“ศุภชัย ศรีศุภอักษร” ใช้เงินสหกรณ์ฯ คลองจั่นกว่า 4,000 ล้านทดรองจ่ายให้ตัวเอง-บริจาควัดธรรมกาย 814 ล้านบาท


“ศุภชัย ศรีศุภอักษร” ใช้เงินสหกรณ์ฯ คลองจั่นกว่า 4,000 ล้านทดรองจ่ายให้ตัวเอง-บริจาควัดธรรมกาย 814 ล้านบาท

ดุ เด็ด เผ็ด มันส์ !


"เขาคือใคร ใครคือเขา"

"ไม่จริง ประธานกฐินวัดพระธรรมกาย ใครๆ ก็เป็นได้"

ฯลฯ

คอเป็นเอ็น !


ชมคลิป "อัครสาวก" ตอบคำถาม

"ไซฟ่อนเงินไปทำบุญวัดธรรมกาย"800 ล้าน !


เช็คคลองจั่น "จ่าย" ธัมมชโย

โอ้โห โอ้โฮ !

ส่วนตัวหรือว่าส่วนรวม ?2 ส่วน

1. ส่วนของ "ศุภชัย" ที่ใช้ "เช็ค" ของสหกรณ์คลองจั่น สั่งจ่ายธัมมชโย ถามว่า ทำในนามส่วนตัวหรือส่วนรวม ถ้าเป็นส่วนรวม ก็ต้องถามว่า เป็นไปได้อย่างไร ที่สหกรณ์คลองจั่นจะถวายเงินมหาศาลปานนั้น แต่ถ้ามีมติที่ประชุมสมาชิกสหกรณ์รองรับอย่างถูกต้องก็ไม่มีปัญหา..ถ้ามี

2. ส่วนที่ "สั่งจ่าย" ให้แก่ "ธัมมชโย" มิใช่ให้แก่ "วัดพระธรรมกาย" ก็ต้องตั้งคำถามว่า "ให้ไปเพื่ออะไร" ทำไมมากมายปานนั้น ? หรือจะเป็นดังกรณีที่ดินนับพันๆ ไร่ ในครั้งก่อนแฟนเน็ตแฉจะๆ "เช็คสหกรณ์คลองจั่น" Pay to the order of" ... "พระราชภาวนาวิสุทธิ์-ธัมมชโย" ตั้งคำถามกันเซ็งแซ่ ..ใช้เงินสหกรณ์คลองจั่นไปทำอะไร ทำบุญหรือให้ยืม ?“ศุภชัย ศรีศุภอักษร” ใช้เงินสหกรณ์ฯ คลองจั่นกว่า 4,000 ล้านทดรองจ่ายให้ตัวเอง-บริจาควัดธรรมกาย 814 ล้านบาท


สถานการณ์วิกฤติสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าในการแก้ไขกิจการแต่อย่างใด สมาชิกยังไม่สามารถเบิกถอนเงินได้

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามคำสั่งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น09/2556 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีการปฏิบัติงานภายในสหกรณ์ฯคลองจั่นขัดกับมติระเบียบข้อบังคับสหกรณ์ระหว่างปี 2552-2555 และคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้สรุปข้อเท็จจริงที่ตรวจพบโดยเฉพาะในส่วนการเบิกจ่ายเงิน

รายงานคณะกรรมการสอบสวนได้ตรวจสอบเอกสารทางบัญชีและทางการเงินเกี่ยวกับเช็ค ใบสำคัญจ่าย รายการเดินบัญชีเงินฝากธนาคารต่างๆ ของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น และที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากของนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ฯ คลองจั่น พบว่ามีการสั่งจ่ายเช็คสหกรณ์ฯ คลองจั่น เบิกจ่ายเงินสด นำเช็คเข้าบัญชีเลขที่ หรือการถอนเงินสด หรือซื้อแคชเชียร์เช็ค เพื่อนำเข้าบัญชีเงินฝากอื่นทั้งของตนเองและของบุคคลอื่น หรือนำไปกระทำการอื่นใด หรือนำไปสั่งจ่ายให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ฯ คลองจั่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ดังนี้

1. กรณีเอกสารระบุเป็นเงินทดรองจ่ายนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ซึ่งเป็นการสั่งจ่ายเช็คจากบัญชีธนาคารต่างๆ ของสหกรณ์ฯ คลองจั่นให้กับนายวัฒน์ชานนท์ นวอิสรารักษ์ ระว่างวันที่ 1 มกราคม 2552 – 31 พฤษภาคม 2555 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,927.32 ล้านบาท จำนวน 61 รายการ อาทิ วันที่ 4 สิงหาคม 2552 เลขที่เช็ค 0100020 ธนาคารกรุงไทย จากบัญชี 095-6-00106-8 จำนวน 200 ล้านบาท, วันที่ 9 กันยายน 2552 เลขที่เช็ค 0100091 ธนาคารกรุงไทย จากบัญชี 095-6-00106-8 จำนวน 100 ล้านบาท, วันที่ 10 ตุลาคม 2552 เลขที่เช็ค 0104467 ธนาคารกรุงไทย จากบัญชี 095-6-00106-8 จำนวน 250 ล้านบาท, วันที่ 15 ตุลาคม 2552 เลขที่เช็ค 104473 ธนาคารกรุงไทย จากบัญชี 095-6-00106-8 จำนวน 200 ล้านบาท, วันที่ 19 สิงหาคม 2553 เลขที่เช็ค 3804636 ธนาคารกรุงเทพ จากบัญชี 156-3-09515-5 จำนวน 165 ล้านบาท เป็นต้น(เอกสารการสั่งจ่ายเงินให้นายวัฒน์ชานนท์ นวอิสรารักษ์ หนึ่งในลูกหนี้สมาชิกสมทบ)

2. กรณีเอกสารระบุเป็นเงินทดรองจ่ายนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ซึ่งเป็นการสั่งจ่ายเช็คจากบัญชีธนาคารของสหกรณ์ฯ คลองจั่น ให้กับนายจิรเดช วรเพียรกุล ในช่วง 1 มกราคม 2552 – 31 พฤษภาคม 2555 จำนวน 73 รายการ เป็นเงิน 438.85 ล้านบาท

3. กรณีเอกสารระบุเงินทดรองจ่ายนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ซึ่งสั่งจ่ายจากบัญชีธนาคารของสหกรณ์ฯ คลองจั่น ให้กับพระราชภาวนาวิสุทธิ์และวัดธรรมกาย ในช่วง 1 มกราคม 2552 – 31 พฤษภาคม 2555 จำนวน 15 รายการ คิดเป็นเงิน 814.78 ล้านบาท(เอกสารการสั่งจ่ายเงินพระราชภาวนาวิสุทธิ์)

5. กรณีเอกสารระบุเงินทดรองจ่ายนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ซึ่งสั่งจ่ายจากบัญชีธนาคารของสหกรณ์ฯ คลองจั่นให้กับบุคคล นิติบุคคล และองค์กรอื่น ในช่วง 1 มกราคม 2552 – 31 พฤษภาคม 2555 ได้แก่ นางสาวฐิติรัตน์ จำนวน 17 ล้านบาท, ธนาคารทิสโก้ 164.38 ล้านบาท ปี 2553, บริษัทสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ปี 2553 (ซื้อที่ดิน) 73.84 ล้านบาท, กรณีบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ปี 2553 จำนวน 31 .78ล้านบาท, บริษัทอนันตศิลบารมี จำกัด (ลูกหนี้สมาชิกสมทบ 27 ราย) จำนวน 57 ล้านบาท, กรณีบริษัทไทยปิโตรพลัส จำนวน 4 ล้านบาท, กรณีมูลนิธิรัตนคีรี 30 ล้านบาท, กรณีนายสัมฤทธิ์ บัณฑิตกฤษดา จำนวน 12.3ล้านบาท, กรณีนางวันทนีย์ หวัง จำนวน 253.21 ล้านบาท และนางชุลีกร สุธีรางกูร (เช็คไม่ผ่านบัญชีธนาคาร) รวมทั้งสิ้น 736.87 ล้านบาท (เอกสารการสั่งจ่ายเงินสำรองจ่ายนายศุภชัย ศรีศุภอักษร)

จากจำนวน 191 รายการข้างต้นรวมเป็นเงิน 4,036.84 ล้านบาท เป็นรายการที่ไม่ปรากฏว่าการเบิกจ่ายดังกล่าวเกี่ยวข้องหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ คลองจั่นแต่อย่างใด และไม่ปรากฏว่ามีการรายงานหรือแจ้งให้กับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีมติเห็นชอบแต่อย่างใด แต่เป็นการที่นายศุภชัย ศรีศุกอักษร ประธานกรรมการดำเนินการในขณะนั้น ระบุให้เป็นการทดรองจ่ายของตนเอง โดยที่ไม่มีข้อบังคับระเบียบสหกรณ์ให้มีอำนาจกระทำการดังกล่าวได้ และไม่ปรากฏว่าได้มีการนำเงิน 4,036.84 ล้านบาท ส่งคืนให้กับสหกรณ์ แต่กลับพบว่ามีการนำเช็คเข้าบัญชีเลขที่ หรือการถอนเงินสด หรือซื้อแคชเชียร์เช็คนำเข้าบัญชีอื่นทั้งของตนเองและของบุคคลอื่น หรือนำไปกระทำการอื่น หรือนำไปสั่งจ่ายให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ฯ คลองจั่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมดังที่ระบุไว้ในรายการเช็คแต่ละฉบับ


ข่าว : Thaipublica
25 กันยายน 2556
ข้อมูลhttp://www.youtube.com/watch?v=9f0tglEjArU 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ครับ

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช