สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงโปรดให้ผู้แทนพระองค์ พระเทพสารเวที ประทานพระบรมสารีริกธาตุแก่บุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ณ.วัดบวรนิเวศ

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงโปรดให้ผู้แทนพระองค์ พระเทพสารเวที 
ประทานพระบรมสารีริกธาตุแก่บุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ณ.วัดบวรนิเวศ 
       ท่าน  พลเอก สกนธ์ สัจจานิตน์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช