พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการแต่งตั้งสถาปนาและ ถอดถอนสมณศักดิ์ของพระภิกษุในคณะสงฆ์" สมเด็จพระราชาคณะที่ พระเจ้าแผ่นดิน ทรงแต่งตั้งขึ้นมาแต่ทำหน้าที่เช่นนี้ ชาวไทยทั่งประเทศต้องศึกษา


ตอนจะออกบิณฑบาตก็ประกาศว่า "พระสงฆ์ทั้งแผ่นดิน"
พอได้ข้าวปลาอาหารแล้วก็ตระบัดสัตย์
เปลี่ยนป้ายเป็น "พระราชภาวนาวิสุทธิ์-พระเทพญาณมหามุนี"

เมื่อก่อน..โกงเงินวัด
แต่วันนี้..โกงพระสงฆ์ทั้งแผ่นดิน


เจ้าของโคกับคนเลี้ยงโค ย่อมได้รับผลแตกต่างกัน ฉันใด
สมุนธรรมกายกับธรรมชโยก็ย่อมได้รับผลของงานแตกต่างกัน ฉันนั้น

คนโง่ยอมเป็นเหยื่อของคนฉลาด (แกมโกง) ที่มา : DMC-Youtube
15 เมษายน 2555
ใช่ไม่ใช่ ?
ธัมมชโย "ใช่" เจ้าอาวาสธรรมกาย หรือไม่ใช่ ?พระเทพญาณมหามุนี วิ.

สมณศักดิ์นี้ท่านได้แต่ใดมา ?
ถ้ามิใช่ "เจ้าอาวาส" วัดพระธรรมกาย


 
พิธีมอบพัดยศพระเทพญาณมหามุนี
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย


เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2554 เวลา 16.00 น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นประธานในพิธีถวายสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แด่ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย  โดย นายอำนาจ บัวศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงานโดยสรุป ดังนี้

เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด ฯ พระราชทานสมณศักดิ์ถวายพระสงฆ์ที่บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นพระราชาคณะ จำนวน 90 รูป ในจำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะดังกล่าว พระราชภาวนาวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ โปรด ฯ พระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนาม ที่“พระเทพญาณมหามุนี
 
จากนั้น นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านพระบรมราชโองการทรงตั้งสมณศักดิ์ โดยสังเขป ดังนี้ 
ให้พระราชภาวนาวิสุทธิ์ เป็นพระเทพญาณมหามุนี ศรีธรรมโกศล โสภณภาวนานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ  สถิต ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1 ขอรพะคุณจงรับธุระพระพุทธศาสนา เป็นภาระสั่งสอน ช่วยระงับอธิกรณ์ และอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในอารามโดยสมควร จงเจริญสุขสวัสดิ์ในพระพุทธศาสนาเทอญ
 
จบแล้ว สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
  เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ได้มอบสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แด่
พระเทพญาณมหามุนี เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


ข่าว สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสมเด็จวัดปากน้ำการันตี
"ธัมมชโยคือเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย"

(กดที่ภาพเพื่อชม)
ปฏิทินศาสนา
จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เลขาธิการมหาเถรสมาคม
ก็ยันยัน "ธัมมชโย" เป็นเจ้าอาวาส
มิใช่ "รอง" หรือ "รักษาการแทน"http://www.alittlebuddha.com/
พระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตราที่ 1-21
 " มาตรา 5ตรี พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการแต่งตั้งสถาปนาและ ถอดถอนสมณศักดิ์ของพระภิกษุในคณะสงฆ์" สมเด็จพระราชาคณะที่ พระเจ้าแผ่นดิน ทรงแต่งตั้งขึ้นมาแต่ทำหน้าที่เช่นนี้ ชาวไทยทั่งประเทศต้องศึกษา 


สมณศักดิ์ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช