ธรรม สมเด็จพระสังฆราช อภิจิตพิชิต วิกฤติการณ์


การสร้างอภิจิต พิชิต วิกฤติการณ์
ข้าพเจ้า สมเกียรติ กาญจนชาติขอพระบารมี สมเด็จพระสังฆราช และบุญบารมีธรรมมะที่ข้าพเจ้ามีแล้ว ให้แก่ชาวไทยธรรมมิตรทุกท่าน ด้วยอำนาจบุญบารมีและธรรมะของ องค์ สมเด็จพระสังฆราช นี้ของให้ประเทศไทย และ ประชาชน มีความสุขความเจริญ โดย ถือธรรมเป็นใหญ่ ( ครองแผ่นดินโดยธรรม) ข้าพเจ้ายินดีอย่างยิ่งและขอน้อมรับบุญบารมี ธรรมะของทุกท่านด้วยความเคารพ ด้วยอำนาจบุญบารมีและธรรมะร่วมกันนี้...(ขอให้ท่านอธิฐานตามที่จิตท่านต้องการ...)
การฝึกอภิจิต ข้อมูลที่ http://ufokaokala.com/index.php?topic=618.0


พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร

 พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมมหาสังฆปริณายก บทธรรมย่อนี้ขอให้ท่านได้อ่านและศึกษา สามารถช่วยบรรเทาภัยพิบัติจากธรรมชาติได้ พระพุทธเจ้าเป็นพระบิดา ผู้ให้กำเนิดชีวิตในทางจิตใจของตน อริยสัจ แปลว่า สัจจะของผู้ประเสริฐ หรือผู้เจริญ สัจจะที่ผู้ประเสริฐพึงรู้ สัจจะที่ทำให้เป็นผู้ประเสริฐ หรือแปลรวบรัดว่าสัจจะอย่างประเสริฐ พึงทำความเข้าใจไว้ก่อนว่า มิใช่สัจจะตามชอบใจของโลก หรือขอตนเอง แต่เป็นสัจจะทางปัญญาโดยตรง  พระพุทธศาสนามิได้มองในแง่ร้ายหรือแง่ดีทั้งสองแต่อย่างเดียว แต่มองในแง่ของสัจจะ คือความจริงซึ่งต้องใช้ปัญญาและจิตใจที่บริสุทธิ์ประกอบกันพิจารณา สำหรับคฤหัสถ์นั้น คือ ทรงพรรณนาทาน พรรณนาศีล พรรณนาผลของทาน ศีล ที่เรียกว่าสวรรค์ หมายถึงความสุขสมบูรณ์ต่างๆ ที่เกิดจากทาน ศีลแม้ในชีวิตนี้ พรรณนาโทษขงกาม สิ่งที่ผูกใจให้รักใคร่ปรารถนา และอานิสงส์ คือ ผลดีของการที่พรากใจออกจากกามได้
ทุกข์ก็เพราะไม่รู้เหตุผลตามเป็นจริงว่า อะไรเป็นเหตุของทุกข์ อะไรเป็นเหตุของสุข ถ้าได้รู้แล้วก็จะแก้ได้ คือ ละเหตุที่ให้เกิดทุกข์  ทำเหตุที่ให้เกิดสุข อุปสรรคที่สำคัญอันหนึ่งก็คือใจของตนเอง เพราะคนเราตามใจตนเองมากไป จึงต้องเกิดเดือดร้อน จิตใจก็ต้องมีเวลาที่ปล่อยว่าง ร่างกายก็ต้องมีการพัก
ไตรลักษณ์ หมายถึงลักษณะที่ทั่วไปแก่สังขารทั้งปวง คือ
อนิจจะ ไม่เที่ยง คือดำรงอยู่เป็นนิตย์นิรันดร์ เพราะเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องดับในที่สุด ทุกๆสิ่งจึงมีหรือเป็นอะไรขึ้นมาแล้ว ก็กลับไม่มี เป็นสิ่งที่ดำรงอยู่ชั่วคราวเท่านั้น
ทุกขะ ทนอยู่คงที่ไม่ได้ ต้องเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอเหมือนอย่างถูกบีบคั้นให้ทรุดโทรมเก่าแก่ไปอยู่เรื่อยๆทุกๆคนผู้เป็นเจ้าของสิ่งเช่านี้ ก็ต้องทนทุกข์เดือดร้อนไม่สบายไปด้วยเช่นไม่สบายเพราะร่างกายป่วยเจ็บ
อนัตตา ไม่ใช่อัตตา คือ ไม่ใช่ตัวตน อนัตตานี้ ไม่ยึดมั่นกับตนเกินไป เพราะถ้ายึดมั่นกับตนเกินไปก็ทำให้เป็นคนเห็นแก่ตนถ่ายเดียว หรือทำให้หลงตน ลืมตน มีอคติ คือลำเอียงเข้ากับตน ทำให้ไม่รู้จักตนตามเป็นจริง เช่น คิดว่า ตนเองเป็นฝ่ายถูก ตนต้องได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ด้วยความยึดมั่นตนเองเกินไป แต่ตามที่เป็นจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ รวมทั้งร่างกายและจิตใจไม่ให้เปลี่ยนแปลงตามความต้องการไม่ได้ เช่นบังคับให้เป็นหนุ่มสาวสวยงามอยู่เสมอไม่ได้ บังคับให้ภาวะของจิตใจชุ่มชื่นว่องไวอยู่เสมอไม่ได้
สำหรับผู้ที่ได้ปฎิบัติไปได้จนถึงขั้นสูงสุด เห็นสิ่งต่างๆ รวมทั้งร่างกายและจิตใจเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตนทั้งสิ้นแล้ว ตัวตนจะไม่มี
พรหมวิหาร ๔ คือ ธรรมสำหรับเป็นที่อาศัยอยู่ของจิตที่ดี
เมตตา ความรักที่จะให้เป็นสุข
กรุณา ความสงสารจะช่วยให้พ้นทุกข์ กรุณานี้เป็นพระคุณสำคัญข้อหนึ่งของพระพุทธเจ้า เป็นพระคุณสำคัญข้อหนึ่งของพระมหากษัตริย์
มุทิตา ความพลอยยินดีในความได้ดีของผู้อื่น
อุเบกขา ความวางใจเป็นกลาง ในเวลาที่ควรวางใจดังนั้น เช่นในเวลาที่ผู้อื่นถึงความวิบัติ ก็วางใจเป็นกลาง พิจารณาในทางกรรมว่า ทุกๆคนมีกรรมเป็นของตน
กรรม ในทางพระพุทธศาสนาเป็นคำที่มีความหมายเป็นกลาง
อำนาจเป็นใหญ่ในโลก  ในบรรดาอำนาจทั้งปวงในโลก อำนาจของกรรมใหญ่ยิ่งที่สุด
กรรมดีมีอำนาจในทางดี กรรมไม่ดีมีอำนาจในทางไม่ดี เปรียบเช่นคนดีมีอำนาจ ย่อมใช่อำนาจในทางดี ก่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น คนไม่ดีมีอำนาจ ย่อมใช้อำนาจในทางไม่ดี ก่อให้เกิดความทุกข์ความร้อย ทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่น
ผู้ใดทำกรรมใดไว้ย่อมต้องได้รับผลของกรรมนั้น
ความรู้จักภาวนาพุทโธนั้นสำคัญมาก มีคุณมีประโยชน์มาก
การทำกรรมดีหรือกุศลกรรมให้มากย่อมอาจให้ผลตัดรอนอกุศลกรรมได้ อกุศลกรรมที่หนักที่แรงจำเป็นต้องมีกุศลกรรมที่หนักกว่าแรงกว่ามากๆ จึงจะสามารถตัดกันได้ทันท่วงที่
กรรมไม่ดีที่หนักที่สุดจนถึงกับห้ามมรรคผลนิพพาน คือกรรมไม่ดีที่ทำต่อพระพุทธเจ้า พระอรหันต์ และ บิดามารดา การทำลายพระพุทธศาสนาถือได้ว่าเป็นการทำร้ายพระพุทธเจ้า ผู้ใดทำผู้นั้นต้องได้รับกรรม
ก่อนจะทำกรรมใด ขอให้น้อมใจนึกถึงพระพุทธเจ้าทรงเสียสละลำบากเพียงไหนเพื่อสอนให้เชื่อกรรม การภาวนาพุทโธไม่ใช่งานหนัก ไม่ใช่งานยาก แต่มีคุณมหาศาลเกินกว่าจะมีผู้ใดบอกได้ถูก ผู้ใดทำผู้นั้นจะได้เข้าใจด้วยตนเอง จึงขอให้ทำ เพื่อหนีผลแห่งกรรมไม่ดีที่ไม่อาจรู้ได้เห็นได้


อ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.facebook.com/thaihistory?sk=photos

การศึกษาข้อมูลเหตุของกรรมที่ได้เกิดขึ้น เพื่อประโยชน์และความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์
กรรมที่ทำกับพระศาสนา http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2011/07/blog-post.html

กรรมที่ทำกับพระมหากษัตริย์ http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2011/10/blog-post_06.html


ข้าพเจ้า นาย สมเกียรติ กาญจนชาติ อดีตที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริมกิจการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมและกฎหมาย  วุฒิสภา   ได้กราบเรียน ท่านเจ้าคุณ  พระเทพสารเวที ผู้ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อดำเนิน โครงการถวาย  แด่ สมเด็จพระสังฆราช
 ในกรณีภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้น ข้อมูลโครงการประวัติศาสตร์ที่       www.facebook.com/thaihistory      

ความคิดเห็น

  1. ไม่ระบุชื่อ19 ตุลาคม 2554 08:08

    เป็นสิ่งที่เราชาวพุทธทั้งหลายควรอ่าน คิด และนำไปปฎิบัติตามคำแนะนำของท่าน แล้วท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านเป็นของจริงและอยู่ใกล้ตัวเรานี่เอง....อาหารหน้าตาดีแต่ไม่รู้ว่าอร่อยหรือไม่หากท่านไม่ลองทานด้วยตัวเอง....

    ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ครับ

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช