาสนา จึงเป็นความถูกต้อง พึงทำอย่างยิ่ง 

แม้ไม่ต้องการมีความทุกข์ในภพชาติข้างหน้า ก็ต้องทำใจให้ไม่มีความทุกข์ตั้งแต่ในภพชาติปัจจุบันนี้ ไม่ปรารถนาเป็นอะไร ไม่ปรารถนาเป็นอย่างไร ในชาติหน้า ก็ต้องทำใจ คือทำใจไม่ให้เกาะเกี่ยวข้องอยู่กับอะไรนั้นกับอย่างนั้น ตั้งแต่ในปัจจุบันชาติ จึงจะสมปรารถนา ไม่เช่นนั้นก็จะสมปรารถนาไม่ได้ 

การจะทำใจให้เป็นสุขปราศจากทุกข์ แม้พอสมควรขณะใกล้ดับจิต คือการเลือกชีวิตในภพชาติใหม่ให้มีความสุข ปราศจากความทุกข์ได้พอสมควร แต่การจะสามารถทำใจให้เป็นเช่นไรในเวลาใกล้จะดับจิตนั้น ก็มิใช่จะทำได้ทันทีโดยมิได้มีความคุ้นเคยกับความรู้สึกเช่นนั้นมาก่อน ความคุ้นเคยกับความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่ง คือมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอๆ หรือบ่อยๆ เนืองๆ เช่นการท่องพุทโธไว้ในใจเสมอ นั่นคือความคุ้นเคยกับพุทโธ 

ความคุ้นเคยกับบุคคลใดที่เคยให้ความเมตตาอุปการะช่วยเหลือ จะทำให้ใจนึกถึงบุคคลนั้นโดยอัตโนมัติเมื่อถึงคราวคับขัน ความคุ้นเคยกับความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งก็เช่นกัน อบรมไว้คุ้นเคยกับความรู้สึกใด เช่นคุ้นเคยกับอารมณ์มีพระพุทโธ หรือคุ้นเคยกับการท่องพุทโธ เมื่อถึงเวลาคับขัน ใจจะไม่ไปยึดมั่นเกาะเกี่ยวกับอะไรที่ไม่คุ้นเคย แต่จะไปเกาะอยู่กับพระพุทโธที่เป็นยอดของสิริมงคลทั้งปวง ย่อมได้รับสิริมงคลนั้นอันจักนำให้พ้นพาลภัยใหญ่น้อย ความคุ้นเคยกับสิ่งที่ดีมีมงคลจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่ง 

ทุกคนผ่านชีวิตในอดีตชาติมาแล้วเป็นอันมาก นับภพชาติไม่ถ้วน มีความคุ้นเคยกับเรื่องราวกับอารมณ์ต่างๆ มาแล้วมากมาย คุ้นเคยกับเรื่องราวหรืออารมณ์ใดมาก ใจยึดมั่นผูกพันข้องติดอยู่กับเรื่องใดอารมณ์ใดมากมาแต่อดีต ผลของความยึดมั่นถือมั่นผูกพันนั้นจะนำมาสู่ภพปัจจุบัน ดูภพชาติของตนในปัจจุบัน ก็พอจะเข้าใจว่า อดีตนั้นตนผูกพันกับเรื่องใดอารมณ์ใดมามาก ดีหรือว่าไม่ดี 

ผู้ที่มีใจผูกผันอยู่กับการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทำทานการกุศลมามากในอดีตชาติ ก็จะรู้ได้จากปัจจุบันชาติ คือปัจจุบันชาติจะสมบูรณ์พูนสุขด้วยทรัพย์สินเงินทอง 

ผู้ที่มีใจผูกพันกับการเอื้ออาทรดูแลรักษาให้ข้าวปลาอาหาร ยารักษาไข้ และเงินทองเพื่อผู้เจ็บไข้ได้ป่วยมามากในอดีตชาติ ไม่เบียดเบียนชีวิตร่างกายผู้อื่นสัตว์อื่น ก็จะรู้ได้จากปัจจุบันชาติ คือปัจจุบันชาติจะสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วย มีพลานามัยดีอันนับเป็นลาภอย่างยิ่ง 

--------------------------------------------------------------------------------
ผู้ที่มีใจผูกพันอยู่กับการระวังรักษากายวาจาใจของตนให้สุภาพอ่อนน้อมต่อผู้ควรได้รับความอ่อนน้อมยกย่อง ไม่ล่วงเกิดดูหมิ่น ผูกพันเช่นนี้มามากในอดีตชาติ ก็จะรู้ได้จากปัจจุบันชาติ คือปัจจุบันชาติจะเป็นผู้อยู่ในตระกูลสูง อันผู้อยู่ในตระกูลสูงย่อมเป็นผุ้ได้รับความอ่อนน้อมยกย่อง ไม่ถูกล่วงเกินดูหมิ่นเป็นไปเช่นเดียวกับที่ตนเองได้ปฏิบัติไว้ต่อผู้อื่นเป็นอันมากในอดีตชาติ 

ผู้ที่มีใจผูกพันอยู่กับการช่วยประคับประคอง รักษาชีวิตผู้อื่นสัตว์อื่นมามากในอดีตชาติ ไม่เบียดเบียนตัดรอนทำลายชีวิตอื่น ก็จะรู้ได้จากปัจจุบันชาติ คือปัจจุบันชาติจะเป็นผู้มีอายุยืน ไม่ถูกตัดรอนเบียดเบียนทำลายด้วยเหตุใดทั้งสิ้น ไม่ให้ต้องเป็นผู้มีชีวิตน้อยชีวิตสั้น 

ผู้ที่มีใจผูกพันอยู่กับการรักษากาย วาจา ใจ อยู่ในศีลบริสุทธิ์มามากในอดีตชาติ มีจิตใจผ่องใส่ไม่เศร้าหมอง ก็จะรู้ได้จากปัจจุบันชาติ คือ ปัจจุบันชาติจะเป็นผู้มีผิวพรรณงดงาม หน้าตาผ่องใส เป็นที่เจริญตาเจริญใจผู้พบเห็นทั้งหลาย 

ผู้ที่มีใจผูกพันอยู่กับการปฏิบัติธรรมมามากในอดีตชาติ ก็จะรู้ได้จากปัจจุบันชาติ คือปัจจุบันชาติจะเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด ศึกษาปฏิบัติธรรมเข้าใจง่าย เจริญดีในธรรม 

ผู้ที่กำลังเสวยผลของกรรมดีในอดีตชาติต่างๆ กัน เช่นได้เกิดในตระกูลสูง หรือสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง หรือมีร่างกายแข็งแรงไม่ถูกเบียดเบียนด้วยโรคภัยไข้เจ็บ หรืออายุยืนหรือหน้าตาผิวพรรณงามผ่องใส หรือมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดพึงน้อมใจเชื่อว่าเป็นผลแห่งกรรมดีที่ได้ประกอบกระทำไว้แล้วเป็นอันมากในอดีตชาติแน่นอน และแม้ปรารถนาจะเสวยผลดีแห่งกรรมดีนั้นสืบต่อไปในอนาคต ทั้งในอนาคตของปัจจุบันชาติและทั้งในอนาคตของภพชาติเบื้องหน้าที่พ้นจากภพชาติปัจจุบันไปแล้ว ก็พึงตั้งใจประกอบกรรมดีอันเป็นเหตุดี ต่อไปให้มั่นคงสม่ำเสมอ 

ผลของกรรมดีที่ได้กระทำกันมา ที่เป็นความคุ้นเคยกันมา แม้จะสงวนรักษาไว้ให้สืบต่อกันนานแสนนานต่อไป ก็ต้องพยายามหนีผลของกรรมไม่ดี ที่ต้องได้กระทำมาแล้วทุกคนในอดีตชาติซึ่งมากมายนับภพชาติไม่ถ้วน และกรรมนั้นกำลังตามมา 

ทุกคนกำลังมีผลของกรรมดีและกรรมไม่ดีติดตามมา เป็นผลของเหตุที่ได้ทำกันไว้ในอดีตชาติที่สลับซับซ้อนนับไม่ได้ ลองนึกถึงภาพของรถบรรทุกขนาดใหญ่กำลังแล่นไล่ทับเราอยู่ ขณะเดียวกันก็มีรถบรรทุกแก้วแหวนเงินทองคันใหญ่กำลังแล่นตามเพื่อจะยกแก้วแหวนเงินทองเหล่านั้นให้เราด้วย รถทั้งสองคันนั้นกำลังขับแซงกันอย่างรวดเร็ว ผลัดกันนำผลัดกันตาม นึกภาพนี้ แล้วก็นึกถึงตนเอง ว่ายังมีใจที่จะต้องการแก้วแหวนเงินทองหรือ ยังมีใจอยากได้อะไรอีกหรือ ในเมื่อรถล่าชีวิตกำลังขับตะบึงติดตามมาอย่างมุ่งมาดปรารถนาตัวเราเป็นเป้าหมาย 

กรรมไม่ดีกำลังตามส่งผลแก่เราทุกคนแน่นอน เปรียบผลไม่ดีนั้นดังรถบรรทุกที่กำลังตะบึงไล่กวดเราอยู่จริงๆ ที่ยังไม่บดขยี้เราก็เพราะกรรมปัจจุบันของเราที่เรากำลังกระทำกันอยู่ อาจจะมีแรงพาเราหนีไปได้ทัน จะอย่างหวุดหวิดน่าเสียวไส้เพียงไรเราผู้ไม่มีตาพิเศษก็หารู้ไม่ กรรมดีเท่านั้นที่เป็นแรงพาเราวิ่งหนีกรรมไม่ดีที่กำลังส่งผลติดตามเราอยู่ในขณะนี้ 

เปรียบกรรมไม่ดีดั่งมือมารที่ใหญ่โตมโหฬารทรงพลังมากมาย มือนั้นกำลังเอื้อมมาจะตะปบเราเพื่อลากเข้าไปขยี้ให้แหลกเหลว หวุดหวิดจะจับปลายผมเราได้ไม่รู้กี่ครั้งกี่หน แต่เราก็ยังพ้นอยู่ได้เพราะความบังเอิญ คือ เพราะบังเอิญได้ทำกรรมดีไว้มากพอเป็นกำลังพาให้หลบหลีกพ้นมือมารไปได้ มีความสวัสดีอยู่ชั่วครั้งชั่วคราว แต่ใช่ว่ามือมารนั้นจะหยุดตามตะครุบเราก็หาไม่ กี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่ภพกี่ชาติ มือมารจะติดตามตะครุบเราอย่างไม่ท้อแท้เหน็ดเหนื่อย คว้าผิดคว้าถูกก็จะตามคว้าไม่ลดละ ถ้าปรากฏเป็นภาพก็จะเป็นภาพที่น่ากลัวที่สุด 

เด็กที่ยังไร้เดียงสา เพิ่งจะลืมตาเห็นโลก เคยถูกนำไปฆ่าด้วยความเข้าใจผิด ที่ปรากฏเป็นข่าวเมื่อไม่นานมานี้ ทำให้มารดาผู้รักลูกเป็นชีวิตจิตใจแทบเป็นบ้าน ทำให้ผู้ที่นำไปฆ่าเพราะเข้าใจผิดต้องได้รับโทษหนัก ได้รับทั้งอาญาบ้านเมืองและทั้งด้วยความโกรธแค้นชิงชังของผู้คนมากมาย เรื่องนี้ชี้ชัดให้เห็นอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของกรรม แม้ไม่นำกรรมมาร่วมพิจารณา ก็จะเข้าใจไม่ได้เลยว่าเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร 

เด็กคนหนึ่งถูกมุ่งทำลาย แต่เด็กคนนั้นกลับอยู่รอดปลอดภัย เด็กอีกคนหนึ่งเป็นที่ห่วงใยทะนุถนอมดังแก้วตาดวงใจ แต่กลับถูกทำลายตายไป ทั้งสองยังบริสุทธิ์ไร้เดียงสา เพิ่งมีเวลาเห็นโลกไม่กี่วัน มือของกรรมนำเด็กที่มิได้เป็นที่มุ่งร้ายในปัจจุบันไปสู่อำนาจแห่งกรรมในอดีต ซึ่งมิใช่เป็นกรรมของใครอื่น แต่เป็นกรรมของเด็กนั้นเอง ที่ต้องได้กระทำไว้แน่นอนในชาติใดชาติหนึ่งในอดีตที่พ้นความรู้เห็นของปุถุชนทั้งหลาย แต่หาได้พ้นความรู้เห็นของท่านผู้พ้นแล้วจากความเป็นปุถุชน 

กรณีที่มีเด็กถูกฆ่าผิดตัวนั้น เด็กตายแล้ว พ้นแล้วจากความเข้าใจของคนทั้งหลาย ว่าเด็กนั้นไปได้สุขได้ทุกข์อยู่ในภพภูมิใด แต่เขาก็ได้เป็นอีกที่หนึ่งที่เตือนใจอย่างแรงให้กลัวกรรม เมื่อกรรมจะให้ผล คือเมื่ออกุศลกรรมตามทัน ก็ต้องกุศลกรรมที่ใหญ่ยิ่งกว่าเท่านั้นที่จะตัดรอนอกุศลกรรมได้ ช่วยให้สวัสดีไปได้ครั้งหนึ่งคราวหนึ่ง 

เรื่องเด็กคนหนึ่งถูกมุ่งร้ายให้ถึงตาย แต่เด็กอีกคนหนึ่งที่เป็นความรักสุดจิตใจของแม่พ่อกลับต้องตายแทน แม่คนหนึ่งที่เป็นฆาตรกรต้องรับอาญาแผ่นดิน มีชีวิตที่ทรมานในที่คุมขัง แม่คนหนึ่งที่ต้องเสียลูกรักเพียงชีวิต เพราะถูกเอาไปฆ่าผิดตัว ต้องเศร้าโศกสุดแสนไปนาน เด็กคนที่รอดตายอย่างอัศจรรย์ ทั้งที่ตนนั้นถูกมุ่งร้ายคงเป็นที่รังเกียจของคนจำนวนไม่น้อยว่าเป็นเลือดเนื้อ เชื้อไขหญิงใจดำอำมหิต ดูผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องทั้งหมดถึง ๔ ชีวิต จะเห็นได้ชัดแจ้งว่ากรรมมีอำนาจใหญ่ยิ่งนัก ทุกชีวิตถูกอกุศลกรรมตามทันแน่แท้ และไม่มีกุศลกรรมความดีเพียงพอจะตัดรอนอกุศลกรรมได้ทันเวลา จึงประสบความทุกข์ เดือดร้อนแสนสาหัสไปตามเรื่อง   นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ พึงรอบคอบพิจารณาด้วยปัญญาของผู้นับถือพระพุทธศาสนา ให้เห็นความน่ากลัวของกรรม ให้เห็นความน่าสลดสังเวชเมื่อผู้ใดผู้หนึ่งต้องตกอยู่ในอุ้งมือที่แรงร้ายแห่งกรรม และเราเองก็มีมือกรรมตามตะครุบอยู่เหมือนกัน ไม่อาจเห็นได้ด้วยตา ก็พึงใช้ปัญญาให้เห็นได้ด้วยใจ และพยายามหนีให้เต็มสติปัญญาความสามารถ อย่าให้ถึงวันที่น่าสยดสยองอย่างยิ่ง คือวันที่ต้องตกอยู่ในอุ้งมือที่แข็งแกร่งแห่งกรรมร้าย 

--------------------------------------------------------------------------------
ผู้ที่เกิดมาดีมีสุขสมบูรณ์ในภพชาตินี้ ก็มิใช่ว่าไม่มีมือแห่งอกุศลกรรมตามตะครุบอยู่ มีแน่ ทุกคนมีมือแห่งอกุศลกรรมตามตะครุบอยู่แน่ แต่ในขณะเดียวกันทุกคนก็มีมือแห่งกุศลกรรมเป็นผู้ช่วยอยู่ มือแห่งกุศลกรรมนั้นถ้าจะเปรียบให้เห็นง่ายๆ ก็ต้องเปรียบกับเท้า มีมือผู้ร้ายติดตามตะครุบอยู่ จะหนีพ้นก็ต้องอาศัยเท้าพาวิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ นั่นก็คือต้องทำบุญทำกุศลคุณงามความดีให้มากที่สุด ให้เต็มสติปัญญาความสามารถเสมอ ความดีเท่านั้นจะช่วยให้พ้นมือแห่งกรรมร้าย แม้จะพ้นอย่างหวุดหวิดก็ต้องดีกว่าไม่พ้น 

ทุกคนมีมือแห่งอกุศลกรรมที่น่ากลัวที่สุดตามตะครุบอยู่ ไม่มีใครไม่มี และมีกันคนละไม่น้อยด้วย เพราะทุกคนได้ผ่านภพชาติมาแล้วนับไม่ถ้วน ยาวนานหนักหนา ทำอะไรต่อมิอะไรกันมาเสียนักต่อนัก ทั้งกรรมดีกรรมชั่วสลับซับซ้อนกันอยู่ และลืมกันเสียสิ้นแล้ว ทั้งบางคนก็ยังไม่อยากจะเชื่อว่าได้เคยเกิดมาแล้วในอดีตชาติมากมายหลายชาติจนนับไม่ได้ จึงยิ่งไม่นึกเลยว่าได้เคยทำกรรมดีกรรมชั่วมาก่อนจะมาเกิดเป็นมนุษย์ในปัจจุบันชาตินี้ การไม่นึกนี้แหละจะทำให้ประมาท ไม่พยายามหนีผลแห่งกรรมไม่ดี เมื่อกรรมไม่ดีตามมาทันถึงตัวก็จะใช้อำนาจที่ร้ายแรงอย่างไม่เมตตาปราณีเลย 

ก่อนจะมาเป็นเราแต่ละคนในภูมิมนุษย์นี้ ต่างก็ได้เป็นอะไรต่อมิอะไรมาแล้วมากมาย นับชนิดนับชาติไม่ได้ เป็นกันทั้งเทวดาสัตว์ใหญ่เล็ก รวมทั้งมนุษย์ชายหญิง คนดีคนจน คนสวยคนไม่สวย คนพิการคนไม่พิการ ขาวดำ ไทยจีน แขกฝรั่ง ต่างเคยมีเคยเป็นกันมาแล้วทั้งนั้น แม้เป็นผู้ระลึกชาติได้ก็จะสลดสังเวชยิ่งนัก และอาจจะสละละวางความโลภความโกรธความหลงได้เป็นอันมาก เห็นสุนัขขี้เรื้อนสักตัว แล้วลองนึกว่าครั้งหนึ่งเราก็เคยเป็นเข่นเดียวกัน เคยกระเซอะกระเซิงเที่ยวหาอาหารกิน ถูกคนตี ถูกสุนัขด้วยกันกัด ถูกใครทั้งหลายที่ได้มาประสบพบผ่านแสดงกิริยาวาจารังเกียจเกลียดชัง ไม่ยอมแม้แต่จะให้เข้าไปใกล้เพื่ออาศัยร่มเงากันแดนกันฝน ก้อนอิฐก้อนหินก็ถูกทุ่มขว้างใส่ให้ต้องถึงเลือดตกยางออก ตกใจกลัวภัยนานา แต่จะบอกกล่าวอ้อนวอนให้ผู้ใดเห็นใจก็ทำไม่ได้ อย่างมากก็เพียงเปล่งเสียงโหยหวนที่หามีผู้เข้าใจในความทุกข์ร้อนไม่ แม้นึกไปในอดีตเช่นนี้ สมมุติตัวเองว่าในภพชาติหนึ่งเป็นเช่นนี้ นึกให้จริงจังเช่นนี้ จะเกิดความกลัวกรรมเพราะย่อมได้ความเข้าใจว่า กรรมไม่ดีแน่แท้ที่ทำให้ชีวิตต้องเป็นเช่นนั้น 

อย่าเป็นผู้ปฏิเสธเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมอย่างปราศจากเหตุผล คืออย่าปฏิเสธดื้อๆ ว่าใครจะเคยเกิดเป็นอะไรมาก่อนก็ตาม ก็ไม่ใช่เรา เราไม่เคยเกิดเช่นนั้นแน่ คนจะเกิดมาแต่สัตว์ไม่ได้ สัตว์จะไปเกิดเป็นคนก็ไม่ได้ ไม่มีเหตุผล เป็นความเชื่อที่ปราศจากเหตุผล เป็นคนสมัยใหม่แล้วจะเชื่ออย่างนั้นไม่ได้ เพื่อความไม่ประมาท จงอย่าปฏิเสธโดยไม่รู้จริงเช่นนี้ เพราะวันหนึ่งจะหนีไม่พ้นผลที่น่ากลัวนักของกรรม 

เด็กบางคนวิ่งเล่นอยู่อย่างสนุกสนานในโรงเรียน อยู่ๆ ก็มีลูกปืนแล่นเข้าตัดชีวิต ปลิดชีพจากโลกนี้ไปอย่างง่ายดาย เด็กตายไปแล้ว ไปเป็นสุขไปเป็นทุกข์ก็เรื่องหนึ่ง แต่มารดาบิดาผู้ต้องสูญเสียลูกไปปุบปับเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่พึงพิจารณาให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของกรรมและการให้ผลของกรรมต้องเคยไปทำความทุกข์แสนสาหัสให้เกิดแก่ผู้ใดมาก่อนแล้วในอดีต จึงต้องมาได้รับความทุกข์แสนสาหัสจากผู้ที่ไม่รู้จักหน้าตา ผู้ที่ไม่ปรารถนาจะก่อทุกข์โทษภัยใดๆ เลย และทุกคนมีโอกาสที่จะประสบเหตุการณ์เช่นนั้น เป็นไปได้ที่อยู่ดีๆ จะต้องสูญเสียยิ่งใหญ่ เช่นมารดาบิดาที่เสียลูกไปอย่างไม่รู้ต้นสายปลายเหตุ รู้ได้แน่นอนเพียงว่าเป็นผลของกรรมไม่ดี ที่ต้องได้กระทำไว้ในภพชาติใดชาติหนึ่งแน่นอน 

พระสำคัญองค์หนึ่ง ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นพระดีพระสำคัญยิ่ง คือสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดระฆังโฆสิตาราม มีเรื่องเล่าถึงท่านว่า ครั้งหนึ่งพระในวัดของท่านตีเพื่อนพระด้วยกันจนหัวแตก ท่านชำระความด้วยการพระที่เป็นเจ้าทุกข์ว่าเป็นฝ่ายผิด เพราะเป็นผู้ทำเขาก่อน เมื่อเป็นที่พิศวงสงสัยที่ท่านตัดสินเช่นนั้น ท่านก็อธิบายว่าพระองค์ที่ถูกตีหัวแตกในชาตินี้ต้องได้ตีพระอีกองค์มาก่อน ไม่ในชาติใดก็ชาติหนึ่ง ถ้าจะให้รับโทษที่ทำในชาตินี้ก็จะไม่สิ้นสุดเวรกรรมต่อกัน ถ้าไม่ถือโทษความผิดในชาตินี้ก็จะเป็นอันเลิกแล้วต่อกัน ท่านได้ถามความสมัครใจของพระองค์ที่ถูกตีหัวแตกว่าต้องการอย่างไร พระองค์นั้นก็ยินดียกโทษ ไม่เอาความ เป็นอันเลิกแล้วต่อกัน ท่านว่าจะได้ไม่มีการจองเวรกันต่อไป เรื่องนี้สมเด็จพระพุฒาจารย์ท่านสอนเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรม ให้เห็นว่าเมื่อทำกรรมใดแล้วจักต้องได้รับผลตอบแทนแน่ แม้ข้ามภพข้ามชาติ ทำกรรมใดจักได้รับผลนั้น ผู้ใดทำผู้นั้นจักได้รับ ไม่ช้าก็เร็วจะต้องได้รับและจะไม่จบสิ้นแม้ไม่มีการเลิกผูกเวร แต่ถ้าเลิกผูกเวรก็จะจบสิ้นเพียงนั้น การให้อภัยด้วยใจจริงในความผิดของผู้อื่นที่ทำต่อตนจึงเป็นความสำคัญ เป็นสิ่งที่ควรอบรมให้ยิ่ง 

คนระลึกชาติได้ทุกวันนี้ยังมีอยู่ บางคนก็ระลึกได้ตั้งแต่อายุยังน้อย พอพูดได้ก็บอกได้เป็นเรื่องเป็นราว ขอให้ไปหาแม่เก่าพ่อเก่า ที่บ้านนั้นบ้านนี้ บางคนเห็นรูปใครบางคนก็สนใจมากมายถามชื่อ และบางรายก็บอกเล่าเรื่องอดีต เคยใกล้ชิดกับผู้นั้นผู้นี้เคยเป็นทหารไปร่วมรบในอดีตการนานไกล ที่น่าอัศจรรย์ก็คือที่เด็กชายเล็กๆ บางคนเล่าว่าเคยเป็นทหารร่วมรบด้วยกันกับสมเด็จพระบุรพบรมกษัตริยาธิราชเจ้าบางองค์ ทั้งที่เขายังเป็นเด็กชายไร้เดียงสา เขายังไม่ทันจะรู้ว่าพระมหากษัตริย์ของเขาพระองค์นั้นทรงเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ และเขาก็ยังบริสุทธิ์เกิดกว่าจะคิดแต่งเรื่องราวขึ้นหลอกลวงเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ได้ฟังเขาพูดอย่างเด็กทารกไร้เดียงสาจึงยอมรับว่า เขากำลังระลึกได้ถึงในอดีตชาติของเขา นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงความมีภพชาติในอดีตของคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายในปัจจุบันชาติ 

ท่านพระอาจารย์สำคัญองค์หนึ่งที่เป็นพระปฏิบัติ ท่านเดินป่าอยู่เป็นประจำในชีวิตของท่าน โดยเพื่อนปฏิบัติธรรมร่วมทางไปด้วยบ้างเป็นครั้งคราว เป็นที่รู้กันดีว่าเมื่อพบช้างในระหว่างทาง ท่านพระอาจารย์พระองค์นั้นก็จะต้องเป็นผู้นำเจรจาปราศรัยกับช้าง ท่านจะพูดจากกับช้างใหญ่ด้วยภาษามนุษย์ และท่านจะใช้วาจาไพเราะอ่อนโยนยิ่งนัก เป็นที่เจริญหูเจริญใจ ช้างก็ฟังท่านโดยดี เมื่อท่านขอให้หลีกก็จะหลีก ขอให้หลบก็จะหลบ ขอให้ไปให้พ้นก็จะไปจนพ้น 

ท่านทำได้เช่นนี้โดยที่องค์อื่นทำไม่ได้เพราะอะไร น่าจะตั้งปัญหานี้ขึ้น และผู้ไม่ปฏิเสธว่าผู้อยู่ในปัจจุบันชาตินั้นมีอดีตชาติ ย่อมจะยอมคิดว่า ท่านพระอาจารย์องค์นั้นคงจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับช้างมาแล้วในอดีตชาติ และจะต้องเกี่ยวข้องอย่างสำคัญด้วย ในชาตินี้ท่านจึงสามารถพูดจากับช้างได้รู้เรื่อง และช้างก็ยินดีอ่อนให้กับท่านอย่างน่าอัศจรรย์นัก 

เมื่อคิดเช่นนี้ก็น่าจะคิดต่อไปได้ว่าจากช้างก็มาเป็นมนุษย์ได้ สำหรับผู้มีญาณหยั่งรู้ไปในอดีตย่อมรู้ได ว่าท่านพระอาจารย์องค์นั้นอาจจะเคยเกิดเป็นช้างสำคัญก่อนจะมาเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้ก็เป็นได้ และก็เป็นได้อีกเช่นกันที่ท่านอาจจะเกิดเป็นช้างอยู่หลายภพหลายชาติในบรรดาภพชาติที่นับไม่ถ้วนของท่านในอดีต 
เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้ และสามารถมีญาณหยั่งรู้ภพชาติในอดีตของตน ที่เป็นสัตว์ เช่น ท่านพระอาจารย์องค์สำคัญที่ท่านเล่าไว้ว่าเคยเกิดเป็นไก่ ย่อมรู้ชัดถึงความแตกต่างระหว่างความเป็นคนกับเป็นสัตว์ ย่อมได้ความสลดสังเวชและย่อมได้ความหวาดกลัวความต้องเวียนว่ายตายเกิดเป็นที่สุด เพราะได้รู้ชัดด้วยตนเองแล้ว ว่าการพลาดพลั้งทำกรรมไม่ดีไม่ว่าจะทางกายหรือทางใจ คือการนำไปสู่ทุคติต่างๆ อันไม่เป็นที่พึงปรารถนาอย่างยิ่ง อันจะก่อให้เกิดความทุกข์ร้อนนานาประการ 

การที่อยู่ดีๆ ก็ถูกจี้ถูกปล้นจนถึงชีวิต เป็นการต้องตายจากผู้เป็นที่รักสิ่งที่เป็นที่รักอย่างไม่รู้ตัว อย่างไม่อาจขอความช่วยเหลือจากผู้ใดได้ ผู้นับถือพระพุทธศาสนารู้ว่านั่นเป็นผลของกรรมที่ต้องได้กระทำไว้แล้วในภพชาติใดภพชาติหนึ่ง ซึ่งปุถุชนคนไม่มีญาณพิเศษทั้งหลายหาอาจรู้ชัดไม่ ว่าได้มีการทำกรรมอันเป็นอกุศลเหตุนั้นตั้งแต่เมื่อใด และจะส่งผลเมื่อใด แต่ผู้ปฏิบัติธรรมจนสามารถมีความรู้พิเศษจะรู้ได้ และบางทีก็ได้แสดงให้รู้ล่วงหน้าเช่นที่พระอาจารย์สำคัญองค์หนึ่ง ท่านได้ปรารภให้ได้ยินกันเนืองๆ ว่าในอดีตท่านเคยขับเกวียนทับเด็กตาย โดยจงใจเจตนา ดังนั้นท่านจะต้องได้รับผลของกรรมนั้น คือจะต้องถูกรถทับจนเสียชีวิตแน่ในภพชาตินี้ ท่านปรารภอยู่นานปี และแล้ววันหนึ่งท่านก็เตรียมตัวออกเดินทางจากวัด เมื่อถูกทักท้วงว่ารุ่งขึ้นจึงจะถึงวันที่ท่านได้รับอาราธนาไปในการทำบุญที่บ้านหนึ่ง ท่านก็ตอบง่ายๆ ตรงไปตรงมา ว่าถึงเวลาวันนั้นแหละถูกแล้ว ไม่มีผู้เข้าใจความหมายของท่าน 

และในวันนั้นเอง เมื่อออกไปพ้นวัดเพียงไม่นาน รถที่ท่านนั่งไปก็คว่ำ ทับร่างท่านมรณภาพทันที ท่านมรณภาพองค์เดียว คนอื่นทุกคนปลอดภัย หลังจากนั้นไม่กี่วันได้มีการทำศพท่าน ปรากฏว่าอัฐิของท่านที่ยังไม่ทันเย็นสนิทได้กลายเป็นมณีสีสวยงามต่างๆ กัน ที่รู้จักกันดีในบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายว่า นั่นคือพระธาตุ นั่นคือเครื่องหมายแสดงความไกลกิเลสสิ้นเชิงแล้ว พระอาจารย์องค์นี้ท่านไม่เพียงแสดงให้เห็นอำนาจของกรรม ที่ผู้ใดได้ทำแล้วจักต้องได้รับผล แม้จะปฏิบัติธรรมสูงสุดก็ยังหนีไม่พ้น ท่านยังแสดงให้เข้าใจด้วยว่า ทุกชีวิตผ่านภพชาติในอดีตมาแล้ว จะต้องผ่านมามากมายด้วยกันทั้งนั้น 

เป็นที่เห็นกันอยู่ ว่าทุกคนมีชีวิตที่มิได้ราบรื่นเสมอไป ไม่มีสุขตลอดชีวิต ไม่มีทุกข์ตลอดชีวิต ไม่พบแต่สิ่งดีงามตลอดชีวิต ไม่พบแต่สิ่งชั่วร้ายตลอดชีวิต แต่ละคนพบอะไรๆ ทั้งดีทั้งร้าย หนักบ้างเบาบ้าง โดยที่บางทีก็ไม่เป็นที่เข้าใจว่าทำไมจึงต้องเป็นเช่นนั้น เช่น บางคนเกิดในครอบครัวที่ต่ำต้อยลำบากยากจน พอเกิดได้ไม่นาน เงินทองจำนวนมากก็เกิดขึ้นในครอบครัว เป็นลาภลอยของมารดาบิดาบ้าง เป็นความได้ช่องได้โอกาสทำธุรกิจการงานบ้าง ใครๆ ก็จะต้องพูดกันว่าลูกที่เกิดใหม่นั้นเป็นผู้มีบุญ ทำให้มารดาบิดามั่งมีศรีสุข ถ้าไม่คิดให้ดี ก็เหมือนจะเป็นการพูดไปเรื่อยๆ ไม่มีมูลความจริง และทั้งผู้พูดผู้ฟังก็มักจะไม่ใส่ใจพิจารณาให้ได้ความรู้สึกลึกซึ้งจริงจัง แต่ถ้าพิจารณากันให้จริงด้วยคำนึงถึงเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรม ก็น่าจะเชื่อได้ว่าเด็กที่ที่เกิดใหม่นั้นเป็นผู้มีบุญมาเกิด ผู้มีบุญคือผู้ที่ทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีไว้มากในอดีตชาติ อันความเกิดขึ้นของผู้มีบุญนั้น ย่อมเกิดขึ้นพร้อมกับมีบุญห้อมล้อมรักษา แม้ชนกกรรมนำให้เกิดจะนำให้เกิดลำบาก แต่เมื่อบุญที่ทำไว้มากกว่า กรรมไม่ดีที่นำให้ลำบากก็จะต้องถูกตัดรอนด้วยอำนาจของกุศลกรรม คือบุญอันยิ่งใหญ่กว่า คือเกิดมามารดาบิดายากจน มือแห่งบุญก็จะต้องเอื้อมมาโอบอุ้ม ให้พ้นจากความลำบากยากจน ให้มั่งมีศรีสุข ควรแก่บุญที่ได้ทำไว้ 

ผู้ที่เกิดในที่ลำบากยากจน แต่เมื่อมีบุญเก่าได้กระทำไว้มากมายเพียงพอ มือแห่งบุญก็จะเอื้อมมาโอบอุ้มให้พ้นจากความยากลำบากได้อย่างรวดเร็ว พ้นจากความยากจนดังปาฏิหาริย์ มีตัวอย่างให้เห็นอยู่ เด็กบางคนทำบุญทำกุศลไว้ดี แต่ชนกกรรมนำให้เกิดกับมารดาบิดายากแค้นแสนสาหัส พอเกิดมารดาบิดาก็หาทางช่วยให้ลูกพ้นความเดือดร้อน นำไปวางไว้หน้าบ้านผู้มั่งมีศรีสุขที่รู้กันว่าเป็นผู้มีเมตตา แล้วเด็กนั้นก็ได้เป็นสุขอยู่ในความโอบอุ้มของมือแห่งบุญ ควรแก่บุญที่เขาได้กระทำไว้ 

แต่เด็กบางคนเกิดในที่ต่ำต้อยยากไร้ และเป็นผู้ที่มิได้ทำบุญทำกุศลมาในอดีตชาติเพียงพอ ย่อมไม่มีมือแห่งบุญมาโอบอุ้มเขาให้พ้นความลำบากยากจน แม้เมื่อมารดาบิดาจะพยายามเสี่ยงนำเขาไปวางไว้ในที่ที่หวังว่าจะมีผู้ดีมีเงินมานำไปอุปการะเลี้ยงดู ความไม่มีบุญทำไว้ก่อน ทำให้ไม่เป็นไปดังความปรารถนาของผู้เป็นมารดาบิดา เขาอาจจะถูกทิ้งอยู่ตรงที่ที่ถูกนำไปวางและสิ้นชีวิตไป ณ ที่นั้น อย่างโดดเดี่ยวเดียวดาย อาจจะทรมานด้วยความหนาวความร้อนความหิว โดยหาผู้ช่วยเหลือไม่ได้ และผู้เป็นมารดาก็อาจจะถูกจับได้รับโทษทางอาญา นั่นก็เป็นเรื่องอำนาจอันยิ่งใหญ่นักของกรรมอย่างแท้จริง 

อดีตชาติของทุกคนมีมากมายนัก จึงได้ทำกรรมกันไว้มากมายนัก กุศลกรรมบ้าง อกุศลกรรมบ้าง ชีวิตในปัจจุบันจึงมีดีบ้างไม่ดีบ้าง สุขบ้างทุกข์บ้าง คนมั่งมีเป็นมหาเศรษฐีก็ด้วยอำนาจของกุศลกรรมคือการบริจาคช่วยเหลือเจือจุนผู้อื่น ที่ได้กระทำไว้ในอดีตชาติ เมื่ออกุศลกรรมคือการคนโกงเบียดเบียนทรัพย์สินให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อนที่ได้กระทำไว้ในอดีตชาติ ตามมาส่งผลและเมื่อเป็นผลที่แรงกว่ามีกำลังกว่ากุศลกรรมที่กำลังเสวยผลอยู่ อกุศลกรรมก็จะตัดรอนกุศลกรรม ส่งผลไม่ดีของอกุศลกรรมให้เกิดแทน ความมั่งมีก็จะกลับเป็นความไม่มี เงินทองของมีค่าก็จะสูญหายหมดไป อกุศลกรรมแรงมากก็จะสามารถทำให้มหาเศรษฐีสิ้นเนื้อประดาตัวได้ กำลังเป็นสุขก็จะกลับเป็นทุกข์เดือดร้อน อำนาจของกรรมเป็นเช่นนี้จริง ผู้มีปัญญาจึงกลัวกรรมยิ่งกว่ากลัวอะไรอื่น กลัวเพราะรู้ว่า เมื่อทำกรรมไม่ดีไว้แล้วต้องได้รับผลไม่ดี และเมื่อถึงเวลาที่กรรมส่งผลไม่ดีมาถึงตัวแล้ว แม้ตั้งแต่เกิดมาในชาตินี้จะไม่เคยทำกรรมไม่ดีเช่นนั้น ก็จะต้องได้รับผลไม่ดี ที่อาจทำให้พิศวงสงสัย จนถึงมากคนมิจฉาทิฐิความเห็นผิด คือเห็นไปว่าทำดีไม่ได้ดี ซึ่งความจริงไม่ใช่เช่นนั้น ทำดีต้องได้รับผลดีเสมอ ทำไม่ดีจึงจะได้รับผลไม่ดี 

เพียงในชาติปัจจุบันนี้เท่านั้น มีอายุกันเพียงอย่างมากร้อยปีเท่านั้น ทุกคนทุกสัตว์ต่างก็ทำอะไรๆ ที่เป็นกรรมแล้วมากมายนับไม่ถ้วน เป็นกรรมดีคือกุศลกรรมบ้าง เป็นกรรมชั่วคืออกุศลกรรมบ้าง มากมายจริงๆ เพียงทำในชาติเดียวก็มากมายจริงๆ แล้วเมื่อได้ทำมานับภพชาติไม่ถ้วนมากมายเพียงไหน ขณะที่มาเป็นอยู่ในภพนี้ชาตินี้ ได้ละภพชาติในอดีตที่ทำกรรมไว้เบื้องหลังมากหนักหนา กรรมดีกรรมชั่วอาจไม่เสมอกัน บางคนกรรมดีอาจมากกว่า บางคนกรรมชั่วอาจมากกว่า บางคนทำกรรมดีที่ไม่สำคัญไม่ยิ่งใหญ่ แต่ทำกรรมไม่ดีที่สำคัญหนักหนา เช่นนี้ย่อมได้เสวยผลตามเหตุ คือในภพชาตินี้ย่อมประสบส่วนดีน้อยกว่าส่วนไม่ดี ส่วนผู้ที่ทำกรรมดีมาก ทำกรรมไม่ดีน้อย เช่นนี้ย่อมได้เสวยผลตามเหตุ คือในภพชาตินี้ย่อมประสบส่วนที่ดีมากกว่าส่วนไม่ดี ดังมีตัวอย่างให้พบเห็นอยู่ทั่วไปในทุกวันนี้ 
เมื่อกรรมดีจะส่งผลก็ไม่มีอะไรหรือผู้ใดจะกีดกั้นยับยั้งได้ กรรมไม่ดีที่แรงกว่าเท่านั้นที่จะกีดกั้นขัดขวางได้ ไม่ให้กรรมดีอาจส่งผล แต่ถ้ากรรมดีแรงกว่ากรรมไม่ดี กรรมดีก็ต้องส่งผลจนได้ กรรมไม่ดีหาอาจขัดขวางได้ไม่ อะไรๆ ก็หาอาจขัดขวางได้ไม่ 
http://www.samyaek.com/board2/index.php?topic=592.0;wap2

ประวัติศาสตร์โลก สื่อนอกจับตาม็อบขับไล่รัฐบาล ระบอบทรราชทักษิณและขี้ข้า ในไทยประชาชนเป็นล้านใหญ่สุดรอบ3ปี...

world History Media mob outside observers depose the government. Thaksin and indentured tyranny Thailand is the largest in the past 3 million years ...

สื่อนอกจับตาม็อบรวมตัวชุมนุมไล่รัฐบาลไทยใหญ่สุดในรอบ 3 ปีประชาชนร่วมใจกับขับไล่รัฐบาลไม่เอาทักษิณ....

สำนักข่าวต่างประเทศ ยังคงให้การติดตามสถานการณ์การเมืองไทยที่กำลังร้อนระอุอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่กลุ่มผู้ประท้วงขับไล่รัฐบาล สามารถระดมมวลชนนับแสนออกมาแสดงพลัง ที่บริเวณถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร และในวันนี้กลุ่มผู้ประท้วงจะออกเดินสายประท้วงไปตามสถานที่สำคัญของเมืองหลวง....... 
สำนักข่าว อัลจาซีรา จากกาตาร์ รายงานว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย.ที่ผ่านมา ประชาชนเรือนแสนได้ออกมาประท้วงบนท้องถนน ของกรุงเทพฯ เพื่อโค่นล้มรัฐบาล และยุติระบอบทักษิณ สื่อชื่อดังจากแดนตะวันออกกลาง ระบุอีกว่าการประท้วงขับไล่รัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ดังกล่าว ถือเป็นการลุกฮือขึ้นประท้วงทางการเมืองที่สำคัญที่สุด นับตั้งเกิดเหตุนองเลือดการประท้วงในปี 2010 "นี่คือการการประท้วงที่เกิดขึ้นครั้งประวัติศาสตร์  ประชาชนที่ลุกขึ้นมาได้ร่วมมือกันในการขับไล่นายกรัฐมนตรี และอิทธิพลของ ทักษิณ พี่ชายของนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์  และประชาชนต้องการรื้อทำลายระบบเครือข่ายเหล่านี้ลง" เวโรนิกา เปโดซา ผู้สื่อข่าวภาคสนามของอัลจาซีร่า กล่าว
ด้านสำนักข่าวเอพี จากสหรัฐ รายงานว่า ประชาชนชาวไทยร่วมแสนคน ได้ออกมาแสดงพลังเมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย.ที่ผ่านมา  เพื่อเรียกร้องให้ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ลาออกจากตำแหน่ง  เนื่องจากมองว่าเป็นเพียงรัฐบาลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และผู้ซึ่งเป็นพี่ชายของตนเองอย่างไรก็ตาม การชุมนุมไม่ได้มีเพียงแต่ฝั่งของผู้ประท้วงขับไล่รัฐบาลเพียงอย่างเดียว เพราะในฝั่งของมวลชนคนเสื้อแดง ที่สนับสนุนรัฐบาล ประมาณ 30,000 คน ก็ได้จัดการชุมนุมขึ้น ในวันเดียวกันเช่นกันอย่างไรก็ตาม การชุมนุมไม่ได้มีเพียงแต่ฝั่งของผู้ประท้วงขับไล่รัฐบาลเพียงอย่างเดียว เพราะในฝั่งของมวลชนคนเสื้อแดง ที่สนับสนุนรัฐบาล ประมาณ 30,000 คน ก็ได้จัดการชุมนุมขึ้น ในวันเดียวกันเช่นกันทั้งนี้ เอพี ระบุอีกว่า ศึกแย่งชิงอำนาจทางการเมือง ในบางครั้ง ได้นำมาซึ่งเหตุนองเลือดบนท้องถนน และมีความหวาดหวั่นว่า การประท้วงรอบล่าสุดที่จัดขึ้นต่อเนื่องจากเดือนที่แล้ว อาจนำไปสู่ความไร้เสถียรภาพทางการเมืองรอบใหม่ขึ้นมาได้หลังจากที่ทุกอย่างอยู่ภายใต้ความสงบมาเป็นระยะเวลา 2 ปี ภายใต้การนำของรัฐบาล ยิ่งลักษณ์  
ส่วน สำนักข่าว ว๊อยซ์ ออฟ อเมริกา (วีโอเอ) รายงานว่า ประชาชนประมาณ 1 แสนคนได้มารวมตัวกันประท้วงที่กรุงเทพ เมื่อวานนี้ซึ่งภาวะดังกล่าวกำลังเสี่ยงทำให้สถานการณ์การเผชิญหน้าระหว่างชนชั้นกลางในกรุงเทพ  กับ คนต่างจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่ที่สนับสนุนอดีตนายก ทักษิณ ร้อนระอุยิ่งขึ้นการประท้วงดังกล่าว ถือเป็นการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุด นับตั้งแต่เกิดเหตุความวุ่นวายทางการเมืองในปี 2010 ที่กลุ่มคนเสื้อแดง ผู้สนับสนุน ทักษิณ ออกมาชุมนุมขับไล่รัฐบาลภายใต้การนำของพรรคประชาธิปัตย์

Media mob gathered outside observers dismissed the government Thailand 's biggest rally in 3 years, the efforts to oust the government, not Thaksin ....

Foreign news agencies Continue to monitor the situation in Thailand is sweltering continuously. After protesters oust the government. Can mobilize the masses came out to hundreds of thousands of power . At Ratchadamnoen road Bangkok And today the demonstrators to leave protest wiring to the landmark of the capital .......
News , Al Jazeera from Qatar reported that on Sunday the 24th of November last . Public housing thousands have protested on the streets of Bangkok to overthrow the government. And to end the Thaksin regime Famous Middle East Media Argues that the protests oust Yingluck government is regarded as the most important political uprisings and protests . Since the scene of bloody protests in 2010, "This is a historic protest occurred . People who rise up together to oust the prime minister . And the influence of her brother Thaksin, Yingluck and people want to dismantle these networks break down " Veronica Mendoza as field reporters for Al Jazeera said.
The Associated Press reported that U.S. citizens of Thailand joined thousands of people. Came out to show their power on Sunday the 24th of November last . To call on Prime Minister Yingluck Shinawatra resign . Because that is the only government that is under the control of former Prime Minister Thaksin Shinawatra . And who is the brother of their own , however. The assembly is not only the government's eviction of the protesters alone. Because the masses of people. Pro-government rally of about 30,000 people or more. However, the same day as well The assembly is not only the government's eviction of the protesters alone. Because the masses of people. Pro-government rally of about 30,000 people or more. On the same day , the AP noted as well that war is sometimes usurp political power has lead to bloodshed on the streets. And are fearful that Protest the latest round held since months ago. May lead to political instability around the new one , after all, under the peace for a period of two years under the leadership of Yingluck government .
The News Joyce Kwok America ( VOF ) reports that an estimated one hundred thousand people had gathered at the Bangkok protests . Yesterday , where such conditions are risk making the situation facing the middle class in Bangkok and the provinces. The majority of supporters of former PM Thaksin heat more such protests . Considered the biggest protests Since the political scene in 2010 with the Red Shirts , Thaksin 's supporters gathered to oust the government under the leadership of the Democratic Party.


ที่มา : http://www.aljazeera.com/news/asia-pacific/2013/11/anti-government-protests-grow-thailand-2013112411155998554.html        
   http://www.voanews.com/content/reu-thai-capital-hit-by-biggest-protests-since-deadly-2010-unrest/1796627.html  

ประมวลภาพประวัติศาสตร์ มวลมหาประชาชน
Historical Image Processing Mass public 'sวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ข้อมูลประวัติศาสตร์ การล้มล้างพระธรรมวินัย ของทรราชในผ้าเหลือง ? และทรราชทักษิณ

                  ข้อมูลประวัติศาสตร์ การล้มล้างพระธรรมวินัย ของทรราช และ ทรราชในผ้าเหลือง  http://www.alittlebuddha.com/html/News%202006/March%202006/14%20March%2006.html
 สมเด็จองค์นี้ ช่วย ธัมมชโย ขัดพระลิขิต สมเด็จพระสังฆราชา เรื่องจริงในประวัติศาสตร์ 
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=296838490362260&set=a.258806637498779.62591.161446187234825&type=3&theater
สมเด็จองค์นี้ ช่วย ธัมมชโย เรื่องจริงในประวัติศาสตร์ ที่ชาวโลกต้องศึกษา ที่ http://www.alittlebuddha.com/html/The%20Vision%20of%20P.M.Narin/The%20Vision%20of%20Phramaha%20Narin%2078.html
 http://www.alittlebuddha.com/html/News%202006/March%202006/14%20March%2006.html
เมื่อมหาเถรทำในเรื่องไร้คุณธรรมและจริยธรรม ข้อมูลที่1 http://www.alittlebuddha.com/News%202011/April%202011/11%20April%202011.html

เมื่อองค์กรหลักด้านคุณธรรม กระทำสิ่งไร้คุณธรรม ข้อมูลที่๒ http://www.alittlebuddha.com/News%202011/April%202011/12%20April%202011.html

ศึกษาข้อมูล วิทยานิพนธ์ด้านความมั่นคงสถาบันพระศาสนา ในประวัติศาสตร์ ได้ที่https://docs.google.com/file/d/0B_nOh0gPsWNSUkVWRG9aQ3pkbmc/edit
ช่วยแบ่งปันได้เพื่อสร้างบุญบารมี ถวายสมเด็จพระสังฆราช ครับ
                                                   หลวงปู่บรมครูพระครูธรรมเทพโลกอุดร

พระโสณะและพระอุตตระ ผู้นำพระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย


พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบัน เมื่อประมาณ พ.ศ. 236 สมัยเดียวกันกับประเทศศรีลังกา ด้วยการส่งพระสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆ 9 สาย โดยการอุปถัมภ์ของพระเจ้าอโศกมหาราชกษัตริย์อินเดีย ในขณะนั้นประเทศไทยรวมอยู่ในดินแดนที่เรียกว่าสุวรรณภูมิ ซึ่งมีขอบเขตกว้างขวาง มีประเทศรวมกันอยู่ในดินแดนส่วนนี้ทั้ง 7 ประเทศในปัจจุบัน ได้แก่ ไทย พม่า ศรีลังกา ญวน กัมพูชา ลาว มาเลเซีย ซึ่งสันนิษฐานว่ามีใจกลางอยู่ที่จังหวัดนครปฐมของไทย เนื่องจากได้พบโบราณวัตถุที่สำคัญ เช่นพระปฐมเจดีย์ และรูปธรรมจักรกวางหมอบเป็นหลักฐานสำคัญ แต่พม่าก็สันนิษฐานว่ามีใจกลางอยู่ที่เมืองสะเทิม ภาคใต้ของพม่า พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่สุวรรณภูมิในยุคนี้ นำโดยพระโสณะและพระอุตตระ พระเถระชาวอินเดีย เดินทางมาเผยแผ่พุทธศาสนาในแถบนี้ จนเจริญรุ่งเรืองมาตามลำดับ 
พระโสณะและพระอุตตระด้เดินทางจากแคว้นมคธ เข้ามาประดิษฐานพระพุทธศาสนา ณ ดินแดนสุวรรณภูมิ โดยมีข้อสันนิษฐานว่า น่าจะมีศูนย์กลางอยู่บริเวณตอนกลางของไทยในปัจจุบัน โดยพิจารณาจากโบราณสถานและโบราณวัตถุต่าง ๆ เช่น พระปฐมเจดีย์ศิลารูปพระธรรมจักร เป็นต้น
พระพุทธศาสนาที่เข้ามาในสมัยนี้ เป็นนิกายเถรวาทดั้งเดิม โดยพุทธศาสนิกชนมีความศรัทธาเลื่อมใสบวชเป็นพระภิกษุจำนวนมาก และได้สร้างสถูปเจดีย์ไว้สักการะบูชา เรียกว่า สถูปรูปฟองน้ำ เหมือนสถูปสาญจีในประเทศอินเดียที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้างขึ้น โดยศิลปะในยุคนี้ เรียกว่า ศิลปะทวารวดี


ภาพ ข้าพเจ้า สมเกียรติ กาญจนชาติ NGO ผู้ต้องทำหน้าที่ปกป้องและสืบทอดพระศาสนา
ข้อมูลมารศาสนา ที่ 

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

กรรมยุค 3G ล่า แบร์ลุสโคนี่-ทักษิณ Bear hunt group Destiny's 3G Gascony - Thaksin. Great public forces expelled the tyrant Thaksin regime.ความชั่วทรราชข้อมูลที่ http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2011/12/blog-post_04.html
Bear hunt group Destiny's 3G Gascony - Thaksin. Great public forces expelled the tyrant Thaksin regime.

ถ้าได้ติดตามรายงานของสำนักข่าวต่างประเทศ ต่อการชุมนุมทางการเมืองต่อต้านกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับล้างผิดให้โจร ซึ่งบานปลายกลายเป็นการชุมนุมประท้วงเพื่อไล่เผด็จการพลเรือน และถอนรากถอนโคนระบอบทักษิณที่กำลังกลืนกินประเทศชาติ จะพบว่าสำนักข่าวต่างประเทศให้ความสำคัญกับข่าวนี้น้อยมาก สำนักข่าวหลักๆ อย่าง รอยเตอร์เอพี บีบีซี และ เอเอฟพี เสนอข่าวพื้นๆ ไม่มีวิเคราะห์เจาะลึกหรือขุดคุ้ยเรื่องราวความชั่วร้าย การโกงกินปล้นชาติปล้นแผ่นดิน การเป็นฆาตกรฆ่าทหารฆ่าประชาชนขึ้นมานำเสนอให้ชาวโลกได้เข้าใจถึงสถานการณ์ที่แท้จริง
แต่ก็ยังมีข่าวบางสำนักที่ทำเอาข้าทาสบริวารของทักษิณ ดิ้นพล่านเหมือนโดนสาดน้ำร้อน เมื่อนายวิลเลียม เปเซค จากสำนักข่าว บลูมเบิร์กเขียนบทความเปรียบได้ว่าประเทศไทยเป็น “สาธารณรัฐแห่งทักษิณ”
เปเซค เริ่มต้นบทความโดยระบุว่า “ขอต้อนรับเข้าสู่สาธารณรัฐแห่งทักษิณ” แม้ว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะไม่ได้เห็นข้อความดังกล่าวติดอยู่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง แต่เชื่อได้เลยว่า สยามเมืองยิ้มแห่งนี้ได้กลายสภาพไปเป็นดินแดนของบุคคลที่ชื่อว่า ทักษิณ ชินวัตร เสียแล้ว เพราะถึงแม้ว่าทักษิณถูกโค่นล้มลงจากตำแหน่งเมื่อ 7 ปีที่แล้ว แต่เงาของทักษิณ ยังคงปกคลุมและมีบทบาทต่อการเมืองไทยอยู่ดี เห็นได้จากขณะนี้ น้องสาวคนเล็กของทักษิณคือ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก็ได้ขึ้นนั่งแป้นเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยที่หายใจเข้า-ออกเป็นทักษิณ
ในฐานะน้องสาว ต้องคอยดูแลพี่ชายในสายเลือด ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของความพยายามผลักดันผ่านร่างกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับสุดซอย เพื่อให้ทักษิณตลอดจนนักการเมืองคนอื่นๆ พ้นความผิดในคดีต่างๆ จนกลายเป็นมหากาพย์ทางการเมืองที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายปี ภายหลังจากมีประชาชนจำนวนมากออกมารวมตัวคัดค้านครั้งใหญ่
“แม้ว่ายิ่งลักษณ์ ได้ออกมาประกาศที่จะยุติการพิจารณาร่างดังกล่าว แต่ใครที่คิดว่า การประกาศดังกล่าว ถือเป็นจุดจบของฝันร้ายของไทย ก็ผิดมหันต์เนื่องจากมหาเศรษฐีอย่างทักษิณ ก็ไม่ต่างอะไรกับ ซิลวาโอ แบร์ลุสโคนี่ อดีตนายกรัฐมนตรี 3 สมัยของอิตาลี ที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองหลายคดีเช่นเดียวกันโดยที่ทักษิณจะไม่ล้มเลิกความคิดที่จะกลับบ้าน เพราะต้องการที่จะกลับมาทวงคืนเงินที่รัฐยึดทรัพย์ไป พร้อมกับทวงเก้าอี้คืน”
นายเปเซคเตือนคนไทยอย่างน่าสนใจ ราวกับจะบอกให้สำเหนียกว่า ไม่มีสัจจะในหมู่โจร ถึงแม้สภาสูงไม่รับร่างนี้ไว้พิจารณา ถึงแม้ว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะลงนามในสัตยาบันร่วมกันว่าจะไม่นำกฎหมายทำนองนี้พิจารณาอีก แต่ไม่มีใครรับประกันได้ว่า กฎหมายอัปยศนี้จะไม่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีก
แบร์ลุสโคนี่ กับ ทักษิณ คือตำนานคนโกงในความเหมือนที่แตกต่าง กล่าวคือ แบร์ลุสโคนี่ใช้นโยบายประชานิยมมอมเมาประชาชนไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจที่เคลือบแคลง ไม่โปรงใส โกงภาษี ยักยอกทรัพย์ติดสินบนคอร์รัปชั่น จนทำให้เขาถูกฟ้องร้องเดินขึ้นโรงขึ้นศาลมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2,500 ครั้ง จากจำนวนคดีที่เขาถูกฟ้องถึง 106 คดี ในช่วงเวลายี่สิบกว่าปีที่เขาอยู่ในวงการเมือง แบร์ลุสโคนี่ใช้เงินในการต่อสู้คดี ไปแล้วไม่ต่ำกว่า 200 ล้านยูโร
แบร์ลุสโคนี่ ถูกดำเนินคดีตั้งแต่เรื่องหนีภาษี ยักยอกทรัพย์ ติดสินบนขู่กรรโชกจนถึงคดีล่วงละเมิดทางเพศต่อเยาวชน แต่เขาไม่เคยถูกลงโทษจำคุกที่แท้จริงแม้แต่คดีเดียว หลายคดีตกลงกันได้นอกศาล หลายคดีศาลกลับคำตัดสิน หลายคดีศาลยกฟ้องหรือไม่ก็หมดอายุความ ด้วยบารมีทางการเมืองและอำนาจเงินของเขา ทำให้ชาวอิตาลีกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า แบร์ลุสโคนี่ เป็นบุคคลที่มือกฎหมายเอื้อมไม่ถึง แต่มนุษย์คำนวณไม่เหนือฟ้าลิขิต ในที่สุดกฎหมายก็เอื้อมมาถึงแบร์ลุสโคนี่เมื่อศาลฎีกาในเมืองมิลานยืนคำตัดสินของศาลชั้นต้นให้จำคุกแบร์ลุสโคนี่ สี่ปี จากความผิดฐานโกงภาษี และศาลฎีกายังมีคำสั่งตัดสิทธิ์ทางการเมืองเขาอีกสองปี
ถึงแม้ว่าคำสั่งตัดสิทธิ์ทางการเมืองจะมีผลในทางปฏิบัติก็ตาม ต่อมาสภาสูงอิตาลีซึ่งแบร์ลุสโคนี่เป็นสมาชิกอยู่ด้วย ลงมติขับเขาออกจากเป็นสมาชิก ซึ่งคาดว่าจะลงมติกันภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ แต่นักวิเคราะห์ทางการเมืองต่างลงความเห็นตรงกันว่า มือกฎหมายเอื้อมถึงแบร์ลุสโคนี่ แล้ว กรรมในยุค 3G ตามสนองแล้ว
ส่วนทักษิณ เข้าสู่วงการเมืองเต็มตัวในฐานะหัวหน้าพรรคไทยรักไทย เมื่อปี 2544 ใช้นโยบายประชานิยมมอมเมาประชาชน ท่ามกลางความเคลือบแคลงของสังคม เพราะการดำเนินธุรกิจไม่โปร่งใส มีข้อกล่าวหาทุจริตคอร์รัปชั่น ติดสินบนเลี่ยงภาษี เขาถูกดำเนินคดีข้อหาซุกหุ้น ตั้งแต่นาทีแรกที่เขาลงเล่นการเมือง ทักษิณหลุดพ้นจากการลงโทษคดีซุกหุ้นจากมติตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 8 ต่อ 7 ท่ามกลางความเคลือบแคลงสงสัยของสังคม ตั้งแต่วันแรกที่เข้าบริหารประเทศในฐานะนายกรัฐมนตรี ทักษิณถูกกล่าวหาเรื่องใช้อำนาจโดยมิชอบ ทุจริตคอร์รัปชั่น โกงภาษี แต่คดีความทั้งหมดติดอยู่ที่อัยการ ที่ดีเอสไอ จนกระทั่งทหารยึดอำนาจ แล้วแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ(คตส.) ขึ้นมา เรื่องจึงถึงศาลและทักษิณ ถูกตัดสินลงโทษ จำคุกสองปีในคดีทุจริตที่ดินรัชดาฯ
ทักษิณต่างกับแบร์ลุสโคนี่ ตรงที่แบร์ลุสโคนี่ใช้อำนาจเงินและบารมีทางการเมืองต่อสู้คดีอยู่ในประเทศ แต่ทักษิณเลือกใช้วิธี หนีการลงโทษ หนีการดำเนินคดีที่ค้างคาศาลอยู่หลายคดี ใช้อำนาจเงินเครือข่ายการเมือง ทุ่มเงินจำนวนมหาศาลต่อสู้คดี พร้อมๆ กับใช้สมุนบริวารเคลื่อนไหวทางการเมือง ด้วยความเชื่อที่ว่า ทุ่มเงินลงไปแค่สองสามหมื่นล้าน ก็สามารถซื้อทุกอย่างในประเทศได้ แล้วอ้างคำว่า ประชาธิปไตยเสียงส่วนใหญ่ฟอกความผิดให้ตัวเอง ใช้อำนาจเงินและลาภยศสรรเสริญซื้อข้าราชการชั่วหลายคนให้อยู่ใต้อำนาจ ทำให้ทักษิณ เป็นบุคคลอยู่เหนือกฎหมาย
แต่มนุษย์คำนวณไม่เหนือฟ้าลิขิต เศรษฐีเฒ่าหัวงูสองคน ไม่อาจหนีพ้นเวรกรรมตามสนองได้ แต่กรรมของแบร์ลุสโคนี่ กับทักษิณ ต่างกันตรงที่อัยการอิตาลี ต่อสู้กับอำนาจเงินอย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อนำคนผิดมาลงโทษให้ได้ ส่วนทักษิณ แม้อัยการทนายของประเทศ มีอำนาจบางอย่างบังตา จนมองไม่เห็นความผิดของคนชั่ว แต่ประเทศไทยยังมีพระสยามเทวาธิราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดลจิตดลใจให้มวลชนนับแสนนับล้านคนลุกขึ้นมากู้ชาติ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลจิตดลใจให้ข้าราชการน้ำดี นักวิชาการ แพทย์ พยาบาล นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่า ลุกฮือขึ้นมาขัดขวางกฎหมายล้างผิดให้โจร จนทำให้คนที่สร้างความชั่วร้ายให้กับแผ่นดินไม่อาจหนีเวรกรรมที่มากับยุค 3Gไปได้
นอกจากสำนักข่าวบลูมเบิร์ก ที่เปรียบเทียบทักษิณ เป็นแบร์ลุสโคนี่แห่งเอเชียแล้ว ยังมีไทม์ออนไลน์ อีกสำนักหนึ่ง ที่ทำนายไว้ว่า ถึงแม้กฎหมายนิรโทษกรรมจะผ่านไปได้โดยไม่มีอุปสรรคใดๆ ขัดขวางก็ใช่ว่า ทักษิณจะกระโดดขึ้นเครื่องบินบึ่งกลับบ้านในทันที ทักษิณ ยังต้องเร่ร่อนเป็นสัมภเวสีอยู่อีกนาน เพราะเขารู้ดีว่าองคมนตรีและราชสำนัก ยังเป็นขวากหนามสำคัญในการกลับมากลืนกินประเทศของเขา
บทวิเคราะห์ของสำนักข่าวบลูมเบิร์กและไทม์ ออนไลน์ อาจขัดใจข้าทาสบริวารทักษิณ และนักวิชาการเสื้อแดง แต่ถ้าได้อ่านรายละเอียดในบทความสองชิ้นนี้จะรู้สึกได้ทันทีว่า 1.กรรมยุค 3G ตามสนองสองเศรษฐีเฒ่าหัวงูนี้แล้ว 2.ทักษิณไม่มีวันได้กลับบ้านเพราะเขารู้ดีว่าได้ละเมิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศนี้ไว้มาก
ข้อมูลจาก http://www.naewna.com/politic/columnist/9605But it also has some news agencies that made ​​slaves of Thaksin . Flex surging like being splashed with hot water. When Mr. Williams , from the staggering news agency Bloomberg wrote an article that compared to Thailand. " Republic of Thaksin " .

The process begins by stating that Article . " Welcome to the Republic of Thaksin " Although foreign visitors will not see the message stuck to the immigration . I believe that. Smiles , has turned into the land of the people who named them , because even though Thaksin Shinawatra Thaksin was toppled down on seven years ago, but the shadow of Thaksin . Cover and continue to influence politics Thailand anyway. As seen from this Thaksin's youngest sister Yingluck Shinawatra is also a key to the Prime Minister of Thailand to breathe - into Thaksin .

As a sister . To care for his brother in blood, hence the origin of the effort to push through an amnesty bill Soi . So that he as well as other politicians . Be guilty of various crimes . Become an epic political violence one of the worst in many years . After a large number of people gathered to protest big time.

"Although it looks. Has announced that it will cease to consider the draft. But who thought that . The declaration said. Hold the end of the nightmare of Thailand . Was terribly wrong because the billionaire Thaksin . Silva is no different with Aubert group Gascony , former Prime Minister of Italy three times . Political cases being prosecuted by the same he would not abandon the idea of going home . I want to return to claim the refund state detention . Started back with the chair . "

The Sector as a warning to Thailand . As if to say to perceive that . No truth among thieves. Although the Council does not consider this . Although the coalition government to sign the ratification common law precedents that will not be considered. But there is no guarantee that The shame is not raised again .

Bear Luke Gascony Thaksin is legendary trickster in a different , ie Bear group Gascony use policies influence the public to go along with the business faiths not transparent tax fraud, embezzlement graft core constructions . option . Walk until he was sued to court for no less than 2,500 times the number of cases to 106 cases were filed during the twenty years he lived in the city. Bear Luke Gascony use the money to fight the case . To no less than 200 million euros .

Bear Gascony was a group ranging from blackmail to bribes smuggled embezzlement cases of sexual abuse against minors . But he never was a real prison , even a single case. Many cases are settled out of court . Several court cases to verdict. Several court cases dismissed or expired . Prestige and political power with his money. The Italian said the group was that the Bear Gascony legal persons hands reach. But the sky above calculation is destined . Finally, the group also reached out to Bear Gascony on the Supreme Court 's decision standing in Milan court to imprisonment for four years, from Gascony Bear group guilty of tax fraud . The Supreme Court also ordered him to two years of political disqualification .

Although deprived of political order will result in a practical way . The High Council of Italy, where Bear is a member of the group of Gascony . Drive them out of the voting members . Which is expected to conclude in the month of November. But political analysts agree that the down . Hand, the group reached Bear Gascony and the Fate of the 3G by then .

Thaksin entered politics in the full year 2544 as head of the party to influence public policies . Midst of social ambiguity . Because the business is not transparent . The corruption allegations corruption Bribery, tax evasion. He was prosecuted for the homeless . From the moment he is playing politics. He holed out from sanctions against judicial resolution of the Constitutional Court, 8 to 7 amid suspicions of society. From the first day of the country as Prime Minister. Thaksin's alleged use of power . Fraud, corruption , tax fraud, but now all stuck at the lawsuit, Attorney at DSI until the military seized power . Then appointed to the Audit Committee acts that cause damage to the state ( Cts. ) is subject to a court and Thaksin . Was convicted . Sentenced to two years in the case of land fraud Ratchada .

Bear with Taksin different groups of Gascony . Group at Bear Gascony political power , money and prestige in international litigation . But he chose to flee to escape punishment litigation pending court cases . Power for political networks . Spent an enormous amount of litigation , along with the attendant political minions . With the belief that Spending down to just a few tens of millions. You can buy everything in the country. I wrote the words . Democratic majority laundering offense itself . Purchasing power of money and fortune rank officials praised several generations under the Thaksin party is above the law.

But the sky above calculation is destined . Two wealthy pedophile . It may not have escaped retribution Nemesis . But the action of the group Gascony Bear with Taksin unlike Italian prosecutors . Power struggle with money feverishly to bring the guilty to punishment , even though he was part of the prosecution lawyers . Some power blinds. I can not see the error of the wicked. However, Thailand is the Siamese royal Angel Works . Holy thing Mental impulse inspired the masses to rise hundreds of millions of partisans . Holy Spirit inspired dl water officials , academics , doctors, nurses , students, and people , all people . Thwarted uprising against the law to clean up crime . And the people who create evil on earth could not escape the fate that comes with the 3G possibilities.

The news agency Bloomberg . Comparing Thaksin . Bear is a group of Asian and Gascony . The Times Online . Another one agency . Predicted that Although the amnesty law is passed without any hindrance. Yes, that block . He will jump up to rush back home as soon as he continued to wander Sampewsi is long . Because he knows that the Privy Council and the Court . It is also important frictions in return swallowing his country.

Analysis of Bloomberg News and Times Online may offend slaves Thaksin . And academic red shirt . But if you read the article in two parts that one will feel immediately . Action by the second generation 3G millionaire pedophile then . Two . Thaksin never home because he knew that it had violated the sanctity of this country what it is .