Historical tyrant Thaksin and footman made. Government tyranny is a threat to global security .


Historical tyrant Thaksin and footman made.
Government tyranny is a threat to global security .
ประวัติศาสตร์ทรราชทักษิณ
รัฐบาลทรราช คือภัยคุกคามความมั่นคงของโลก
To restore justice in the Tak Bai incident . Is a major step to restore the state fair . And regaining confidence But it seems our state has chosen to reject such an approach . Then carry the continued spread of germs . In particular, the establishment of armed forces, including military , civilian volunteers Guard ( As. ) security village. The forces that would be called the representatives of Volunteer Forces Buddhist villages ( Arb. ) and Joint Forces Thailand , which remained until the year 2551 amounted to 105 063 people of the population in the three provinces with the combination . 1904624 people

The spread of germs, bugs righteousness to the people. Inevitably create social , ethnic and religious dividing lines between each other in space.

The report , titled ' Strategic Management violence. Southern Border Provinces 2554-2547 ' noted . Such Would lead to a failure to control violence and human rights abuses . Destruction of the peace process and climate And ultimately The weapons will be difficult to restore . The flow of weapons will result in a culture of violence in the next area.

Two years to ten year anniversary of Tak Bai incident . The unrest in the south. It is speculated that the potential untoward events in the manner of the time of the anniversary. So stop spreading germs righteousness shortcomings of state agencies , including institutions to the public. Return to sustain themselves through the establishment of justice in the aftermath of violence. It is urgent

For example, to restore the truth and justice. In criminal cases, the state where Bai
http://thaipublica.org/2012/10/8-years-tak-bai-by-state-crime/


Becomes much hilarity to follow up again. After the news of transnational terrorism in the name. "Al Qaeda " assassin posted threats " Thaksin Shinawatra " is believed to be around the people behind the " massacre " in the Krue Se Mosque . During her tenure as Prime Minister
     
       Said another round As for the previous several months before . The group claims the same group name posted in the same manner. Once threatened murder By that time picking out the killing fellow Muslims to " bai " as a movement of the Yingluck Shinawatra government in a manner called " surging " to do it.
     
       That is to be taken with "The security forces " to visit Pakistan. Directly to clear the matter Because Pakistan has contact with Afghanistan. With al -Qaeda movement .
     
       If I remember A visit to the emergency . And Pakistan are off on trips to foreign countries , while security forces are all chosen to have "people friendly " was whether the Secretary-General of the National Security Council Secretariat , if your son Lieutenant Brotherhood Development Center. Executive Director of the South ( dismantled ) Lt. Col. multiplied by ambush .
     
       Last but back with news " bogies " that Thaksin Shinawatra was again threatened by the same group of militants . Only , this time lifting the Krue Se Mosque incident took up the cause , which later Lieutenant Brotherhood of Development Secretary , NSC , if your son has to admit that such " value " and is monitoring .
     
       The term " value " that would mean . It is possible that a "real " rather than " fake " abstract because it is the same that you want to associate with the political events . " The great mass of the people" was assembled relegated government Yingluck Shinawatra Thaksin network . But when it is recognized that there is value in this . It was another one that can be analyzed . Someone like Thaksin was in danger . May even be assassinated at any time and can be unaware happens anywhere in the world.
     
       Although the assassination is not easy. Due to the security they can trust. Encircle many But these days, they will have " accidentally " alike could easily die .
     
       Meanwhile, the next thing to consider is that . If this value That can affect the movement of Thaksin . That may not come and go with ease . That would mean impacts . " Commander game" of keeping government Yingluck Shinawatra may not be easy. Because of past He can be reached " rail " in the neighboring country of Thailand . At last settled in Singapore. Hong Kong , or even earlier The communication Or call for running the footman is convenient. Recognized faster
     
       But suddenly a death threat this up. It would have made ​​to " bog down " is something less prior to travel anywhere . I have cleared the area of intense investigation . Then the Czech Republic Moreover, people have a habit of cowardice, even Thaksin Shinawatra must be doubled. Or at least not where the next long course .
     
       This is the time Thaksin was in danger . Not arbitrary animation like before. And assume that this is due to the " recession " many are indecisiveness came along . Incredibly well It is obvious The helplessness of the sisters themselves. Being surrounded expel all directions.
     
       Last group of peasant uprisings throughout the country have arrived in Bangkok . Rice pledged to debt from the project . Make her be " locked " in my room did not dare to go out now . Election results on February 2, the compounds thought to himself. And claimed a majority to take power again, it " shattered dreams " once everything is distorted .
     
       Especially When Thaksin threatened And are recognized "There is a possibility ," it was added to the fear . " Ride up " brain affecting movement dictates. I did not dare to go out stragglers . Everything started really constricted !
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9570000014803


Becomes much hilarity to follow up again. After the news of transnational terrorism in the name. "Al Qaeda " assassin posted threats " Thaksin Shinawatra " is believed to be around the people behind the " massacre " in the Krue Se Mosque . During her tenure as Prime Minister
       
       Said another round As for the previous several months before . The group claims the same group name posted in the same manner. Once threatened murder By that time picking out the killing fellow Muslims to " bai " as a movement of the Yingluck Shinawatra government in a manner called " surging " to do it.
       
       That is to be taken with "The security forces " to visit Pakistan. Directly to clear the matter Because Pakistan has contact with Afghanistan. With al -Qaeda movement .
       
       If I remember A visit to the emergency . And Pakistan are off on trips to foreign countries , while security forces are all chosen to have "people friendly " was whether the Secretary-General of the National Security Council Secretariat , if your son Lieutenant Brotherhood Development Center. Executive Director of the South ( dismantled ) Lt. Col. multiplied by ambush .
       
       Last but back with news " bogies " that Thaksin Shinawatra was again threatened by the same group of militants . Only , this time lifting the Krue Se Mosque incident took up the cause , which later Lieutenant Brotherhood of Development Secretary , NSC , if your son has to admit that such " value " and is monitoring .
       
       The term " value " that would mean . It is possible that a "real " rather than " fake " abstract because it is the same that you want to associate with the political events . " The great mass of the people" was assembled relegated government Yingluck Shinawatra Thaksin network . But when it is recognized that there is value in this . It was another one that can be analyzed . Someone like Thaksin was in danger . May even be assassinated at any time and can be unaware happens anywhere in the world.
       
       Although the assassination is not easy. Due to the security they can trust. Encircle many But these days, they will have " accidentally " alike could easily die .
       
       Meanwhile, the next thing to consider is that . If this value That can affect the movement of Thaksin . That may not come and go with ease . That would mean impacts . " Commander game" of keeping government Yingluck Shinawatra may not be easy. Because of past He can be reached " rail " in the neighboring country of Thailand . At last settled in Singapore. Hong Kong , or even earlier The communication Or call for running the footman is convenient. Recognized faster
       
       But suddenly a death threat this up. It would have made ​​to " bog down " is something less prior to travel anywhere . I have cleared the area of intense investigation . Then the Czech Republic Moreover, people have a habit of cowardice, even Thaksin Shinawatra must be doubled. Or at least not where the next long course .
       
       This is the time Thaksin was in danger . Not arbitrary animation like before. And assume that this is due to the " recession " many are indecisiveness came along . Incredibly well It is obvious The helplessness of the sisters themselves. Being surrounded expel all directions.
       
       Last group of peasant uprisings throughout the country have arrived in Bangkok . Rice pledged to debt from the project . Make her be " locked " in my room did not dare to go out now . Election results on February 2, the compounds thought to himself. And claimed a majority to take power again, it " shattered dreams " once everything is distorted .
       
       Especially When Thaksin threatened And are recognized "There is a possibility ," it was added to the fear . " Ride up " brain affecting movement dictates. I did not dare to go out stragglers . Everything started really constricted !
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9570000014803

Page event fired Big-C . Gathering area of the DEA. Separate whim in the evening of 23 February 2557 resulting in the deaths and numerous injuries.

Ms. Jyoti Mani took 59 years species died.

Mr. Koravich game rank 4 year old brain tissue tearing and bleeding in the abdomen. Died in the emergency room

Ms. Jan Patcharaporn game titled Brain Age 6 years and over and the liver died on the morning of Feb 24

Younger brothers Both died !

The two did not attend the rally. But to buy the Big C shopping center . The capital murder victims back

There is also a 9-year -old boy unconscious , bruised lungs, brain swelling and compression of the explosion is still in ICU . And injured another 20 people have bleeding in the lungs, bones, broken legs , a wound in the arm and leg , etc. .

1 ) The Constitutional Court ruled that the assembly of the Karun DEA. Was exercised by the Constitution , freedom of assembly , peaceful unarmed due to distrust government.

Whether the rally at Ratchaprasong, Bangkok Asoke , Silom Rd.

On the exercise of constitutional The state must protect the constitutional rights of citizens.

2 ) The Supreme Court on 19 Nov 2557 rule that the provisions of the emergency and regulations not effective with the DEA. , And the public on 21 January 2557 , the government - arr . . - National Police No power to dissolve the assembly or limit the right of public assembly , such as required by Article 9 .

Prohibited from using or ordering officers to use force or weapons to disperse the demonstration of the plaintiff and the public came together peacefully and unarmed . According to the Constitution of the Kingdom of Thailand BE 2550 , Section 63, first paragraph.

Prohibits the seizure or attachment of consumer goods . Chemicals or other objects that were used. Or use it to commit or support the assembly of the plaintiff and the public.

Prohibiting the notification area that prohibits a prosecutor and public gatherings of 5 or more.

Prohibition order banning the use of routes or vehicles . Or impose conditions on the routes or the use of the plaintiff's vehicle and used in public gatherings , etc. .

3 ) As a result , people who join the group , everyone is not guilty of the violation . Decree situations .

Police are asking the court to issue an arrest warrant on charges of violating the Emergency Decree is not anymore.

4) If the red shirts to rally , it can be done. I will have to gather peacefully , without weapons. Under the constitutional framework Risk is the risk of death risk was killed was shot was attacked daily . Similar to that of a DEA. Facing.

Not announced in advance to use violence with guns , armed not get jurisdiction . Independent constitutional Encroach up to superior institutions Or speak to the apartheid kingdom. The shirt appeared on stage at Korat .

This is not congregation under the Constitution of the Kingdom of Thailand . Not protected by law. It also might be considered treason within the Kingdom . Show clearly spiteful

 5) As government management . Duty to comply with the judgment of the court.

It is not possible dispersal of the DEA. Then the Srs . , And the National Police . Also have a duty and responsibility to protect the constitutional rights of citizens, Group A DEA. , That being criminals threatened infringement or kill - attack .

6 ) oversight resulted in the massacre of demonstrators attacked killing . Click DEA. Than ten times. That can not be captured by the villains have even one.

It also can not be suspended Or prevent the disaster has

Indicates that the Srs . Officers deliberately ignored duty. Seen as a thief or an accomplice to the execution of central Thailand , capital murder , or not ?

 

7) In case the government Srs . , And police at the Phan Fa Bridge. Caused the deaths of more than five of them , an action scene. Civil Court against the order violated the constitutional violation clearly.

Acts of state officials shall not be protected accordingly. Emergency Decree

Offenders who commanded the support acts. It is an offense under the Penal Code , killing others. ( The death penalty / life imprisonment / imprisonment from 15-20 years) , base assault. ( Term not exceeding two years), a wrongful act , Section 157 , etc..

Finally ... the persecution government rally citizens constitutional rights . Non-compliance with court Not respect the constitutional provisions No jurisdiction - an independent body under the Constitution. Act as a unified group of people polled support post -apartheid country. Preparing to use weapons , guns kill and injure people in the nation. Destroyed the judiciary and independent constitutional .

Government tyranny, only to act like this !

And government tyranny is a real threat to the security of the nation !...

ประวัติศาสตร์ทรราชทักษิณ
รัฐบาลทรราช คือภัยคุกคามความมั่นคงของโลก

การคืนความยุติธรรมในกรณีเหตุการณ์ตากใบ คือหนึ่งในก้าวย่างสำคัญที่จะทำให้รัฐฟื้นฟูความยุติธรรม และความไว้เนื้อเชื่อใจกลับคืนมา แต่ดูเหมือนรัฐของเราได้เลือกที่จะปฏิเสธแนวทางดังกล่าว แล้วดำเนินการแพร่เชื้อโรคอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการก่อตั้งกองกำลังพลเรือนติดอาวุธ ได้แก่ ทหารพราน อาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน รวมถึงกองกำลังที่พอจะเรียกได้ว่าเป็นกองกำลังชาวพุทธ คือ ราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) และ กองกำลังรวมไทย ซึ่งจวบจนปี 2551 มีจำนวนถึง 105,063 คน จากประชากรในพื้นที่สามจังหวัดที่มีรวมกัน 1,904,624 คน

การแพร่เชื้อโรคความชอบธรรมบกพร่องสู่ประชาชน ย่อมสร้างเส้นแบ่งทางสังคม ชาติพันธุ์ และศาสนา ต่อกันและกันระหว่างคนในพื้นที่

นอกจากนี้ รายงานเรื่อง ‘ยุทธศาสตร์การจัดการความรุนแรง จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2554-2547’ ตั้งข้อสังเกตว่า ลักษณะดังกล่าว จะนำไปสู่ความล้มเหลวในการควบคุมความรุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทำลายกระบวนการและบรรยากาศแห่งสันติภาพ รวมถึงในท้ายที่สุด การเรียกอาวุธคืนจะทำได้ยาก ซึ่งการไหลเวียนของอาวุธจะส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมความรุนแรงในพื้นที่ต่อไป

อีกสองปีจะครบรอบสิบปีเหตุการณ์ตากใบ รวมถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ ซึ่งคาดการณ์ได้ว่าอาจเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงตามประสาช่วงเวลาแห่งการครบรอบ ดังนั้นการหยุดแพร่เชื้อโรคความชอบธรรมบกพร่องของรัฐสู่สถาบัน หน่วยงาน รวมถึงประชาชน แล้วกลับไปรักษาตนเองผ่านการสถาปนาความยุติธรรมในเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน

เช่น การคืนความจริงและความยุติธรรม ในกรณีอาชญากรรมรัฐที่ตากใบ
http://thaipublica.org/2012/10/8-years-tak-bai-by-state-crime/

 กลายเป็นเรื่องฮือฮาน่าติดตามขึ้นมาอีกรอบ หลังจากปรากฏข่าวกลุ่มก่อการร้ายข้ามชาติในชื่อ “อัลกออิดะห์” ได้โพสต์ขู่สังหาร “ทักษิณ ชินวัตร” ขึ้นมาอีกรอบ ฐานเชื่อว่าเป็นคนอยู่เบื้องหลัง “การฆ่าหมู่” ในมัสยิดกรือเซะ ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 
       
       ที่บอกว่าอีกรอบนั้น เป็นเพราะก่อนหน้านี้เมื่อหลายเดือนก่อน กลุ่มที่อ้างชื่อกลุ่มเดียวกันนี้ได้โพสต์ในลักษณะเดียวกัน ขู่สังหารมาแล้วครั้งหนึ่ง โดยคราวนั้นยกเอาเหตุการณ์การฆ่าพี่น้องมุสลิมที่ “ตากใบ” จนมีความเคลื่อนไหวจากฝ่ายรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ตามมาในลักษณะที่เรียกว่า “พล่าน” กันเลยทีเดียว
       
       นั่นคือถึงกับต้องนำ “คณะฝ่ายความมั่นคง” ไปเยือนปากีสถาน เพื่อเคลียร์เรื่องดังกล่าวโดยตรง เนื่องจากปากีสถานมีพื้นที่ติดต่อกับอัฟกานิสถาน ที่มีกลุ่มอัลกออิดะห์เคลื่อนไหวอยู่
       
       คราวนั้นหากจำกันได้ เป็นการเดินการไปเยือนแบบกะทันหัน และประเทศปากีสถานก็อยู่นอกเส้นทางการเดินทางไปเยือนต่างประเทศ ขณะเดียวกัน ฝ่ายความมั่นคงที่เลือกนำไปก็ล้วนแล้วแต่ “คนกันเอง” ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พ.ต.ท.ทวี สอดส่อง ไปด้วย
       
       แต่ล่าสุดกลับมีข่าว “ขนหัวลุก” ขึ้นมาอีกว่า ทักษิณ ชินวัตร ถูกขู่ฆ่าอีก โดยกลุ่มโจรก่อการร้ายกลุ่มเดียวกัน เพียงแต่ว่าคราวนี้ยกเอาเหตุการณ์ที่มัสยิดกรือเซะขึ้นมาเป็นสาเหตุ ซึ่งต่อมา พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาฯ สมช. ก็ได้ออกมายอมรับว่าเรื่องดังกล่าว “มีมูล” และกำลังตรวจสอบอยู่
       
       คำว่า “มีมูล” นั่นก็ย่อมหมายความว่า มีความเป็นไปได้ว่าเป็น “ของจริง” มากกว่า “กุเรื่อง” ขึ้นมาลอยๆ เพราะมันก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าต้องการเชื่อมโยงกับเหตุการณ์การเมืองที่เกิด “มวลมหาประชาชน” กำลังชุมนุมขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เครือข่ายของระบอบทักษิณ แต่เมื่อมีการยอมรับว่ามีมูลแบบนี้ มันก็สามารถวิเคราะห์ไปอีกทางหนึ่งได้ว่า คนอย่างทักษิณกำลังตกอยู่ในอันตราย อาจถึงขั้นถูกลอบสังหารได้อย่างไม่รู้ตัว เมื่อใดก็ได้ และเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้ ในโลกนี้ 
       
       แม้ว่าการลอบสังหารจะไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากมีหน่วยรักษาความปลอดภัยที่ไว้ใจได้ ล้อมหน้าล้อมหลังมากมาย แต่ของแบบนี้มันก็ย่อมมีวัน “เผลอ” อาจตายได้ง่ายๆ เหมือนกัน
       
       ขณะเดียวกัน สิ่งที่ต้องพิจารณากันต่อไปก็คือ หากข่าวนี้มีมูล รับรองว่าย่อมมีผลต่อการเคลื่อนไหวของทักษิณ ที่ไม่อาจไปไหนมาไหนได้โดยสะดวก ซึ่งนั่นย่อมหมายถึงผลกระทบต่อการ “บัญชาการเกม” ในการรักษารัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไม่อาจทำได้สะดวก เพราะที่ผ่านมา เขาสามารถเดินทางมา “เกาะรั้ว” ในแถบประเทศเพื่อนบ้านของไทย อย่างล่าสุดมาปักหลักอยู่ที่สิงคโปร์ หรือแม้แต่ฮ่องกงก่อนหน้านี้ ทำให้การติดต่อสื่อสาร หรือการเรียกหาเรียกใช้บรรดาขี้ข้าทำได้สะดวก รับรู้ผลได้เร็ว
       
       แต่ฉับพลันที่มีการขู่ฆ่าแบบนี้ขึ้นมา มันก็ย่อมทำให้ต้อง “ชะงัก” ขึ้นมาบ้าง อย่างน้อยก่อนการเดินทางไปไหนมาไหน ก็ต้องเคลียร์พื้นที่กันอย่างเข้มข้น เช็กแล้วเช็กอีก ประกอบกับคนที่มีนิสัยขี้ขลาดอย่างทักษิณ ชินวัตร ยิ่งต้องทำเป็นสองเท่า หรืออย่างน้อยต่อไปจะไม่กล้าอยู่ที่ไหนนานๆ แน่นอน 
       
       กลายเป็นว่าเวลานี้ ทักษิณ กำลังอยู่ในภาวะอันตราย ไม่กล้าเคลื่อนไหวโดยพลการเหมือนเก่า และถือว่านี่คือภาวะที่ “ถดถอย” หลายเรื่องกำลังประดังกันเข้ามาพร้อมๆ กันอย่างไม่น่าเชื่อ ที่เห็นได้ชัดก็คือ ภาวะไร้อำนาจของรัฐบาลน้องสาวตัวเอง ที่กำลังถูกรุมล้อมขับไล่ทุกทิศทาง
       
       ล่าสุด กลุ่มชาวนาทั่วประเทศได้ลุกฮือเข้ามาในกรุงเทพมหานคร เพื่อทวงหนี้จากโครงการจำนำข้าว ทำให้ตัวเธอต้อง “ขังตัวเอง” อยู่แต่ในห้องไม่กล้าออกไปไหนแล้ว ผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่คิดว่าจะใช้ฟอกตัวเอง และอ้างเสียงข้างมากกลับเข้ามามีอำนาจอีกครั้งก็ “ฝันสลาย” ทันที ทุกอย่างผิดเพี้ยนไปหมด
       
       โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อทักษิณมาถูกขู่ฆ่า และมีการยอมรับว่า “มีความเป็นไปได้” มันก็ยิ่งทำให้กลัวจน “ขี้ขึ้นสมอง” มีผลต่อการเคลื่อนไหวสั่งการ เพราะต่อไปนี้ไม่กล้าออกไปไหนเพ่นพ่าน ทุกอย่างเริ่มตีบตันแล้วจริงๆ!! 
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9570000014803

ทักษิณเกี่ยวข้องกับยาเสพติด?

สงครามยาเสพติดในยุคที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ยังอยู่ในความทรงจำของญาติผู้ตาย ซึ่งไม่อยากจะนึกถึงวันที่บุคคลผู้นี้กลับคืนสู่อำนาจอีกครั้ง
       
       “ผมอยากฆ่าพวกมันให้ตาย” สมพร พ่อค้าขายอาหาร กล่าวถึงอดีตนายกรัฐมนตรีและนายตำรวจที่เป็นต้นเหตุการตายของบุตรชาย
       
       ประวิทย์ สัตวุธ วัย 21 ปี ถูกสังหารเมื่อ 7 ปีที่แล้ว โดยศพถูกมัดไว้กับต้นไม้ในสวนสาธารณะของจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งนักสิทธิมนุษยชนเชื่อว่าเป็นฝีมือของตำรวจเมืองกาฬสินธุ์ ที่ปฏิบัติหน้าที่กวาดล้างผู้ค้ายาเสพติดตามนโยบายของทักษิณ ซึ่งทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการล่วงละเมิดหรือสังหารบุคคลโดยไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรม
       
       ทว่า ความโกรธแค้นของสมพรเป็นเพียงความเห็นของคนตัวเล็กๆ ในแดนอีสาน ซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญของทักษิณ ผู้หวังจะได้กลับมาเหยียบแผ่นดินไทยอีกครั้งหากพรรคของเขาได้ชัยชนะในการเลือกตั้ง วันที่ 3 กรกฎาคมนี้
       
       ก่อนจะถูกรัฐประหารเมื่อปี 2006 ทักษิณ ชินวัตร ครองหัวใจประชาชนรากหญ้าด้วยนโยบายประชานิยม และการประกาศสงครามกับขบวนการค้ายาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าที่แพร่ระบาดอย่างหนัก
       
       มาถึงวันนี้ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นเสมือนตัวแทนพี่ชาย และกำลังเข้าชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทย
       
       ยิ่งลักษณ์ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเอเอฟพี เมื่อเร็วๆ นี้ว่า เธอจะ “ใช้นโยบายปรามปราบยาเสพติดโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน” ทว่าหลายฝ่ายยังเกรงว่าการฆ่าตัดตอนและล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนอาจเกิดขึ้นอีก หากพรรคของเธอซึ่งมีทักษิณเป็นผู้นำตัวจริง ได้กลับมาเป็นรัฐบาล
       
       รายงานจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเมื่อปี 2008 ระบุว่า สถิติฆาตกรรมของไทยพุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ 88 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ปี 2003 ซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลทักษิณปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดอย่างดุเดือด โดยมีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้น 2,873 คดี ในจำนวนนั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 1,370 คดี
       
       เบนจามิน ซาวักกี นักวิจัยจากองค์การนิรโทษกรรมสากลประจำประเทศไทย กล่าวว่า เป็นสิ่งที่ “น่าหวาดหวั่น” เมื่อคิดว่าบุคคลที่อยู่เบื้องหลังสงครามยาเสพติด จะกลับคืนสู่การเมืองไทยเร็วๆ นี้
       
       “เมื่อมีความเป็นไปได้ว่านักการเมืองหน้าเดิมๆ จะกลับมาอีก ก็เป็นไปได้เช่นกันว่า ในอนาคตอาจมีสงครามยาเสพติดรอบใหม่” ซาวักกี กล่าว รัฐบาลไทยในเวลานั้นแถลงว่า ผู้ตายส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มค้ายาเสพติดที่สังหารกันเอง ทว่ากลับดูเหมือนเป็นการกระตุ้นให้ตำรวจวิสามัญฯ ผู้ต้องสงสัย โดยไม่ต้องใช้ความยับยั้งชั่งใจใดๆ
       
       องค์การนิรโทษกรรมสากลระบุว่า การสังหารส่วนใหญ่เกิดขึ้นหลังจากบุคคลซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีดำไปมอบตัว หรือชี้แจงสถานะของตนที่สถานีตำรวจ
       
       ในกรณีของประวิทย์ สมพรผู้เป็นพ่อเล่าว่า บุตรชายเคยถูกจับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2004 ด้วยข้อหาทะเลาะวิวาท และได้รับการประกันตัว ก่อนจะกลับไปรับโทรศัพท์มือถือคืนที่สถานีตำรวจในวันต่อมา
       
       ประวิทย์ไม่ได้กลับมาพบหน้าพ่ออีกเลยหลังจากนั้น
       
       “หมอบอกว่า เขาตายเพราะขาดอากาศหายใจ วันต่อมาที่ผมไปเปิดโลงดู ก็เห็นที่ชายโครงเขามีรอยช้ำเหมือนถูกใครตี” สมพรเล่า
       
       ประวิทย์เคยถูกจำคุกมาก่อนด้วยข้อหาครอบครองยาเสพติด แต่ได้รับการฟื้นฟูและรับรองว่าปลอดจากสารเสพติดแล้ว ก่อนที่จะถูกสังหารเพียง 1 เดือน
       
       นักสิทธิมนุษยชนระบุว่า การตายลักษณะเดียวกับประวิทย์ทำให้เกิดคำถามว่า วิธีการรุนแรงที่ตำรวจใช้และการได้รับยกเว้นโทษนั้น ชอบธรรมแล้วหรือไม่
       
       “กระบวนการปกปิดความจริงอย่างเป็นระบบโดยนายตำรวจระดับสูง ทำให้ตำรวจที่ละเมิดสิทธิประชาชนยังอยู่ในตำแหน่ง และข่มเหงพลเมืองได้ต่อไป” สุนัย ผาสุก ผู้ประสานงานที่ปรึกษาองค์การฮิวแมนไรต์วอตช์ ประจำประเทศไทย กล่าว
http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9540000077145

เหตุการณ์การยิงระเบิดหน้าห้างบิ๊กซี บริเวณพื้นที่ชุมนุมของ กปปส. แยกราชประสงค์ ในเย็นวันที่ 23 ก.พ.2557 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก

น.ส.ฐิพาพรรณ สุวรรณมณี อายุ 59 ปีเสียชีวิต

ด.ช.กรวิชญ์ ยศอุบล อายุ 4 ปี เนื้อสมองฉีกขาดและตกเลือดในช่องท้อง เสียชีวิตที่ห้องฉุกเฉิน

ด.ญ.พัชรากร ยศอุบล อายุ 6 ปีสมองซ้ำและตับแตกเสียชีวิตในเช้าวันที่ 24 ก.พ.

สองพี่น้องวัยเยาว์ เสียชีวิตทั้งคู่!!!

ทั้งสองไม่ได้ไปร่วมชุมนุม แต่ไปซื้อของที่ห้างบิ๊กซี กลับตกเป็นเหยื่อสังหารกลางเมืองหลวง

นอกจากนี้ ยังมีเด็กชายอายุ 9 ปีหมดสติจากสมองบวมและปอดช้ำจากแรงอัดของระเบิดยังอยู่ในห้องไอซียู และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 20 กว่าคน บ้างตกเลือดในช่องปอด, กระดูกขาแตก,มีบาดแผลฉกรรจ์ที่แขนและขาฯลฯ

1)ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดว่าการุชุมนุมของ กปปส. เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญ สงบ ปราศจากอาวุธ สืบเนื่องมาจากความไม่ไว้ใจรัฐบาล

ไม่ว่าจะเป็น เวทีชุมนุมที่ราชประสงค์ อโศก สีลม ปทุมวัน แจ้งวัฒนะ

เมื่อเป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ รัฐจะต้องปกป้องคุ้มครองการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญของประชาชน

2)ศาลแพ่งมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 19 ก.พ.2557 ชี้ขาดว่า ให้ข้อบังคับตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและข้อกำหนดไม่มีผลบังคับต่อกปปส.และประชาชนนับแต่วันที่ 21 ม.ค.2557ทำให้รัฐบาล-ศรส.-สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่มีอำนาจที่จะเข้าไปสลายการชุมนุมหรือจำกัดสิทธิการชุมนุมของประชาชนตามข้อกำหนด 9 ข้อ อาทิ

ห้ามมิให้ใช้หรือสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ใช้กำลังหรืออาวุธเข้าสลายการชุมนุมของโจทก์และประชาชนที่ได้ชุมนุมกันโดยสงบและปราศจากอาวุธ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 63 วรรคหนึ่ง

ห้ามมิให้มีคำสั่งยึดหรืออายัดสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ์หรือวัตถุอื่นใดที่ได้ใช้ หรือจะใช้สิ่งนั้นเพื่อการกระทำการหรือสนับสนุนการชุมนุมของโจทก์และประชาชน

ห้ามมิให้ประกาศกำหนดพื้นที่ที่ห้ามมีการชุมนุมของโจทก์และประชาชนตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไป

ห้ามมิให้สั่งการห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ หรือกำหนดเงื่อนไขในการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะของโจทก์และประชาชนใช้ในการชุมนุมฯลฯ

3)ผลที่ตามมา คือประชาชนผู้เข้าร่วมชุมนุมทุกคนจะไม่มีความผิดฐานฝ่าฝืนพ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน

ตำรวจจะเที่ยวขอให้ศาลออกหมายจับในข้อหาฝ่าฝืน พ.ร.ก. ไม่ได้อีกต่อไป

4) หากคนเสื้อแดงจะชุมนุมก็สามารถจะทำได้ แต่จะต้องชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ เสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย เสี่ยงถูกฆ่า ถูกยิง ถูกลอบทำร้ายรายวัน แบบเดียวกับที่ กปปส.เผชิญ

มิใช่ประกาศไว้ล่วงหน้าว่าจะใช้ความรุนแรง ใช้ปืน ใช้อาวุธ ไม่รับอำนาจศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ จาบจ้วงถึงสถาบันเบื้องสูง หรือพูดถึงการแบ่งแยกราชอาณาจักร แบบที่ปรากฏบนเวทีเสื้อแดงที่โคราช

แบบนี้ มิใช่การชุมนุมภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย แถมยังอาจเข้าข่ายกบฏภายในราชอาณาจักร แสดงเจตนาร้ายอย่างชัดเจน

 5) รัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหาร มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาล

นอกจากจะไม่สามารถสลายการชุมนุมของ กปปส.แล้ว รัฐบาล ศรส. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงที่จะต้องปกป้องคุ้มครองการใช้สิทธิชุมนุมตามรัฐธรรมนูญของประชาชนกลุ่ม กปปส. มิให้ถูกคนร้ายคุกคาม ละเมิดสิทธิ หรือลอบฆ่า-ลอบทำร้าย

6) การปล่อยปละละเลยให้เกิดการสังหารหมู่ ลอบทำร้าย ลอบฆ่าผู้ชุมนุม กปปส.นับสิบครั้ง โดยที่ไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้เลยแม้แต่คนเดียว

แถมยังไม่สามารถระงับเหตุ หรือป้องกันเหตุร้ายได้เลย

บ่งชี้ว่ารัฐบาล ศรส. ตำรวจ จงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือรู้เห็นเห็นเป็นใจกับโจรให้ปฏิบัติการฆ่าคนไทยกลางเมืองหลวง หรือไม่?

 

7) กรณีปฏิบัติการของรัฐบาล ศรส. และตำรวจ ณ บริเวณสะพานผ่านฟ้า เป็นเหตุให้มีคนตาย 5 รายนั้น เป็นการกระทำเกินกว่าเหตุ ผิดคำสั่งศาลแพ่ง ละเมิดกฎหมาย ละเมิดรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน

ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่รัฐย่อมไม่ได้รับการคุ้มครองตาม พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน

ผู้กระทำ ผู้สั่งการ ผู้สนับสนุนการกระทำ น่าจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานฆ่าผู้อื่น (โทษประหารชีวิต/จำคุกตลอดชีวิต/จำคุกตั้งแต่ 15-20 ปี), ฐานทำร้ายร่างกาย (โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี), ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มาตรา 157 เป็นต้น

สุดท้าย...รัฐบาลที่ประหัตประหารประชาชนผู้ชุมนุมที่ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาล ไม่เคารพบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ไม่รับอำนาจศาล-องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ถึงขนาดทำตัวเป็นแนวร่วมสนับสนุนกลุ่มคนที่ประกาศแบ่งแยกประเทศ เตรียมการใช้อาวุธ ใช้ปืน เข่นฆ่าและทำร้ายประชาชนในชาติ ทำลายศาลยุติธรรมและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
รัฐบาลทรราชเท่านั้นที่กระทำการเยี่ยงนี้!
และรัฐบาลทรราช คือ ภัยคุกคามความมั่นคงของประเทศชาติอย่างแท้จริง!
ประกาศให้ทั่วโลกทราบว่าทักษิญและพวกได้มีพฤติกรรมเป็น อาชญากรโลก
http://www.naewna.com/politic/columnist/11203

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช