ทรราชในผ้าเหลือง ? นโยบายแบบนี้ถือว่าสวนทางของพระพุทธเจ้า

กรรมที่ทำไว้กับสถาบันพระศาสนา พฤติกรรมล้มล้างพระธรรมวินัย ช่วยธัมมะไชโย ขัดพระลิขิตสมเด็จพระสังฆราช ข้อมูลที่ http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2011/12/blog-post_11.html

พิลึก !

ไม่เน้นเทศน์-ไม่แสดงธรรม
แต่ให้นำประชาชนนั่งกรรมฐาน
นโยบายเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ิน่า ชาวพุทธไทยถึงได้งมงายไม่ลืมหูลืมตา เพราะว่าผู้มีอำนาจในคณะสงฆ์มีความคิดวิปริตเช่นนี้ไง เพราะไม่เคยเห็นตรงไหนในพระไตรปิฎก ที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จไปพาประชาชนนั่งกรรมฐาน พบก็แต่ทรงแสดงพระธรรมเทศนา เพื่อสร้างศรัทธาแก่ชนหมู่ใหญ่ เมื่อมีประชาชนบางคนเลื่อมใสศรัทธาจะบวช ก็จะพาหลีกออกจากบ้านเรือน ทรงรับเข้ามาสู่หมู่สงฆ์ จากนั้นจึงจะอบรมกรรมฐาน รวมทั้งวัตรปฏิบัติกริยามารยาท เมื่ออบรมจนได้ผลแล้วจึงส่งกลับไปเทศน์สอนประชาชนอีกครั้ง นี่คือพุทธวิธีที่ได้ผลจนพระพุทธศาสนาสามารถยืนหยัดอยู่นานถึง 2600 ปี


แต่นี่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์กลับให้ยกเลิกแสดงธรรม แล้วรีบนำประชาชนนั่งกรรมฐานทั้งบ้านทั้งเมือง มันก็บัลลัยสิครับท่านนโยบายแบบนี้ถือว่าสวนทางของพระพุทธเจ้า ประชาชนนั้นเขาต้องผูกหรือสร้างศรัทธา มิใช่สร้างปัญญา เพียงแต่การสร้างศรัทธานั้นต้องสร้างบุคคลากรที่มีปัญญาคือพระสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์มีปัญญาก็สามารถจะสร้างศรัทธาให้แก่สาธุชนได้ เพียงแต่ต้องคัดนักเทศน์หน่อยเท่านั้น มิใช่ปล่อยผีเทศน์ฟรีสไตล์เหมือนในปัจจุบัน ารสร้างศาสนทายาทเขาต้องทำเป็นขั้นตอนเช่นนี้ แต่นี่สมเด็จฯสมศักดิ์กลับจะพาประชาชนนั่งกรรมฐานทั้งผ้าลาย ประเดี๋ยวก็มีพระอรหันต์เต็มบ้านเต็มเมืองหรอกจะบอกให้ ทำไม่เป็นก็นิมนต์ลาออกเสียเถิดครับ 
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
(สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.9 Ph.D.)
เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม
เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม
ประธานคณะกรรมกาเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ


วันนี้ (28 พ.ย.) สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวสัมโมทนียกถา ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พระจริยานิเทศและพระภิกษุเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ ณ วัดไร่ขิง  พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ได้มีการอาราธนา พระจริยานิเทศก์  หรือพระที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานเจ้าคณะจังหวัด จำนวน  150 รูป พระภิกษุเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่เฉพาะ ตามแนวชายแดนของประเทศ ชุมชนชาวเขา และพื้นที่ที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรง  จำนวน 300 รูป  มารับฟังเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาให้ประชาชนเกิดความรู้แท้จริง มีศรัทธายอมรับ และสามารถนำไปใช้ดำรงชีวิต ไม่เบียดเบียนกันและกัน ทำให้สังคมเป็นสุข ถือว่า เป็นเรื่องไม่ง่ายนัก

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ คณะกรรมการเผยแผ่ฯ ได้กำหนดแผนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้อย่างชัดเจนแล้ว โดยไม่เน้นงานแผ่ด้านการเทศน์ การบรรยาย การแสดงธรรม เนื่องจากเห็นว่า เกิดผลน้อยต่อผู้ฟัง และไม่ได้เกิดความซาบซึ้งถึงการนำไปประพฤติปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของพระพุทธศาสนา ดังนั้น ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงทั้งในและต่างประเทศ คือ  การเผยแผ่ปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน เพราะประชาชนได้ปฏิบัติ และสามารถนำหลักธรรมไปใช้ได้จริง ที่สำคัญพระสงฆ์จะต้องเรียนรู้และฝึกอบรมการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐาน หากพระที่บวชเข้ามาไม่มีความรู้วิปัสสนากรรมฐานนี้ ก็จะขาดวิธีการเผยแผ่สู่พุทธศาสนิกชน

“โครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ได้รับผลตอบรับมาก ในปีนี้ได้รับทุนสนับสนุนเพิ่มขึ้น โดยเน้นอบรมให้พระสังฆธิการทั้งหลาย ได้มีการบรรยายธรรมในงานพิธีต่างๆ เช่น งานศพ  ไม่ใช่ให้มีเฉพาะสวดพระอภิธรรมอย่างเดียว แต่จะให้มีการบรรยายธรรม โดยเฉพาะธรรมสังเวช กล่าวถึงการบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้ตาย ธรรมสังเวชเกี่ยวกับเรื่องชีวิตจริง จะใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที ประกอบกับพิธีสวดพระอภิธรรม  นอกจากนี้ งานแต่งงาน งานทำบุญต่างๆ ก็ให้พระสงฆ์กล่าว สัมโมทนียกถา ให้ความรู้หลักธรรมแก่ญาติโยม ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะประสานหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ ทำคู่มือแจกถวายพระสังฆาธิการยังวัดวาอารามทั่วประเทศ”ประธานคณะกรรมการเผยแผ่ฯ กล่าวข่าว : เดลินิวส์
28 พฤศจิกายน 2556

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช