"สุดยอด" ว่าแต่จะเอาเงินที่ไหนมาสร้าง ?


ซูเปอร์โมเดล !
เผยรูปแบบศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก
ยกระดับพุทธมณฑลโชว์คนทั้งโลก


ดูแล้วก็ต้องขอบอกว่า "สุดยอด" ว่าแต่จะเอาเงินที่ไหนมาสร้างล่ะฮ่ะ เพราะแค่จะประชุมวิสาขบูชาโลกในแต่ละปี ขอเงินรัฐบาลที่ละ 20-30 ล้าน กว่าจะได้ก็หืด นี่จะเล่นเมกะโปรเจ็คเป็นหมื่นๆ ล้าน ถ้าทำแล้วไม่ได้คะแนนเสียง รัฐบาลไหนจะยอมจ่ายให้คุณ สู้เอาเงินไปจำนำข้าวกับทำรถไฟความเร็วสูงไม่ดีกว่าเหรอ นักการศาสนากับนักการเมืองนั้นคิดคนละเรื่องแน่นอนอลังการงานสร้าง
ว่าแต่..คุณนพรัตน์จะทันเห็นความสำเร็จเหรอ
เพราะปีหน้าก็จะย้ายมาอยู่ดัลลัส-เท็กซัสแล้วมิใช่หรือ ?
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดนิทรรศการแบบจำลองต้นแบบ แนวคิดและการพัฒนาพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก

จากการประชุมคณะสงฆ์นานาชาติในวันวิสาขบูชาที่ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก โดยมอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา เพื่อให้พุทธมณฑลสามารถประกอบกิจกรรมได้อย่างครบครัน เช่น อาคารหอประชุมที่รองรับผู้เข้าประชุมได้ถึง 10,000 คน มีสำนักงานเพื่อการติดต่อประสานงานกับองค์กรทางพระพุทธศาสนา หรือพุทธศาสนิกชนได้ทั่วโลก มีแหล่งการเรียนรู้และห้องสมุดนานาชาติ มีที่พักและโรงอาคารและองค์ประกอบที่จะสามารถรองรับคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนนานาชาติได้อย่างสะดวกและปลอดภัย เพื่อความเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกได้อย่างสมบูรณ์

และเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้พุทธมณฑลเป็นที่ตั้งศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก ในการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติจัดอบรมวิชาการในการส่งเสริมเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านพระพุทธศาสนาไม่จำกัดนิกาย โดยให้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบ

ดังนั้นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงจัดนิทรรศการแสดงแบบจำลองต้นแบบ “แนวคิดและการพัฒนาพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก” เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤษภาคม 2556 ณ เต็นท์แสดงนิทรรศการ A24 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

ข่าว : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ27 พฤษภาคม 2556
ประกาศ 9 ปฏิญญาบางกอก
"แตกต่าง แต่ไม่แตกแยก"
ที่ประชุมพุทธโลกเน้นย้ำ

ผู้นำชาวพุทธโลกประกาศปฏิญญากรุงเทพฯ

พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ่านประกาศปฏิญญากรุงเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2556 จำนวน 9 ข้อ ดังนี้

1. ยกย่องสมเด็จพระสังฆราช แห่งประเทศไทย ในวาระฉลองพระชันษา 100 ปี ที่ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระสติปัญญาในการพัฒนาชีวิตมวลมนุษย์ โดยเฉพาะในด้านการศึกษาสติปัญญาและสุขภาพอนามัย

2. การศึกษาที่มีผลต่อคนทั้งโลกในศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นบูรณาการทางปัญญา และเชื่อมโยงระหว่างวิชาในโรงเรียนและการยึดถือระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด

3. กระตุ้นผู้นำชาวพุทธให้สร้างความเข้มแข็งในภาระหน้าที่ในการส่งเสริมการศึกษา พร้อมทั้งการพัฒนาสังคมและการพัฒนามนุษยธรรมเพื่อสันติสุขอย่างยั่งยืน

4. เพิ่มความเข้มแข็งตามแนวปฏิบัติของพระพุทธศาสนาเรื่องการไม่เบียดเบียน เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และมุ่งมั่นที่จะรักษาไว้ซึ่งความสามัคคี วัฒนธรรมและศาสนา และการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยการเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

5. การพบปะในวันวิสาขบูชานี้กระตุ้นชาวพุทธเพื่อเสริมสร้างสันติภาพโลก โดยเฉพาะการเผยแผ่พระปัญญาของพระพุทธเจ้าเชื่อมเข้ากับคนทั้งโลก ให้เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกัน

6. กระตุ้นองค์กรทั้งชาวพุทธและไม่ใช่ชาวพุทธให้พากเพียรต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน เน้นความต้องการที่มีสมดุลภาพด้านการพัฒนาเข้ากับการรักษาธรรมชาติ

7. การส่งเสริมข่าวสารของมนุษยชาติ ผ่านการ กระตุ้นเฉพาะตัวบุคคลและองค์กร รวมถึงเพื่อการพัฒนาทัศนคติด้านการเป็นพลเมืองโลก

8. ส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านการพัฒนาสุขภาพ การศึกษา การบริหารจัดการและสังคม

9. พยายามอย่างสุดกำลังให้บรรลุวัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซียนในปี 2015 ที่เรียกร้องให้สร้างความเป็นเอกภาพภายในความแตกต่างของสังคมพุทธ

ข่าว : ข่าวสด26 พฤษภาคม 2556


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช