สถาบันพระศาสนาถูกทำลายที่ วัดวรเชษฐ์นอกเกาะ ช่วยแชร์ความจริงในประวัติศาสตร์

"พระบาทสมเด็จพระนเรศวรเป็นเจ้า จึงตรัสประกาศแก่เทพยดาทั้งปวงว่า ให้บังเกิดมาในประยูรมหาเศวตฉัตรจะให้บำรุงพระบวรพุทธศาสนา ไฉนจึงมิช่วยให้แสงสว่างแลข้าศึกเล่า พอตกพระโอษฐ์ลง พระพายก็พัดควันอันเป็นหมอกมืดนั้นสว่างไป 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสถานที่บรรจุพระบรมอัฐิ (ประวัติศาสตร์ที่ชาวไทยไม่ทราบ)
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมสร้างบุญบารมีเพื่อความมั่นคงของชาติ 
ข้อมูลจากหลวงพ่อสิงห์ทน ผู้เปิดเผยประวัติศาสตร์ สถานที่บรรจุพระบรมอัฐิ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ข้อมูล ประวัติศาสตร์ที่ 
ข้อมูลจากหลวงพ่อ ได้ทราบว่าเจ้าอาวาส วัดองค์ปัจจุบันได้มีพฤติกรรมทำลายพระศาสนาในทุกด้าน ล่าสุดได้รื้อทำลายห้องสุขาที่ชาวพุทธและผู้ศรัทธาในองค์ สมเด็จพระเรศวร ได้ร่วมกันทำบุญบริจาคสร้างห้องสุขาไว้ก็ยังถูกทำลาย เพื่อหาประโยชน์ส่วนตัว 
ข้อมูลภัยต่อความมั่นคงของ สถาบันพระศาสนา

การล้มล้างพระธรรมวินัย ของพระพุทธเจ้า

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช