ทรัพย์สินของชาติ ต้องนำเข้าคลัง และยุบ กสทช.?

ทรัพย์สินของชาติ...ต้องนำเข้าคลัง

กสทช.เตรียมการที่จะเปิดประมูลให้มีการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 4G เป็นประเทศเกือบหลังสุดของอาเซียน ซึ่งเป็นข่าวคราวที่น่าอับอายขายหน้าแก่ประชาชาติอาเซียนและแก่ประชาคมโลกอย่างยิ่งยวด

ประเทศไทยซึ่งเคยก้าวหน้ากว่าใครมาตั้งแต่ยุคสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 กลับต้องมาล้าหลังชาติอื่นๆ จนแทบไม่เห็นฝุ่น และเฉพาะในเรื่องโทรคมนาคมก็กำลังล้าหลังกว่าประเทศลาวและประเทศพม่าไปแล้ว

เนื่องจากประเทศลาวและประเทศพม่าได้เปิดใช้โทรศัพท์ระบบ 4G มาร่วมสองปีแล้ว แต่ถึงวันนี้ประเทศไทยก็ยังไม่ได้ทำ และอยู่ในขั้นริเริ่มเตรียมการที่จะเปิดประมูลเท่านั้น ซึ่งยังไม่รู้ว่าจะใช้เวลาอีกนานเท่าใด เป็นการสะท้อนความเหลวไหลที่เรียกร้องให้มีการปฏิรูปเสียโดยพลัน

เชอะ! ทำเป็นหูหนวก ตาบอด ไม่รู้ ไม่เห็น ไม่ได้ยินว่ารัฐบาลกำลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ digital economy เพื่อนำพาการพัฒนาประเทศไปสู่ยุคใหม่ ที่มีความพรั่งพร้อมและความทันสมัยในด้านการคมนาคมและด้านโทรคมนาคม เพื่อให้รองรับกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปีนี้

แต่คนจำพวกภูมิหลังเป็นยาจก คางคกขึ้นวอ กลับบ้าใบ้ในอำนาจไม่ไยดี คิดแต่จะแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ทั้งที่ฉาวโฉ่เน่าเหม็น จนประชาชนพากันเรียกร้องให้ยุบหน่วยงานนี้และสอบสวนยึดทรัพย์บรรดาพวกโกงชาติให้เป็นที่ประจักษ์สักครั้งหนึ่ง

นายกรัฐมนตรีเดินทางไปต่างประเทศก็ถูกนักลงทุนจากต่างประเทศทวงถามว่าเมื่อไหร่ประเทศไทยจะเปิดให้บริการในระบบ 4G เสียที เพราะความล่าช้าล้าหลังเหล่านี้เป็นอุปสรรคในการติดต่อธุรกิจซึ่งก้าวหน้าไปไม่เห็นฝุ่นแล้ว

นั่นเป็นเรื่องของความล้าหลังและความเห็นแก่ประโยชน์ตนยิ่งกว่าประโยชน์ชาติ แต่อีกเรื่องหนึ่งซึ่งต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนคือเรื่องทรัพย์สมบัติของชาติที่คนเพียงหยิบมือเดียวกำลังฉกฉวยใช้สอยเป็นประโยชน์ตนและปล้นสะดมเอาไปใช้ตามอำเภอใจ และเมื่อเข้าใจกันดีแล้วก็จะได้เห็นพ้องต้องกันว่าจำเป็นจะต้องนำเอาทรัพย์สินของชาติเหล่านี้เข้าคลัง เพื่อเป็นสมบัติและเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

บรรดาคลื่นทั้งหลายไม่ว่าความถี่ไหนๆ รวมทั้งวิถีโคจรของดาวเทียมบนอวกาศเป็นทรัพย์สมบัติของชาติ เป็นทรัพย์สินร่วมกันของประชาชนทุกคน และมีไว้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทุกคน ใครจะไปยึดถือครอบครองเป็นของส่วนตัวนั้นไม่ได้

ใครเอาไปใช้สอยก็ต้องจ่ายค่าใช้สอยนั้นให้แก่รัฐเพื่อให้รัฐนำรายได้และประโยชน์มาบำรุงประเทศชาติและราษฎร

ดังนั้นรายได้จากการให้สัมปทานหรือให้อนุญาตเกี่ยวกับกิจการดาวเทียมทั้งหลาย ไม่ว่าขนาดไหน แบบไหน รวมทั้งรายได้จากการให้สัมปทานคลื่นทุกชนิดจึงต้องเป็นรายได้ของรัฐและต้องนำเข้าคลังเป็นรายได้แผ่นดินทั้งจำนวน

ที่ผ่านมามีการนำทรัพย์สมบัติเหล่านี้ไปให้สัมปทานแก่เอกชนโดยคิดค่าตอบแทนต่ำกว่าความเป็นจริง นั่นเป็นการปล้นชาติ ประหนึ่งโจรที่ปล้นสะดมทรัพย์สมบัติของชาติไปเป็นประโยชน์ส่วนตน ซึ่งยุคปฏิรูปนี้จะยินยอมให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเป็นอันขาด

ที่ผ่านมามีการนำเอาคลื่นวิทยุโทรทัศน์ไปให้สัมปทานแก่เอกชนซึ่งนอกจากคิดค่าตอบแทนต่ำกว่าความเป็นจริงแล้ว ยังนำเอาผลประโยชน์จากการให้สัมปทานนั้นเป็นสมบัติของหน่วยงาน แล้วเอาไปจับจ่ายใช้สอยกันราวกับว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตน จนประชาชนโพนทะนาไม่ต่างกับการโกงชาติในยุครัฐบาลพรรคไทยรักไทยแต่ประการใด

ขณะนี้เงินได้จากการให้สัมปทานคลื่นเหล่านั้นยังเหลืออยู่นับแสนล้านบาท ถ้าขืนปล่อยให้ปล้นสะดมกันต่อไป ประเทศชาติก็จะเสียหายยับเยิน จึงต้องรีบนำเอากลับเข้าคลัง เข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1

จะอ้างเหตุผลหรือกฎหมายใดๆ ไม่ได้ ใครอ้างขึ้นมาก็เป็นหน้าที่และอำนาจของ คสช. ที่จะต้องดำเนินการเอาทรัพย์สินของชาติดังกล่าวคืนให้แก่กระทรวงการคลัง และเพื่อป้องกันพวกโจรานุโจรเอาทรัพย์สินของชาติเหล่านี้ไปใช้ กรณีมีความจำเป็นที่อาจต้องใช้อำนาจพิเศษตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญ สั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของแผ่นดิน และให้นำส่งเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1 เพื่อนำไปใช้จ่ายตามกฎหมายวิธีการงบประมาณต่อไป

ในส่วนของระบบโทรศัพท์ระบบ 4G นั้น ขณะนี้ก็มีการเปิดเผยตัวเลขประมาณการรายได้แล้วว่าถ้าจะมีการเปิดประมูลในลักษณะเปิดเผยตรงไปตรงมา ก็จะมีรายได้ประมาณ 400,000 ล้านบาท

กรณีเรื่องนี้นอกจากต้องรีบดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศแล้วก็ต้องกำหนดให้นำรายได้ดังกล่าวเป็นรายได้แผ่นดินด้วย และควรใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา 44 สั่งให้รายได้ดังกล่าวเป็นรายได้แผ่นดินและต้องนำส่งเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1 ไปพร้อมกันกับรายได้ค่าสัมปทานคลื่นวิทยุโทรทัศน์เสียทีเดียวด้วย

แค่ออกคำสั่งทำในสิ่งที่ถูกต้องเพียงคำสั่งเดียวนี้ ก็จะได้ทรัพย์สินเป็นของแผ่นดินถึง 500,000 ล้านบาท แทนที่จะให้โจรานุโจรปล้นสะดมเอาไปใช้สอยส่วนตัวและจะทำให้งบประมาณปี 2559 ไม่ขาดดุล หรือสามารถเพิ่มเงินลงทุนสำหรับปีงบประมาณดังกล่าวก็ได้

นสพ.แนวหน้า
ข้อเสนอแนะ รัฐบาลควรนำเสาส่งวิทยุของหน่วยงานทั่วประเทศมาใช้โดยลงทุนให้เอกชนมาเช่าใช้หรือประมูลเพื่อความมั่นคงของชาติ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช