ขอเพียงอย่าโกงกินกันมากเกินไป

4 พัน 3 ร้อยล้าน !


งบประมาณสำนักพุทธฯ ปี 56

นพรัตน์ประกาศ
"ทุ่มให้การศึกษา"

อุ๊ย ! ไม่ต้องทุ่มเทเพียงนั้นหรอกฮะ

ขอเพียงอย่าโกงกินกันมากเกินไป

แค่นี้พระเณรก็ชื่นใจแล้ว

พศ.ได้งบฯปี 56 กว่า 4 พันล้าน มุ่งเน้นพัฒนาด้านการศึกษาของพระสงฆ์


นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สำนักพุทธฯ ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 จากสำนักงบประมาณ จำนวน 4,300 ล้านบาท โดยจะเน้นการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะการใช้แท็บเล็ตของสามเณร ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา การส่งเสริมพระธรรมทูตทั้งในและต่างประเทศรวมถึงพัฒนาพระธรรมทูตอาสาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สำคัญจะพัฒนาศักยภาพของวัดให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นด้วย


นอกจากนี้ สำนักพุทธฯ ได้ดำเนินการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนบาลี ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ได้นำหลักสูตรสามัญ เข้ามาบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนของ แผนกธรรม-บาลีรวมทั้งเทียบวุฒิได้ด้วย ซึ่งหลักสูตรทั้ง 2 ส่วนจะมีความสอดคล้องกัน และจะต้องพัฒนาให้เกิดคุณภาพทางการศึกษามากขึ้น ส่วนกรณีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยการเดินทางของสามเณร ในการเข้ามาศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ซึ่งบางรูปเดินทางไป-กลับระยะทางที่ไกล จึงได้ของบประมาณจากรัฐบาลในการอุดหนุนค่าเดินทาง โดยได้รับรูปละ 50 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของรถรับส่ง สำหรับเรื่องของชายแดนภาคใต้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติงบประมาณค่าครองชีพให้พระสงฆ์ในพื้นที่ เพิ่มเป็นรูปละ 2,500 บาท


สำนักพุทธฯ จะเข้าไปส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ อาทิ การส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการดูแลพระสงฆ์ สร้างกำลังใจซึ่งกันและกัน การนำพระสงฆ์ในพื้นที่เข้ามากราบนมัสการสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เพื่อรับโอวาทและได้ขวัญกำลังใจจากพระผู้ใหญ่ "งบประมาณครั้งนี้เราได้รับเพิ่มจากปีงบประมาณ 2555 ประมาณ 500 ล้านบาท ส่วนงบประมาณที่ได้รับเพิ่มนี้จะเน้นในเรื่องการศึกษาและเรื่องจังหวัดชายแดนเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม สำนักพุทธฯ ตั้งใจเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระพุทธศาสนา และพัฒนาคุณภาพพระสงฆ์ ให้เป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชน รวมทั้งเป็นพระที่ทำหน้าที่เผยแผ่อย่างถูกต้องไม่ผิดเพี้ยน"ข่าว : ข่าวสด
5 สิงหาคม 2555

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช