จารึกประวัติศาสตร์ วัดบวรนิเวศ

สิ้นสุดภารกิจ
ปิดสำนักเลขานุการสังฆราช !


พระเทพสารเวที
(บุญยนต์ ปุญฺญาคโม)
เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 19

พระครูสังฆสิทธิกร ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ออกข่าวผ่านสื่อ บัดนี้ สำนักงานเลขานุการในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้หมดสิ้นภารกิจที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงขอปิดสำนักงานลงอย่างถาวร นับตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป มีข้อความดังนี้เนื่องด้วยได้พ้นพระราชพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ลงแล้วนั้น

สำนักเลขานุการฯ จึงขอหยุดการให้ข้อมูลข่าวสารในนามสำนักเลขาฯลง และให้ผู้ติดตามข่าวรับข้อมูลข่าวสาร จาก เวปไซด์ของวัดบวรนิเวศวิหารต่อไป


ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556
 


พระครูสังฆสิทธิกร
วัดบวรนิเวศวิหาร

ที่มา : เฟสบุ๊คสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

5 พฤศจิกายน 2556

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช