ความคาดหวังครั้งประวัติศาสตร์ พ.ศ.2557

2 พ.ย.57 จากการเข้ามาบริหารประเทศของ "คสช" และภายหลังมีการจัดตั้ง "รัฐบาล" โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้นำทั้ง 2 ส่วน จะเห็นได้ว่าผลการดำเนินงานบางเรื่องมีลักษณะการทำงานที่ทับซ้อนกันอยู่ ซึ่งอาจทำให้ประชาชนเกิดความสับสน เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน และใช้เป็นฐานข้อมูลในการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,564 คน ระหว่างวันที่ 27 ต.ค. -  1 พ.ย.57 สรุปผลได้ ดังนี้

1.ความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำงานของ "คสช."

อันดับ 1 เด็ดขาด จริงจัง มุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้บ้านเมืองสงบสุข ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี 80.43%

อันดับ 2 ทำงานตามโรดแมป ตามแผนที่วางไว้ แข่งกับเวลา 78.58%

อันดับ 3 การทำงานและการแก้ปัญหาต่างๆ เป็นที่จับตามอง มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทั้งบวกและลบ 61.06%

2.ความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำงานของ "รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์"

อันดับ 1 มีนโยบายการทำงานที่เน้นแก้ปัญหาสังคม เรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชน การให้ความช่วยเหลือต่างๆ ควรให้โอกาสในการทำงาน 66.56%

อันดับ 2 ต้องเป็นผู้นำที่ดี เด็ดขาด จริงจัง มีคุณธรรมจริยธรรม 64.39%

อันดับ 3 เป็นเรื่องยาก เนื่อจากประเทศชาติมีปัญหาหลายด้านเป็นทุนเดิม และต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งบางเรื่องอาจควบคุมยาก 60.68%

3.ผลงานเด่น ของ "คสช." ที่ประชาชนพึงพอใจ คือ

อันดับ 1 เข้ามายุติความขัดแย้งในบ้านเมืองไม่ให้ลุกลามบานปลาย บ้านเมืองสงบมากขึ้น 76.85%

อันดับ 2 ช่วยเหลือชาวนา จ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าว 68.61%

อันดับ 3 ปราบมาเฟีย ผู้มีอิทธิพล ยาเสพติด อาวุธเถื่อน 65.03%

4.ผลงานเด่น ของ "รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์" ที่ประชาชนพึงพอใจ คือ

อันดับ 1 มีนโยบายสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกร พยุงราคาข้าว 73.91%

อันดับ 2 ผลักดันการส่งออก กระตุ้นเศรษฐกิจ กระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 72.57%

อันดับ 3 รัฐบาลเพิ่งเข้ามาบริหารงานได้ไม่นาน ผลงานยังไม่ชัดเจน 71.04%

5.ระหว่าง "คสช." กับ "รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์" ประชาชนคาดหวังต่อหน่วยงานใด? มากกว่ากัน

อันดับ 1 คาดหวังพอๆ กัน 43.64% เพราะผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจคือคนเดียวกัน บ้านเมือง ณ วันนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย คนไทยทุกคนอยากเห็นบ้านเมืองเจริญก้าวหน้า สงบสุข คนในชาติสมัครสมานสามัคคี อยู่ดีกินดี ฯลฯ

อันดับ 2 คาดหวัง "รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์" มากกว่า 21.38% เพราะมีนายกฯ ที่เด็ดขาด มีผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำหน้าที่ดูแลบริหารบ้านเมือง น่าจะทำงานและแก้ปัญหาได้ดีกว่าที่ผ่านมา ฯลฯ

อันดับ 3 คาดหวัง "คสช." มากกว่า 19.60% เพราะมีอำนาจตัดสินใจเด็ดขาด แก้ไขปัญหาต่างๆได้ดี ทำงานรวดเร็ว มีผลงานให้เห็นชัดเจน ฯลฯ

อันดับ 4 ไม่คาดหวังทั้ง 2 หน่วยงาน 15.38% เพราะบริหารประเทศเพียงระยะเวลาสั้นๆ อาจแก้ปัญหาในระยะยาวไม่ได้ ต้องรอดูไปก่อน ฯลฯ

6.สิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอก "คสช." คือ

อันดับ 1 ขอให้ทำงานอย่างโปร่งใส ยุติธรรม รับฟังคำแนะนำ เสียงวิพากษ์วิจารณ์ 77.05%

อันดับ 2 อยากให้มีการจัดกิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทั้งประเทศ 70.40%

อันดับ 3 ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องเป็นธรรม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับประชาชน 62.02%

7.สิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอก "รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์" คือ

อันดับ 1 ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจ ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 82.42%

อันดับ 2 ขอให้ทุกฝ่ายในรัฐบาลตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่เต็มกำลัง ใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ถูกต้องเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 63.11%

อันดับ 3 ควรใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า รัดกุม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 59.85%

นสพ.แนวหน้า

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช