ศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตาพระมหาบัว ได้ยื่นหนังสือสำคัญสามฉบับ 

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นี้ คณะศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ได้ยื่นหนังสือสำคัญสามฉบับ ดังนี้

๑.     ด้วยคณะศิษยานุศิษย์ฯ มีความเห็นว่าสื่อสารมวลชนมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ดังนั้นจึงได้ส่งหนังสือขอเสนอความเห็นในการปฏิรูปสื่อมายังประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒.    หนังสือขอเสนอความเห็นคัดค้านการออกกฎหมายปกครองสงฆ์ที่ขัดต่อพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ดีแล้ว เพื่อมิให้เกิดสังฆเภทอันเป็นกรรมหนักที่สุดในพระพุทธศาสนา ต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ และรองประธานสภาฯ

๓.    หนังสือขอเสนอความเห็นในการ “ร่างรัฐธรรมนูญ” เพื่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ และรองประธานสภาฯ

 

 

 

=========================================

=========================================

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

หน้าที่ของพระสงฆ์

เปิดตำนาน...เทพเจ้าองค์แรก พระศิวะ...มหาเทพแห่งจักรวาล

การสักการะบูชาพระสยามเทวาธิราช