ข่าวน่าตกใจ

ที่น่าตกใจยิ่งไปกว่านี้คือวัดที่แม่ชีทศพรใช้เป็นสำนักสแกนกรรม เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เป็นกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าคณะภาค ๑ นามเดิม สมศักดิ์ นามสกุล ชูมาลัยวงศ์ ฉายา อุปสโม วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.ธ.๙ ปริญญาโท M.A. (สาขาประวัติศาสตร์อินเดียโบราณ และประวัติโบราณเอเซียใต้) ปริญญาเอก Ph.D. (มหาวิทยาลัยมคธ รัฐพิหาร อินเดีย) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : - กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) - เจ้าคณะภาค ๑ - เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร - หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ ๑ - กรรมการ พศป. - กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ - รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม งานประพันธ์ - ปริวรรตคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาฏีกา - ปริวรรต-แปล "ปทานุกรมพระไตรปิฎกฉบับบาลี-ไทย" - แปล "ร้อยพันธรรมคีตา ของ มิลาเรปะ" เล่ม ๑-๓ - แปล "พระคัมภีร์กัจจายนมูล" ฯลฯ เกียรติคุณ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับรางวัลเสมาธรรมจักรทองคำ ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับรางวัลสิทธิธาดาทองคำ จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๘ สมณศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระศรีสุทธิพงศ์ พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชปริยัติโมลี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพปริยัติโมลี ศรีปาพจนานุสิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมโมลี ศรีปริยัตโยดม วิกรมธรรมธารี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัณยบัฏที่ พระพรหมโมลี ศรีสังฆโสภณ วิมลสีลาจารนิวิฐ พิพิธคัมภีร์ปริวรรตธารี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม นอกจากนี้แล้ว ยังมีพระราชาคณะและผู้ช่วยเจ้าอาวาส ดังนี้ ๑. พระราชาคณะ เจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ (ชั้นรองสมเด็จฯ) จำนวน ๑ รูป คือ พระพรหมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม) ป.ธ.๙, Ph.D. กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะภาค ๑, เจ้าอาวาส ๒. พระราชาคณะชั้นราช มีจำนวน ๒ รูป คือ พระราชวิสุทธิโกศล (สัมฤทธิ์ พฺรหฺมเสวี) ป.ธ.๔ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๓. พระราชปัญญารังษี (วีระเวส สุวีโร) ป.ธ.๗, พธ.บ., อ.ม. ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๔. พระศรีสุธรรมมุนี (บุญเทียม ญาณินฺโท) ป.ธ.๘, พธ.บ., พธ.ม., ป.วค. ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๕. พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ (ไพบูลย์ กตปุญฺโญ) ป.ธ.๗. ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๖. พระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษ (ผจล.ชพ.) มีจำนวน ๑ รูป คือ พระครูสิริพัฒนสุนทร (สุรัช ปภสฺสโร) ป.ธ.๕ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ๗. พระมหาตัน ตนฺติปาโล ป.ธ.๔, M.A. ผู้ช่วยเจ้าอาวาส (ปัจจุบัน ปฏิบัติศาสนกิจต่างจังหวัด) ความเห็น จขบ. เจ้าอาวาสดำรงสมณะศักดิ์เป็นพระราชาคณะ เป็นพระพรหมโมลี(ชั้นรองสมเด็จ) มีความรู้บาลีระดับเปรียญเก้าประโยค(สูงสุด)และเป็นกรรมการเถระสมาคม มั่นใจได้ว่ามีความรู้ มีหน้าที่ทั้งปกครองดูแลวัด และปกครองคณะสงฆ์ทั่วประเทศ กลับปล่อยปละละเลยให้วัดตัวเองมีแม่ชีมาเปิดสำนักสแกนกรรมกันอย่างเอิกเกริก ผิดหลักพระพุทธศาสนาอย่างนี้ ผมไม่เข้าใจวิธีคิดของท่านจริงๆ หากทำอย่างนี้ ท่านจะปกครอง คณะสงฆ์ให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้อย่างไร ? บอกตรงๆไม่อยากคิดไปเองว่า ท่านมัวสนใจแต่ลาภยศ ทรัพย์สินเงินทอง จน ละเลยหน้าที่ ของภิกษุเถระ http://www.phichaiyat.com/history2.html และ website ของวัดก็สามารถ link ไป ที่web ของแม่ชีทศพรได้ http://www.thossaporn.com/ Ref:http://www.oknation.net/blog/print.php?id=707767 แก้ไขเมื่อ 01 พ.ค. 54 11:42:50 จากคุณ : The Rounder เขียนเมื่อ : วันแรงงาน 54 11:42:11 ถูกใจ : mootomoosun ความคิดเห็นที่ 3 วธ.ตื่น! สั่งเร่งสอบคลิปแม่ชีแก้กรรม แม่ชีทศพร (27 เม.ย.) นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่คลิปแม่ชีแก้กรรม ทั้งภาพ และนำเสนอข่าวถึงพฤติกรรมไม่เหมาะสมของแม่ชีแก้กรรม ชื่อดังคนหนึ่ง ที่แนะให้หญิงสาวรายหนึ่งแก้กรรมด้วยการนอนกับชายหนุ่ม ว่า ได้รับทราบข่าวกรณีดังกล่าวแล้ว รวมทั้งได้เห็นคลิปภาพซึ่งดูแล้วไม่เหมาะสม โดยขณะนี้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงให้ชัดเจน หากพบว่า เป็นความจริงถือว่าไม่เหมาะสม คงจะต้องมีการดำเนินการอย่างใด อย่างหนึ่งต่อไป.-สำนักข่าวไทย แม่ชีทศพร" ปิดเว็บไซต์แก้กรรม "แม่ชีทศพร"ปิดเว็บไซต์แก้กรรม ร้อง พศ. สอบมีอีกรายคำสอนผิดเพี้ยน สั่งจัดระเบียบทั่วปท. เมื่อวันที่ 29 เมษายน นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวถึงความคืบหน้าหลังพระพรหมโมลี เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) และเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ขอให้แม่ชีทศพร เทวาพิทักษ์ หรือแม่ชีใหญ่ ปรับวิธีการสอนแก้กรรมที่ไม่เหมาะสม คำสอนขัดหลักพระพุทธศาสนา ว่าได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังเจ้าอาวาสทั่วประเทศจัดระเบียบแม่ชีภายใต้การดูแลและให้ระมัดระวังคำสอนมากขึ้น นายนพรัตน์กล่าวว่า จากข้อมูลเมื่อปี 2553 พบว่าวัดกว่า 3 หมื่นแห่ง มีแม่ชี ประมาณ 20,000 คน แต่เชื่อว่าแม่ชีน่าจะมีมากกว่านี้ เพราะแม่ชีอีกจำนวนมากบวชแล้วกลับไปอยู่บ้านไม่ได้ขึ้นทะเบียน ประกอบกับยังไม่มีกฎหมายมารองรับสถานภาพ แม่ชีจึงเปรียบเสมือนเด็กวัดอยู่ภายใต้การดูแลเจ้าอาวาส ต้องรอจนกว่าร่าง พ.ร.บ.อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ...จะประกาศใช้จึงมีกฎหมายรองรับแม่ชี ผู้อำนวยการ พศ.กล่าวต่อว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) จังหวัดภาคอีสาน รายงานว่า มีประชาชนร้องเรียนให้ตรวจสอบแม่ชี 1 ราย ที่คำสอนผิดเพี้ยนและไม่เหมาะสม จึงสั่งให้ พศจ. ตรวจสอบโดยรายละเอียดของแม่ชีรายดังกล่าวต้องรอให้ตรวจสอบก่อน สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการ มส. กล่าวว่า ความคิดของคนเราแตกต่างกันคิดดีก็มี คิดไม่ดีก็มี แต่ถ้าคนที่คิดดี เขาจะไม่พูดเช่นนี้ เหมือนพระอรหันต์ แม้ท่านทราบว่าเป็นพระอรหันต์ แต่ไม่เคยพูดว่าเป็นพระอรหันต์ สิ่งที่แม่ชีพูดให้คนตัดสินเอง อาตมาหวังว่า พศ.จะกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าว น.ส.ลัดดา ตั้งสุภาชัย ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กล่าวว่า วธ.ส่งหนังสือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ช่วยตรวจสอบคลิปแม่ชีทศพร จากการตรวจสอบเว็บไซต์ www.thossaporn.com ขณะนี้ไม่มีการเผยแพร่คลิปคำสอนต่างๆ และพบว่าแม่ชีทศพรได้ปิดเว็บไซต์ไปแล้ว จากการตรวจสอบเว็บไซต์ก่อนปิดพบว่ามีการโพสต์ข้อความชี้แจงว่า รูปแบบการบรรยายธรรมที่นำมาเผยแผ่นั้น วัตถุประสงค์เพื่อให้คนที่เข้ามาฟังได้รับรู้เรื่องของกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดความละอายในการทำบาป และส่งเสริมให้เกิดการทำดีต่อพ่อ-แม่บุพการี การให้เกียรติกันของสามี-ภรรยา ไปจนถึงการไม่ลักทรัพย์ในเวลาทำงาน และอื่นๆ ที่มีอีกมาก ตามจำนวนวิดีโอที่ได้ลงไปนั้น เพื่อหวังจะให้เกิดการทำดีขึ้นต่อกัน ไม่ทำผิดซ้ำอีก หรือมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปมากขึ้น มิได้มุ่งหวังให้เกิด การทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีก จึงอยากขอใช้พื้นที่นี้ อยากให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟัง และเขียนข้อความว่า กรรมแก้ไม่ได้ แต่เราเลือกที่จะไม่ทำกรรมนั้นอีกได้ ลงชื่อ admin@thossaporn.com ขอขอบคุณเนื้อหาข่าว คุณภาพดี โดย: หนังสือพิมพ์มติชน จากคุณ : The Rounder เขียนเมื่อ : วันแรงงาน 54 11:45:56 ถูกใจ : mootomoosun อ่านต่อที่ http://www.pantip.com/cafe/wahkor/topic/X10508150/X10508150.html สมเกียรติ เบาะแส

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช