ข่าว พระศาสนา


พระเทพปริยัติวิมล
วัดบวรนิเวศวิหารนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) กล่าวถึงความคืบหน้าในการแต่งตั้งอธิการบดี ว่า ขณะนี้ได้มีพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งพระเทพปริยัติวิมล ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มมร.ไปอีกวาระหนึ่ง  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.2540 และมติที่ประชุมสภา มมร. ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 7 ต.ค. 2554 โดยมีพระบัญชาตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย.2554 ทั้งนี้ขั้นตอนในการดำเนินงานถือว่าทำถูกต้องตามขั้นตอนทุกประการ เนื่องจากในมาตรา 25 พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ระบุไว้ชัดเจนว่า สมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งอธิการบดี ตามคำแนะนำของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยา ลัยก็มีมติเสนอชื่อพระเทพปริยัติวิมล ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มมร. ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ด้านนายบรรณฑูร บุญสนอง ประธานชมรมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มมร. กล่าวว่า ตามที่ตนได้ไปยื่นหนังสือต่อ รมว.ศึกษาธิการให้ตรวจสอบการแต่งตั้งอธิการบดี มมร. นั้น ยืนยันว่าไม่ได้ต้องการขัดพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่ต้องการให้ตรวจสอบการใช้อำนาจของนายกสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากช่วงก่อนหน้านี้ได้มีหนังสือจากประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชให้

1.มีการดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหามกุฏฯ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และ

2.ให้นำข้อกล่าวหาที่มีต่อพระเทพปริยัติวิมล เข้าหารือในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

แต่กลับไม่มีการนัดประชุมและมีการยืนยันมติเดิม เท่ากับว่านายกสภามหาวิทยาลัยไม่ยอมปฏิบัติตามประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าทางชมรมคณาจารย์ฯ จะเดินหน้าในเรื่องนี้ต่อโดยล่าสุดได้ยื่นหนังสือไปยังประธานกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ตรวจสอบรวมทั้งปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นด้วย

ประวัติศาสตร์
http://www.alittlebuddha.com/News%202011/May%202011/05%20May%202011.html
พระพรหมโมลีใช้แม่ชีซึ่งไม่มีสถานะอะไรมาทำงานแทนพระสงฆ์วัดพิชัยญาติ เปรียบไปก็เหมือนการใช้แรงงานเถื่อน ซึ่งผู้ใช้นั้นมีความผิดในข้อหา "ขายชาติ" เป็นเบื้องต้นอยู่แล้ว แต่กรณีพระพรหมโมลีอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นข้อหา "ขายศาสนา" แต่มหาเถรสมาคม จะแต่งตั้งเป็น สมเด็จ นำมาซึ่งความวิบัติของชาติไทย เนื่องจากประวัติศาสตร์พระเจ้าแผ่นดิน สร้างประเทศโดยยึดพระธรรมในพุทธศาสนาเป็นหลักในการปกครอง แต่บัดนี้มหาเถรสมาคม กำลังเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ ข้าพเจ้า สมเกียรติ กาญจนชาติ ขอให้ข้อมูลต่อพี่น้องชาวพุทธทั่่วโลก ก่อนเกิดภัยพิบัติในพระศาสนาและชาติไทย
www.facebook.com/thaihistory 
ข้อมูลจาก http://www.alittlebuddha.com/


ข่าว : ข่าวสด22 ธันวาคม 2554


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช