พรปีใหม่ ๒๕๕๖ และ ประวัติศาสตร์ หน้าใหม่ของชาวไทย

ช่วยแชร์เพื่อร่วมสร้างบุญบารมี http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2012/11/blog-post_16.html
วันที่ 18 ธ.ค.55 เข้ากราบนมัสการ พระเทพสารเวที เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้กล่าวว่า สมเด็จพระสังฆราช ทรงพระแข็งแรงขึ้นมาก และพระที่เฝ้าอยู่ได้บอกว่า ท่านตรัสออกมาได้บ้างแล้ว

มารศาสนาไม่ควรอ่าน
ประจักษ์แจ้งขบวนการทำลาย สถาบันพระศาสนา ศึกษาข้อมูล วิทยานิพนธ์ด้านความมั่นคงสถา
บันพระศาสนา ในประวัติศาสตร์ ได้ที่https://docs.google.com/file/d/0B_nOh0gPsWNSUkVWRG9aQ3pkbmc/edit
ช่วยแบ่งปันได้เพื่อสร้างบุญบารมี ถวายสมเด็จพระสังฆราช ครับขอพระสยามเทวาภูบาลได้กำราบปราบปรามพวกขุนนาง ข้าราชการ นักการเมือง ตลอดจนผู้ที่คิดร้ายทำลายชาติฉ้อราษฎร์บังหลวงกดขี่ข่มเหง คนร้าย ผู้กระทำตนเป็นเจ้า
พ่อ ให้ประสบความวิบัติฉิบหายวอดวายไปสิ้นทั่วแผ่นดินทอง http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2012/11/blog-post_4311.html

เมื่อมารศาสนาลบหลู่พระศาสนาและทวยเทพ ต้องรับกรรม


การปราบมารอภิบาลคนดี โดยสวด

โอม นะมัส ศิวาย   เช้า-เย็น และขอพรพระองค์ ให้ มารศาสนาและผู้ทำลายสถาบันได้รับกรรมของตน

 

ประวัติศาสตร์ คำทำนาย กรุงรัตนโกสินทร์ และ คติธรรมควรศึกษา


ตามคติโบราณในการสร้างพระนครใหม่นั้น ให้สร้างเทวสถานและเสาชิงช้า เพื่อบูชาพระศิวะ ผู้ทรงประทานพร พระนารายณ์ผู้ทรงรักษา พระพรหมผู้สร้าง เมื่อจัดตั้งเทวสถานแล้วก็เป็นสถานที่จะกราบไหว้เทพเจ้าสำคัญ และการสร้างเสาชิงช้าก็เป็นคติในการทำให้บ้านเมืองแข็งแรง พิธีที่ทำให้ประเทศชาติมั่นคงตามลัทธินั้น คือ พระราชพิธีตรียัมปวาย-ตรีปวาย ซึ่งจะทำพิธีโล้ชิงช้าแสดงตำนานเทพเจ้าตอนสร้างโลก เมื่อได้ทำพิธีนี้แล้วถือว่าการสร้างพระนคร ได้สำเร็จลงโดยสมบูรณ์ เมื่อสร้างพระนครเรียบร้อยแล้ว จึงได้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกต่อไป

พระราชพิธีนี้ บวงสรวงเทพเจ้าเหล่าพรหมอันมี พระศิวะเจ้า ผู้ประทานพร พระพรหมธาดา ผู้สร้าง และ พระนารายณ์ ผู้รักษา เพื่อให้เมืองนั้น ๆ มีความเจริญรุ่งเรืองภิญโญยศสืบไป เป็นการขอพรวิเศษจากมหาเทพเบื้องบนดลบันดาลให้กรุงรัตนโกสินทร์เป็นปึกแผ่นมั่นคงแข็งแรง ปราศจากศัตรูหมู่ปัจจามิตร

โบสถ์พราหมณ์เทวสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ศึกษาที่ http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2012/10/blog-post_134.html

คัมภีร์ปราบมารอภิบาลคนดี ปกป้องสถาบันต้องศึกษา ?
ศึกษาที่ http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2012/10/blog-post_5474.html

ผลงานของคณะสงฆ์ไทย และการสิ้นศรัทธาของชาวพุทธ

สมเด็จองค์นี้ ช่วย ธัมมชโย เรื่องจริงในประวัติศาสตร์ ที่ชาวโลกต้องศึกษา ที่ http://www.alittlebuddha.com/html/The%20Vision%20of%20P.M.Narin/The%20Vision%20of%20Phramaha%20Narin%2078.html

ข้อมูลมารศาสนาที่


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช

ประกาศการหาทุนในการสนับสนุนในโครงการ ทำความดีถวายในหลวง๙