ผลงานของคณะสงฆ์ไทย และการสิ้นศรัทธาของชาวพุทธสมเด็จองค์นี้ ช่วย ธัมมชโย เรื่องจริงในประวัติศาสตร์ ที่ชาวโลกต้องศึกษา ที่ http://www.alittlebuddha.com/html/The%20Vision%20of%20P.M.Narin/The%20Vision%20of%20Phramaha%20Narin%2078.html

ด่วน วิทยานิพนธ์ด้านความมั่นคงสถาบันพระศาสนา ประจักษ์แจ้ง  ศึกษาที่

ศึกษาข้อมูล วิทยานิพนธ์ด้านความมั่นคงสถาบันพระศาสนา ในประวัติศาสตร์ ได้ที่https://docs.google.com/file/d/0B_nOh0gPsWNSUkVWRG9aQ3pkbmc/edit
ช่วยแบ่งปันได้เพื่อสร้างบุญบารมี ถวายสมเด็จพระสังฆราช ครับ


 http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2012/08/blog-post_30.html

สุดยอดมหาลัย !
มจร. เตรียมเปิดหลักสูตร ป.โท ออนไลน์

มุ่งเป้าสอนเจ้าอาวาสทั่วโลก


ีครับ พณฯท่านพระธรรมโกศาจารย์ ว่าแต่ก่อนจะสอนเจ้าอาวาสวัดอื่นๆ นั้น ก็ขอความกรุณา "ช่วยสั่งสอน" มหาธีรวัชร์-เจ้าอาวาสวัดสันป่าค่า ซึ่งกำลังเรียนโทอยู่ใน มจร. ในปัจจุบัน ว่าให้หันหน้าเข้าหาพระพุทธศาสนา อย่าได้เอาเดียรถีย์มาเป็นครูบาอาจารย์อีก


มีอย่างหรือ ตัวเองเป็นถึงมหาเปรียญ และเรียนถึงระดับปริญญาโท มจร. แต่กลับเอานายหนู กันภัย ซึ่งนุ่งผ้าขาว ให้มาออกวัตถุอวมงคลหาเงินช่วยสร้างศาลา

ตัวเองเป็นพระนุ่งเหลืองห่มเหลือง อันเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การศึกษาก็สูงส่ง เป็นถึงมหาเปรียญและเรียนปริญญาโท มจร. แต่ก็ไม่รู้ว่าไปเรียนหลักสูตรไหน ถึงได้เอานายหนู กันภัย มาปลุกเสกแทนพระ

ถ้านายคนนี้เก่งกาจสามารถถึงขนาดว่าปลุกเสกดวงของพระพุทธเจ้าได้ ก็ทำไมไม่สึกออกไปนุ่งกางเกงเป็นศิษย์ของนายคนนี้เสียเลยเล่า อยู่ในวัดให้เปลืองข้าวสุกทำไม ?

ถ้าเรียนถึงระดับปริญญาโท มจร. แล้วยังมีพฤติกรรมนอกรีตเยี่ยงนี้ แล้วนี่จะเปิดสอนออนไลน์ไปทั่วโลก มันมิเป็นการเผยแพร่ลัทธิเดียรถีย์ในนาม "มจร." ดอกหรือ ?

นะฮะ ก่อนจะเปิด "ออนไลน์" ไปทั่วโลก ก็ช่วย "ออฟไลน์" สอนศิษย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้อยู่ในร่องรอยของพระธรรมวินัยก่อนเถิด ไม่งั้นก็อย่าเปิดเลยฮะ เพราะยิ่งเปิดพระพุทธศาสนาก็ยิ่งเสื่อม
'มจร' เจ๋ง เปิด ป.โทออนไลน์สอนเจ้าอาวาส

พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี "มจร" เผย พร้อมเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ระดับปริญญาโทรทางพระพุทธศาสนาเป็นแห่งแรก มุ่งเป้าพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาสเป็นหลัก


เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม 104 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการบริหารมหาวิทยาลัย ได้พิจารณาเรื่องสำคัญหลายๆ เรื่อง และเรื่องหนึ่งได้เห็นชอบหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการเชิงพุทธด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกล โดยมีคณะสังคมศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ศ.ดร.) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวนมาก เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย พัฒนา
Application
 ต่างๆ มาพอสมควร สร้างเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเอง MCUNet เชื่อมโยงสาขามหาจุฬาฯ มีความพร้อมในเรื่องเทคโนโลยีฯ

ประกอบกับปัจจุบันมหาวิทยาลัยกำลังก่อสร้างวิทยาพุทธศาสน์นานาชาติในพื้นที่ 84 ไร่มีสภาสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาโลก ที่มีสมาชิกทั่วโลก มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา และในอีก 3 ปีหน้า ก็จะเข้าสู่ประชาคมอาเชียน หลักสูตรการสอนทางไกลฯ จะเป็นหลักสูตรแรกของพระพุทธศาสนา จำเป็นต้องเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อยอดในอนาคตด้วย

ด้าน ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้อำนวยการหลักสูตร กล่าวว่า หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท สาขา การจัดการเชิงพุทธ เรียนออนไลน์ ที่เสนอสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาของผู้เกี่ยวข้องตามลำดับ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาดูแลกำกับ มีระบบติดตามประเมินผล กลุ่มเป้าหมาย พระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ที่มีภาระดูแลวัดวาอาราม ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาเรียนในห้องเรียน ให้สามารถเรียนผ่านอินเตอร์เน็ตได้"

ดร.ศักดิ์ ประสานดี อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ กล่าวว่า หลักสูตรนี้เน้นการเรียนการสอนทางไกล มีการพบปะติดตามผู้เรียนเป็นระยะๆ ผู้เรียนที่อยู่ใกล้ สามารถเข้ามาฟังการบรรยายสดๆ ในห้องเรียนได้ ทวบทวนความรู้ได้ตลอดเวลา ภายใต้การกำกับดูแล ติดตามอย่างใกล้ชิด และมีการประเมินผลเป็นระยะๆ

พระมหาชำนาญ มหาชาโน ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย กล่าวว่า "ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีความพร้อมในด้านการจัดการ โดยได้พัฒนาโปรแกรมต่างๆ เช่น ระบบทะเบียนนิสิต ระบบถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์ ระบบการเรียนการสอนทางไกล วิดีโอออนดีมาน ห้องเรียนที่ทันสมัย ห้องเรียนอิเลคทรอนิกส์ หรือห้องเรียนอัจฉริยะ (e-classroom) ด้านเครือข่ายมีความพร้อมอย่างเต็มที่ จึงพร้อมสนับสนุนในการเปิดหลักสูตรออนไลน์อย่างเต็มที่"

พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนหอสมุดกลาง กล่าวกล่าวว่า ด้านความพร้อมหนังสือ เอกสาร ตำราทางวิชาการ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-booksมากกว่า 2,000,000 เล่ม ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียน การสอน การวิจัย เพื่อเพิ่มจำนวนหนังสือภาษาต่างประเทศและแก้ไขจำนวนหนังสือภาษาต่าง ประเทศที่มีอยู่จำนวนน้อย

และสนองการเปิดหลักสูตรต่างๆ โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นหนังสือภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ ฐานข้อมูลออนไลน์DATA BASE ONLINEฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มจร. โหลดได้ทั้งเล่ม


http://www.mcu.ac.th/site/thesiscontent.php ฐานข้อมูลงานวิจัย โหลดได้เฉพาะบทคัดย่อhttp://www.mcu.ac.th/site/researchcontent.php ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยต่างๆ (ฐานข้อมูล สกอ.)http://www.thailis.uni.net.th/dc.php ฐานข้อมูลบทความทางวิชาการ โหลดได้ทั้งเล่มttp://www.mcu.ac.th/site/articlecontent.php

ฐานข้อมูลห้องสมุดหนังสือ มจร. http://vtls.mcu.ac.th/ ฐานข้อมูลหนังสือภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศ 2 ล้านเล่ม 18 ภาษาhttp://community.ebooklibrary.org/?AffiliateKey=Mahachulalong ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เฉพาะทาง (e-Book) สาขาวิชาการบริหารและจัดการธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง ธรรมาภิบาล กฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

กรณีศึกษาในกลุ่ม ประเทศเชียอาคเนย์ ศึกษาศาสตร์ ภาษาและภาษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น สามารถ Copy, Print, Download http://portal.igpublish.com Scan พระไตรปิฎก ฉบับ ร.5 เป็นอิเล็กทรอนิกส์ e-book http://portal.igpublish.com เฉพาะในรูปแบบอินทราเน็ตเท่านั้น ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์ (หนังสือพิมพ์ย้อนหลัง)http://edu.iqnewsclip.com/newsservice.aspx

อย่างไรก็ตาม หลักสูตรดังกล่าว ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย คาดว่าจะสามารถเปิดรับสมัครและทำการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2555 ผู้สนใจติดต่อคณะสังคมศาสตร์ อาคารเรียนรวม โซน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์/โทรสาร 035-248-000 ต่อภายใน 8269
อีเมล์ mcusocialreview@gmail.com หรือ 
ssmcu@hotmail.com
 


ข่าว : คมชัดลึก
25 ตุลาคม 2555

http://www.alittlebuddha.com/

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช