นโยบายนายกคนที่๑๙ ประวัติศาสตร์

10 ก.ย.57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เผยแพร่คำแถลงนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่จะแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวันศุกร์ที่ 12 ก.ย.นี้แล้ว โดยมีความยาวทั้งสิ้น 23 หน้ากระดาษ โดยระบุว่านโยบายทุกด้านที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรการปกครองทุกระดับตั้งแต่ท้องถิ่นจนถึงประเทศ ต้องการเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมปัญหาทั้งระยะเฉพาะหน้าที่ต้องทำทันที ระยะกลางที่จะทำต่อไป และระยะยาว ซึ่งอาจจะไม่เห็นผลสำเร็จ แต่รัฐบาลต้องการวางรากฐานให้รัฐบาลหน้า

สำหรับนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์นั้นมีทั้งสิ้น 11 ด้าน ประกอบด้วย การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ,การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ ,การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ,การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ,การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน

การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ,การส่งเสริมบทบาท และการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน ,การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม ,การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ,การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

คำแถลงนโยบายรัฐบาลของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
http://www.naewna.com/politic/120927

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช