สมเด็จพระนเรศวร ประวัติศาสตร์ไทยไม่ควรลืมและเปิดเผยความจริง


ประวัติศาสตร์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ.วัดวรเชษฐ์ (นอกเกาะ) พระนครศรีอยุธยา (๔๑๙ ปีที่ถูกปกปิดความจริง)

โดยสมเกียรติ เบาะแสเมื่อ 2 มกราคม 2011 เวลา 11:36 น.
 ประวัติและความสำคัญ   พระราชพงศาวดารกล่าวว่า  สมเด็จพระเอกาทศรถทรงโปรดให้สร้างวัดขึ้นเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระเชษฐาของพระองค์โดยกล่าวชื่อวัดไว้ในพระราชพงศาวดารว่า ?วัดวรเชษฐ์? บ้าง ?วัดวรเชษฐาราม? บ้าง แต่มีวัดร้างในเขตพระนครศรีอยุธยาที่เรียกชื่อทำนองเดียวกันจำนวน  ๒  แห่ง  แห่งแรกตั้งอยู่ในกำแพงเมืองซึ่งในแผนที่พระนครศรีอยุธยาของพระยาโบราณราชธานินทร์  พ.ศ. ๒๔๖๙  ระบุชื่อว่า  ?วัดวรเชษฐาราม?   ยังเป็นชื่อเรียกในปัจจุบัน  แห่งที่สองตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองทิศตะวันตกซึ่งในแผนที่พระนครศรีอยุธยาของ ดร. สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา  พ.ศ. ๒๕๑๐  ระบุชื่อว่า ?วัดประเชด?  แต่หลักฐานในคำให้การชาวกรุงเก่า  ระบุว่า  กองทัพของพม่าทัพหนึ่งที่ยกเข้ามา  ล้อมกรุงศรีอยุธยาเมื่อ  พ.ศ.  ๒๓๑๐  ตั้งอยู่ที่  ?วัดวรเชษฐ์?  ดังนั้น ต่อไปนี้จะใช้คำว่า ?วัดวรเชษฐาราม?  เมื่อกล่าวถึงวัดที่ตั้งอยู่ในเมือง  และใช้คำว่า  ?วัดวรเชษฐ์?  เมื่อกล่าวถึงวัดที่ตั้งอยู่นอกเมือง   พระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ  (เจิม)  และฉบับพระราชหัตถเลขา  กล่าวเนื้อความตรงกัน  เมื่อสมเด็จพระเอกาทศรถทรงราชาภิเษก  ขึ้นครองราชสมบัติกรุงศรีอยุธยา  เมื่อ พ.ศ. ๒๑๔๘   ?ทรงสร้างวัดวรเชษฐารามวิหารอันรจนา  พระพุทธปฏิมามหาเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  สำเร็จกุฎีสถานปราการสมด้วยอรัญวาสี  แล้วก็สร้างพระไตรปิฏกธรรมจบบริบูรณ์ทั้งพระบาลีและอรรถกถาฎีกาคันถีวิวรณ์ทั้งปวง  จึงแต่งหอพระสัทธรรมเสร็จก็นิมนต์พระสงฆ์อรัญวาสีผู้ทรงศีลาธิคุณอันวิเศษมาอยู่ครองพระวรเชษฐารามนั้นแล้ว  ก็แต่งขุนหมื่นข้าหลวงไว้สำหรับอารามนั้น แล้วจำหน่ายพระราชทรัพย์ไว้ให้แต่งจตุปัจจัยไทยทานถวายแก่พระสงฆ์เป็นนิจกาล  แล้วให้แต่งฉทานศาลา  แล้วประทานพระราชทรัพย์  ให้แต่งโภชนาหารจังหันถวายแก่ภิกษุสงฆ์เป็นนิตยภัตรมิได้ขาด?  การก่อสร้างตามนัยแห่งพงศาวดารดังกล่าวมาเป็นการก่อสร้างก่อนที่จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ส่วนคำให้การชาวกรุงเก่ากล่าวว่า  เมื่อสมเด็จพระเอกาทศรถได้ครองราชสมบัติแล้ว  จึงให้ทำพระเมรุถวายพระเพลิงพระเชษฐาธิราช  แล้วทรงสร้างวัดอุทิศพระราชกุศลถวายพระเชษฐาธิราชวัดหนึ่ง  พระราชทานนามว่า  วัดวรเชษฐ์    และคำให้การขุนหลวงหาวัดให้ข้อมูลที่แตกต่างออกไปว่าสมเด็จพระเอกาทศรถ  สร้างวัดไว้ที่ถวายพระเพลิงพระนเรศวรแล้วจึงสมมุตินามเรียกว่า  วัดสบสวรรค์  พระองค์จึงสร้างวัดไว้ที่สวนฉลองพระองค์พระเชษฐาที่มาข้อมูลจาก http://www.siamsouth.com/smf/index.php?topic=444.0
แต่ได้เกิดขบาบการที่ปกปิดความจริงเนื่องจากหวังในผลประโยชน์ ปัญหาที่เคยทำในสิ้นกรุงศรีอยุธยามาในอดีต และมีขบวนการนี้ในปัจจุบันดังจะสรุปเป็นเอกสารที่ท่านสามารถศึกษา โดยใช้วิจารณาญาณ ข้อมูลที่ http://picasaweb.google.co.th/ssomkiert 
http://picasaweb.google.com/poppop958/jNMWhB# 
พระปรางค์ที่บรรจุพระบรมศพ สมเด็จพระ นเรศวร วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๑๓๕ วันยุทธหัตถี คนไทยคงไม่ลืม (เราไม่ต้องหนุ่งผ้าแบบพม่า) ข่าวความผิดเจ้าคณะอำเภอที่ http://news.thaieasyjob.com/crime/show_news-23743-4.html http://thairecent.com/Politic/2009/460766/ 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ที่ http://picasaweb.google.com/ssomkiert/zqEUQH# 
พระกริ่งปวเรศ แบบเดียวที่ได้มอบให้ท่านเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้อมูล พระกริ่งปวเรศ ที่ http://dr-natachai.blogspot.com/
สรุป เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกิดขึ้นที่วัดวรเชษฐ์ ปัจุบันนี้ได้รับกรรมไปหลายท่านเช่น ๑.เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ข้าพเจ้าได้มอบพระกริ่งปวเรศ รุ่นแรก วัดบวร ไว้เพื่อหาทุนในการทำโครงการของข้าพเจ้า ได้รับแจ้งจากท่านก่อนมรณะภาพว่า หาไม่เจอไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหน ๒.ทราบว่ามารดาของท่านเจ้าคณะอำเภอได้เสียชีวิตแล้ว มีท่านผู้ทรงปัญญากล่าวว่า การที่บุคคลหนึ่งมุ่งรายค่อผู้มีศีลมีธรรม บุคคลในครอบครั้วพ่อแม่พี่น้องลูกหลานต้องพลอยรับกรรมไปด้วย ๓.รองเจ้าอาวาสของท่านกำลังนอนรักษาตัวอยู่ที่ห้องICU
ข่าวล่าสุด เมื่อเวลา 21.00น. วันที่ 26 ธ.ค. นายอำนาจ บัวศิริ ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า เมื่อเวลาประมาณ 19.00น. วันที่ 26 ธ.ค. นางจุฬารัตน์ บุณยากร อดีตผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา ได้เสียชีวิตลงแล้วด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ หลังต้องเข้ารับการรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ตั้งแต่ช่วงเดือนต.ค. ที่ผ่านมา และต้องเข้าๆออกๆโรงพยาบาลอยู่ตลอดเวลา เพื่อทำการรักษา ประกอบกับช่วงหลังเกิดโรคแทรกซ้อน ส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันและเสียชีวิตในที่สุด
 ทั้งนี้จะมีพิธีพระราชทานน้ำอาบศพในวันที่ 27 ธ.ค. เวลา 17.00น. ที่วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ วันที่ 27-30 ธ.ค. เวลา 19.00น. ที่วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
  สำหรับนางจุฬารัตน์ บุณยากร เพิ่งเกษียณอายุราชการจากตำแหน่งผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ เมื่อวันที่ 30 ก.ย.ที่ผ่านมา หลังจากที่เป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับตำแหน่งผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ และอยู่ในตำแหน่งตั้งแต่พ.ศ.2550 จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ ข้อมูลจาก นสพ.คมชัดลึก
ล่าสุด สมเด็จพระมหาธีรจารย์ วัดชนะสงคราม ข้าพเจ้าได้เคยถวาย พระกริ่งปวเรศ ทองคำให้ท่าน ๑ องค์ 
มรณะภาพ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ข้อมูลที่  http://www.thairath.co.th/content/edu/155198 
ดังนั้นในเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ประชาชนชาวไทยทุกท่านควรศึกษาข้อมูลและลองไปเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ที่ วัดวรเชษฐ์ นอกเกาะ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อพิสูจน์ความจริงว่า ตอนนี้ดวงพระวิญาณ สมเด็จพระนเรศวร ท่านมีพลังที่เข้มแข็งขึ้นจริงหรือไม่ ท่านได้ทรงทำการยุทธหัตถี เพื่อปกป้องพระศาสนา และ ประชาชนในชาติ แต่ชาวไทยในปัจจุบันกลับลืมพระองค์ และหลายหน่วยงานที่ข้าพเจ้าได้ส่งเรื่องไป กลับไม่ยอมทำความจริงให้ปรากฎ ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ นี้จะมีพิธีบวงสรง ที่ วัดวรเชษฐ์ ของเรียนเชิญทุกท่านไปหาความจริงด้วนตนเอง และท่านสามารถสอบถามเรื่องราวได้จาก ท่านหลวงพ่อสิงห์ทน ที่ยอมเสียงสละในการเปิดเผยความจริงและถือ ธรรมะเป็นใหญ่ โดยท่านได้รับมอบหมายจากท่านเจ้าคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดชนะสงครามให้มาหาความจริงในเรื่องสำคัญของชาติไทย ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่มหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์และชาวไทยทั่งประเทศ ต้องยึดถือธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่ รักษาธรรมวินัย เพื่อความความกตัญญู คือ ความรู้คุณ หมายถึงความเป็นผู้มีใจกระจ่าง มีสติ มีปัญญาบริบูรณ์ ต่อบูรพระกษัตริย์แผ่นดินไทย                     เขียนโดย สมเกียรติ กาญจนชาติ ๒ มกราคม ๒๕๕๔( ปีที่ธรรมเป็นใหญ่)
วัดวรเชษฐ์ นอกเกาะ จ.พระนครศรีอยุธยา สถานที่บรรจุพระบรมศพ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ควรไปท่องเที่ยวเชิญประวัติศาสตร์ http://picasaweb.google.co.th/ssomkiert ข้อมูลประวัติศาสตร์ที่ http://www.facebook.com/profile.php?id=100001722216022#!/event.php?eid=192121917481160 
ข่าว วัดวรเชษฐ์ นอกเกาะ จ.พระนครศรีอยุธยา กำลังมีเหตุการณ์วุ่นวายขณะนี้ โดยมีการขับไล่พระในวัดด้วยกัน ขอให้ท่านไปศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ จะทราบข้อเท็จจริงด้วยตนเองครับ
ภาพงานบวงสรวง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ข้อมูลจากผู้ศรัทธา
เรียนคุณสมเกียรติ์
นิวต้องขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญกับคุณสมเกียรติ์ในประเด็นเรื่องสมเด็จพระนเรศวร นิวพยายามส่งข้อความทางเฟสบุ๊คของคุณสมเดียรติ ปรากฎว่าเกิดเหตุขัดข้องที่คอมของนิว นิวขออภัยและขออนุญาติส่งให้ทางอีเมล์ของคุณสมเกียรติ์ซึ่งนิวได้มาจากเฟสบุ๊คของคุณสมเกียรติ์นะคะ นิวได้ฝันถึงสมเด็จพระนรเศวรเมื่อคืนวันที่ 28 ธ.ค. 2553 ท่านบอกนิวในบางเรื่องและให้นิวไปที่ "วัดพระนเรศวร" และในฝันก็บอกว่าต้องเป็นวัดที่มีเจดีย์นี้อยู่เท่านั้น ซึ่งในฝันนิวก็ไม่ทราบว่าวัดพระนเรศวรคือที่ไหนเพราะไม่เคยมีในการเรียนมาก่อน พอตื่นขึ้นมานิวได้พยายามหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตปรากฎว่าเจดีย์ที่นิวเห็นในฝันคือเจดีย์ที่บรรจุอัฐฐิของพระมหาเถรคันฉ่อง และเจดีย์ที่บรรจุอัฐฐิสมเด็จพระนเรศวร และในฝันท่านบอกนิวว่า...ช่วยจิตวิญญาณเหล่าทหารในที่นี้ที และท่านบอกให้นิวลองเข้าไปหาพวกจิตวิญญาณเหล่านั้นดู พระองค์ท่านบอกว่าพวกเขาไม่ทำอะไรเธอหลอก! ซึ่งในฝันจิตวิญญาณของหล่าทหารเป็นจำนวนมากกำลังรอบุญบารมีเป็นอย่างมากเพื่อปลดปล่อยพวกเขาไปสู่ภพภูมิที่ดี ซึ่งในฝันจิตวิญญาณเหล่านั้นไม่ได้มาทำร้ายอะไรนิวนะคะ เหมือนเขาต้องการบอกให้มีใครมาอุทิศบุญให้พวกเขา นิวขออนุญาตแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมค่ะว่าการบวงสรวงฯ ควรมีการทำบุญ ปฏิบัติภาว (ซึ่งถือว่าเป็นบุญใหญ่) อุทิศบุญกุศลให้กับเหล่าทหารกล้าของสมเด็จพระนเรศวรด้วยน่าจะเป็นการดีนะคะ เพราะพวกเขาก็ได้ต่อสู้เพื่อประเทศชาติและพวกเราด้วยเหมือนกัน แต่ในฝันพระองค์ท่านดูมีพลังมากคะ มีแต่เหล่าทหารที่ยังมีพลังน้อยและเหมือนพวกเขาต้องการบุญเพิ่มด้วยคะ / ขอบพระคุณคะ
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากข้าพเจ้า นาย สมเกียรติ กาญจนชาติ เนื่องด้วยการทำงานด้าน NGO นี้ต้องใช้ทุนในการดำเนินการโครงการต่างๆอีกมาก ท่านใดเห็นว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าทำนี้เป็นประโยชน์แก่สังคม ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการบริจาคได้โดยเข้าศึกษาข้อมูลที่ http://picasaweb.google.co.th/ssomkiert  โทร 084-6514822
ข้อมูลสำคัญที่ http://www.facebook.com/note.php?note_id=182735668426186  
ข้อมูลสำคัญที่ https://picasaweb.google.com/ssomkiert/zqEUQH

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล