ดร.พระมหาบางจับมือ 6 ภาคีรณรงค์งดเหล้าในงานบุญ"บุญปลอดเหล้า"

ดร.พระมหาบางจับมือ 6 ภาคีรณรงค์งดเหล้าในงานบุญ


ดร.พระมหาบาง เขมานนฺโท
เจ้าคณะอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
7 เครือข่ายสงฆ์-ฆราวาส ออกประกาศ สังฆมติงานบุญปลอดเหล้า


นายเวียงชัย แก้วพินิจ นายอำเภอหนองหาน, นาย ณัฐสิทธิ์ วงศ์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี, พระมหาบาง เขมานันโท เจ้าคณะอำเภอหนองหาน, พระดุษฎี เมธังกุโร เครือข่ายพุทธชยันตีสังฆะเพื่อสังคม, พระปลัดสมบูรณ์ สุมังคโล ประธานกลุ่มเสขิยธรรม, แม่ชีชูใจ ปทุมนันท์ เครือข่ายแม่ชีไทย และนายประญัติ เกรัมย์ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมประกาศสังฆมติรณรงค์งานบุญปลอดเหล้า งานบ้านปลอดอบายมุข ณ ศาลาปัญญานุสรณ์ วัดสันติวนาราม ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี เมื่อเร็วๆ นี้


พระมหาบางกล่าวว่า ด้วยตระหนักถึงปัญหาที่ส่งผล กระทบมายังเครือข่ายพระสงฆ์โดยตรง หากปล่อยให้สถานการณ์การดื่มเหล้าเบียร์และอบายมุขต่างๆ ยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไป ย่อมเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของประเทศโดยภาพรวม เครือข่ายจึงขอประกาศสังฆมติให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป รวมถึงคณะสงฆ์ได้แสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมในการรณรงค์งานบุญปลอดเหล้า งานบ้านปลอดอบายมุข โดยร่วมดำเนินการดังนี้

1.ให้ทุกเครือข่าย ปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด ในเรื่องการรักษาศีล 5 และไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข

2.ให้ทุกเครือข่ายร่วมรณรงค์งดการให้และการรับ มอบและแจก และประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญประเพณีเนื่องด้วยศาสนาทุกชนิด ตลอดจนงานเลี้ยงต่างๆ ที่มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม


3.ให้ทุกเครือข่ายร่วมรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบสถานที่ห้ามดื่มและจำหน่ายเหล้าเบียร์ตามกฎหมาย เช่น ศาสนสถาน สถานศึกษา สถานที่ราชการ หรืออื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และ

4.ให้ทุกเครือข่ายงดรับการสนับสนุนทุกอย่างจากผลกำไรที่ได้มาจากการประกอบธุรกิจเหล้าเบียร์

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและปัญญาที่เหมาะสมแก่การเป็นพระพุทธศาสนิกชน และทรัพยากรบุคคลที่มีคุณธรรมและคุณภาพของประเทศชาติสืบไป
 

ข่าว : ข่าวสด21 มีนาคม 2556

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช