ประกาศหาทุนสนับสนุน โครงการจารึกวัดบวรนิเวศ ประวัติศาสตร์ความมั่นคงพระศาสนา
ที่ พิเศษ/๒๕๕๖                                                                                                    วันที่ ๑๙ เมษายน  ๒๕๕๖

เรื่อง    โครงการจารึกวัดบวรนิเวศ ประวัติศาสตร์ความมั่นคงพระศาสนา
            
เรียน  ชาวพุทธผู้มีจิตศรัทธาในการปกป้องและสืบทอดพระศาสนาของชาติไทย
               
สิ่งที่ส่งมาด้วย      .ข้อมูลโครงการต่างๆที่ได้ดำเนินการ ๒. ภาพพระเครื่องที่นำออกหาทุนสนับสนุน
                          ในโครงการ

                        เนื่องด้วย ข้าพเจ้า นายสมเกียรติ กาญจนชาติ บ้านเลขที่ ๔๔๘/๙๘ อาคารทรัพย์แก้วทาวเวอร์ ถนนประชาอุทิศ ห้วยขวาง กรุงเทพ ๑o๓๑o ได้ดำเนิน โครงการจารึกวัดบวรนิเวศ  ประวัติศาสตร์ความมั่นคงพระศาสนา เพื่อถวายเป็นพระกุศล  แด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาปรินายก ในวโรกาส มหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ ๑oo พรรษา  และวโรกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระชนมพรรษา ๗ รอบ โดยข้าพเจ้าได้กราบเรียน ปรึกษาท่านเจ้าคุณ พระเทพสารเวที เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ในการดำเนินโครงการ โดย ข้าพเจ้าประธานพิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่อง NGO  ได้นำพระเครื่อง พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศ พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ที่ได้อนุรักษ์ไว้จำนวนหนึ่งออกหาทุนสนับสนุนในโครงการ โดย ขอมอบให้ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตา มอบทุนในการดำเนินโครงการนี้ ทางพิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่องจะนำทุนที่ได้ไปดำเนิน การจัดพิมพ์หนังสือนิพนจ์ของ สมเด็จพระสังฆราช และ สื่อ DVD การอบรมพระกรรมฐาน ของ สมเด็จพระสังฆราช และ โครงการพัฒนาศูนย์ผู้สูงอายุ เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
          ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอกราบเรียนโครงการที่มีความสำคัญยิ่งนี้มาให้ ชาวพุทธทุกท่านพิจารณาและ
ขอการสนับสนุนในโครงการนี้เพื่อให้เกิดประโยขน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ และชาวไทยได้มีส่วนร่วม ในโครงการที่เป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทย

                                                                                         ด้วยความนับถืออย่างสูง
สำเนา:  พระเทพสารเวที                                            
            เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช                       ประธานพิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่อง (NGO)          


                                   บันทึกประวัติศาสตร์
                              http://www.facebook.com/thaihistory
                      
โครงการจารึกวัดบวรนิเวศ  ประวัติศาสตร์ความมั่นคงพระศาสนา
                  เพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
        สกลมหาปรินายก  ในวโรกาส     มหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ ๑oo พรรษา   
        และวโรกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระชนมพรรษา ๗ รอบ

หลักการและเหตุผล
        เพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และภัยพิบัติ    ในชาติไทยในขณะนี้   ข้าพเจ้า นาย สมเกียรติ กาญจนชาติ อดีตที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริมกิจการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมและกฎหมาย วุฒิสภา และคณะทำงาน ได้ประสานกับ ท่านเจ้าคุณ  พระเทพสารเวที ผู้ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช  โดยหาทุนในการดำเนิน โครงการจารึกวัดบวรนิเวศ ประวัติศาสตร์ความมั่นคงพระศาสนา เพื่อเป็นโครงการต้นแบบแห่งชาติ โดยประชาสัมพันธ์แบบเรียบง่าย ให้ชาวพุทธได้ศึกษาข้อมูลเพื่อความศรัทธาในโครงการ
เพื่อร่วมในการปกป้องและสืบทอดพระศาสนาของชาติไทย

เป้าหมายระยะยาว 
    เพื่อเยาวชนและประชาชนในประเทศไทยทั่วทุกภาคส่วน ได้มีจิตสำนึกในคุณธรรมและจริยธรรม (ศีล๕) ในการพัฒนาฟื้นฟูประเทศไทย โดยยึดหลักธรรมะเป็นใหญ่ สามารถ ดำรงชีวิตอย่างพอเพียงมีความสุขในธรรม  จิตใจดีงาม
เป้าหมายระยะ๑๐ปี  (พศ.๒๕๕๖-๒๕๖๖) เผยแพร่และปลูกฝัง หลักธรรมในหนังสือนิพนจ์ของ
สมเด็จพระสังฆราช และ สื่อDVD การอบรมพระกรรมฐาน ของ สมเด็จพระสังฆราช ไปทั่วประเทศ

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน   
            .ใช้หลักศีล๕ บรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ในสังคมไทย
                 ทั้งประเทศ และฟื้นฟูจิตใจประชาชนในกรณีปัญหาต่างๆในประเทศไทย
                 สร้างพื้นที่โครงการต้นแบบขึ้นที่ภาคอีสาน
             ๒.วางแผนการในการเผยแพร์เอกสารและหนังสือ หนังสือนิพนจ์ ของ
                 สมเด็จพระสังฆราช  และ หลักของใจ ของ หลวงตามหาบัว
             ๓. อบรมธรรม โดย ใช้การบรรยายธรรมกรรมฐาน ของ  สมเด็จพระญาณ สังวร สมเด็จพระสังฆราช และ หลวงตามหาบัว
             .พัฒนา ส่งเสริม กิจกรรมทุกจังหวัด และเผยแพร์ข้อมูลข่าวสาร โดยเป็น
                 ช่องทางให้สาธารณชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย
             .วัด หน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษา ภาคประชาชน ทั่วประเทศ
ไทย และชาวพุทธทั่วโลก 
ชื่อ           นาย สมเกียรติ กาญจนชาติ     ประธานพิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่อง  NGO
พิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่อง นำพระเครื่องในการอนุรักษ์ ออกหาทุนใน   โครงการจารึกวัดบวรนิเวศ ประวัติศาสตร์ความมั่นคงพระศาสนา ศึกษาข้อมูลที่
ศึกษา  ข้อมูลและผลงาน ด้านความมั่นคงสถาบันพระศาสนาเพิ่มเติมที่    www.facebook.com/ssomkiert  www.facebook.com/thaihistory  ข้าพเจ้า นาย สมเกียรติ กาญจนชาติ ประธานพิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่อง NGO  
ได้นำพระเครื่องที่อนุรักษ์เชิงประวัติศาสตร์ มีข้อมูลบันทึกไว้ทุกองค์ เป็นหลักฐานทางกฎหมาย เช่น พระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศ พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ ที่ได้อนุรักษ์ไว้จำนวนหนึ่งออกหาทุนสนับสนุนในโครงการ โดย ขอมอบให้ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตา มอบทุนในการดำเนิน โครงการจารึกวัดบวรนิเวศ ประวัติศาสตร์ความมมั่นคงพระศาสนา ที่ ทางพิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่อง จะนำทุนที่ได้ไปดำเนิน การจัดพิมพ์หนังสือนิพนจ์ใน สมเด็จพระสังฆราช และ สื่อ DVD การอบรมพระกรรมฐาน ของ สมเด็จพระสังฆราช ร่วมถึง โครงการพัฒนาศูนย์ผู้สูงอายุ เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ข้อมูลการอนุรักษ์ในประวัติศาสตร์ ท่านสามารถเข้าศึกษาได้
๑.พระสมเด็จวัดระฆัง ที่นำออกให้บริจาคบูชาในโครงการ ด้วยมูลค่าที่เป็นธรรม
๒.พระเครื่องในประวัติศาสตร์
๓.พระกริ่งปวเรศ รุ่นแรก
๔.เหรียญหลวงพ่อโสธร รุ่นแรก 2460


พิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่อง NGO (การอนุรักษ์เชิงประวัติศาสตร์) นำออกให้บริจาคบูชา เพื่อหาทุนในโครงการ เพื่อจัดพิมพ์หนังสือธรรมนิพนธ์ของ สมเด็จพระสังฆราช เพื่อเผยแพร่ธรรมะและปกป้องสืบทอดพระพุทธศาสนา พระกริ่งปวเรศ รุ่นแรกวัดบวร มอบให้ท่านผู้บริจาค ๓ ล้านบาท โทรสอบถามข้อมูลที่ สมเกียรติ กาญจนชาติ 084-6514822


พระสมเด็จวัดระฆังพิพม์ใหญ่ มอบให้ท่านท่านผู้บริจาค ๗ แสนบาท ในโครงการ มอบให้หนึ่งองค์
(พระเครื่องทุกองค์ได้บันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ข้อมูลที่
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.325539200825522.74249.161446187234825&type=3

ประวัติ สมเกียรติ กาญจนชาติ
http://www.facebook.com/notes/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4/580071652025917ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช