เรื่องน่าเศร้าใจต้องศึกษาด่วน


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้ง "มหาเถรสมาคม" เรื่องน่าเศร้าใจต้องศึกษาด่วน

โดย ประวัติศาสตร์ เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 17:28 น. ·
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้ง "มหาเถรสมาคม" ขึ้นมา ก็เพื่อเป็นรัฐบาลคณะสงฆ์ปกครองและบริหารกิจการพระศาสนา ต่างพระเนตรพระกรรณ แต่ทุกวันนี้แทบไม่เห็นมีบทบาทอะไร
มหาเถรสมาคม หรือ มส. หากจะเปรียบเทียบกับการปกครองทางโลกก็คือ คณะรัฐมนตรีของคณะสงฆ์นั่นเอง
เพราะมหาเถรสมาคม นับเป็นองค์กรสูงสุดของคณะสงฆ์ ที่มีอำนาจ หน้าที่ ในการปกครองคณะสงฆ์ทั้งประเทศให้อยู่ในพระธรรมวินัย ตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ซึ่งเป็นฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน
โดยอำนาจ หน้าที่ที่สำคัญของมหาเถรสมาคม คือ
  1. ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงาม
  2. ปกครองและกำหนดการบรรพชาสามเณร
  3. ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
  4. รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา
ที่ผ่านมาแม้มหาเถรสมาคมจะปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด 
แต่เกือบทุกครั้งที่เกิดปัญหา และเหตุการณ์ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับพระสงฆ์ หรือคณะสงฆ์ โดยเฉพาะเรื่องที่สังคมสนใจ เช่น พระสงฆ์ทำผิดพระธรรมวินัย รวมถึงการคิดโครงการใหม่ๆ เพื่อนำไปพัฒนากิจการของคณะสงฆ์
คำถามที่เกิดขึ้นเสมอ คือ ความล่าช้าในการพิจารณา ตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความกระจ่าง
หากมองกันด้วยความเป็นธรรม และตามความเป็นจริงแล้ว คงต้องยอมรับว่า ต้นตอแห่งความล่าช้าทั้งปวงเกิดจากการประชุมมหาเถรสมาคมแต่ละครั้ง จะมีการพิจารณาในทุกเรื่องที่อยู่ในอำนาจ หน้าที่ โดยที่ปราศจากการกลั่นกรองก่อน 
นั่นหมายถึง มหาเถรสมาคม ต้องพิจารณาแต่ละเรื่องตั้งแต่ต้น หรือเรียกกันว่า นับหนึ่งเลยทีเดียว
ทั้งที่ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ในมาตราที่ 19 ระบุไว้ว่า สมเด็จพระสังฆราชทรง แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ตามมติมหาเถรสมาคม ประกอบด้วยพระภิกษุหรือบุคคลอื่นจำนวนหนึ่ง
โดยมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอต่อ มหาเถรสมาคม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่มหาเถรสมาคมมอบหมาย โดยขึ้นตรงต่อมหาเถรสมาคม
นั่นหมายถึงการแต่งตั้งคณะสงฆ์เพื่อเป็นคณะกรรมการช่วยกลั่นกรอง แบ่งเบาภาระงานมหาเถรสมาคม
แน่นอน มหาเถรสมาคมเองก็ไม่ได้ลืมตรงจุดนี้ ทั้งยังแต่งตั้งคณะกรรมการตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ โดยแบ่งออกเป็น 6 ชุด ดูแลงาน 6 ด้าน คือ 1. ฝ่ายปกครอง 2. ฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ 3. ฝ่ายศาสนศึกษา 4. ฝ่ายสาธารณูปการ 5. ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ และ 6. ฝ่ายเผยแผ่
แต่น่าเสียดายที่จนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการทั้ง 6 ชุด ยังไม่มีชุดไหนได้ทำหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์แม้แต่ครั้งเดียว 
พระธรรมกิตติเมธี โฆษกมหาเถรสมาคม ยอมรับว่า ตั้งแต่มีการตั้งคณะกรรมการทั้ง 6 ชุดมา ยังไม่เคยมีการประชุมกันเลย ผลงานก็ยังไม่มี หากคณะกรรมการทั้ง 6 ชุดดังกล่าว ทำงานตามที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ จะเกิดผลดีทั้งต่อมหาเถรสมาคมและพระพุทธศาสนา โดยคณะกรรมการดัง-กล่าวจะมีอำนาจพิจารณาเรื่องที่ดูแลอยู่ได้ทันที และ นำแจ้งมหาเถรสมาคมเพื่อทราบเท่านั้น จะส่งผลให้งานคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้านสามารถดำเนินการได้ อย่างมีประ-สิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น
ที่เป็นผลดีกว่านั้นคือ งานที่คั่งค้างและจ่อคิวรอเข้าสู่การพิจารณาของมหาเถรสมาคมก็จะลดน้อยลง และเรื่องที่จะเข้าสู่การพิจารณาก็จะเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะเกิดผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาในภาพรวมเป็นหลัก
“มหาเถรสมาคมก็ทราบปัญหาดังกล่าว และได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด โดยมี พระพรหมเมธี เป็นประธาน เพื่อติดตามและปรับปรุง คณะกรรมการทุกชุดที่มหาเถรสมาคมแต่งตั้งขึ้น รวมถึงคณะกรรมการทั้ง 6 ชุดที่จะ
ต้องทำหน้าที่คอยกลั่นกรองเรื่องเสนอมหาเถรสมาคมด้วย ซึ่งขณะนี้ได้มีการพิจารณาปรับปรุงเสร็จแล้ว กำลังเตรียมที่จะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของมหาเถรสมาคม และเพื่อยืนยันว่าคณะกรรมการทั้ง 6 ชุดดังกล่าว เมื่อปรับปรุงแล้ว จะทำงานตามที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ก็จะมีการเสนอต่อมหาเถรสมาคมเพื่อออกเป็นระเบียบมหาเถรสมาคม ให้กรรมการทั้ง 6 ชุดปฏิบัติตาม และที่สำคัญจะคัดเลือกพระสงฆ์ ที่เป็นพระทำงานเข้ามาเป็นกรรมการให้กับกรรมการทั้ง 6 ชุดสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่” โฆษกมหาเถรสมาคมกล่าว
ทีมข่าวศาสนา เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะปัจจุบันเป็นยุคที่เกือบทุกเรื่องราว ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว การมีข้อมูลที่เจาะลึกและถูกต้อง จึงนับเป็นหัวใจสำคัญในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง หลายเรื่อง เช่น การตั้งวัด การเปลี่ยนชื่อวัด การตั้งสำนักปฏิบัติธรรม จึงไม่น่าจะต้องขึ้นมาถึงระดับมหาเถรสมาคมพิจารณา โดยน่าจะตัดสินและจบได้ด้วยการพิจารณาของคณะกรรมการชุดดังกล่าว งานของมหาเถรสมาคมก็จะรวดเร็วขึ้น ทันกับสถานการณ์และเหตุการณ์ปัจจุบัน
ทั้งเรายังมองด้วยว่า การให้ความสำคัญต่อคณะกรรมการของทั้ง 6 ชุด เท่ากับมหาเถรสมาคม เปิดโอกาสให้พระรุ่นใหม่ๆ ซึ่งรวมไปถึงพระอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่ง ได้แสดงฝีมือและความสามารถ
เพราะการสร้างพระรุ่นใหม่ ที่มีความสามารถ คือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้พระพุทธ ศาสนาดำรงอยู่ต่อไปได้อย่างมั่นคง.
ผู้เขียน: 
 ทีมข่าวศาสนา
ที่มา: 
ไทยรัฐ

มติมหาเถร !
เห็นชอบ "ให้จัดงาน" วันมาฆบูชา ปี 55

ตามที่ "สำนักพุทธฯ" เสนอ เห็นมะ ทีเรื่องแบบนี้ละรีบรับมุก "ประชุม-ลงมติ" กันเป็นคุ้งเป็นแควเชียว ตะที"งานบวชพระบวชเณร" ซึ่งเป็นการสร้าง "ศาสนทายาท" กลับไม่คิดทำกัน โน่นโยนให้วัดพระธรรมกายทำ แถมกรรมการมหาเถร "บางรูป" ยังออกมาเชียร์ธรรมกายอีก ขณะที่ "งานมหาเถรสมาคมของตัวเอง" กลับทำเป็นสงวนมารยาท ไม่ยอมออกหน้าเรียกร้องอะไรเลย อีแบบนี้ก็ไม่รู้จะมีมหาเถรสมาคมไปทำไม เพราะมีก็ไม่ได้ทำงานอะไร แค่นั่งอนุมัติโน่นอนุมัตินี่ งานที่ทำก็มักง่าย แค่นิมนต์พระมาเทศน์-สวดมนต์-ฉันเพล เป็นเสร็จพิธี แบบนี้หลวงตาวัดไหนก็ทำได้ ตะทีงานใหญ่ระดับประเทศกลับไม่คิดทำกัน ปีหนึ่งๆ แต่งตั้งพระอุปัชฌาย์มาเป็นร้อยเป็นพัน แต่เวลามีงานบวชใหญ่เป็นแสนเป็นล้านรูปกลับยกให้ธัมมชโยไปทำ ถามว่ามหาเถรสมาคมแต่งตั้งพระอุปัชฌาย์ไว้ทำยาอะไร ?

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้ง "มหาเถรสมาคม" ขึ้นมา ก็เพื่อเป็นรัฐบาลคณะสงฆ์ปกครองและบริหารกิจการพระศาสนา ต่างพระเนตรพระกรรณ แต่ทุกวันนี้แทบไม่เห็นมีบทบาทอะไร หรือที่มีก็ผิดฝาผิดตัวไปหมด เขาให้ทำอย่างหนึ่ง แต่ไพร่ไปทำอีกอย่างหนึ่ง กิจการพระศาสนาถึงทรุดต่ำลงไปทุกวัน และสุดท้ายเมื่อไปไม่รอดก็ถึงกับยกกิจการพระศาสนาให้ธรรมกายเซ้งไป สมกับที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยเสียจริงเชียว !

ที่น่าเศร้าใจกว่านั้นก็คือ กรรมการมหาเถรสมาคม ยินยอมพร้อมใจไปเป็นคณะที่ปรึกษาให้ "ธรรมกาย" อย่างพร้อมเพรียงเรียงหน้า ไม่ขาดไม่เหลือแม้แต่รูปเดียว แบบว่าถ้าเป็นเรื่องธรรมกายละสามัคคีกันเชียว ตะทีงานของมหาเถรสมาคมกลับมาร่วมงานกันกะหรอมกะแหรม มันเกิดอะไรขึ้นหรือฮะประเทศไทย ? ปีหนึ่งๆ ผลิตบัณฑิตทั้งเปรียญ 7-8-9 และปริญญาตรี-โท-เอก ออกมานับพันนับหมื่น ตั้ง "พระครู-เจ้าคุณ" อีกเป็นพันๆ รูป แต่คิดแก๊กทำงานพระศาสนาได้แค่นี้เองเหรอ ? เงินก็มี อำนาจก็มี บุคคลากรก็มี แต่ไม่มีหัว มันเป็นเรื่องน่าเศร้าใจอะไรเช่นนั้น
ถ้ามหาเถรสมาคมไร้ความสามารถจะบริหารคณะสงฆ์ไทย โดยยกโครงการใหญ่ๆ ให้แก่ธรรมกายไปทำแล้ว ก็ไม่เห็นจำเป็นต้องมีมหาเถรสมาคมอีกต่อไป ยุบทิ้งเสียเถอะครับ แล้วยกคณะสงฆ์ไทยให้ "ท่านธัมมชโย" เขาดูแลแทนเสีย เถิดขอรับ พระเดชพระคุณท่านจะได้สบาย... 
งานสำคัญ : ทำบุญตักบาตร แสดงพระธรรมเทศนา เวียนเทียน ประกวดโต๊ะหมู่บูชาและโคมแขวน และถวายสังฆทาน เป็นงานสำคัญระดับโลก "มหาเถรสมาคม" ขอรับเป็นเจ้าภาพเอง ใครอย่ายุ่งนะ

งานไม่สำคัญ : บวชพระ 100,000 รูป ทั่วแผ่นดิน เป็นงานกระจอก ยกให้"ธรรมกาย" เป็นเจ้าภาพไปเถอะ พวกเราไปเวียนเทียนที่พุทธมณฑลก็พอ รับรองว่าพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองถึง 5,000 ปีแน่


ช่วยแบ่งปันกันทั่งแผ่นดินครับ 

ความคิดเห็น

  1. ไม่ระบุชื่อ15 กรกฎาคม 2556 05:47

    อย่าไปโทษ มส.เลย หากจะโทษต้องโทษ พรบ.คณะสงฆ์ซึ่งผิดพลาดพลาดมาแต่ต้น พรบ.คณะสงฆ์ ออกโดยฆราวาส โดยไม่คำนึงถึงธรรมเนียมประเพณี และพระธรรมวินัย ......เศร้า

    ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ครับ

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช