ตั้ง-พระธรรมธัชมุนี เป็น "รักษาการ" อธิการบดี มมร. ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป !


ตั้ง-พระธรรมธัชมุนี
เป็น "รักษาการ" อธิการบดี มมร.
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป !
พระธรรมธัชมุนี
(อมร ญาโณทโย)
เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม กรรมการมหาเถรสมาคม
ได้รับแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งอธิการบดีมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร)
เรียกประชุมหน่วยขึ้นตรง มมร. ทั่วประเทศ
ย้ำเหตุผลของการประชุม "เพื่อความเข้าใจตรงกัน"
แสดงว่าเข้าใจไม่ค่อยตรงกันใช่ไหมขอรับพระราชบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
อ่านคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี มมร.


"..ให้พระธรรมธัชมุนี รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2555 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น..."พระราชพิศาลมุนี
รองอธิการบดีวิทยาเขตล้านนา ถวายสักการะพระครูปรีชาธรรมวิธาน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ถวายสักการะ


รศ.ศรชัย ท้าวมิตร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
ตัวแทนเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ถวายสักการะมอบนโยบาย-ให้โอวาท
"ผมมาดีไม่มีภัย มีอะไรขอให้บอกตรงๆ นะ อย่านินทาลับหลัง"
 

"พวกเราขอแสดงความยินดีที่ไต้เท้าได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการ ขอปฏิญาณว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งและนโยบายของไต้เท้าอย่างเคร่งครัด"
 

อ้า..แล้วอธิการบดีคนเก่าเขาไปไหน
พระเทพปริยัติวิมล Where are you ?
พระเทพปริยัติวิมลกับวันแห่งความสุขสำเร็จ
ได้ปริญญาเอกจาก มจร.รอยยิ้มที่ใครไม่ค่อยได้เห็น เพราะส่วนใหญ่จะเครียด
จากวันที่มากบารมี มีแต่บริวารห้อมล้อม สู่วันที่โลกธรรมมาเยือน
พระเทพปริยัติวิมลกำลังพายเรือในวังน้ำวนแต่เพียงลำพัง


วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ ชั้น 3 ในการนี้ พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) กรรมการมหาเถรสมาคม/เจ้าอาวาสวัดปทุมวนราม../..กรรมการทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย และรักษาการในตำแหน่งอธิการบดี ได้โปรดนัดประชุมและให้นโยบายแก่คณะผู้บริหาร เพื่อปรึกษาหารือและสร้างความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจบริหารงานของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม พรบ. มมร พ.ศ.2540

ในการนี้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (พระครูปรีชาธรรมวิธาน) และรองอธิการบดีวิทยาเขตล้านนา (พระราชพิศาลมุนี) เป็นผู้แทนเข้าถวายสักการะอย่างเป็นทางการ....

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ (พระราชบัณฑิต) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล) รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน (พระครูปลัดธรรมาภิวัฒน์) พร้อมด้วยคณบดีคณะต่างๆ คณาจารย์ เข้าร่วมรับฟังนโยบายการบริหารงานภายใต้ พรบ. มมร พ.ศ.2540 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามขั้นตอนการบริหารของทุกหน่วยงานมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และให้มีความเข้าใจตรงกัน..


ข่าว : มมร.20 พฤษภาคม 2555

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล