แต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช(เพิ่มเติม) ?20 ก.พ.56 ที่ตำหนักสมเด็จฯ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ มีการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) โดยมีการพิจารณาวาระสำคัญคือ การเสนอขอแต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช(เพิ่มเติม) เนื่องจากปัจจุบันคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชชุดที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อปี 2547 มีสมเด็จพระราชาคณะหลายรูปได้มรณภาพลง ขณะที่บางรูปก็อาพาธไม่สามารถปฏิบัติศาสนกิจในตำแหน่งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้


ทั้งนี้ นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุม มส. ได้พิจารณาเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช(เพิ่มเติม) เนื่องจากตามที่มติมหาเถรฯครั้งที่ 20/2547 เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2547 ได้มีมติเลือกคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช โดยอาศัยอำนาจตามวรรคห้า ของมาตรา 10 แพ่ง พรบ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พรก.แก้ไขเพิ่มเติม พรบ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 พ.ศ.2547 ดังนี้ 1.สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศฯ 2.สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดชนะสงคราม 3.สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ 4.สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสุวรรณาราม 5.สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดมกุฏกษัตริยาราม 6.สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดสัมพันธวงศาราม และ7.สมเด็จพระญาณวโรดม วัดเทพศิรินทราวาส และมีมติให้สมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช


นายนพรัตน์ กล่าวต่อว่า แต่เนื่องจากสมเด็จพระราชาคณะบางรูปได้ถึงมรณภาพ ประกอบกับได้มีการสถาปนารองสมเด็จพระราชาคณะให้ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระราชาคณะดังนั้นสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช จึงเสนอแต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช(เพิ่มเติม) ตาม พรก.แก้ไขเพิ่มเติม พรบ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 พ.ศ.2547 เพิ่มอีก 5 รูป คือ 1.สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 2.สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร 3.สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสุทัศนเทพวราราม 4.สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทราวาส และ 5.สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพิชยญาติการามโดยที่ประชุมมหาเถรฯได้มี่มติเห็นชอบ นอกจากนี้ที่ประชุมมหาเถรฯ ยังมีมติแต่งตั้งพระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดกวิศราราม จ.ลพบุรี รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี แทนพระราชปริยัติสุธี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรีรูปเดิมที่ได้ถึงแก่มรณภาพ
 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช