ประวัติ สมเกียรติ กาญจนชาติ
                  ชื่อ          นาย สมเกียรติ กาญจนชาติ    

ที่อยู่     448/98 อาคารทรัพย์แก้วทาวเวอร์
                ถนน ประชาอุทิศ  ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร                                        
                โทร. 085-1099813,084-6514822
                Email : ssomkiert@gmail.com
              ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://picasaweb.google.co.th/ssomkiert  
                                        www.facebook.com/thaihistory
ประวัติส่วนตัว
                วันเกิด  22 กันยายน 2505, อายุ 49 ปี
                ส่วนสูง  180 ซม.   น้ำหนัก  72 กก.
                ศาสนา   พุทธ
               
ประวัติการศึกษา
                มัธยมศึกษาตอนปลาย         จาก  โรงเรียน เทพศิรินทร์
                รับราชการทหาร  โรงเรียนการบินกำแพงแสน .นครปฐม 1 ปี เมื่อ .. 2526
                ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง     วิทยาลัยครู จันทรเกษม ปี 2529
            ประกาศนียบัตรการอบรมด้าน GIS

ตำแหน่งงานที่สนใจ
                งานในลักษณะด้านการให้คำปรึกษาและตรวจสอบ ในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนการทำโครงการซึ่งต้องใช้ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ในการคิดโครงการ และวางระบบงานให้กับหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  และหน่วยงานด้านความมั่นคงของ
3 เหล่าทัพทั้งนี้รวมถึงการใช้องค์ความรู้ หลักจริยธรรมในพระศาสนา ความสามารถ ในการประสานงานกับผู้บริหารในหน่วยงานต่างๆและรับผิดชอบให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยตามเป้าหมาย โดยไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้กับองค์กรและผู้บริหาร เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืน
ประสบการณ์การทำงาน
2529 – 2530 เริ่มงานกับบริษัท เคี่ยนหงวนวิสาหกิจ จำกัด ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์ รับผิดชอบงานด้านการเขียนโปรมแกรม ORDER PROCESSING
2530 – 2531  บริษัท เอ็มซีไอ จำกัด เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจด้านการขายระบบการ                                                                          ติดต่อสื่อสาร ในตำแหน่ง Technical Support รับผิดชอบให้คำปรึกษาแก่                                                            ฝ่ายขายในด้านเทคนิค รวมถึงการติดตั้งระบบให้กับลูกค้า
2531 – 2532  บริษัท NCN จำกัด ทำธุรกิจจำหน่ายระบบไมโครคอมพิวเตอร์ รับติดตั้ง                                               ระบบ LAN ในตำแหน่ง Technical Sale
2532 – 2534  บริษัท System Organization จำกัด ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย รับผิดชอบการขายผลิตภัณฑ์ด้าน คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ยี่ห้อ                                                                CALCOMP
2534 – 2537  บริษัท ล็อกเลย์ จำกัด (มหาชน)   ตำแหน่ง Technical Sale 
ทั้งนี้เนื่องจากในขณะนั้นข้าพเจ้าได้ติดต่อกับ การปิโตรเลียมแห่งประเทศ                                                         ไทย และได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของแต่ละหน่วยงาน                                                     ข้าพเจ้าจึงได้เขียนโครงการขึ้นเป็นโครงการระบบคอมพิวเตอร์                                                                         เน็ทเวอร์ค ชื่อ ระบบ Engineering Document Information (EDI)                                                                               หลังจากได้มีการประชุมนำเสนอโครงการให้กับหน่วยงานฝ่ายวิศวกรรม                                                             ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพื่อความเหมาะสมจึงได้ย้ายมาร่วมงานกับ                                               บริษัท ล็อกเลย์ จำกัด (มหาชน)
2537                       เป็นเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาให้กับสภาความมั่นคงแห่งชาติ ด้านการวาง ระบบสารสนเทศในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
2538 – 2545         ทำธุรกิจส่วนตัว
2546 - 2549          MappointAsia Company Limited. ตำแหน่ง Project Manager แผนก Military ดูแลให้คำแนะนำ ด้านการนำเสนอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                           Hardware & Software Systems โดยทำเป็น System Intregration อุปกรณ์
ที่มีอยู่เดิมเข้ากับอุปกรณ์ใหม่ เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้าน                                                                 ความมั่นคงและปลอดภัยของชาติ
2552-2553     ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ พิจารณา ติดตาม ตรวจสอบ
ส่งเสริมกิจการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒธรรมและกฎหมาย วุฒิสภา
2553-ปัจจุบัน ก่อตั้ง พิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่อง NGO เป็นองค์กรเพื่อสังคม โดย
นำวัตถุมงคล พระเครื่องที่เป็นโบราณวัตถุที่สะสมออกหาทุนในการทำโครงการ 
 เพื่อช่วยเหลือสังคมและศาสนา  ร่วมกับหนังสือพิมพ์เบาะแสและมหาวิทยาลัย
ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา  ในโครงการเสวนาวิชาการเพื่อปฎิรูปประเทศไทย
       ผลงานด้านโครงการ
1. โครงการระบบคอมพิวเตอร์ EDI ให้กับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โครงการนี้ข้าพเจ้าเป็นผู้ริเริ่มเขียนโครงการและเป็นผู้ขาย มูลค่า 30 ล้านบาท
2.  โครงการระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผู้ขาย มูลค่า 5 ล้านบาท
3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรผู้ปฎิบัติงาน   ด้านการวางแผนพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ โดยเป็นผู้รับผิดชอบโครงการของบริษัทและประสานความร่วมมือ ระหว่าง    3 หน่วยงาน คือ สภาความมั่นคงแห่งชาติ, กองทัพภาคที่ 3 และสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (เป็นโครงการช่วยเหลือทางราชการ)
4. โครงการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านการวางระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บข้อมูลด้านสถิติต่างๆทางการแพทย์ และข้อมูลโรคติดต่อต่างๆ
5. โครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง พื้นที่ข้างเคียงดอยตุง โดยประสานความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ สภาความมั่นคงแห่งชาติ, กองทัพภาคที่ 3 และ    สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งสอดคล้องกับแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2535 ซึ่งได้กำหนดนโยบายให้ประสานความช่วยเหลือสนับสนุนจากภาคเอกชน
(โดยโครงการที่ทำนี้ ข้าพเจ้ามีความคิดเห็นว่า สามารถที่จะสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับองค์กร และผู้บริหาร เพราะหน่วยงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่ออกนโยบายต่างๆแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานตามนโยบายและแผนแม่บท
6. ได้เข้าไปช่วยงานในคณะทำงานโครงการทำความจริงให้ปรากฏของท่าน พล... อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ฝ่ายบริหาร) โดยเป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน และให้ข้อมูลด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ในแบบบูรณาการ (ในนามบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท)
7.ได้เสนอโครงการให้กระทรวงกลาโหม เพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยีด้านความมั่นคงของประเทศ

โครงการที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ปัจจุบัน

                    1.  โครงการระบบปฎิบัติการเตือนภัยและตรวจจับสัญญาณด้านความมั่นคงแห่งชาติ                               (National Security System Project)
                  2.  โครงการระบบปฎิบัติการพิทักษ์โลก (Save the World System Project )
                  3.  โครงการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Intelligent GIS)
                  4.  โครงการพิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่อง  เพื่อหาทุนในการช่วยเหลือสังคมและศาสนา
                       โดยร่วมกับหนังสือพิมพ์เบาะแส ในการตรวจสอบการทุจริตและผู้มีอิทธิพล
                       ช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
                   5. โครงการ แกลลอรี่สอนศิลปะและหลักธรรมชาวพุทธ
                   6. โครงการตั้ง มูลนิธิสงเคราะห์โลกหลักธรรมหลวงตามหาบัว

บุคคลอ้างอิง
1.พระพรหมสุธี  โทร 081-9124487
2.    พล.. ภราดร พัฒนถาบุต
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ โทร.081 8267575
3.    พล...ชาตรี สุนทรศร
หัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ (สป10)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
                      โทร.081-8045626                                    ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช