#ยุทธศาสตร์ของพระราชาเพื่อมหาชน ในหลวง กับพระอัจฉริยภาพด้านแผนที่ สานต่อสิ่งที่พ่อทำ นวัตกรรมของชาติไทย?


                           "ในหลวง" กับพระอัจฉริยภาพด้านแผนที่


ภาพประกอบจากเว็บไซต์เดลินิวส์
ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์
ภาพที่ประชาชนคุ้นชินตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา คือ ภาพพระองค์ทรงงานโดยใช้ “แผนที่” ทรงถือแผนที่ติดพระวรกาย ทรงศึกษาภูมิประเทศจากแผนที่อย่างละเอียด เพื่อประกอบการวางแผนโครงการตามพระราชดำริด้านต่างๆ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระปรีชาสามารถด้านการใช้แผนที่

หลังจากพระองค์เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ทรงอุทิศเวลาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะในชนบทที่ห่างไกลและยากจน เพื่อทรงหาข้อมูลที่แท้จริง และทรงสำรวจสภาพภูมิประเทศไปพร้อม ๆ กัน
ภาพที่ประชาชนคุ้นชินตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา คือ ภาพพระองค์ทรงงานโดยใช้ “แผนที่” ทรงถือแผนที่ติดพระวรกาย ทรงศึกษาภูมิประเทศจากแผนที่อย่างละเอียด เพื่อประกอบการวางแผนโครงการตามพระราชดำริด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ การเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ
พระองค์ทรงใช้แผนที่ และทรงปรับปรุงแผนที่ด้วยพระองค์เอง รวมถึงทรงใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายทางอากาศ ในการสำรวจพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ...อาจกล่าวได้ว่าพระองค์ทรงรู้จักพื้นที่ประเทศไทยทุกตารางนิ้วอย่างลึกซึ้ง...
พระองค์ทรงเล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ในการพัฒนา ทรงสนพระราชหฤทัยที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้าและทันสมัย ทรงใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลทั้งภาพถ่ายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และสารสนเทศเชิงพื้นที่ คือ แผนที่ในการวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลการพัฒนา ตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยการพึ่งพาตนเอง ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักวิจัย เนื่องจากพระองค์ทรงงานด้วยหลักการของนักวิจัย ที่ต้องศึกษาปัญหาและข้อมูลโดยถ่องแท้ มีการทดลองวิจัย เผยแพร่ ขยายผลและพัฒนาในทุก ๆ โครงการตามแนวพระราชดำริ
เมื่อปี พ.ศ. 2547 พระองค์ทรงเคยมีพระกระแสรับสั่งให้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดเตรียมภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ดำเนินการเหนืออ่างเก็บน้ำยางชุม ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2 แสนไร่ ครอบคลุมลุ่มน้ำกุยบุรี ซึ่ง จิสด้า ได้สนองพระราชดำริ โดยสั่งถ่ายภาพรายละเอียดสูง IKONOS และได้น้อมเกล้าฯถวายในเวลาต่อม
คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ท่านทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการแผนที่เป็นสิ่งที่พระองค์ท่านทรงใช้ประโยชน์เพื่อวางแผนพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินในแหล่งต้นน้ำลำธารบนภูเขาสูง หรือการจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกร เป็นต้น
“แผนที่ของพระองค์ท่าน” ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญเป็นอย่างมาก และกลายมาเป็นต้นแบบสำคัญ ที่ “จิสด้า” ได้น้อมนำแนวปฏิบัติของพระองค์มากำหนดเป็นภารกิจหลักขององค์กร ในด้านการนำข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมมาวิเคราะห์และจัดทำเป็นแผนที่พร้อมใช้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และหากย้อนไปเมื่อ 8 ปีที่ผ่านมา จิสด้าได้ส่งดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของไทยขึ้นสู่วงโคจร โดยเรียกว่า ดาวเทียมธีออส
ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อใหม่ให้ดาวเทียมดวงดังกล่าวว่า “ดาวเทียมไทยโชต” ซึ่งมีความหมายว่า “ดาวเทียมที่ทำให้ประเทศไทยรุ่งเรือง” และดาวเทียมไทยโชตดวงนี้ ก็ยังคงปฏิบัติภารกิจตามแนวปฏิบัติของพระองค์ท่านอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
โดย 
#สานต่อสิ่งที่พ่อทำ
#นายกควรอ่าน
ผู้ว่าราชการของไทยไม่ค่อยเห็นว่าถือแผ่นที่?
#มหาชนสามารถช่วยศึกษาโครงการได้ที่ และช่วยเสนอความคิดเห็นได้ครับ
https://drive.google.com/open?id=0B_nOh0gPsWNScGZ0ejZIdDBjek0

#ถ้าดีมีคุณค่าโปรดช่วยแชร์เพื่อสร้างแผ่นดินธรรมของพระราชา
https://www.facebook.com/thaihistory/

โดย สมเกียรติ กาญจนชาติ ๔ กพ. ๖๐

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

พระพรหมเมธีเปลี่ยนไป๋ !

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล