ขอความสนับสนุนโครงการเพื่อพระศาสนา


ที่ พิเศษ๑/๒๕๕๔                                                                                   วันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๔

เรื่อง    การขอความสนับสนุน โครงการศาลาศิลปะและหลักธรรมชาวพุทธ
            
เรียน   ชาวพุทธผู้มีจิตศรัทธา
                
สิ่งที่ส่งมาด้วย  .โครงการ .ประวัติการทำงานและข้อมูลต่างๆ http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2011/08/blog-post_6999.html

                        เนื่องด้วย ข้าพเจ้า นายสมเกียรติ กาญจนชาติ บ้านเลขที่ ๔๔๘/๙๘ อาคารทรัพย์แก้วทาวเวอร์ ถนนประชาอุทิศ ห้วยขวาง กรุงเทพ ๑o๓๑o ได้ดำเนินโครงการต่างๆให้ดีที่สุด แก่ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดมา และต้องการที่จะดำเนินโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ ให้ต่อเนื่อง โดยมีองค์กรที่มีนโยบายสนับสนุนในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้ โดยได้ดำเนิน โครงการ ศาลาศิลปะและหลักธรรมชาวพุทธ  ทั่วประเทศเพื่อถวายเป็นพระกุศล    แด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาปรินายก       ในวโรกาส   มหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ ๑oo พรรษา    และวโรกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระชนมพรรษา ๗ รอบ

            ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอ กราบเรียนท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคในโครงการ เพื่อขอการสนันสนุนทุนดำเนินโครงการนี้ ถวายแด่สมเด็จพระสังฆราช เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ประชาชนในชาติไทย
           จึงขอกราบเรียนมายังท่านเพื่อพิจารณา ให้เกิดประโยขน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ

                                                                                                                          ด้วยความนับถืออย่างสูง

                                                                              สมเกียรติ   กาญจนชาติ

                                                                      ประธานพิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่อง (NGO)     

เรียนท่านเข้าศึกษาข้อมูลโครงการที่    http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/2011/07/blog-post_31.html         

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช