โครงการสร้างบุญบารมี ถวาย สมเด็จพระสังฆราช ๑๐๐ พรรษาด่วน วิทยานิพนธ์ด้านความมั่นคงสถาบันพระศาสนา ประจักษ์แจ้ง ตอนที่ 1 ศึกษาพฤติกรรมมหาเถร
http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2012/08/blog-post_30.html
ศึกษาข้อมูล วิทยานิพนธ์ด้านความมั่นคงส
ถาบันพระศาสนา ในประวัติศาสตร์ ได้ที่https://docs.google.com/file/d/0B_nOh0gPsWNSUkVWRG9aQ3pkbmc/edit
ช่วยแบ่งปันได้เพื่อสร้างบุญบารมี ถวายสมเด็จพระสังฆราช ครับ

ภาพข้าพเจ้า สมเกียรติ กาญจนชาติ เดินตามหลวงตามหาบัว วันที่ ๑๒ สิงหาคม พศ.๒๕๓๗

โครงการสร้างบุญบารมี ถวาย สมเด็จพระสังฆราช ๑๐๐ พรรษา บรรเทาภัยพิบัติในชาติไทย

บารมี คือคุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวด เพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่ง
พระด้วยกันก็มีคุณธรรมแตกต่างกัน จึงเป็นเนื้อนาบุญที่ต่างกัน บุคคลที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนามี ศีลปาฎิโมกข์สังวร ๒๒๗ ข้อนั้น องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังไม่ตรัสเรียกว่าเป็นพระ แต่เป็นเพียงพระสมมุติเท่านั้น เรียกกันว่าสมมุติสงฆ์ พระที่แท้จริงนั้นหมายถึงบุคคลที่บรรลุคุณธรรมตั้งแต่พระโสดาปัตติผล เป็นพระโสดาบันเป็นต้นไป ไม่ว่าท่านผู้นั้นจะได้บวชหรือเป็นฆราวาสก็ตาม (จากหนังสือ วิธีสร้างบุญบารมี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก)

เชิญท่านร่วมบริจาคโลหิต ถวาย สมเด็จพระสังฆราช เพื่อช่วยภัยพิบัติในชาติไทย
เลือดไม่พอ!!! ★ โปรดบริจาค สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์ 8.30-15.30น.ทุกวัน ส่งไปรพ.ทั่วประเทศ โทร.02256 4300ข้าพเจ้า สมเกียรติ กาญจนชาติ (๒พย๕๔)

 
ภาพถ่ายปี ๒๕๓๖ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม
 

COPYRIGHT, 2009

ผู้นำศาสนา "พระสงฆ์" องค์ต้นแบบ


แนะนำฆราวาสญาติโยมให้เลิกเหล้า-เลิกบุหรี่

แต่..เมื่อวานมีข่าวว่าพระสงฆ์นิยมสูบบุหรี่และเครื่องดื่มชูกำลังมากถึงร้อยละ 12 ถ้ายังเลิกไม่หมดจะไปสอนคนอื่นได้ยังไง ยิ่งพระผู้ใหญ่ยิ่งติดหนักกว่าเพื่อน ติดในยศถาบรรดาศักดิ์ ติดงอมแงมทั้งประเทศ เฮ้อกรรม !

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เผย ผู้สูบบุหรี่ในเขตชนบทมีความเชื่อว่า ผู้นำศาสนาช่วยจูงใจในการที่จะทำให้เลิกสูบบุหรี่ได้สูงถึงร้อยละ 44.8 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าความเชื่อของผู้สูบบุหรี่ที่อยู่ในเขตเมืองเพียงร้อยละ 27.6...เมื่อวันที่ 5 ก.ย. มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยผลการสำรวจของ รศ.บุปผา ศิริรัศมี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ทำการสัมภาษณ์ผู้สูบบุหรี่ 1,909 คน และผู้ที่เคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 373 คน ในสี่ภาคของประเทศไทย ถึงความเชื่อว่าผู้นำศาสนากับการจูงใจให้เลิกสูบบุหรี่ พบว่า ผู้สูบบุหรี่ร้อยละ 37.8 เชื่อว่าผู้นำศาสนาช่วยจูงใจมากในการที่จะทำให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และร้อยละ 42.7 เชื่อว่าช่วยจูงใจบ้างเล็กน้อย พบว่าผู้สูบบุหรี่ในเขตชนบทมีความเชื่อว่าผู้นำศาสนาช่วยจูงใจมากในการที่จะทำให้เลิกสูบบุหรี่ได้สูงถึงร้อยละ 44.8 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าความเชื่อของผู้สูบบุหรี่ที่อยู่ในเขตเมืองที่เท่ากับร้อยละ 27.6

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า ข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้มีความสำคัญมาก เนื่องจากร้อยละ 70 ของคนไทยที่สูบบุหรี่คือ 9 ล้านคน จาก 12.5 ล้านคน อาศัยอยู่ในเขตชนบทและอัตราการสูบบุหรี่ในเขตชนบทสูงกว่าในเขตเมืองอย่างชัดเจน ซึ่งแสดงว่ามาตรการการรณรงค์ต่างๆ อาทิ การรณรงค์ผ่านสื่อ การจำกัดที่สูบ เข้าถึงและส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในเขตเมืองมากกว่าเขตชนบท

"เมื่อผลการวิจัยพบว่าผู้สูบบุหรี่ในเขตชนบทมีความเชื่อว่าผู้นำศาสนาจะช่วยเป็นแรงจูงใจให้เลิกสูบบุหรี่มาก จึงขอเชิญชวนพระภิกษุสงฆ์และโต๊ะอิหม่าม เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้นำในการจูงใจให้ผู้สูบบุหรี่โดยเฉพาะในชนบทเลิกสูบ ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้เตรียมชุดข้อมูลสื่อเพื่อถวายให้ผู้นำศาสนา โดยเฉพาะพระวิทยากรและโต๊ะอิหม่ามสำหรับใช้ในการให้ความรู้แก่ประชาชนในโอกาสต่างๆ พระภิกษุสงฆ์หรือโต๊ะอิหม่ามที่สนใจสามารถติดต่อให้มูลนิธิฯ ไปถวายชุดสื่อได้ที่ 0-2278-1828" ศ.นพ.ประกิตกล่าว

ข่าว : ไทยรัฐ

6 กันยายน 2555

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช