เชิญร่วมจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์ ในโครงการจารึกวัดบวรนิเวศ


โครงการจารึกวัดบวรนิเวศ  ประวัติศาสตร์ความมั่นคงพศาสนา
                  เพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
        สกลมหาปรินายก  ในวโรกาส     มหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ ๑oo พรรษา   
        และวโรกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระชนมพรรษา ๗ รอบ

หลักการและเหตุผล
        เพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และภัยพิบัติ    ในชาติไทยในขณะนี้   ข้าพเจ้า นาย สมเกียรติ กาญจนชาติ อดีตที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ติดตาม ตรวจสอบ ส่งเสริมกิจการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมและกฎหมาย วุฒิสภา ได้ประสานกับ ท่านเจ้าคุณ  พระเทพสารเวที ผู้ปฎิบัติหน้าที่เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช  โดยหาทุนในการจัดทำ หนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ (จารึกวัดบวรนิเวศ ประวัติศาสตร์ความมั่นคงพระศาสนา)
เป้าหมายระยะยาว 
    เพื่อเยาวชนและประชาชนในประเทศไทยทั่วทุกภาคส่วน ให้มีจิตสำนึกในคุณธรรมและจริยธรรม (ศีล๕) ในการพัฒนาฟื้นฟูประเทศไทย โดยยึดหลักธรรมะเป็นใหญ่ สามารถ ดำรงชีวิตอย่างพอเพียงมีความสุขในธรรม  จิตใจดีงาม
เป้าหมายระยะ๑๐ปี  (พศ.๒๕๕๕-๒๕๖๕) เผยแพร่และปลูกฝัง หลักธรรมในหนังสือเล่มนี้

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน  

              .ใช้หลักศีล๕ บรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ในสังคมไทย
                 ทั้งประเทศ และฟื้นฟูจิตใจประชาชนในกรณีภัยพิบัติจากธรรมชาติ
             ๒.วางแผนการในการเผยแพร์เอกสารและหนังสือ หนังสือนิพนจ์ ของ
                 สมเด็จพระสังฆราช  และ หลักของใจ ของ หลวงตามหาบัว
             ๓. อบรมธรรม โดย ใช้การบรรยายธรรมกรรมฐาน ของ
                  สมเด็จพระญาณ สังวร สมเด็จพระสังฆราช และ หลวงตามหาบัว
             .พัฒนา ส่งเสริม กิจกรรมทุกจังหวัด และเผยแพร์ข้อมูลข่าวสาร โดยเป็น
                 ช่องทางให้สาธารณชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย
             .วัด หน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษา ภาคประชาชน ทั่วประเทศ
ไทย และชาวพุทธทั่วโลก

ผู้รับผิดชอบโครงการ


 ชื่อ         นาย สมเกียรติ กาญจนชาติ     ประธานพิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่อง  NGO
พิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่อง นำพระเครื่องในการอนุรักษ์ ออกหาทุนใน   โครงการจารึกวัดบวรนิเวศ ประวัติศาสตร์ความมั่นคงพระศาสนา
ศึกษา  ข้อมูลความมั่นคงสถาบันพระศาสนาเพิ่มเติมที่    http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/ www.facebook.com/ssomkiert  www.facebook.com/thaihistory  

ในนามของพุทธบริษัท๔  จึงขอเรียนเชิญชาวไทยทุกท่าน   ได้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ให้แผ่นดินเกิด  ในโอกาสนี้ ในการได้ร่วมจัดทำ หนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ เล่มนี้  พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า ผู้ให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงท่านสามารถร่วมบริจาคหรือร่วมจัดพิมพ์ ได้ตามกำลังศรัทธา สอบถามข้อมูลได้ที่ พิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่อง NGO โทร 084-6514822 คุณ สมเกียรติ กาญจนชาติ
หรือ โอนเงินเข้า  บัญชีธนาคารกรุงเทพ  ชื่อบัญชี  สมเกียรติ  กาญจนชาติ
เลขที่บ/ช  209-0-518040  สะสมทรัพย์ 
หมายเหตุ
1.บริจาค 10,000บาท พิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่อง มอบ พระเครื่องสมัยสุโขทัย 1 องค์ 
2.บริจาค 50,000บาท พิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่อง มอบ พระเครื่องโบราณ  1 องค์
3.บริจาค 200,000บาท พิพิธภัณฑ์ภาพพระเครื่อง มอบ พระสมเด็จวัดระฆัง 1 องค์ความเป็นมา ของโครงการ จารึก วัดบวรนิเวศ ๒๕๕๕ ประวัติศาสตร์ ความมั่นคงพระศาสนา 

จากการได้สนทนาธรรม ระหว่างข้าพเจ้า สมเกียรติ กาญจนชาติ และ พระเทพสารเวที เลขานุาการในสมเด็จพระสังฆราช ด้วยท่านเจ้าคุณได้กล่าวว่า"เป็นห่วงประเทศและท่านเจ้าคุณได้กล่าวถึง

โครงการ จารึก วัดบวรนิเวศ ๒๕๕๕ ประวัติศาสตร์ความมั่นคงพระศาสนา มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ชาวพุทธทั่วโลก เพื่อปกป้องและตรวจสอบ การกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา  เพื่อความสุขที่ยั่งยืนของชาติไทย

(พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า)


อุทิศ บุญกุศลจากการเรียบเรียงจัดพิมพ์หนังสือแห่งธรรม เพื่อเผยแพร่ธรรมะและปกป้องสืบทอดพระพุทธศาสนา ในครั้งนี้ให้แก่เพื่อนมนุษย์และทวยเทพ บรรพบุรุษ บุรพระกษัตริย์ทุกพระองค์ ทั้งหลาย ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน แม้ท่านจะอยู่ในภพใดก็ตาม ขอให้ได้รับผลบุญนี้  พร้อมกับร่วมอนุโมทนาบุญ ด้วยอำนาจบุญนี้เทอญ 
พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่

พระเม็ดขนุนทองคำสุโขทัย
พระกริ่งปวเรศ รุ่นแรก

ข้อมูลโครงการ ที่ 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช