พักงาน-ตั้งกรรมการสอบ ! ดร.เหลา-เจ้าคุณปัญญาพุทธิวิเทศ เลขาฯองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร


พักงาน-ตั้งกรรมการสอบ !
ดร.เหลา-เจ้าคุณปัญญาพุทธิวิเทศ
เลขาฯองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรพระปัญญาพุทธิวิเทศ
(เหลา ปญฺญาสิริ ป.ธ.4 Ph.D.)
เจ้าอาวาสวัดพุทธวิหารคิงสบรอมลี่ ประเทศอังกฤษ
เลขาธิการองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร

ข่าวจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา รายงานว่า ในวาระที่ 7.3 พระราชภาวนาวิมล เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป นครลอนดอน ในฐานะประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงเรื่องร้องเรียนจากชาวอังกฤษคนหนึ่ง ขอให้สอบสวนพฤติกรรมของ พระปัญญาพุทธิวิเทศ (ดร.พระมหาเหลา ปญฺญาสิริ) เจ้าอาวาสวัดพุทธวิหารคิงสบรอมลี่ และเลขาธิการองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย จึงขอให้ตั้งกรรมการสอบสวนอธิกรณ์ขึ้นมา ซึ่งคณะกรรมการได้เห็นชอบตามที่พระราชภาวนาวิมลเสนอ คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย พระครูภาวนาธรรมวิเทศ วัดพุทธปทีป เป็นประธานกรรมการ และพระมหาประเสริฐ ฐิตคุโณ วัดพุทธประทีป เป็นเลขานุการ และคณะกรรมการอื่นๆ อีก 5 ท่าน รวมเป็น 7 ท่าน ให้มีอำนาจในการสอบสวนหาข้อเท็จจริงแล้วนำเสนอรายงานต่อประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร เพื่อดำเนินการในขั้นต่อไป

ทั้งนี้ มีกรรมการบางท่านได้แสดงความเห็นว่า เพื่อให้การสอบสวนเป็นไปโดยโปร่งใส ไร้ข้อครหาว่าพระปัญญาพุทธิวิเทศยังมีอิทธิพลในวงคณะกรรมการบริหารองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร จึงเห็นควรให้พระปัญญาพุทธิวิเทศ "ลาออก" จากตำแหน่งเลขาธิการองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว และให้พระครูภาวนาวิธาน วัดพุทธประทีป ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการฯ แทน และที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้เพิ่มเติมกรรมการอีก 1 ท่าน คือ พระครูสิริธรรมประทีป วัดธัมมปทีป รวมคณะกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่านด้วยกัน ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้กำหนดให้คณะกรรมการชุดดังกล่าว กำหนดระยะเวลาในการสอบสวนให้ชัดเจน โดยให้เชิญผู้ฟ้องร้องและผู้ถูกฟ้องร้องมาให้การแก่คณะกรรมการเป็นรายบุคคล (ไม่เผชิญหน้า) แต่ก็ยังไม่ทราบว่าระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนดไว้นั้นสั้นหรือนานเท่าใด

พระปัญญาพุทธิวิเทศ (เหลา ปญฺญาสิริ) นั้น นับว่าเป็นพระที่มาแรงที่สุดในสหราชอาณาจักร มีเกียรติประวัติเป็นพระไทยที่ไปเรียนจบปริญญาเอกในประเทศอังกฤษ เป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดพุทธวิหารคิงสบรอมลี่ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส และยังได้รับเลือกตั้งให้เป็นเลขาธิการองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรอีกตำแหน่งหนึ่ง ถือว่าเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพรูปหนึ่ง จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดฯแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะในราชทินนาม "พระปัญญาพุทธิวิเทศ" เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2554 ที่ผ่านมา โดยทางวัดพุทธวิหารคิงสบรอมลี่ มีกำหนดการทำบุญฉลองสมณศักดิ์ของพระปัญญาพุทธิวิเทศ ในวันที่ 8 กรกฎาคม ศกนี้ ข่าวดังกล่าว จึงถือว่าเป็นข่าวใหญ่ในแวดวงพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีความชัดเจนว่า เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของพระปัญญาพุทธวิเทศในครั้งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม24 มิถุนายน 2555

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช