พระพุทธองค์ตรัส, พุทธภาษิต, พุทธวจนะ, พุทธศาสนสุภาษิต, พุทธสุภาษิต


พระพุทธองค์ตรัส :

But he who discared defilements,
Firmly established in moral precepts,
Possessed of self-control and truth,
Is indeed worthy of the yellow robe.

ผู้หมดกิเลส มั่นคงในศีล
รู้จักบังคับตนเอง และมีสัตย์
ควรครองผ้ากาสาวพัสตร์แท้จริง

01 ОКТผู้ที่กิเลสครอบงำ

พุทธภาษิตจากพระโอษฐ์พระศาสดา
พระพุทธเจ้า

ไม่คู่ควรแก่การเคารพ

เรื่องพระเทวทัต ชาวบ้านหมู่มากลงมติถวายผ้าเนื้อดีแก่พระเทวทัต ภิกษุทั้งหลายโจษกันว่าผ้านั้นไม่เหมาะแก่พระเทวทัตหากแต่เหมาะสมกับพระอัครสาวก พระพุทธเจ้าจึงตรัสฉัททันตชาดก พร้อมภาษิตว่า….
พระพุทธองค์ตรัส :

whosoever, not freed from defilements,
Without self-control and truthfulness,
Should put on the yellow robe-
He is not worthy of it.

คนที่กิเลสครอบงําใจ
ไร้การบังคับตนเองและไร้สัตย์
ถึงจะครองผ้ากาสาวพัสตร์
ก็หาคู่ควรไม่,

01 ОКТเหยื่อแห่งมาร

พุทธภาษิตจากพระโอษฐ์พระศาสดา
พระพุทธเจ้า

เหยื่อของพญามาร

ยมกวรรค เรื่องที่๖ เรื่องจุลกาลและมหากาลมหากาลและจุลกาล ๒ พี่น้องได้ออกบวช พระมหากาลเถระบรรลุอรหัตผล ส่วนพระจุลกาลถูกภรรยาทั้ง ๒ จับสึกโดยเปลื้องผ้ากาสาวะ ภิกษุทั้งหลายเกรงว่าพระมหากาลเถระจักโดนภรรยาจับสึกเช่นนั้นบ้าง พระพุทธเจ้าจึงตรัสภาษิตว่า….
พระพุทธองค์ตรัส :

As the wind overthrows a weak tree,
So does Mara overpower him
Who lives attached to sense pleasures
Who lives with his senses uncontrolled,
Who knows not moderation in his food,
And who is indolent and inactive.

มารย่อมสามารถทําลายบุคคล
ผู้ตกเป็นทาสของความสวยงาม
ไม่ควบคุมการแสดงออก
ไม่รู้ประมาณในโภชนาหาร
เกียจคร้านและอ่อนแอ
เหมือนลมแรงพัดโค่นต้นไม้ที่ไม่แข็งแรง,

เวรย่อมระงับ

พระพุทธเจ้า
พระพุทธองค์ตรัส :

As the wind does not overthrow a rocky mount,
So Mara indeed does not overpower him
Who lives unattached to sense pleasures,
Who lives with his senses well-controlled,
Who knows moderation in his food,
And who is full of faith and high vitality.

มารย่อมไม่สามารถทําลายบุคคล
ผู้ไม่ตกเป็นทาสของความสวยงาม
รู้จักควบคุมการแสดงออก
รู้ประมาณในโภชนาหาร
มีศรัทธา และมีความขยันหมั่นเพียร
เหมือนลมไม้สามารถพัดโค่นภูเขา

30 СЕПเหตุแห่งความพินาศ

พุทธภาษิตจากพระโอษฐ์พระศาสดา
พระตถาคต

เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร

ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีเหล่าพระธรรมกถึก และพระวินัยธรทะเลาะแตกแยกกัน ไม่ยอมกระทําสังฆกรรมร่วมกัน แม้พระพุทธเจ้าตรัสห้ามพร้อมแสดงลฏกิกชาดก ๑๑ และวัฏฏกชาดก ๑๒ ภิกษุทั้งหลายก็ไม่เชื่อฟ้ง พระพุทธเจ้าจึงหลีกไปอยู่ในป่า เหล่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายบังคับให้ภิกษุขอขมาพระพุทธเจ้า เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกลับมา พระองค์จึงตรัสภาษิตว่า
พระพุทธองค์ตรัส :

The common people know not
That in this Quarrel they will perish,
But those who realize this truth
Have their Quarrels calmed thereby.

คนทั่วไปมักนึกไม่ถึงว่า ตนกําลังพินาศ
เพราะวิวาททุ่มเถียงกัน
ส่วนผู้รู้ความจริงเช่นนั้น
ย่อมไม่ทะเลาะกันอีกต่อไป

30 СЕПเวรย่อมสิ้นสุด

พุทธภาษิตจากพระโอษฐ์พระศาสดา
พระตถาคต

เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร

เรื่องความเกิดขึ้นของนางกาลียักษิณี หญิง ๒ คนติดตามจองเวรกันหลายชาติจนชาติปัจจุบันผู้หนึ่งเกิดป็นสตรีผู้หนึ่งเกิดเป็นนางกาลียักษิณีพระพุทธเจ้าได้ตรัสห้ามนางกาลียักษิณีและตรัสภาษิตสอนทั้ง ๒ ว่า…
พระพุทธองค์ตรัส :

At any time in this world,
Hatred never ceases by haterd,
But through non-hatred it ceases,
This is an eternal law.

แต่ไหนแต่ไรมา ในโลกนี้
เวรไม่มีระงับด้วยการจองเวร
มีแต่ระงับด้วยการไม่จองเวร
นี้เป็นกฎเกณฑี่ตายตัว

29 СЕПเวรย่อมระงับ

พุทธภาษิตจากพระโอษฐ์พระศาสดา
พระพุทธเจ้า

เวรย่อมไม่ระงับ

พระติสสเถระบวชเมื่อตอนแก่ ถือตัวว่าเป็นพระญาติวงศ์ของพระพุทธเจ้า มีความเย่อหยิ่งต่อภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายและพระพุทธเจ้าตักเตือนเท่าไรก็ไม่เชื่อฟัง ยังคงถือทิฏฐิมานะ พระพุทธเจ้าจึงตรัสภาษิตว่า…

‘He abused me, he beat me,
He defeated me, he robbed me;
In those who harbour such thoughts
Hatred never ceases.

ใครมัวคิดอาฆาตว่า
“มันด่าเรา มันทำร้ายเรา
มันเอาชนะเรา มันขโมยของเรา”
เวรของเขาไม่มีทางระงับ

เวรย่อมระงับ

พระพุทธเจ้า

‘Heabused me, he beat me,
He defeated me, he robbed me’
In those who harbour not such thoughts
Hatred finds its end.

ใครไม่คิดอาฆาตว่า
“มันด่าเรา มันทำร้ายเรา
มันเอาชนะเรา มันขโมยของเรา”
เวรของเขาย่อมระงับ

29 СЕПกรรมติดตามเหมือนเงา

พุทธภาษิตจากพระโอษฐ์พระศาสดา
พระพุทธเจ้า

สุขอยูู่ที่ใจ

มัฏฐกุณฑลีเป็นบุตรของอทินนปุพพกพราหมณ์ผู้ตระหนี่ถี่เหนียว เมื่อมัฏฐกุณฑลีป่วยหนัก พราหมณ์ไม่ยอมรักษาเพราะกลัวเสียทรัพย์จนบุตรตาย บุตรไปเกิดในดาวดึงสเทวโลก เพราะอํานาจของการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติ ภายหลังพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดทั้งมัฏฐกุณฑลีเทพบุตร และอทินนปุพพกพราหมณ์จนบรรลุโสดาปัตติผล โดยพระพุทธเจ้าได้กล่าวภาษิตว่า
พระพุทธองค์ตรัส :


สิ่งทั้งหลายทั้งปวงสำคัญที่ใจ
ใจประเสริฐสุด สำเร็จได้ด้วยใจ
ถ้าพูดหรือทำสิ่งใดด้วยใจบริสุทธิ์
ความสุขย่อมติดตามเขา
เหมือนเงาติดตามตน

28 СЕПใจเป็นใหญ่

พุทธภาษิตจากพระโอษฐ์พระศาสดา
พระพุทธเจ้า

สำคัญที่ใจ

พระจักขุบาล…บําเพ็ญสมณธรรมโดยถือเนสัชชิกธุดงค์ จนตาบอดพร้อมกับบรรลุเป็นอรหัตผลสุกขวิปัสสโก ภิกษุโจษกันถึงบุพกรรมของพระจักขุบาลว่าเป็นเพราะเหตุใดตาจึงบอด พระพุทธเจ้าจึงเล่าบุพกรรมของพระจักขุบาลแก่ภิกษุทั้งหลายว่าในอดีตชาติพระจักขุบาลปรุงยาพิษหยอดตาผู้อื่นทําให้ผู้อื่นตาบอดพร้อมตรัสภาษิตว่า…
พระพุทธองค์ตรัส :

สิ่งทั้งหลายทั้งปวงสำคัญที่ใจ
ใจประเสริฐสุด สำเร็จได้ด้วยใจ
ถ้าพูดหรือทำสิ่งใดด้วยใจชั่ว
ความทุกข์ย่อมติดตามเขา
เหมือนล้อหมุนเต้าตามเท้าโค

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช