ข่าวประชาสัมพันธ์


เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้รับผิดชอบดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งเป็นส่วนราชการที่รับสนองงานของคณะสงฆ์โดยตรง พร้อมด้วย นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ในโอกาสเข้าเฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และทูลถวายงบประมาณ เพื่อการปฏิบัติพระศาสนกิจ ของสมเด็จพระสังฆราชเป็นประจำทุกปี ปีละ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบสามล้านบาทถ้วน) เพื่อทรงใช้ในการปฏิบัติพระศาสนกิจตามพระอัธยาศัย หรือตามที่ทรงพระกรุณาเห็นสมควร ณ ตึกวชิรญาณสามัคคีพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานครกองพุทธสารนิเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว