ประวัติของ สมเกียรติ กาญจนชาติ


ชื่อ          นาย สมเกียรติ กาญจนชาติ    

ที่อยู่     448/98 อาคารทรัพย์แก้วทาวเวอร์
                ถนน ประชาอุทิศ  ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร                                        
                โทร. 085-1099813,084-6514822
                Email : ssomkiert@gmail.com
              ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://picasaweb.google.co.th/ssomkiert  
                                        www.facebook.com/thaihistory
ประวัติส่วนตัว
                วันเกิด  22 กันยายน 2505, อายุ 48 ปี
                ส่วนสูง  180 ซม.   น้ำหนัก  72 กก.
                ศาสนา   พุทธ
               
ประวัติการศึกษา
                มัธยมศึกษาตอนปลาย        จาก  โรงเรียน เทพศิรินทร์
                รับราชการทหาร  โรงเรียนการบินกำแพงแสน .นครปฐม 1 ปี เมื่อ .. 2526
                ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง     วิทยาลัยครู จันทรเกษม ปี 2529
            ประกาศนียบัตรการอบรมด้าน GIS

ตำแหน่งงานที่สนใจ
                งานในลักษณะด้านการให้คำปรึกษาและตรวจสอบ ในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนการทำโครงการซึ่งต้องใช้ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ในการคิดโครงการ และวางระบบงานให้กับหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  และหน่วยงานด้านความมั่นคงของ
3 เหล่าทัพทั้งนี้รวมถึงการใช้องค์ความรู้ หลักจริยธรรมในพระศาสนา ความสามารถ ในการประสานงานกับผู้บริหารในหน่วยงานต่างๆและรับผิดชอบให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยตามเป้าหมาย โดยไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้กับองค์กรและผู้บริหาร เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืน
ประสบการณ์การทำงาน
2529 – 2530        เริ่มงานกับบริษัท เคี่ยนหงวนวิสาหกิจ จำกัด ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์                                                               รับผิดชอบงานด้านการเขียนโปรมแกรม ORDER PROCESSING
2530 – 2531        บริษัท เอ็มซีไอ จำกัด เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจด้านการขายระบบการ                                                                         ติดต่อสื่อสาร ในตำแหน่ง Technical Support รับผิดชอบให้คำปรึกษาแก่                                                          ฝ่ายขายในด้านเทคนิค รวมถึงการติดตั้งระบบให้กับลูกค้า
2531 – 2532  บริษัท NCN จำกัด ทำธุรกิจจำหน่ายระบบไมโครคอมพิวเตอร์ รับติดตั้งระบบ LAN ในตำแหน่ง Technical Sale
2532 – 2534 บริษัท System Organization จำกัด ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายรับผิดชอบการขายผลิตภัณฑ์ด้าน คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ยี่ห้อ                                                             CALCOMP
2534 – 2537 บริษัท ล็อกเลย์ จำกัด (มหาชน)   ตำแหน่ง Technical Sale 
ทั้งนี้เนื่องจากในขณะนั้นข้าพเจ้าได้ติดต่อกับ การปิโตรเลียมแห่งประเทศ                                                        ไทย และได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของแต่ละหน่วยงาน                                                    ข้าพเจ้าจึงได้เขียนโครงการขึ้นเป็นโครงการระบบคอมพิวเตอร์                                                                                     เน็ทเวอร์ค ชื่อ ระบบ Engineering Document Information (EDI)                                                                         หลังจากได้มีการประชุมนำเสนอโครงการให้กับหน่วยงานฝ่ายวิศวกรรม                                                             ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพื่อความเหมาะสมจึงได้ย้ายมาร่วมงานกับ                                                         บริษัท ล็อกเลย์ จำกัด (มหาชน)
2537   เป็นเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาให้กับสภาความมั่นคงแห่งชาติ ด้านการวา ระบบสารสนเทศในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
2538 – 2545ทำธุรกิจส่วนตัว
2546 – 2549 MappointAsia Company Limited. ตำแหน่ง Project Manager แผนก Military ดูแลให้คำแนะนำ ด้านการนำเสนอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                       Hardware & Software Systems โดยทำเป็น System Intregration อุปกรณ์
ที่มีอยู่เดิมเข้ากับอุปกรณ์ใหม่ เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้าน                                                                      ความมั่นคงและปลอดภัยของชาติ
2552-2553     ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ พิจารณา ติดตาม ตรวจสอบ
ส่งเสริมกิจการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒธรรมและกฎหมาย วุฒิสภา
2553-ปัจจุบัน ก่อตั้ง พิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่อง NGO เป็นองค์กรเพื่อสังคม โดย
นำพระเครื่องที่เป็นโบราณวัตถุที่สะสมออกหาทุนในการทำ โครงการ
ศาลาศิลปะและหลักธรรมชาวพุทธ เพื่อสืบทอดและปกป้องพระศาสนา
ตรวจสอบความมั่นคงในสถาบันศาสนา โดยประสานงานกับองค์กรต่างๆ เช่น
ร่วมกับหนังสือพิมพ์เบาะแส และ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
ในโครงการเสวนาวิชาการเพื่อปฎิรูปประเทศไทย
       ผลงานด้านโครงการ
                1. โครงการระบบคอมพิวเตอร์ EDI ให้กับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โครงการนี้ข้าพเจ้าเป็นผู้ริเริ่มเขียนโครงการและเป็นผู้ขาย มูลค่า 30 ล้านบาท
                2.  โครงการระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผู้ขาย มูลค่า 5 ล้านบาท
                3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรผู้ปฎิบัติงาน   ด้านการวางแผนพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ โดยเป็นผู้รับผิดชอบโครงการของบริษัทและประสานความร่วมมือ ระหว่าง    3 หน่วยงาน คือ สภาความมั่นคงแห่งชาติ, กองทัพภาคที่ 3 และสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (เป็นโครงการช่วยเหลือทางราชการ)
                4. โครงการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านการวางระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บข้อมูลด้านสถิติต่างๆทางการแพทย์ และข้อมูลโรคติดต่อต่างๆ
                5. โครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง พื้นที่ข้างเคียงดอยตุง โดยประสานความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ สภาความมั่นคงแห่งชาติ, กองทัพภาคที่ 3 และ    สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งสอดคล้องกับแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2535 ซึ่งได้กำหนดนโยบายให้ประสานความช่วยเหลือสนับสนุนจากภาคเอกชน
(โดยโครงการที่ทำนี้ ข้าพเจ้ามีความคิดเห็นว่า สามารถที่จะสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับองค์กร และผู้บริหาร เพราะหน่วยงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่ออกนโยบายต่างๆแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานตามนโยบายและแผนแม่บท)
 6. ได้เข้าไปช่วยงานในคณะทำงานโครงการทำความจริงให้ปรากฏของท่าน พล... อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ฝ่ายบริหาร) โดยเป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน และให้ข้อมูลด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ในแบบบูรณาการ (ในนามบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท)
              7.ได้เสนอโครงการให้กระทรวงกลาโหม เพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยีด้านความมั่นคงของประเทศ

โครงการที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ปัจจุบัน

                    1.  โครงการระบบปฎิบัติการเตือนภัยและตรวจจับสัญญาณด้านความมั่นคงแห่งชาติ                            (National Security System Project)
                  2.  โครงการระบบปฎิบัติการพิทักษ์โลก (Save the World System Project )
                  3.  โครงการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Intelligent GIS)
                  4.  โครงการพิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่อง  เพื่อหาทุนในการช่วยเหลือสังคมและศาสนา
                       โดยร่วมกับหนังสือพิมพ์เบาะแส ในการตรวจสอบการทุจริตและผู้มีอิทธิพลช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
                  5.  โครงการ แกลลอรี่สอนศิลปะและหลักธรรมชาวพุทธ
                  6.  โครงการอบรมจริยธรรมหลักชาวพุทธ
                  7.  โครงการศิลปะและหลักธรรมชาวพุทธ

บุคคลอ้างอิง
1.   พระพรหมสุธี  โทร 081-9124487
2.    พล.. ภราดร พัฒนถาบุตร
       ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
       โทร.081 8267575 
3.    พล...ชาตรี สุนทรศร
       หัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ (สป10) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    โทร.081-8045626   


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช