ข่าวพระศาสนา รัฐบาลใหม่


มอบ "ยงยุทธ" ดูแล "สำนักพุทธ"


นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี
ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


นายอำพล กิตติอำพล เลขาธิการคณะรัฐมนตรี(ครม.) แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนของการแบ่งงานรองนายกรัฐมนตรีทั้ง คน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ เป็นรองนายกรัฐมนตรีอันดับที่ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดูแลงานด้านการปกครอง การต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักงานพุทธศาสนา สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต. )

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง เป็นรองนายกรัฐมนตรีอันดับที่ ดูแลงานด้านกระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน  สำนักงานกฤษฎีกา กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ เป็นรองนายกรัฐมนตรีอันดับที่ ดูแลงานด้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ราชบัณฑิตยสถาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  นอกจากนั้น ยังมีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานด้านความมั่นคง อาทิ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  และสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง เป็นรองนายกรัฐมนตรีลำดับที่ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ดูแลงานด้านเศรษฐกิจ อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงบประมาณ และ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

และ นายชุมพล ศิลปอาชา เป็นรองนายกรัฐมนตรีลำดับที่ 5  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดูแลงานด้านการท่องเที่ยว และการเกษตร สำนักงานจัดประชุมนิทรรศการ และองค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน


ข่าว : มติชน
26 สิงหาคม 2554


ยิ่งลักษณ์ขึ้นบ้านใหม่ !
นิมนต์พระสงฆ์ 99 รูป ทำบุญทำเนียบ
สมเด็จฯวัดปากน้ำ ให้พร "ให้รัฐบาลอยู่นานๆ"
แหมแค่นี้ก็ปลื้มสุดๆ แล้วค่ะ หลวงพ่อนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มบริหารราชการของรัฐบาล (25/8/2011)

สมเด็จพระมหารัชมัคลาจารย์ ขอให้รัฐบาลรณรงค์คนไทยรักษาศีล ข้อ

วันนี้ (25 ส.ค. 54) เวลา 10.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มบริหารราชการของรัฐบาล โดยมี คณะรัฐมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายกรัฐมนตรี ได้ทำพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายเครื่องสักการะแด่ประธานสงฆ์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้น นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 99 รูป

โอกาสนี้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ ประธานสงฆ์ ได้แสดงธรรมเทศนา โดยมีใจความว่า

ขอเจริญพร นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี และผู้มีเกียรติทุกท่าน

วันนี้นับเป็นวันอันเป็นมิ่งขวัญ เป็นสิริมงคล เป็นเครื่องหมายแห่งความสงบ ความร่มเย็น ความเป็นสุข ซึ่งจะพึงเกิดมี ท่านทั้งหลายในการปกครองบ้านเมืองนั้น ถ้าจะอุปมาก็เหมือนกับบ้าน ๆ หนึ่ง มีคุณพ่อคุณแม่ มีลูกหลาน คน แต่ว่าบ้านของท่านยิ่งลักษณ์มีลูกหลานประมาณ 70 ล้านคน อุปมาว่า บ้านเล็กๆ ที่มีคุณพ่อคุณแม่มีลูกหลานสัก 4-5 คน บ้านนั้นจะอยู่เย็นเป็นสุขไม่ทุกข์เดือดร้อน ต้องผู้นำเป็นประการสำคัญ ผู้นำคือคุณพ่อคุณแม่ คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกๆ หลานๆ เมื่อลูกหลานได้ตัวอย่างที่ดีแล้ว ครอบครัวนั้นก็จะปฏิบัติตามคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นตัวอย่างที่ดี ครอบครัวนั้นก็อยู่เย็นเป็นสุข

ครอบครัวที่อยู่เย็นเป็นสุขนั้นง่ายๆ ศีล ท่านทั้งหลายไม่ต้องมากเพียงศีล 5 เท่านั้น ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดลูกเมีย ไม่พูดมุสา ไม่ดื่มสุราเมรัย ศีลชื่อนี้ว่าเป็นหลักประกันสังคมของโลก โลกทั้งโลก โลกทุกโลก ถ้าทุกคนมีศีล ด้วยกันอยู่เย็นเป็นสุขสงบร่มเย็น ครอบครัวที่เปรียบว่ามี 4-5 คน ครอบครัวนั้นพ่อแม่ก็เป็นคนมีศีล ลูกเป็นคนมีศีล ครอบครัวนั้นก็จะอยู่เย็นเป็นสุข แต่ถ้าครอบครัวใด พ่อไปอย่างหนึ่งแม่ไปอย่างหนึ่ง ลูกหลานไปอย่างหนึ่ง มีศีลบ้างไม่มีศีลบ้าง ครอบครัวนั้นก็จะอยู่ร้อน นอนทุกข์ ทะเลาะ กันไม่เว้นแต่ละวัน รัฐบาลก็เหมือนครอบครัวหนึ่งเหมือนกัน เพราะต้องปกครองประเทศ นายกรัฐมนตรี เป็นเสมือนเป็นพ่อเป็นแม่ของประชาชน ถือว่าเป็นลูกหลาน นายกรัฐมนตรี ประมาณ 70 ล้านคน อยู่ในปกครองดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลของนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยทั้งคณะรัฐบาล

เมื่อผู้อยู่ในปกครองจะอยู่เย็นเป็นสุขอย่างไรนั้น ถ้าทุกคนมีศีล ด้วยกัน เริ่มตั้งแต่ผู้ปกครอง นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีมี ทุกคนมีศีล ผู้ปกครองมีศีล ลูกๆ หลานๆ ประมาณ 70 ล้านคน ก็มีศีล ครอบครัวนั้นก็อยู่เย็นเป็นสุขแน่นอน บ้านเมืองนี้สงบสุขแน่นอน แต่ถ้าหากว่ามิได้เป็นดังนี้ คือไม่มีศีลด้วยกัน บางคนมีบางคนไม่มี ก็เดือดร้อนเป็นธรรมดา

ขอให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาล รณรงค์ให้ประสพนิกรประชาชนทุกหมู่เหล่า เป็นผู้มีศีลด้วยกันทุกคน เริ่มตั้งแต่ผู้นำ ผู้นำก็รู้ว่าเป็นผู้มีศีลอยู่แล้วประพฤติดี ประพฤติชอบอยู่แล้ว ทั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี รณรงค์ให้ประสพนิกรประชาชนทุกหมู่เหล่าเป็นผู้มีศีลด้วยกัน ถ้าทุกคนมีศีลบ้านเมืองนี้สงบร่มเย็นเป็นสุข

ศีล ข้อ ถ้าท่านทั้งหลายรักษาไม่ได้ ก็รักษาเพียง ข้อก็ยังดี บางคนชอบดื่มสุรา มีบางรึเปล่ารัฐบาลนี้ รัฐมนตรีต้องเป็นผู้นำ สุราก็ต้องเลิก บุหรี่ก็ต้องเลิก ต้องเป็นผู้นำ ถ้าหากยังติดสุรา รักษาเพียง ข้อ ข้อสุราอย่ารับ รับเพียง ข้อก็ยังดี หรือบางคนเป็นพ่อค้า แม่ขายจำเป็นต้องพูดจริงบ้าง ไม่จริงบ้างในการค้าการขายข้อมุสาก็รักษาไม่ได้ เอาเพียง ข้อท่านทั้งหลาย รักษาเพียง 3ข้อก็ยังดี หรือ ข้อไม่ไหว เอาเพียง ข้อ ข้อไม่ไหว เอาข้อเดียว ถ้าข้อเดียวไม่ไหว ตายดีกว่า ท่านทั้งหลายศีล เป็นหลักประกันสังคม

ขอให้ท่านทั้งหลาย ตั้งแต่คณะรัฐบาล ประชาชนให้อยู่ในศีล ประเทศจะสงบและมีความสุข อาตมาพร้อมด้วยคณะสงฆ์มีพระคุณเจ้าสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร ขอให้คณะรัฐบาลมีศีล ทุกคนและให้ช่วยรณรงค์ให้ประสพนิกรประชาชนมีศีล รัฐบาลและประชาชนจะมีความสุขร่วมกัน

ในที่สุดนี้ อาตมาภาพ พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์มีเจ้าคุณสมเด็จเป็นประธาน ขออำนวยอวยพรโดยอ้างอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอ้างอำนาจกุศลผลบุญและอ้างอำนาจแห่งความตั้งใจดีของท่านทั้งหลายที่บริหารบ้านเมือง ขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธรรมสาร ธนสารสมบัติ และให้ท่านเจริญรุ่งเรืองอยู่ในตำแหน่งการปกครองบ้านเมืองให้ยิ่งยืนนาน มีความสุขมีความเจริญ ให้เป็นร่มโพธิ์ทองของประชาชนทั้งหลาย จงตลอดกาลเป็นนิจ ทุกเมื่อเทอญ

ข่าว : รัฐบาลไทย
26 สิงหาคม 2554


ทุนเล่าเรียนหลวงพระสงฆ์ไทย ปี 54มเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ ประธานมอบพระธรรมปัญญาภรณ์ เลขาแม่กองบาลี รายงาน
เจ้าหน้าที่สำนักพุทธฯ ร่วมงานนายพนม ศรศิลป์ สำนักพุทธฯ ถวายรายงาน

ว่าแต่ช่วงนี้ไม่เห็นหน้าสองเกลอ "นพรัตน์-อำนาจ" ออกงานคณะสงฆ์เลย สงสัยจะอายพระตัวแทนพระผู้เข้ารับทุนถวายสักการะมอบทุนหลวงของสิ่งนี้ มิใช่แก่นพระศาสนา แต่ให้ไว้เพื่อเป็นกำลังใจกรุณารักษาไว้ให้ดี ถ้าไม่จำเป็นก็..อย่าแกะนะมันเป็นของสำคัญอย่างนั้นหรือครับ หลวงพ่อ"มันห่อยาก"

เอ้า ! ต่อไป ไผเป็นไผ เชิญทัศนาเอาเอง
 

พิธีมอบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2554

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ แม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จำนวน 76 ทุน ทุนบริหารการศึกษาสำนักเรียน / สำนักศาสนศึกษาดีเด่น พิธีมอบรางวัลสำนักเรียน / สำนักศาสนศึกษาดีเด่น ฉลองปริญญาบัตร – พัดเปรียญ เปรียญธรรม 9 ประโยค ในการนี้ นายพนม ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เข้าถวายเครื่องสักการะและกล่าวถวายรายงาน จากนั้น สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้มอบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จำนวน 76 ทุน ทุนบริหารการศึกษาสำนักเรียน / สำนักศาสนศึกษาดีเด่น และมอบรางวัลแก่  สำนักเรียน / สำนักศาสนศึกษาดีเด่น และพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญชัยมงคลคาถา ต่อมา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้กล่าวสัมโมทนียกถา ณ ศาลาสตมานุสรณ์ (ศาลาร้อยปี) วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ข่าว : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2
5 สิงหาคม 2554

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช