ชาวพุทธ 67.8% เสื่อมศรัทธาพุทธศาสนา


ชาวพุทธ67.8% เสื่อมศรัทธาพุทธศาสนา แต่ยังตั้งใจทำบุญตักบาตร

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เวลา 11:46:09 น.
เนื่องในวันที่ 12 ตุลาคม เป็นวันออกพรรษา ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นพุทธศาสนิกชนเรื่อง  “การปฏิบัติตนในวันออกพรรษา และความเห็นของชาวพุทธต่อพุทธศาสนาในปัจจุบัน” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,203 คน เมื่อวันที่ 3 - 5 ตุลาคม ที่ผ่านมา พบว่า  กิจกรรมที่ชาวพุทธตั้งใจจะทำในวันออกพรรษามากที่สุดคือ ทำบุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศลให้ญาติผู้ล่วงลับ (ร้อยละ 80.7) รองลงมาคือ ร่วมกุศลกรรม ตักบาตรเทโว (ร้อยละ 32.3)  และไปวัดฟังธรรม (ร้อยละ 21.4)

เมื่อถามกลุ่มตัวอย่างที่ดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา (วันเข้าพรรษาถึงวันออกพรรษา) ได้เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาหรือไม่ กลุ่มตัวอย่างผู้ดื่มสุราส่วนใหญ่ร้อยละ 61.4 ระบุว่าได้เข้าร่วมโครงการ แต่ในจำนวนนี้ร้อยละ 37.6 ระบุว่าไม่สามารถปฏิบัติได้ครบทั้ง 3 เดือน ขณะที่ร้อยละ 23.8 สามารถปฏิบัติได้ครบทั้ง 3 เดือน ทั้งนี้เมื่อถามผู้ที่งดดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อว่า หลังจากวันออกพรรษาแล้วคิดว่าจะเลิกดื่มอย่างถาวรหรือไม่  พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 89.2 ไม่คิดว่าจะเลิกดื่ม โดยในจำนวนนี้คิดว่าจะดื่มน้อยลง ร้อยละ 72.2 ขณะที่ร้อยละ 17.0 คิดว่าจะดื่มเหมือนเดิม  มีเพียงร้อยละ 10.8 ที่คิดว่าจะเลิกดื่มเลย

สำหรับข่าวเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่ชาวพุทธ รับไม่ได้มากที่สุดคือ ข่าวพระมั่วสีกา (ร้อยละ 49.5) รองลงมาเป็น ข่าวพระเสพยาบ้า ขายยาบ้า (ร้อยละ 29.8) ข่าวพระสบถหยาบคาย ไม่สำรวม (ร้อยละ 7.2) ข่าวพระดื่มสุรา หนีเที่ยว (ร้อยละ 6.1) และข่าวพระตุ๊ด เณรแต๋ว (ร้อยละ 2.4) เมื่อถามต่อว่าข่าวต่างๆ  ในข้างต้น ส่งผลต่อความเสื่อมศรัทธาในพุทธศาสนามากน้อยเพียงใด   ชาวพุทธส่วนใหญ่ร้อยละ 67.8 เห็นว่า  ส่งผลค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 32.2 เห็นว่าส่งผลค่อนข้างน้อยถึงไม่ส่งผลเลย

อย่างไรก็ตามชาวพุทธ ร้อยละ 86.2 ยังให้ความสำคัญกับวันสำคัญทางศาสนามาก  ขณะที่มีเพียงร้อยละ 13.8 ที่ให้ความสำคัญน้อย

โปรดพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้

1.  กิจกรรมที่ตั้งใจจะทำในวันออกพรรษา   (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ทำบุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศลให้ญาติผู้ล่วงลับ ร้อยละ 80.7
ร่วมกุศลกรรม ตักบาตรเทโว ร้อยละ 32.3
ไปวัดฟังธรรม ร้อยละ 21.4
ปล่อยนกปล่อยปลา ร้อยละ 20.4
ทำความดี ถือศีล 5  ร้อยละ 20.2
ทำตัวปกติ ไปเที่ยว เดินช้อปปิ้ง  ร้อยละ 19.8
ไปชมบั้งไฟพญานาค ร้อยละ 1.7

2. ตลอด 3 เดือนตั้งแต่วันเข้าพรรษาถึงวันออกพรรษา ท่านได้เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาบ้างหรือไม่(ถามเฉพาะผู้ที่ดื่มสุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์)
เข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ 61.4
       เข้าร่วมได้ตลอด 3 เดือน ร้อยละ 23.8
       เข้าร่วมได้ไม่ตลอดทั้ง 3 เดือน ร้อยละ 37.6
ไม่เข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ 38.6

3. ความเห็นต่อการเลิกดื่มสุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์อย่างถาวร หลังจากวันออกพรรษา (ถามเฉพาะผู้ที่งดดื่มสุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์)
ไม่คิดว่าจะเลิกดื่ม  ร้อยละ 89.2
    โดย คิดว่าจะดื่มน้อยลง ร้อยละ 72.2
            คิดว่าจะดื่มเหมือนเดิม ร้อยละ 17.0
คิดว่าจะเลิกดื่มเลย  ร้อยละ 10.8

4. ข่าวทางพุทธศาสนาที่ประชาชนรับไม่ได้มากที่สุด (5 อันดับแรก)
ข่าวพระมั่วสีกา ร้อยละ 49.5
ข่าวพระเสพยาบ้า ขายยาบ้า  ร้อยละ 29.8
ข่าวพระสบถหยาบคาย ไม่สำรวม ร้อยละ 7.2
ข่าวพระดื่มสุรา หนีเที่ยว ร้อยละ 6.1
ข่าวพระตุ๊ด เณรแต๋ว ร้อยละ 2.4

5. จากข่าวต่างๆ ในข้อที่ 4 ส่งผลต่อความเสื่อมศรัทธาในพุทธศาสนามากน้อยเพียงใด 
ส่งผลค่อนข้างมากถึงมากที่สุด
(โดยแบ่งเป็นส่งผลค่อนข้างมากร้อยละ 34.3  และส่งผลมากที่สุด 33.5) ร้อยละ 67.8
ส่งผลค่อนข้างน้อยถึงไม่ส่งผลเลย
(โดยแบ่งเป็นส่งผลค่อนข้างน้อยร้อยละ 14.9 และไม่ส่งผลเลยร้อยละ 17.3) ร้อยละ 32.2

6. ความเห็นของประชาชนต่อการให้ความสำคัญกับวันสำคัญทางศาสนา มากน้อยเพียงใด
ให้ความสำคัญมาก ร้อยละ 86.2
ให้ความสำคัญน้อย ร้อยละ 13.8

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช