นายกฯเป็นประธานเปิดงาน 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช


นายกฯเป็นประธานเปิดงาน

100 ปี สมเด็จพระสังฆราช


นายกรัฐมนตรีเปิดงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556


วันนี้ (1 ต.ค. 56) เวลา 7.00 น. ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีถวายสังฆทาน พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 200 รูป พิธีเปิดนิทรรศการพระชันษา 100 ปี สดุดีพระสังฆบิดร และพิธีเปิดการประชุมเสวนาพระธรรมทูตไทย 4 ทวีป โดยมี นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายธวัช บุญเฟื่อง และนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มาร่วมงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 7 ตุลาคม 2556 ณ วัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยเปิดให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าชมนิทรรศการและกราบสักการบูชา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สุวัฑฒนมหาเถระ) ทรงเจริญพระชันษา 100 ปี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 นับเป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่เจริญพระชันษายิ่งยืนนานกว่าสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใดๆ ในอดีตที่ผ่านมา และนับว่าเป็นประมุขสงฆ์ที่มีพระชันษามากที่สุดในโลก

ระหว่างเวลา 09.00 – 20.00 น. นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานได้ประกอบพิธีถวายสังฆทานในพระอุโบสถก่อนขึ้นกล่าวนำถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 200 รูป ณ ถนนพระเมรุ พร้อมกับประชาชน

จากนั้น  ได้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระสังฆราช โดยสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)  ผู้แทนองค์สมเด็จพระสังฆราช ประทานยาและเวชภัณฑ์แก่นายกรัฐมนตรี เพื่อมอบแก่ตำรวจตระเวนชายแดนในโครงการน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช ผ่านนายกรัฐมนตรี

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เปิดนิทรรศการ “พระชันษา 100 ปี สดุดีพระสังฆบิดร” ซึ่งได้มีการนำบันทึกส่วนพระองค์ และพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชมาจัดแสดงแบบ 4 มิติ ณ อาคารมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ตลอดจนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ณ อาคารมนุษยนาควิทยาทาน ก่อนเป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาพระธรรมทูตไทย 4 ทวีป เทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช


ข่าว : ทำเนียบรัฐบาล
01 ตุลาคม 2556
ปากหวาน !

ยิ่งลักษณ์พูดสนับสนุนงานพระธรรมทูต

ในงาน 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช


พูดน่ะง่าย แต่ทำนะสิยากส์ แค่ตั้ง "หน่วยงานสนับสนุนกิจการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ" กองเล็กๆ ไว้ที่พุทธมณฑล ก็ยังไม่มีปัญญาจะหาบุคคลากรและงบประมาณสนับสนุน ต้องให้สำนักพุทธฯ แบ่งคน-เจียดเงิน มาจัดการเอง เหมือนเด็กเล่นหม้อข้าวหม้อแกง เฮ้อ พูดแล้วก็จะหาว่าไม่สนับสนุนคนกันเอง
เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2556 เวลา 08.30 น. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีประชุมเสวนาพระธรรมทูตไทย 4 ทวีป โดยมีนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานตอนหนึ่ง ว่า การที่ประเทศไทยได้รับการยอมรับให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาของโลก องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของศาสนิกชนทั่วโลก เป็นวันที่องค์พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้และดับขันธ์ปรินิพพาน หลักคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าให้มีเมตตาธรรม ขันติธรรมต่อเพื่อนมนุษย์เพื่อให้เกิดสันติสุขแก่สังคมโลกซึ่งถือเป็นแนวทางสูงสุดของสหประชาชาติ จึงถือว่าพระพุทธศาสนามีความสำคัญในระดับสากลอย่างแท้จริง

ดังนั้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการสืบทอดหลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในฐานะของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ถือเป็นภารกิจสำคัญและมีเกียรติอย่างสูง ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นอย่างดี เป็นผู้ซึ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มีศีลาจารวัตรที่งดงามเพื่อมีความพร้อมทุกด้านในการถ่ายทอดหลักธรรม และหลักปฏิบัติให้พุทธศาสนิกชนได้รับรู้และเข้าใจในคำสอนที่ถูกต้อง สามารถน้อมนำหลักของพุทธธรรมไปปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิต รัฐบาลได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาถวายสนองภารกิจของคณะสงฆ์ในส่วนของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ พร้อมรับทราบปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพื่อสร้างความพร้อมให้กับพระธรรมทูตที่จะออกไปประกาศเผยแพร่หลักธรรมในต่างประเทศ และเชื่อมั่นว่าพระธรรมทูตทุกรูปจะสามารถปฏิบัติศาสนกิจในฐานะทูตแห่งธรรมนำหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บรรลุตามพุทธปณิธาน
ข่าว : เนชั่น
01 ตุลาคม 2556


เสร็จแล้ว !

โผสมณศักดิ์ 2556
เตรียมนำขึ้นทูลเกล้าฯในหลวง


นพรัตน์แพลมแค่ "2" รองสมเด็จ

นอกนั้นอุบเงียบ !ส่วน "สมเด็จพระพุฒาจารย์" ยังไม่พิจารณา อ้างว่า "ตามธรรมเนียม ต้องรอให้เสร็จงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จเกี่ยวไปก่อน" แต่ก่อนหน้านี้ก็มีการตั้งผิดธรรมเนียมมาแล้ว เพราะบทจะเอาเสียอย่าง ก็ไม่ต้องอ้างธรรมเนียม แต่พอมีปัญหา "แย่งกันมาก" เลยงัดธรรมเนียมออกมาเป็นยันต์กันผี


มหาเถรสมาคม พิจารณาสมณศักดิ์ ปี 56 เสร็จแล้วเตรียมนำขึ้นทูลเกล้าฯ


นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมว่า เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 100 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 ซึ่งถือเป็นวาระพิเศษ ทางพศ.ได้รายงานให้ที่ประชุมมส.รับทราบว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ พระราชทานตั้งสมณศักดิ์ พระราชาคณะชั้นสามัญ เป็นกรณีพิเศษจำนวน  2 รูป ได้แก่ พระ ดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโย ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร เป็น พระศากยวิสุทธิวงศ์ และ พระครูอนุกูลกาญจนกิจ (บุญเพิ่ม อานนฺโท) เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระสุวัฒนมงคล
 
นายนพรัตน์ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมมส.ยังได้มีการพิจารณาการตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ ประจำปี 2556 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ระดับพระครู จนถึงพระราชาคณะทุกระดับชั้น โดยในปีนี้ สมณศักดิ์สูงสุด คือ รองสมเด็จพระราชาคณะ จำนวน 2 รูป แบ่งเป็นธรรมยุต 1 รูปและมหานิกาย 1 รูป ซึ่งการที่ มส. มีการพิจารณาสมณศักดิ์เร็วขึ้น เพื่อให้การนำขึ้นทูลเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่กระชั้นชิดเหมือนทุกปีที่ผ่านมา ส่วนตำแหน่งสมเด็จพระราชาคณะที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง หลังจากสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร มรณภาพลงนั้น ยังไม่มีการพิจารณารูปใหม่ในปีนี้  เพราะตามธรรมเนียมปฏิบัติต้องรอให้เสร็จสิ้นพิธีพระราชทานเพลิงศพไปก่อน  จึงคาดว่าจะมีการพิจารณาในปีหน้า

“ขั้นตอนหลังจากนี้ พศ. จะนำรายชื่อสมณศักดิ์ทุกระดับชั้น นำขึ้นทูลเกล้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่ดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โดยพระสงฆ์ที่ได้รับการตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ จะเข้ารับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ณ พระบรมมหาราชวัง" ผอ.พศ.กล่าว


ข่าว : มติชน
1 ตุลาคม 2556


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล